EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Jarmila Valentová


Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení pravěku a antického starověku, Nová budova NM, Vinohradská 1, Praha 1

tel.: +420 224 497 236

e-mail: jarmila_valentova@nm.cz


Vědecké zaměření:

mladší doba laténská; sídliště; keramika; regionální archeologie

hlavní řešitel projektu NAKI: Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví  - 2012 - 2014

Přednášky:

Přednášky pro veřejnost s prezentací (od roku 2008).
Evropa a keltské kulturní dědictví. Regionální muzeum v Kolíně, září 2008.
Keltové. Muzeum Kouřimska v Kouřimi, září 2008.
Keltové a střední Čechy. Městské muzeum a knihovna Čáslav, leden 2009.

Výzkumné projekty:

2012 – 2014 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (hlavní řešitelka).

Výstavy v muzeích od roku 1990 (libreta i realizace):

Archeologický výzkum Kutnohorska v létech 1986 – 1990. Kutná Hora - Kamenný dům 1990.
Archeologické nálezy z Hrádku. Kutná Hora – Hrádek 1991.
Keltské kostrové pohřebiště v Kutné Hoře – Karlově. Kutná Hora – Hrádek 1992.
Středověká studna z Kolína – Zlaté uličky. Kolín 1995.
MUDr. František Dvořák a archeologie (ke 100. výročí narození). Kolín 1996.
Nejstarší dějiny Kutné Hory (stálá expozice). Kutná Hora – Hrádek 1996.
Kolínsko v časném středověku (archeologická část). Kolín 1997.
Jak se žilo na Kolínsku prvním obyvatelům. Kolín – Kouřim 1998.
Nové archeologické nálezy na Kolínsku. Kolín 1999, Kouřim 2000.
Pravěk očima kolínských dětí. Kolín 2000.
Pravěká dílna. Kolín 2000 - 2002.
S koněm a na voze na onen svět. Pohřební vozy doby železné. Kolín 2001.
Pravěk Kutné Hory (stálá expozice). Kutná Hora – Hrádek 2004.
Keltové a střední Čechy. Kolín, Jílové u Prahy, Nižbor, Kutná Hora, Kouřim, Český Brod, Čáslav, Mělník, Brandýs nad Labem, Kladno - 2006 – 2010.Bibliografie:

Výběrová bibliografie od roku 1991:

Valentová, J. 1991: A Celtic inhumation cemetary at Kutná Hora - Karlov. In: Archeology in Bohemia 1986 - 1990, 221 - 224.

Frolík, J. - Šumberová, R. - Valentová, J. 1993 : Archeologický výzkum středověkého jádra Čáslavi 1991 - 1992. Památky středních Čech 7, 3, 1-8.

Valentová, J. 1993 : Antiqua Cuthna - zaniklá středověká hornická osada na katastru Kutné Hory. Archeologia technica 8. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Technické muzeum v Brně 1993, 62-65.

Valentová, J. 1993 : Výsledky záchranného výzkumu keltského kostrového pohřebiště v Kutné Hoře - Karlově. Ergebnisse der Rettungsforchung des keltischen Skelettgräberfeldes in Kutná Hora - Karlov. Archeologické rozhledy, 45, 4, 623-643, 679-680.

Valentová, J. 1993 : Příspěvek k problematice založení sedleckého kláštera. Památky středních Čech 7, 2, 28-31.

Jiráň, L. - Šumberová, R. - Valentová, J. 1994: Příspěvek k problematice pravěkého a středověkého osídlení Čáslavi. Ein Beitrag zur urgeschichtlichen und mittelalterlichen Besiedlung der Stadt Čáslav. Archeologické rozhledy, 46, 177-190.

Valentová, J. 1996 : Osídlení Kutnohorska a Čáslavska v době laténské. Die Besiedlung der Regionen von Kutná Hora und Čáslav in der Latenezeit. Archeologické rozhledy, 48, 4, 729-736.

Durdík, T. - Valentová, J. 1996 : Kolečková ostruha z hradu Šemberka. Castellologica bohemica 5, 229-230.

Valentová, J. 1998: Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Nebovid, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách 2, 13 - 15.

Šumberová, R. – Valentová, J. 1999: Nové archeologické objevy na území města Kutné Hory, Vlastivědný sborník Kutnohorsko II, Kutná Hora, 48-53.

Valentová, J. 1999: Pravěké osídlení na katastru obce Libenice, okr. Kolín. Výsledky záchranného archeologického výzkumu v roce 1997. Archeologie ve středních Čechách 3/1, 93 – 99.

Valentová, J. 2000: Dva laténské kostrové hroby z Nových Dvorů, okr. Kutná Hora. Památky archeologické – Supplementum 13, Praha, 439 – 445.

Valentová, J. – Sankot, P. 2000: Fund der frühlaténezeitlichen Fibel in Kutná Hora – Karlov, Bez. Kutná Hora, Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most, 265-272.

Valentová J. 2000: Příspěvek k osídlení Českého Brodu (okr. Kolín) na počátku letopočtu, Archeologie ve středních Čechách 4/1, 199 – 209, Praha.

Valentová J. 2001: Středověká studna z Kolína – Zlaté uličky. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, 649 – 664.

Valentová, J. 2001: Středověká hrnčířská dílna v Kutné Hoře. Práce muzea v Kolíně. Řada společenskovědní VII, Kolín, 213 – 221.

Sankot, P. - Valentová, J. 2002 : Il faut continuer la fouille des necropoles laténiennes. In : Actes du XVIIe colloque AFEAF, Collection Bibracte – 6, Nevers, 381 - 390.

Valentová, J. 2002: Laténské osídlení na dolní Klejnárce. La Téne Settlement at the Lower Klejnárka Streambed. Bylany Varia 2. Archeologický ústav AV ČR Praha. 143 – 150.

Valentová, J. 2002: Hutnická pec z doby laténské z polohy Libenice – Skalka, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách 6, 351 – 361.

Smrčka, V.- Jambor, J. – Le Huray, J.,- Waldhauser J. – Valentová, J.2002: Skeletal Trace Element content as an indikator of diet and social status in the la Téne period, Anthropologie, XL/2, 177 – 182.

Valentová, J. 2003: K osídlení levobřeží ohybu Labe u Kolína v době laténské. Pravěk, Nová řada, 12, 209 – 228. Brno.

Smrčka V. – Jambor J. – Waldhauser J.– Valentová J. 2003.: Stopové prvky v laténských skeletech (Trace elements in La Téne skeletons), Ve službách archeologie IV, 268 – 273, Brno.

Smrčka V. – Vojtková L. – Le Huray J. D. – Valentová J. 2003: Patologické projevy na skeletech laténského pohřebiště Kutná Hora – Karlov a infestace parazity (Pathologic impacts on skeletons from a la Téne burial ground in Kutná Hora – Karlov and their infestation by parasites , Ve službách archeologie IV, Brno, 274 - – 277.

Valentová, J. 2003: Poznámky k pravěké a raně středověké historii Malína (okr. Kutná Hora). Archeologie ve středních Čechách 7, 199 – 212.

Valentová, J. – Tvrdík, R. 2004: Předlokační osídlení Kolína. Archeologie ve středních Čechách, 8, 547 – 583.

Valentová, J. – Šumberová, R. 2005: Osídlení povodí Klejnárky v době římské. Bylany – varia 3, Archeologický ústav AV ČR Praha. 129 –152 a příloha 13-16.

Valentová, J. 2005: Veltruby a Dobřichov – příspěvek k datování dvou středověkých lokalit na Kolínsku. Archeologie ve středních Čechách, 9, 621-627.

Šumberová, R. – Valentová, J. 2005: Příspěvek k poznání středověké hrnčířské výroby v Čáslavi. Archeologie ve středních Čechách 9, 629 – 642.

Valentová, J. 2006: Osídlení Kouřimska v době laténské a nové laténské nálezy z Toušic, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách, 10, 537-554.

Valentová, J. – Šumberová, R. 2006: Nová laténská sídliště v Podoubraví. Pravěk- Nová řada, 16, Brno, 267 -308.

Valentová, J. – Šumberová, R. 2007: Nález spony typu Almgren 43 na sídlišti v Chotusicích a osídlení dolního Podoubraví v době římské. Archeologické rozhledy, LIX, 4, 779 – 792.

Valentová, J.- Šumberová, R. 2007 : Nová sídliště z pozdní doby římské na Čáslavsku. Archeologie ve středních Čechách 11, 373 -386.

Valentová, J. 2008: Produkce technické keramiky v podmínkách Kutné Hory 14. století. Archeologie ve středních Čechách 12/2, 745 -755.

Valentová, J.- Šumberová, R. 2009: Drobná bronzová plastika vodního ptáka a další importy na sídlišti starší doby římské ve Svatém Mikuláši (okr. Kutná Hora). Archeologie ve středních Čechách, 13/1, 331 -343.

Valentová, J.- Sankot, P. 2009 : The first glaive from Bohemia? A first cleaning of the Klucov sword. Keltske studije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Gustin, 107 -116.

Valentová, J. 2010:Neznámé doklady laténského osídlení jihozápadně  Kutné Hory. Archeologie ve středních Čechách 14/2, 759 – 765.

Valentová, J. – Šumberová, R. 2011: O pohřebních banketech. Archeologie ve středních Čechách 15/1, 435 - 439.

Šumberová, R. - Valentová, J. 2011: Dům mrtvých nebo dům živých? Laténský objekt s lidskými kostrami z Nových Dvorů, okr. Kutná Hora. Archeologické rozhledy LXIII, 220 – 250.
 
Valentová, J. 2011: Předoppidální malovaná keramika z Kutné Hory – Karlova. Archeologie ve středních Čechách 15/2, 887 – 889.
 
Valentová, J. 2011 : Keramické poklice z oppida Stradonice. Časopis Národního muzea 180, 3-4,   7 – 19.
 
Valentová, J. 2012: O věcech. In: Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Katalog k výstavě nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008 – 2010. Praha, s. 53 -58.
 
Valentová, J.- Šumberová, R. 2012.: Keramické cedníky, poklopy a trychtýře z oppida Stradonice. Archeologické rozhledy LXIV, 1 -14.
 
Valentová, J.- Tisucká, M. (ed.): Ve stínu Olympu. Praha, Národní muzeum, 2012. 
 
Valentová, J. - Šumberová, R. 2012: Výroba alkoholu nebo tlakový hrnec? Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2012 (Březinová, G. – Varsik, V.), s. 429 -433 ( Archeologica Slovaca Monographiae. Communicationes 14).
 
Valentová, J . 2012: Poznámky k fragmentům nádob s uchy ze Stradonic. Archeologie ve středních Čechách 16/ 2, 887-892.
 
Venclová, N. – Valentová, J. 2012: Oppidum Stradonice. Výzkum A. Stockého r. 1929. Fontes Archaeologici Pragenses 38, Praha, Národní muzeum. 
 
Valentová, J.- Sankot, P.: Das latènezeitliches Gräberfeld in Kutná Hora-Karlov (okr. Kutná Hora), Mittelböhmen, Tschechische Republik. Eine Rettungsgrabung aus den Jahren 1988-1989, Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz 58, 2011, 279-401 (The La Tène cemetery from Kutná Hora-Karlov, Central Bohemia). V tisku.

 

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel