XIII. Národopisná slavnost v Kinského zahradě - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Historického muzea

Akce (19.5.2012-20.5.2012)

XIII. Národopisná slavnost v Kinského zahradě

zveme vás na tradiční slavnost u Národopisného muzea

Prostor: Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

Letošní již třináctá Národopisná slavnost v Kinského zahradě je tra­dičním kul­turním pro­jektem jarní Prahy s tema­ti­kou lidové tra­dice, folkloru a kul­tur­ních akti­vit v oblasti lidové tvorby.

Akce se již tra­dičně ode­hrává v krás­ném pro­středí Kin­ského zahrady na rozhraní Smí­chova a Malé Strany, u Národopisného muzea - Musai­onu v Leto­hrádku Kin­ských, kde jsou více než sto let prezentovány etnografické sbírky Národního muzea.

V tomto roce bude pro­gram zamě­řen na téma Obraz a tra­dice. Jeho zákla­dem, již proto, že se akce koná v prostorách muzea, bude při­po­mínka zacho­va­ných fondů význam­ných českých malířů, kteří si jako první dali za úkol doku­men­to­vat mize­jící svět českých lidových tra­dic.

Zvo­lili jsme sku­tečné veli­kány tohoto oboru – Josef Mánes, Jaro­slav Špillar, Joža Uprka. Každý ve svém regi­onu a svým malíř­ským sty­lem podal obraz hlav­ních etno­gra­fic­kých regi­onů dnešní České repub­liky – Mánes a Haná, Špillar a Chod­sko, Uprka a Slo­vácko. Po uply­nutí více než sta let chceme živou for­mou při­po­me­nout tra­dice zmí­ně­ných oblastí, kde díky mno­ha­leté folklorní práci posled­ních dvou gene­rací zůstala tra­dice folkloru a zob­ra­ze­ných krojů živá.

Program Národopisné slavnosti:

Sobota 19. května

Hala Národopisného muzea - Musaionu
15.00

Zahájení slavnosti
Oživlá paleta

 • Komponovaná přehlídka lidových krojů inspirovaná tvorbou Josefa Mánesa, Jaroslava Špillara a Joži Uprky


Terasa za Národopisným muzeem - Musaionem
17.00

Slavnosti léta

 • Scény tradičních obřadů z Chodska, Hané a Slovácka.
  Účinkují: Národopisný soubor z Mrákova na Chodsku, Klas z Kralic na Hané a Vlčnovjan z Vlčnova na Uherskobrodsku.

Neděle 20. května

Terasa za Národopisným muzeem - Musaionem
14.30
Setkání v Zahradě Kinských.

 • Slavnostní koncert vybraných folklorních skupin z tradičních oblastí Čech a Moravy.
  'Účinkují: Národopisný soubor z Mrákova na Chodsku, Klas z Kralic na Hané a Vlčnovjan z Vlčnova na Uherskobrodsku.

Doprovodné programy

 •  Hala Národopisného muzea-Musaionu
  10.00 – 17.00

  Výstava reprodukcí slavných národopisných obrazů Josefa Mánesa, Jaroslava Špillara a Joži Uprky.
 • Dílny Národopisného muzea - Musaionu
  10.00 – 17.00
  Předvádění tradiční tvorby lidových řemeslníků a rukodělných tvůrců

Pořady uvádí Jiřina Langhammerová


Vstupné na akci je zdarma.


 

Akce je kaž­do­ročně pořá­dána Etnografickým oddělením Národního muzea, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu – útvarem ARTAMA, a Sdružením pro dětskou taneční tvořivost.
V případě nepříznivého počasí se akce odehraje v prostorách Národopisného muzea - Musaionu.
Akce je pořádána pod záštitou radního hlavního města Prahy pana ing. Václava Novotného. Partnerem akce je OSA, o.s.
 

Pořadatelé děkují Ministerstvu kultury ČR a hlavnímu městu Praha za finanční podporu.

 

logologo
 

Národopisné muzeum – Musaion
U Národopisného muzea se již tradičně koná mnoho zajímavých akcí
Z minulé Národopisné slavnosti

Zpět

Zobrazit výpis článků