EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

Ředitel Knihovny Národního muzea
 
Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-343
e-mail: martin_sekera@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
Dějiny novinářství, dějiny médií a mediální komunikace, kulturní a politické dějiny 19. a 20. století
 
Vzdělání:
1986-1992
magisterské studium: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor čeština-dějepis, zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce 
 
1992-1993
studijní pobyt: Universität Wien, stipendium Gottfried von Herder Stiftung tematické zaměření zájmu – dějiny střední Evropy 19. a 20. století, základní výzkum dějin žurnalistiky a vývoje médií, s tím spojené metodologické otázky
 
1993-2001
doktorandské studium: Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na novější české dějiny u prof. PhDr. Otto Urbana, CSc. (po jeho smrti v roce 1996 u prof. PhDr. Milana Hlavačky, CSc.). Téma práce obhájené v roce 2001: Počátky a rozvoj moderní české žurnalistiky. Vybrané problémy
 
 
Pracovní působení a pedagogická činnost:
1994-2002
asistent (od 2001 jako odborný asistent) v Ústavu českých dějin FF UK v Semináři českých novověkých dějin, a to na celý pracovní úvazek. Na poloviční pracovní úvazek od roku 1994 do 2015 též jako odborný asistent na Katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. Poté jen externě.

1997-1998
přednášky o dějinách žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně .

1997-1998
přednášky o dějinách žurnalistiky na Vyšší škole publicistiky v Praze. (1997-1998)

1997-2005             
člen Centra pro mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy

k 31. srpnu 2002
podal výpověď na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

od 1. září 2002
nastoupil na hlavní pracovní poměr do funkce vedoucího oddělení časopisů Knihovny Národního muzea v Praze.

od června 2008
pověřen řízením Knihovny Národního muzea.

1. října 2008
jmenován ředitelem Knihovny Národního muzea

1. ledna 2012
jmenován statutárním zástupcem gen. ředitele NM

od 2013
přednášky na Metropolitní univerzitě v Praze o kulturních dějinách 19. stol.
 
Granty:
GA ČR 16-02022S (2016 – 2018) – „Národní muzeum v éře Československa“, člen řešitelského týmu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – „Mediální studia na přelomu tisíciletí. Informační CD-ROM“, nositel Národní muzeum, spolunositel UK FSV CEMES – spoluřešitelka doc. dr. B. Kopplová, ič. LP036061, doba řešení 2003. Úspěšná oponentura 12. 1. 2004
 
Muzejní práce (výstavy):
 • Český příběh 1848-1918, autor scénáře a provedení výstavy časopiseckých karikatur v galerii SČUG Hollar v Praze v květnu a červnu 1998, výsledek práce se studentským seminářem, (výtvarný návrh: Václav Ševčík)
 • Český příběh 1918-1938, autor scénáře a provedení výstavy časopiseckých karikatur v galerii SČUG Hollar v Praze v červenci 1999, výsledek práce se studentským seminářem, (výtvarný návrh: Václav Ševčík)
 • Život a doba Julia Grégra, autor scénáře a provedení výstavy v Malém muzeu másla v Máslovicích, červen – září 2001
 • Svět jinýma očima, autor scénáře výstavy o zahraničním novinářství, Kabinet knižní kultury, NM, 2003
 • Parlament a tisk 1848-1918, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR v říjnu 2001
 • Parlament a tisk 1918-1938, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR v únoru 2003
 • Parlament a tisk 1945-1948, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR v únoru 2004
 • Parlament a tisk 1948-1968, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR v lednu 2006
 • Parlament a tisk 1969-1989, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR, v říjnu 2008
 • Sedm poloh nevěstky korupce, autor scénáře a provedení výstavy pro 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze uspořádanou organizací Transparency international v září 2001 (výtvarný návrh: Václav Ševčík)
 • Doma za hranicemi. Češi ve Vídni ve 20. století, spoluautor výstavy v Pražském Clam-Gallasově paláci, prosinec 2001 – březen 2002
 • Zlaté časy médií, Média ve vědě a umění (součást Zlatých časů médií), hlavní výstavní projekt Národního muzea 2005, trvání: 11/2005 – 3/2006, komisař výstavy, spoluautor námětu, libreta a scénáře
 • Křižovatky české a československé státnosti, člen scénáristické skupiny Národního muzea, probíhající projekt přípravy trvalé expozice v Národním památníku na Vítkově, otevření k 28.10.2009
 • Smrtelné slasti, autor a kurátor výstavy NM, 20.3.2015-21.6.2015
 • Nové expozice Národního muzea, člen scénáristického týmu pro 19. století
Ostatní aktivity:
a)Vzdělávací pomůcky:

KÖPPLOVÁ, Barbara - SEKERA, Martin: Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí. Vzdělávací CD ROM, Národní muzeum, UK FSV (CEMES) 2003
BEDNAŘÍK, Petr - CEBE, Jan - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka – SEKERA, Martin. Česká média v proměnách 20. století. Vzdělávací DVD. Neprodejné. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd - Národní muzeum, 2008. 1 DVD ISBN 978-80-7036-264-8

b) Popularizace v médiích:

Scénáře a vystupování v pořadu ČT Věřte, nevěřte věnovanému kritice mediální komunikace:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120021
Téma Vánoce v mediální komunikaci, 11.12.2011, 15.27 – 21.45
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120020/
Téma Procesy s novináři, 27.11.2011, 14.50 – 21.55
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120017/
Téma Média a děti II, 16.10.2011, 15.26 – 21.40
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120016/
Téma Média a děti I, 2.10.2011, 15.38 – 21.50
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120024/
Téma Reklama II, 14.8.2011, 13.57 – 20.40
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120023/
Téma Bulvár, 31.7.2011, 15.19 – 21.20
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120013/
Téma Fotografie a manipulace, 19.6.2011, 13.37 – 20.00
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120012/
Téma Fotografie počátky, 5.6.2011, 13.18 – 20.33
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120009/
Téma Reklama I, 25.4.2011, 13.13-19.52
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120007/
Téma Sportovní žurnalistika, 27.3.2011, 13.32 – 20.24
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/211411058120004/
Téma Ženy novinářky, 13.2.2011, 14.50 – 21.20
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/210452801450014/
Téma Násilí v novinách, 19.12.2010, 15.20 – 21.04
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/210452801450011/
Média a volby, 7.11.2010, 4.50 – 10.50
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10286282617-verte-neverte/210452801450009/
Téma Původ slova šmok, 10.10.2010, 16.55 – 21.49¨
 
Další vystoupení v ČT a ČRo:
Historie.cs, Česká televize 24, díl věnovaný Ferdinandu Peroutkovi, 18.4.2015, 21.05
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/215452801400015/titulky
Historie.cs, Česká televize 24, díl věnovaný historii kaváren, 5.12.2015, 21.05
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/215452801400036-kavarna-nejen-prazska
František Palacký, spoluautor scénáře hraného dokumentu a vystupující, 60 minut, 2008
Český rozhlas, Leonardo, pořad Co chutnalo předkům, rozhovor, spolumluvčí Petr Janeček, 1.11.2012, http://www.rozhlas.cz/leonardo/dimenze/_zprava/co-chutnalo-predkum--1130576
Vzpomínky na Přítomnost, pořad Víkendová příloha stanice Vltava, 13.12.2014, 1 hodina, mluvčí Martin Groman, Erik Tabery, Martin Sekera, http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273762
 
Členství v redakčních radách časopisů:
Knihovna. Národní knihovna ČR
Redakční rada Národního technického muzea
Ediční rada Národního muzea (předseda)
 
Bibliografie:
 • Podíl Grégrů na rozvoji novinářství a politické publicistiky, in: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Praha 1997, s. 29-37
 • Šmoci, žurnalisti nebo spisovatelé? In: Umění a veřejnost, Praha 1998, s. 157-163
 • Komunikační deficity české společnosti v 19. století, in: Sborník k nedožitým šedesátinám prof. PhDr. Otto Urbana (=Acta Universitatis Carolinae - P-H 2/1997, Studia historica XLVI)
 • Politische Gespräche der Todten. Nevyužitý pramen pro analýzu novinového obsahu, in: Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800, Praha 1999, s. 314-325
 •  Salonní a nesalonní chování v české politice 19. století. K pojmu politická kultura, in: Salony v české kultuře 19. století, Praha 1999, s. 217-222
 • Doba národní a občanská (1816-1913), in: Kronika Českých zemí, Praha 1999, s. 422-607 (jako garant celého bloku s P. Bittnerem, J. Hoppem, F. Wittlichem, V. Kofroněm a O. M. Urbanem)
 • Gustav Eim, in: Osobnost v politické straně, Olomouc 2000, s. 33-45
 • Počátky a rozvoj moderní české žurnalistiky. Vybrané problémy, disertační práce, 3 sv., Praha 2001
 • Člověk, příroda a pokrok, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s.    359-367
 • Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické mobilizace české společnosti, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 121-144
 • Jací byli Češi Ve Vídni do roku 1918? In: Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století / Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert, Praha 2002, s. 13-21
 • Kontury vývoj českého novinářství na území Čech, in: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Výstava k dějinám českého tisku na území České republiky, Státní ústřední archiv v Praze, 2002, s. 9-19 (spoluautoři A. Blodigová, J. Jirák, B. Köpplová)
 • Válka v časopisech, časopisy ve válce, in: Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci), ed. Jan Gebhart - Ivan Šedivý,  Karolinum, Praha 2003, s. 265-292
 • Dění na Slovensku před první světovou válkou očima dobových českých periodik, in: Zborník Slovenského národného múzea, Etnografia 44, XCVII - 2003, vyd. Slovenské Národné múzeum - Etnografické múzeum, Martin 2003, s.35-47
 •  Der Zustand der tschechischen Medienstudien. Besonderheiten auf die Mediengeschichte. In: Medien und Zeit. Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart, 18 (2003), Nr. 3, S. 26-32, (Wien) (společně se Simonou Kopeckou)
 • Das Tschechische Pressewesen, in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, WIII,2 (= Politische „Offentlichkeit und Zivilgesellschaft), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, S. 1977-2036
 • Masová média jako předmět odborného zájmu, in: Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, LI/2006/1-4 (Praha 2006) (editor)
 • Zpráva o hodnocení českých médií českou veřejností, in: Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, LI/2006/1-4 (Praha 2006) , s. 7-14
 • Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. století, in: Martin Sekera (ed.): K našemu století médií. Příspěvky k poznání role masových médií ve 20. století. (= Sborník Národního muzea, Řada C – Literární historie, 53, 2008, č. 1-4), s. 11-18, ISSN 0036-5351
 •  České státoprávní zápasy, in: Jaroslav Pánek a kol.: Idea českého státu v proměnách staletí, Nakladatelství Lidové noviny 2008, (=Knižnice Klubu Vltava, sv. 4), s. 144-152,ISBN 978-80-7106-985-0
 •  České novinářství před Havlíčkem, za Havlíčka a po Havlíčkovi, in: Hynek Bouchal, Aleš Říman: Karel Havlíček Borovský 1821 – 1856, Havlíčkův Brod: Nakl. Petrkov, s. 81 - 99

Editorská činnost:

 • 1991 – 1994 redaktor revue Historické listy (redakce: Pavel Seifter, František Svátek, Petr Buriánek)
 • Jan Havránek, Milan Znoj, Martin Sekera, Český liberalismus. Texty a osobnosti. Praha: TORST, 1995
 • Ediční příprava knihy Otto Urbana, Kroměřížský sněm 1848 – 1849, nakl Argo, 1998
 • Ediční příprava knihy Otto Urbana Kapitalismus a česká společnost pro Nakladatelství Lidové noviny, 2003
 • Dále vědecký redaktor 5 svazků Sborníku Národního muzea, řada C, literární

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel