EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Martin Sekera

vedoucí Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

Národní muzeum - Knihovna Národního muzea, Oddělení časopisů, Královská obora 56, 170 76 Praha 7, tel.: +420 233 323 289 (i fax), +420 233 324 671 e-mail: zamecek@nm.cz

Vědecké zaměření:
Politické a kulturní dějiny 19. a 20. století, dějiny žurnalistiky a vývoj médií

Profesní životopis:
1986 – 1992 studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština – historie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce v roce 1992.
1992-1993 studijní pobyt na univerzitě ve Vídni, stipendium Gottfried von Herder Stiftung. Tematické zaměření zájmu – dějiny střední Evropy 19. a 20. století, základní výzkum dějin žurnalistiky a vývoje médií, s tím spojené metodologické otázky.
1993 – 2001 doktorandské studium na ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na novější české dějiny u prof. PhDr. Otto Urbana, CSc. (po jeho smrti v roce 1996 u prof. PhDr. Milana Hlavačky, CSc.). Téma práce obhájené v roce 2001 – Počátky a rozvoj moderní české žurnalistiky. Vybrané problémy.
1994 – 2001 zaměstnán jako asistent (od 2001 jako odborný asistent) v Ústavu českých dějin FF UK v Semináři českých novověkých dějin, a to na celý pracovní úvazek. Na poloviční pracovní úvazek od roku 1994 až dosud též jako odborný asistent na Katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK.
1997-1998 Přednášky o dějinách žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně.
1997-1999 Přednášky o dějinách žurnalistiky na Vyšší škole publicistiky v Praze. (1997-1998).
1997 - 2005 člen Centra pro mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
K 31. srpnu 2002 podal výpověď na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Od 1. září 2002 nastoupil na hlavní pracovní poměr do funkce vedoucího oddělení časopisů Knihovny Národního muzea v Praze. Na poloviční prac. úvazek nadále jako o. asistent Katedry mediálních studií IKSŽ UK FSV.

Granty:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Mediální studia na přelomu tisíciletí. Informační CD-ROM, nositel Národní muzeum, spolunositel UK FSV CEMES – spoluřešitelka doc. dr. B. Kopplová, ič. LP036061, doba řešení 2003. Úspěšná oponentura 12. 1. 2004.

Grantová agentura Akademie věd – Dějiny novinářství v českých zemích do 80. let 18. století, ič. IAA8104301, doba trvání: 2003-2004, členové týmu: PhDr. Eva Stejskalová, PhDr. Zdeněk Šimeček, Doc. PhDr. Michal Černoušek. Nositelem projektu : UK FSV – CEMES. Projekt uzavřen, schválen, 2007 překvalifikován na nesplněný, protože náročná kniha není dosud publikována, řešitel na ní pracuje.

Muzejní práce:
-Český příběh 1848-1918, autor scénáře a provedení výstavy časopiseckých karikatur v galerii SČUG Hollar v Praze v květnu a červnu 1998, výsledek práce se studentským seminářem, (výtvarný návrh: Václav Ševčík)
-Český příběh 1918-1938, autor scénáře a provedení výstavy časopiseckých karikatur v galerii SČUG Hollar v Praze v červenci 1999, výsledek práce se studentským seminářem, (výtvarný návrh: Václav Ševčík)
-Život a doba Julia Grégra, autor scénáře a provedení výstavy v Malém muzeu másla v Máslovicích, červen – září 2001 -Parlament a tisk 1848-1918, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR v říjnu 2001
-Parlament a tisk 1918-1938, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR v únoru 2003
-Parlament a tisk 1945-1948, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR v únoru 2004
-Parlament a tisk 1948-1968, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR v lednu 2006
-Sedm poloh nevěstky korupce, autor scénáře a provedení výstavy pro 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze uspořádanou organizací Transparency international v září 2001 (výtvarný návrh: Václav Ševčík)
-Doma za hranicemi: Češi ve Vídni ve 20. století, spoluautor výstavy v pražském Clam-Gallasově paláci, prosinec 2001 – březen 2002
- Zlaté časy médií, Média ve vědě a umění (součást Zlatých časů médií), hlavní výstavní projekt Národního muzea 2005, trvání: 11/2005 – 3/2006, komisař výstavy, spoluautor námětu, libreta a scénáře
- Křižovatky české a československé státnosti, člen scénáristické skupiny Národního muzea, probíhající projekt přípravy trvalé expozice v Národním památníku na Vítkově, otevření k 28.10.2009

Ostatní aktivity:
1991 – 1994 redaktor revue Historické listy (redakce: Pavel Seifter, František Svátek, Petr Buriánek)
-František Palacký, dokumentární film, spoluautor scénáře a realizace, ČT 2, 11.6.1998, 54 minut
1991 – 1994 redaktor revue Historické listy (redakce: Pavel Seifter, František Svátek, Petr Buriánek)
- Pedagogická činnost na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK FSV, předměty: Dějiny a současnost masových médií II, Dějiny českých médií, Čtení textů, Vývoj médií
2003 – dosud - člen Rady Památníku Národního písemnictví

Bibliografie:
 • Podíl Grégrů na rozvoji novinářství a politické publicistiky, in: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Praha 1997, s. 29-37
 • Šmoci, žurnalisti nebo spisovatelé? In: Umění a veřejnost, Praha 1998, s. 157-163
 • Komunikační deficity české společnosti v 19. století, in: Sborník k nedožitým šedesátinám prof. PhDr. Otto Urbana (=Acta Universitatis Carolinae - P-H 2/1997, Studia historica XLVI)
 • Politische Gespräche der Todten. Nevyužitý pramen pro analýzu novinového obsahu, in: Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800, Praha 1999, s. 314-325
 • Salonní a nesalonní chování v české politice 19. století: K pojmu politická kultura, in: Salony v české kultuře 19. století, Praha 1999, s. 217-222
 • Doba národní a občanská (1816-1913), in: Kronika Českých zemí, Praha 1999, s. 422-607 (jako garant celého bloku s P. Bittnerem, J. Hoppem, F. Wittlichem, V. Kofroněm a O. M. Urbanem)
 • Gustav Eim, in: Osobnost v politické straně, Olomouc 2000, s. 33-45
 • Počátky a rozvoj moderní české žurnalistiky. Vybrané problémy, disertační práce, 3 sv., Praha 2001
 • Člověk, příroda a pokrok, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 359-367
 • Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické mobilizace české společnosti, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 121-144
 • Jací byli Češi Ve Vídni do roku 1918? In: Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století / Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert, Praha 2002, s. 13-21
 • Kontury vývoje českého novinářství na území Čech, in: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Výstava k dějinám českého tisku na území České republiky, Státní ústřední archiv v Praze, 2002, s. 9-19 (spoluautoři A. Blodigová, J. Jirák, B. Köpplová)
 • Válka v časopisech, časopisy ve válce, in: Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci), ed. Jan Gebhart - Ivan Šedivý, Karolinum, Praha 2003, s. 265-292
 • Dění na Slovensku před první světovou válkou očima dobových českých periodik, in: Zborník Slovenského národného múzea, Etnografia 44, XCVII - 2003, vyd. Slovenské Národné múzeum - Etnografické múzeum, Martin 2003, s.35-47
 • Der Zustand der tschechischen Medienstudien. Besonderheiten auf die Mediengeschichte. In: Medien und Zeit. Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart, 18 (2003), Nr. 3, S. 26-32, (Wien) (společně se Simonou Kopeckou)
 • O Alexandru Stichovi, Český časopis historický, 1/2004, s. 104 - 121
 • Das Tschechische Pressewesen, in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, WIII,2 (= Politische „Offentlichkeit und Zivilgesellschaft), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, S. 1977-2036
 • Masová média jako předmět odborného zájmu, in: Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, LI/2006/1-4 (Praha 2006) (editor)
 • Zpráva o hodnocení českých médií českou veřejností, in: Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, LI/2006/1-4 (Praha 2006) , s. 7-14


Editorská činnost:
Ediční příprava knihy Otto Urbana, Kroměřížský sněm 1848 – 1849, nakl Argo, 1998
Ediční příprava knihy Otto Urbana Kapitalismus a česká společnost pro Nakladatelství Lidové noviny, 2003

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel