EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Ivan Malý

Národní muzeum, Historické muzeum, oddělení novodobých českých dějin,
Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, 130 00 Praha 3

e-mail: ivan_maly@nm.cz

Vzdělání:
Historický ústav FF Jihočeské univerzity


Publikační, tvůrčí a další odborná činnost:

 

A. Monografie

1. Aktéři v globálních sférách vlivu, České Budějovice - Praha 2010, (spoluautor M. Riegl a kol.).

2. Československo-lotyšská společnost 1925–1941, Praha 2011.

3. Politické zprávy z Rigy 1934–1939, České Budějovice - Praha 2011.

B. Kapitoly v knihách a vědecké studie v periodikách s recenzním řízením

4. Secese v Lotyšsku (Secese a lotyšská společnost), in: D. Blümlová - Z. Gilarová a kol., Čas secese, Č. Budějovice 2007, s. 368-377.

5. Učebnice dějepisu jako nástroj ideologického boje, in: B. Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, Č. Budějovice 2008, s. 301-318.

6. Československá společnost a pobaltské národy. Příspěvek k dějinám vztahů malých národů v čase budování Nové Evropy, in: D. Blümlová a kol., Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918–1929), Č. Budějovice 2009, s. 143-157.

7. Josef Zubatý a jeho neurózy, in: D. Blümlová, - P. Kubát a kol., Čas zdravého ducha v zdravém těle, Č. Budějovice 2009, s. 352-360.

8. Režim Kārlise Ulmanise, in: J. Němeček a kol, Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech. Hledání východisek, Praha 2010, s. 189-194.

9. P. Štoll, Pět staletí lotyšsko-českých literárních vztahů, I část, Riga 2006, (Latviešu-čehu literāro sakaru pieci gadsimti, I daļa, Rīga 2006, spolupráce na české části).

10. …abych jen něco z lotyštiny do češtiny přeložil…(Po stopách prvních překladů lotyšské literatury v Čechách, in: Tvar 09/2006, s. 6-7.

11. Lotyšská básnická moderna (zdroje - vývoj - souvislosti), in: D. Blümlová - B. Jiroušek (edd.), Čas moderny, Č. Budějovice 2006, s. 235-244.

12. Místo Aloise Václava Červína v české balistice, in: Archivní prameny Kolínska, sv. 15, 2009, s. 251-274.

13. Lotyšský sen Hanuše Entnera a Pavla Finka, in: Pavel Štoll, - Ivan Malý (edd.), Praha - Riga, (Acta Slavica et Baltica), Praha 2010. (v tisku).

14. Hanuša Entnera un Pavela Finka "Latviešu sapnis", in: Pavel Štoll, - Ivan Malý (edd.), Praha -Riga (Acta Slavica et Baltica), Praha 2010 (v tisku).

15. Mezinárodní kongresy historických věd v San Francisku (1975), Bukurešti (1980) a ve Stuttgartu (1985) a československá historická obec, in: B. Jiroušek (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, Č. Budějovice 2006, s. 85-106 (spoluautorka Z. Gilarová).

16. Československo-lotyšská společnost, in: Moderní dějiny, 19, 2011, č. 2., s. 119-147.

17. Obraz Pobaltí v českém periodickém tisku a diplomatických zprávách. Příspěvek ke konstrukci obrazu Pobaltí v Čechách v letech 1918-1945, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), s. 129-151.

C. Odborné články (výběr)

18. Angola: příběh lusofonní Afriky, in Přítomnost 2/2008, s. 60.

19. Volba Kārlise Ulmanise. Autoritativní režim v Lotyšsku 1934–1940, in: Přítomnost 3/2008, s 59-61.

20. Rozhovor s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, in: Přítomnost 3/2008, s 9-12.

21. Pobaltí v pohybu, cesta ke svobodě, in: Přítomnost 1/2009, s. 44-45.

22. Only Forward From Here: The Baltic States and thein Path to Freedom, in: The New Presence 1/2009, s. 40-41.

23. Rusko, kontinent na pomezí Evropy a Asie. O ruském dědický Čingischána, in: Přítomnost 2/2009, s. 32-33.

24. Rusko je pro nás strategický partner. S Tomášem Jarem o česko-ruských vztazích, in: Přítomnost 2/2009, s. 34-36.

25. Místo „malého národa“ v dějinách Evropy, in. Přítomnost 3/2009, str. 10-12.

26. Kosovo – srbská oběť pro Evropu?, in: Přítomnost 2/2008, s. 70.

27. Is Kosovo Serbia’s Sacrifice to Europe?, in: The New Presence 3/2008, s. 36-37.

28. O českém společenství poutníků dějinami (nad knihou Erazima Koháka), in: Přítomnost 3/2009, s. 48.

29. Evropa a dnešní globální civilizace. Její dědictví a budoucnost, in: Přítomnost 1/2010, s. 4-5.

30. Europe and Contemporary Global Civilization, in: The New Presence 1/2010, s. 4-5

31. Dějiny Mosambiku a příběh civilizace Indického oceánu, in: Přítomnost 4/2010, s. 123-127.

32. Mechanismus legitimizace veřejné moci, in: Přítomnost 1/2011, s. 2-6.

33. The Legitimization of Political Power, in: The New Presence 1/2011, s. 89-92.

34. Česká národní identita dnes?, in: Přítomnost 4/2011, s. 2-4.

35. Památník Vítkov. Místo národní (ne)paměti, in: Tvar 12/2012, s. 12

D. Výstavy

36. Pět staletí lotyšsko-českých literárních vztahů - Latviešu-čehu literāro sakaru pieci gadsimti

Putovní výstava pro veletrh Svět knihy 2006 (následně vystavena v Národní knihovně v Praze, Brně, Ostravě, Rize a v řadě dalších lotyšských měst), spoluautor.

37. Rudolf, Ivan a Mikuláš Medkovi

Výstava umístěna od srpna do prosince 2010 ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově, spoluautor.

http://www.nm.cz/download/medkove.pdf

38. Zlatá šedesátá? Vzpomínky a realita

Výstava umístěna od září 2010 do května 2011 ve výstavní síni Národního památníku na Vítkově, spoluautor.

www.zlatasedesata.com

39. Volby. Labyrintem parlamentních voleb v českých zemích

Výstava umístěna od června do listopadu 2011 ve výstavní síni Národního památníku na Vítkově, spoluautor.  

40. Hlasy vize/Voices of vision. Wilson, Masaryk, and the formation of Czechoslovakia

Výstava umístěna v říjnu 2011 v Nové budově Národního muzea, u příležitosti znovuodhalení sochy W. Wilsona před Hlavním nádražím v Praze. Poté v Národním památníku na Vítkově a Cedar Rapids v Iowe. 

41. Laboratoř moci. Stálá expozice Národního muzea v prostorách zázemí bývalého mauzolea Klementa Gottwalda v Národním památníku na Vítkově, od února 2012, spoluautor.

E. Recenze, zprávy a odborná sdělení (výběr)

42. Sandra Kalniete. V plesových střevíčkách sibiřským sněhem, vyd. Lubor Kasal 2005, in: Kulturní týdeník A2, 03/2005, s. 28.

43. Jan Langhans, vyd. Torst 2005, in: Kulturní týdeník A2, 03/2005, s. 28.

44. Václav Horčička, Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku 1917–1918,

vyd. Karolinum 2005, in: Kulturní týdeník A2, 04/2005, s. 28.

45. Jiří Fidler, Za víru, vládce a vlast: ruští a sovětští maršálové, vyd. Jota 2005, in: Kulturní týdeník A2, 05/2005, s. 29.

46. Lumír Čivrný, Bylo takové ticho, vyd. Akropolis 2005, in: Kulturní týdeník A2, 08/2005, s. 28.

47. Edvard Beneš, Německo a Československo, vyd. Masarykův ústav AV ČR 2005, in: Kulturní týdeník A2, 02/2006, s. 28.

48. Dějiny a současnost 12/2005, vyd. Nakladatelství Lidové noviny, in: Kulturní týdeník A2, 04/2006, s. 29.

49. Zorica Dubovská, Tomáš Petrů, Zdeněk Zbořil, Dějiny Indonésie, vyd. Nakladatelství Lidové noviny 2005, in: Kulturní týdeník A2, 05/2006, s. 28.

50. Martin Wihoda, Zlatá bula sicilská – podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, vyd. Argo 2005, in: Kulturní týdeník A2, 15/2006, s. 28.

51. Jiří Šubrt, Římská literatura, vyd. Oikoymenh 2005, in: Kulturní týdeník A2, 16/2006, s. 28.

52. Halina Beresnevičiūtė-Nosálová, Litva, vyd. Libri 2006, in: Kulturní týdeník A2, 18/2006, s. 28.

53. Jaroslav Jan Gloser, Litomyšl – městem krok za krokem, vyd. Argo 2005, in: Kulturní týdeník A2, 19/2006, s. 29.

54. Milan Hlavačka, Zlatý věk české samosprávy – samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862–1913, vyd. Libri 2006, in Kulturní týdeník A2, 20/2006, s. 28.

55. Stanislav Polák, T. G. Masaryk – za ideálem a pravdou 4 (1900–1914), vyd. Masarykův ústav AV ČR 2005, in: Kulturní týdeník A2, 21/2006, s. 28.

56. Jaromír Čelakovský, Moje zápisky 1871–1914, vyd. Skriptorium 2004, in: Kulturní týdeník A2, 24/2006, s. 29.

57. Alberts Bels, Nespavost, vyd. Lubor Kasal 2006, in: Kulturní týdeník A2, 25/2006, s. 28.

58. Pavel Štoll, Naděžda Slabihoudová, Alena Vlčková, Slovník pobaltských spisovatelů, vyd. Libri 2008, in: Kulturní týdeník A2, 18/2008, s. 28.

59. Rusalka učarovala Rize, in: Přítomnost 3/2008, s 55.

60. Jan Klíma, Dějiny Mosambiku, in: Dějiny a současnost 11/2010, s. 46-47.

61. Pavel Štoll, Naděžda Slabihoudová, Alena Vlčková, Slovník pobaltských spisovatelů, vyd. Libri 2008, in: Slovanský přehled 94/2008 č. 4, s. 638-639.

62. Miroslav Schneider, Sarah Scholl-Schneider, Matěj Spurný, Sudetské příběhy / Sudetengeschichten, vyd. Antikomplex, o.s., Praha 2010, 382 str., Kulturní týdeník A2, 11/2011, s. 30.

63. Ctibor Bezděk, Jak rád jsem žil. Paměti MUDr. Ctibora Bezděka, Edice paměť – Academia, 885 s., Praha 2011, in: Dějiny a současnost 6/2012, s. 45-46.

F. Pedagogická činnost

2005–2009 vyučující v Historickém ústavu FF JČU

64. Garant semestrálního semináře dějin 20. století (Politické a společenské proměny Evropy dvacátého století).

65. Garant semestrální výběrové přednášky Dějin Pobaltí 18–20. století.

67. Garant semestrálního specializačního kurzu Dějin Polska 10–20. století (s Mgr. Kateřinou Pražákovou).

68. Garant semestrálního kurzu Dějin Ruska 10–20. století (s Mgr. Kateřinou Pražákovou).

69. Posudky na bakalářské a diplomové práce z moderních dějin.

70. Účast v přednáškovém cyklu Historia magistra vitae pořádaném historickým ústavem FF JČU pro středoškolskou veřejnost v letech 2005–2008.

G. Ediční činnost  

Šéfredaktor politicko-kulturního čtvrtletníku Přítomnost
Editor tematických čísel např:

71. Volby v USA

72. Svět v post-globálním čase

73. Dvacet let nové Evropy 1989–2009

74. Fenomén socialismus

75. Fenomén USA/Muzea s příchutí chrámu

76. Obraz Západu

77. Vize světa v roce 2050

78. Naše budoucnost: prezident a jeho úřad. Naše minulost: kauza E. Beneš

79. Česká identita dnes

80. Systémové problémy české politiky/Problémy vyrovnávání se s totalitní minulostí

81. Úskalí demokracie

82. Podoby genocidy/Kmenová sounáležitost a idea stavovského státu

Redaktor Sborníku Národního muzea, řada A – historie 

83. K. Sklenář, Vývoj péče o archeologické památky v českých zemích do roku 1989. I. část / The development of archaeological monuments preservation in Czech lands until the year 1989. Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 65 (1-2): 3-64. 

84. K. Sklenář, Vývoj péče o archeologické památky v českých zemích do roku 1989. II. část / The development of archaeological monuments preservation in Czech lands until the year 1989. Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 65 (3-4): 65-106.

H: Granty

85. Prezentace národních specifik v české kulturní historii 20. století. Grant FRVŠ 215/2007/G5, spoluřešitel.

86. Rezidua dějin 20. století v nás - příspěvek ke studiu vzájemných vztahů evropských národů. Grant FRVŠ 211/2008/G5, hlavní řešitel.

87. Výzkum reflexe Lotyšska v české kultuře a vědě 1788-1989. Grant GAJU 68/2005/H-HU, řešitel.

88. Proces vnímání "pobaltských národů" v české společnosti 19. a 20. století. Grant GAJU 5/2006/H-FF, řešitel.

89. Vznik autoritativních režimů v Litvě (1926), Lotyšsku (1934) a Estonsku (1934) a reakce demokratické Evropy na příkladu československé zahraniční politiky a publicistiky. Grant GAJU 72/2007/H-FF, řešitel.

90. Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku. Doktorský projekt GA ČR 404/08/H002, člen řešitelského týmu.

91. Československo-lotyšská společnost 1925–1941. (Konstrukt vzájemnosti států „nové Evropy“ na pozadí české-lotyšských vztahů) interní grant Národního muzea. 2011-2012, řešitel.

CH. Konference

92. Čas moderny, Zíbrtův Kostelec IV., Kostelec nad Vltavou, květen 2005.

93. Čas secese, Zíbrtův Kostelec V., Kostelec nad Vltavou, květen 2006.

94. Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, Č. Budějovice, červen 2006, světový kongres SVU (Československá společnost pro vědy a umění).

95. Praha – Riga, mezinárodní vědecká konference o česko-lotyšských vztazích, pořádané Česko-lotyšským klubem a Kabinetem baltistiky Ústavu východoevropských studií FF UK v Praze, listopad 2006.

96. Čas zdravého ducha v zdravém těle, Zíbrtův Kostelec VII., Kostelec nad Vltavou, květen 2008.

97. Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech. Hledání východisek, Senát Parlamentu ČR a HÚ AV ČR, Praha, září 2008.

98. Proměny diskursu české marxistické historiografie, pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty JU v Č. Budějovicích, říjen 2008.

99. Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost v letech 1918–2008, mezinárodní vědecká konference pořádaná Velvyslanectvím Lotyšské republiky v Praze a FF UK v Praze, listopad 2008.

100. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918–1929), pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty JU v Č. Budějovicích, květen 2009.

I. Uspořádání archivních fondů

101. Archiv Národního muzea v Praze: fond Československo-lotyšská společnost 1925–1941. (2003). Inventář, 2004, s. 7, ev. č. 266.

102. Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Jiří Rieger 1919–2000 (pseudonym Václav Macek), (2001).Inventář, 2001, s. 5, ev. č. 1132.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel