EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.

Oddělení rukopisů a starých tisků

(V současné době na mateřské dovolené)

Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-345
e-mail: marta_vaculinova@nm.cz

Vědecké zaměření:
rukopisy a staré tisky, novolatinská literatura

Vzdělání:
FF UK, obor latina – pomocné vědy historické (Mgr.)
FF MU Brno, klasická filologie (Ph.D.)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
stáž na univerzitě v Kostnici (1994 - 1995)
letní škola v HAB ve Wolfenbüttelu (1995)
krátkodobé studijní pobyty v HAB a ve Výmaru (2005, 2006, 2008 - 11)

Výzkumné projekty:
2005 – 2011: Edice básnického díla Pavla z Jizbice (záměr NM v projektu „Osobnosti české vědy a kultury“).
2012: VaV grant NM – Vědecké zpracování rukopisů a rukopisných zlomků KNM

Granty:

 • 1996 – 1997: externí spolupráce na grantu GA ČR „Štambuchy a památníky v novověku“
 • 2003 – 2005: Souborné vydání básnického díla Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (grant GA ČR, s dr. Danou Martínkovou)
 • 2006 – 2011: Vědecký soupis nezkatalogizovaných středověkých rukopisů a rukopisných zlomků ve sbírce Knihovny Národního muzea Soupis rukopisů (grant MK ČR, s Mgr. Michalem Dragounem)
 • Spolupráce na řešení grantu AV ČR Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského (hlavní řešitel Mgr. Ivo Purš, Ústav pro dějiny umění), 2005-2008, AV ČR.
 • Spolupráce na grantu GA ČR: Gender v české raněnovověké literatuře o ženách, manželství a hospodářství (16.–18. století) (hlavní řešitelka PhDr. Lucie Storchová, Filosofický ústav).
 • 2007 – 2011: v rámci grantu HM Osobnosti české vědy a kultury projekt Souborné vydání básnického díla Pavla z Jizbice.
 • od 2012: spolupráce na projektu NAKI: PROVENIO – Výzkum vlastnických proveniencí v KNM (hlavní řešitel PhDr. Jaroslava Kašparová)

Výstavy:

 • Tři rukopisy z doby Karla IV. – výstava (NM, květen 2006)
 • Básník a král. Bohuslav Hasištejnský a kultura jeho doby v Čechách. Pražský hrad 2007, spoluautorka.
 • Nobis est natus. Vánoční motivy v rukopisech KNM - výstava (NM, prosinec 2009)
 • Kníže Václav, světec a panovník – výstava rukopisů Rakouské národní knihovny (NM, 2010)

Pedagogická činnost:

 • Spolupráce s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK, seminář o humanistické poezii

Ostatní aktivity:

 • členství v IANLS (International Association of Neo-Latin Studies)
 • členství v redakčních radách (Studie o rukopisech, Sborník NM - ř. C, Knihy a dějiny)
 • členství v Komisi pro soupis a studium rukopisů
 • členství vě vědecké radě NM
 • členství v hodnotícím panelu GA ČR „Lingvistika a literární vědy“ (2008-2012)
 • členství v Odborném verifikačním a hodnotícím panelu - SHVa (od 2014)

Bibliografie:

Monografie:

Milostná a přírodní lyrika Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v dobovém kontextu. Sborník Národního muzea, řada C, č. 1 - 4, Praha 2000.

Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz: Opera poetica. Ed. M. Vaculínová, Bibliotheca Teubneriana, K. G. Saur Verlag, München – Leipzig 2006.  

Články:

Neznámá báseň Erazima mladšího ze Štampachu v památníku Tychona Brahe, in: LF CXXI, 1998, 3 - 4, s. 319 - 322.

Oddělení rukopisů a starých tisků, Nostická knihovna, Knihovna Kinských, in: Knihovna Národního muzea, Praha 1999, s. 9 - 17.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Carmina selecta. in: LF 1999, s. 20-21. (recenze)

De olla in Penica, oppido Misniae, Bohuslai Hassensteinii carmen

(Bohuslav von Lobkowicz und Hassenstein und sein Gedicht von dem Großen Topf zu Penig). LF vol. 127, 3 - 4, 2004, s. 306 - 309.

The Incorrect Attribution of Aenea Silvio´s Poem “De passione Christi” to Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein and Some Notes on Datation of His Printed Works, in: LF vol. 128, 1 – 2, pp. 35 – 46.

Odraz doby v básnickém díle Pavla z Jizbice, in: Muzejní a vlastivědná práce 43. Časopis Společnosti přátel starožitností 113, 3/2005, s. 137 – 142.

Nový přírůstek v Knihovně Národního muzea. Konventní a synodní záznamy Jednoty bratrské. In: Studia comeniana et historica 75 - 76, XXXVI/2006, s. 318. (zpráva)

Latinské průpovědi a citáty v památnících KNM, Folia historica Bohemica 22, 2006, s. 111 - 120. Resumé: Latin sayings and quotations in diaries deposited in the Library of the National Museum.

An philosopho uxor ducenda. Development of the topic from late 15th century to early 17th century in Czech lands, exemplified by tractates, letters, poems and university disputes, in: Philosophy – Theology – Culture. Problems and Perspectives. Ed. by T. Iremadze, T. Tschkadadze, G. Kheoshvilli. Tbilisi 2007.

Má se vzdělaný muž ženit? Vývoj tématu od konce 15. do počátku 17. století v českých zemích, doložený na příkladech z traktátů, listů, básní a univerzitních disputací, in: Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 2007/1-2, s. 3 - 15.

Cesta Bohuslava Hasištejnského po Středomoří. Literární dílo. Odkaz. In: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Básník a král v zrcadle jagellonské doby, katalog výstavy, Praha 2007, s. 14 – 15, 104 – 113, 131 – 135.

Němečtí životopisci Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, in: Sborník Národního muzea, řada C, Praha 2007, s. 39 - 44.

Omnia sponte sua veniant: Emblém Jana Amose Komenského a poetika Marka Hieronyma Vidy. In: Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, s. 303 - 313. Resumé: Das Emblem von Johann Amos Comenius und die Poetik von Marco Girolamo Vida.

Bohemikální památníky z první čtvrtiny 17. století v Berlíně a Haagu, in: Folia historica Bohemica 23, Praha 2008, s. 215 - 224. Resumé: Bohemical Diaries from the First Quarter of 17th century in Berlin and The Hague.

Bohemika ve Švédsku a Knihovna Národního muzea. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 20 (2008), s. 11 – 17. Resumé: Bohemica in Sweden and the National Museum Library.

Humanistische Dichter aus den böhmischen Ländern und ihre Präsenz in den gedruckten nicht bohemikalen Anthologien des 16. - 17. Jahrhunderts, in: Listy filologické, 132, Praha 2009, s. 9 - 23. Resumé: Humanist poets of Bohemia and their presence in the non-bohemical anthologies of the 16th and 17th century. Čeští humanističtí básníci a jejich výskyt v tištěných nebohemikálních antologiích 16. a 17. století.

Paulus a Gisbice (1581 - 1607). Ein böhmischer Dichter und seine Studienreise nach Leiden. In: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies. Volume LVIII - 2009, Leuven University Press, s. 191 - 215.

Bohemica in Sweden and the National Museum Library in Prague, in: War - Booty. A Common European Cultural Heritage, The Royal Armoury, Stockholm 2009, s. 139 - 145

Památníky v Národní knihovně v Paříži, in: Studie o rukopisech, XXXVII - XXXVIII 2007 - 2008 (skutečně vydáno 2010), s. 101 - 108. Resumé: Diaries in the National Library in Paris.

(s Josefem Smolkou) Renesanční lékař Georg Handsch (1529 - 1578), in: DVT - Dějiny věd a techniky XLIII/1, 2010, s. 1 - 26. Resumé: Renaissance Physician Georg Handsch (1529 - 1578). Renaissance Arzt Georg Handsch (1529 - 1578).

"Gustav Adolf, the King of Sweden, in the Latin Poetry of Czech Humanists",  in: Acta Conventus Neolatini Uppsaliensis. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009), Vol. 2, Brill, Leiden – Boston, s. 1155-1163.

(s Janou Tomšů a Janou Náprstkovou) Neuberská knihovna a její rukopisy, in: Manu propria. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., (edd.) Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková, Národní knihovna ČR, Praha 2012, s. 227-248.

Zikmund Hrubý z Jelení a jeho život v Basileji, in: Listy filologické CXXXV, 2012, 1-2, s. 91-124. (Resumé: Sigismundus Gelenius and his life in Basle).

(rec.) Lucie Storchová: Paupertate styloque connecti, in: Listy filologické CXXXV, 2012, 1-2, s.209-210.

(rec.) Jan Amos Komenský: Opera omnia, 15/IV , in: Listy filologické CXXXV, 2012, 1-2, s.214-216.

(s Václavem Petrbokem) V. B. Nebeský a rukopisná sbírka Knihovny Národního muzea. In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Laudatio dr. Helze Turkové. Sborník k životnímu jubileu) sv. 57, 2012, č. 1-2, s. 16-19. 

(se Susann El-Kholi a Jitkou Lněničkovou) Leonhartus Albertus und sein Gedicht über die Glasherstellung, in: LF CXXXV, 2012, s. 367 - 402. Resumé: Leonhartus Albertus and his poem on glass-making.

Včela na růžích...Alžběta z Kaménka, dcera pražského profesora hebrejštiny, s. 383 - 400. In: Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, Praha 2013. Resumé: Die Biene auf Rosen...Alžběta z Kaménka, Tochter eines Prager Hebräischprofessors. Una abeja entre las rosas...Alžběta z Kaménka, hija de un professor de hebreo en Praga.

Knihy se supralibros rodu Zástřizlů ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci, in: Bibliotheca Antiqua. Sborník z 22. Konference 30. - 31. října 2013, Olomouc, Vědecká knihovna - Ostrava, Sdružení knihoven České republiky, 2013, s. 112-121. Resumé: The Book Collection with Supralibros of the Family Zástřizl in the Scientific Library in Olomouc.

Jan Filický z Filic a jeho památník v rukopisné sbírce Knihovny Národního muzea v Praze, in: Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, Slovenská národná knižnica 2013, Martin, s. 304-320. Resumé: The Poet Jan Filiczki and his Album Amicorum in the Manuscript Collection of the National Museum Library in Prague.

 

Památník Jana Filického v Knihovně Národního muzea a některé nově nalezené básně, sborník Sambuccus IX (2013), s.103-114.
 
Theodore Beza a moravský rod Zástřizlů, in: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, Praha 2014, s. 367 - 392. Resumé: Thèodore de Bèze and the Moravian Zástřizly Family,
 
Antonín Truhlář a jeho sbírka gelenian v Knihovně Národního muzea, in: Studie o rukopisech XLIV (2014), s. 429 - 438. Resumé: Die Sammlung von Geleniana in der Bibliothek des Nationalmuseums Prag.


 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel