EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Kurátor fondu keltské a antické řecké numismatiky

E-mail: jiri_militky@nm.cz

Vědecké zaměření:
Keltské mincovnictví, nálezy antických mincí v barbariku, antická numismatika, vrcholně středověké mincovní nálezy

Vzdělání
Ph.D., Filozofická fakulta UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou (Mgr. 1992, PhDr. 2005, Ph.D. 2010).

Projekty:

 • Corpus Sasanicus (projekt GA ČR 1998–2000, spoluřešitel)
 • Nálezy římských a raně byzantských mincí v Čechách (projekt GA ČR 2002–2004)
 • Corpus der Römischen Funde im Barbaricum (mezinárodní projekt 1996–dosud)
 • Mincovnictví na českých oppidech doby laténské (projekt GA ČR 2010–2013)
 • Die keltische Höhensiedlung am Oberleiserberg (č. projektu P22615): FWF - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien, Franz Klein-Gasse 1, 1190 Wien (1. 1. 2010–30. 9. 2013)

Pedagogická činnost:

 • od 2005:
  FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou (externě) - Úvod do antické a keltské numismatiky
  FF MU Brno, Ústav archeologie a muzeologie (externě) - Úvod do antické a keltské numismatiky
 • 2011-2012
  Slezská univerzita v Opavě.

Muzejní práce (výstavy):

 • České Budějovice ve světle archeologických výzkumů, České Budějovice 1994
 • Pravěk jižních Čech – reinstalace archeologické expozice Jihočeského muzea. České
 • Budějovice 1995
 • Archeologické výzkumy na Českokrumlovsku 1250–1700, Český Krumlov 1996, České
 • Budějovice 1999 (et M. Ernée)
 • Bechyně od pravěku k renesanční residenci, Bechyně 1997 (et A. Stejskal)
 • Lapidárium Jihočeského muzea–expozice, Žumberk 1998
 • Střed Evropy okolo roku 1000 / Europas Mitte um 1000, Budapešť 2000, Berlín a Mannheim 2001, Praha a Bratislava 2002 (jako komisař výstavy v Praze)
 • Příběh Pražského hradu, Praha 2004 (spolupráce)
 • Tetínský poklad, Beroun 2007
 • Tetínské křižovatky, Beroun 2009 (spolupráce)
 • Pražská mincovna, Praha 2009
 • Královský sňatek, Praha 2010 (spoluatorství)
 • Europa Jagellonica, Kutná Hora 2012 (spoluatorství)
 • Od denáru po korunu českou. Národní numismatické centrum, Praha 2012.

Další aktivity:

 • Vedoucí redaktor Numismatického sborníku (od 2005).
 • Člen redakčních rad časopisů Numismatické listy a Anály Náprstkova muzea (od 2008),
 • Notae Numismatice, Krakov (od 2012).

Organizace numismatických konferencí:

 • Nálezy mincí - jejich archeologický kontext a historický význam (I). Třešť 2008.
 • Nálezy mincí od antiky po raný novověk (II). Výroba - distribuce - tezaurace ve světle mincovních nálezů. Žumberk 2010.
 • Nálezy mincí od antiky po raný novověk (III). Český Krumlov 2012.

Účast s referáty na mezinárodních kongresech a konferencích:

 • XIII. světový numismatický kongres, Madrid/Španělsko 2003.
 • Keltischen Münzen in Österreich, Roseldorf/Rakousko 2004.
 • Roman Coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proseedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radzviłł Palace, Nieborów/Polsko 2005.
 • Anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römisches Feldzuges gegen Marbod. / 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Roztoky u Křivoklátu 2006.
 • Nálezy mincí (I) - jejich archeologický kontext a historický význam. Třešť 2008.
 • Byzantine coins in central Europe between the 5th and 10th century, Krakov/Polsko 2008.
 • XIV. světový numismatický kongres, Glasgow/Velká Británie 2009.
 • Peniaze a ich miesto v dejinách společnosti, Skalka/Slovensko 2010.
 • Interdisziplinäres Master- und Dissertentlnnenseminar, Třešť 2010.
 • Nálezy mincí od antiky po raný novověk (II). Výroba - distribuce - tezaurace ve světle mincovních nálezů. Žumberk 2010.
 • Interdisziplinäres Master- und Dissertentlnnenseminar, Salzburg/Rakousko 2010.
 • XIV. ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Nowa Sól/Polsko, 2010.
 • Das tschechische Münzwesen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
 • Konference k výstavě „Královský sňatek“, Praha 2011.
 • Die Beziehungen der Kelten vom Oberleiserberg mit dem Ostalpenraum (et M. Karwowski). Fachgespräch - Neue Forschungen zur La-Tène-Zeit zwischen Ostalpen und Pannonien, Wildon/Rakousko 2011.
 • Celtic coinage in horizon of LT C1 and C2 (c. BC 250/130) in the Czech Republic.
 • 14. keltský kongres, Maymooth/Irsko 2011.
 • Glassworking, coinage and local identities in the Middle Danube region in 3rd cent. B.C. (et N. Venclová). Produktion – Distribution – Ekonomie, Otzenhausen/Německo 2011.
 • Gold und Silber bei den Boiern und ihren sudostlichen Nachbarn. Eine numismatischarchaologische Sicht (et M. Karwowski). Macht des Goldes, Gold der Macht Herrschafts- und Jenseitsreprasentationen zwischen Antike und Fruhmittelalter im mittleren Donauraum. Tangelic/Maďarsko 2011.
 • Die Fundmünzen vom Oberleiserberg. Tag der Niederöterreichischen Landesarchäologie, MZM Museumzentrun Mistelbach, 2012.
 • Import von norischen und tauriskischen Münzen in das Gebiet der Boier. „Boier-Taurisker“, Oberleis-Klement, 2012.
 • Neue Erkenntnisse über das boische Münzwessen in Zeitaleter vom 3. bis 1. Jahrhundert v. Ch. 5. Internationaler Österrechischer Numismatikertag in Enns, 2012
 • Nálezy keltských mincí z prvého centrálního sídliště předoppidálního horizontu v Čechách
 • Nálezy mincí od antiky po raný novověk (III), Český Krumlov, 2012
 • 14.-17.5.2013, 14. mezinárodní konference Keltové, Buchlovice:
  (1) M. Karwowski – J. Militký – M. Obenaus: Późnolateńska osada nizinna w Thunau am Kamp w Dolnej Austrii. Suburbium czy centrum?“; (2) A. Danielisová – J. Militký – J. Kysela – R. Křivánek: Systematické povrchové prospekce oppida - Třísov 2007–2013; (3) A. Danielisová – J. Militký: Žehuň – první centrální sídliště předoppidálního (LT C1-2) a oppidálního období (LT D1) v Čechách
 • 16.–19. 5. 2013: Mezinárodné numizmatické sympozium Peniaze, Hospodárstvo a spoločnosť, Košice: Nové poznatky o bójském mincovnictví předoppidálního období – české lokální emise horizontu LT C1-2
 • 5.–9. 9. 2013, 19th Annual conference of European Association of Archaeologists, Pilsen, CZ: Celtic coinage in Bohemia, 3rd-2nd cent. BC
 • 30. 9.–3. 10. 2013, Peníze v proměnách času 9 - Nové výsledky numismatických výzkumů, Valtice: Před kolapsem na okraji bójského světa - poznámky k bratislavskému mincovnictví, drachamám typu Tótfalu a lokálním typům z Oberleiserbergu
 • 3.–6. 10. 2013: Tagung der AG Eisenzeit “KunstHandWerk”, Glauberg: M. Karwowski – J. Militký: Münzen der Boier - zwischen Kunst und Mythologie (poster)
 • 14.–16. 11. 2013, Internationale Tagung - Boier zwischen Realität und Fiktion, Český Krumlov: Der derzeitige Kenntnisstand der boischen Münzprägung in Mitteleuropa

Numismatická bibliografie
Monografické práce (včetně spoluúčasti)

 • (s Novák, V.): Numismata orientalia regni Bohemiae, Corpus Sasanicus (in collaboration with J. Frána and with avant – propos by R. Gyselen). Prague 2000, CD.
 • (s. Novák, V.): Greek, Roman, Byzantine and Islamic coins excavated by Bedřich Hrozný in the Middle East (1924–1925). Anals of the Náprstek museum 23, 2000, s. 1–68.
 • (s. Hána, J. – Beránek, A. – Hůrková, J. – Klíma, M.): Mincovní depoty v jihozápadních Čechách. Svazek první. Defůrovy Lažany 1999. Nález mincí ze 13. až 15. století, Klatovy 2002.
 • Nálezy mincí ze 6.–7. století v Čechách a na Moravě. In: Kuna, M. – Profantová, N. a kolektiv: Počátky raného středověku v Čechách, Praha 2005, s. 275–286.
 • Nálezy mincí z doby římské a doby stěhování národů, In: Lutovský, M. – Smejtek, L. a kolektiv: Pravěká Praha. Praha 2005, s. 803–809
 • Nálezy mincí na Českokrumlovsku. Sborník Národního muzea, Řada A – historie 59, 2005, s. 1–88.
 • Mincovnictví v době laténské. In: Venclová, N. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 7. Doba laténská. Praha 2008, s. 122–128.
 • Numizmatické prameny ke starší i mladší době římské. Numizmatické prameny. In: Salač, V. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 8. Doba římská a stěhování národů. Praha 2008, s. 32–37, 166–170.
 • Pražská mincovna 1526–1856. Katalog mincí tolarového období ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Praha 2009.
 • Finds of Greek, Roman and early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic. I. Bohemia (Volume 1–3). Collection Moneta 107–109. Moneta, Wetteren / Institute of Archeology, Warsaw University 2010.
 • (s Karwowski, M.): The Oberleiserberg types in the kontext of Taurisci inluences. In: Guštin, M. – Jevtić, M. (Ed.): The eastern Celts. The communities between the Alps and the Black sea. Koper – Beograd 2011, 131–136.
 • Nálezy mincí ze 13.–19. století z kostela sv. Martina a z areálu fary. In: Kozák, P. – Prix, D. – Zezula, M. a kolektiv: Kostel sv. Martina v Bohušově. Bohušov – Ostrava 2011, s. 313–324.
 • Nejstarší středoevropské mince – vzestup a pád keltské civilizace ve střední Evropě z pohledu numismatiky. In: Bárta, M. – Kovář, M. a kolektiv: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha 2011, s. 139–172.
 • Lucemburské mincovnictví. In: Šmahel, F. – Bobková, L. (eds.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012, s. 451–454.
 • (s Lacinova, L.): Keltské, římské a raně byzantské mince (3. století před Kristem–7. století po Kristu). Národní muzeum – Chaurova sbírka. Díl X. Praha 2012.
 • (s. Smejtek, L. – Lutovský, M.): Encyklopedie pravěkých pokladů. Praha 2013.
 • Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách (5. století před Kristem až 7. století po Kristu). Komentovaný katalog nálezového fondu. Monumenta Numismatica 2. Praha.
 • Numismatic sources on the early and late Roman period. Numismatic sources. In: Salač, V. (ed.): The Prehistory of Bohemia 7. The Roman Iron Age and the Migration Period. Praha 2013, 33–39, 176–180.

Výstavní katalogy a encyklopedie

 • Vybraná hesla, In: Kolektiv: Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice 1998.
 • Vybraná katalogová hesla, In: Wieczorek, A. – Hinz, H.-M. (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. Katalog Band. Stuttgart 2000.
 • Mincovnictví Jana Lucemburského v Čechách. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha 2010, s. 572–579.
 • Měnové poměry v Čechách a na Moravě od konce 13. století do poloviny 14. století na základě svědectví mincovních pokladů. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha, s. 584–589.
 • (s. Polanský, L.): Pražský groš. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha 2010, s. 310–319.
 • (s Karnicka, M.): Mince z pokladu ze Slezské Středy. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha 2011, s. 564–569.
 • Minting activities of John of Luxemburg in Bohemia. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha 2011, s. 584–591.
 • Monetary context in Bohemia and Moravia from the end of the 13th to the middle od the 14th century. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha 2011, s. 596–601.
 • (s Polanský, L.): Prague groschen. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha 2011, s. 322–331.
 • (s. Karnicka, M.): Coins from the Treasure of Środa Śląska. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha 2011, s. 576–581.
 • (s. Kern, A. – Karwowski, M.): Oberleis, Österreich. In: Sievers, S. – Urban, O. H. – Ramsl, C. (Hg.): Lexikon zur Keltischen Archeologie L–Z. Wien 2012, 1399–1402.

Články a studie

 • (s Miček, L.): Toulky pravěkem Podorlicka. Dějepisná čítanka pro 5. ročník ZŠ okresu Rychnov n. Kn. Rychnov nad Kněžnou 1989.
 • Sídlištní objekt lužické kultury z Kostelce nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou. Zpravodaj KMVČ 17/1, 1990, s. 46–53.
 • Pozdně halštatský sídlištní objekt u Radětic, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, České Budějovice 1990, s. 131–138.
 • (s Zavřel, P.): Záchranný výzkum sídlištního objektu z pozdní doby laténské v Bežerovicích (okr. Tábor). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, České Budějovice 1990, s. 143–150.
 • (s Ernée, M. – Nováček, K. – Prostředník, J. – Turek, J. – Vařeka, P.): K optimalizaci vysokoškolského studia oboru archeologie. Archeologické fórum 1, 1990, s. 71–73.
 • Sídliště mohylové kultury ve Spáňově, okr. Domažlice. Sborník Západočeského muzea v Plzni, historie 8, 1992, s. 21–27.
 • Pravěké a raně středověké hradiště Bechyně, okr. Tábor. Výběr 30, České Budějovice, 1993, s. 95–98.
 • (s Blažek, J.): Nálezy z mohylníku v Plešnicích, okr. Plzeň-sever. Archeologické rozhledy 45, 1993, s. 519–521.
 • (s Zavřel, P.): Nálezy mohylové kultury střední doby bronzové v okolí Českých Budějovic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 8, České Budějovice 1993, s. 7–19.
 • (s Zavřel, P.): Archeologické výzkumy v historickém jádru Českých Budějovic v roce 1993. MARB - Památky archeologické, Supplementum 2, 1994, s. 219–221.
 • Nálezy keltských a antických mincí v jižních Čechách. Zlatá stezka 2. Sborník Prachatického muzea, Prachatice, 1995, s. 34–67, tab. 1–3.
 • Odlévací forma z doby bronzové ze Skočic, okr. Strakonice. Archeologické rozhledy 47, 1995, s. 687–689.
 • Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích. Výběr 32, České Budějovice, 1995, s. 77–85.
 • Siedlungen der mittlbronzezeitliche Hügelgräberkultur in Westböhmen. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen. 5. Treffen 21. bis 24. Juni 1995 in Sulzbach-Rosenberg. Eselkamp, 1995, s. 60–64.
 • Keltské mince ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Numismatické listy 51, 1996, s. 85–90.
 • Záchranný archeologický výzkum v Češnovicích v r. 1995. Výběr 33, České Budějovice, 1996, s. 81–85.
 • Depot mincí z počátku třicetileté války z Trhových Svinů na Českobudějovicku. Výběr 33, České Budějovice, 1996, s. 239–245.
 • Archeologický výzkum a průzkum v okolí Čertovy zdi na hradním návrší v Bechyni, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, České Budějovice, 1996, s. 173–178.
 • (s Ernée, M.): Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, České Budějovice, 1996, s. 179–188.
 • Zur bronzezeitlichen Besiedlung in der Umgebung von Bechyně, Kr. Tábor. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen. 6. Treffen 12. bis 15. Juni 1996 in Hluboká nad Vltavou. Espelkamp, 1997, s. 32–38.
 • Depot mincí z počátku třicetileté války z Trhových Svinů, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, České Budějovice, 1997, s. 107–132, 170–172.
 • Hromadný nález raně novověkých mincí z Mečichova, okr. Strakonice. Zlatá Stezka 4. Sborník Prachatického muzea, Prachatice, 1997, s. 125–164.
 • Nálezy mincí při archeologických výzkumech v Bechyni, okr. Tábor. Výběr 34, České Budějovice, 1997, s. 331–333.
 • Nález středověkých mincí v Jakuli u Nových Hradů, okr. České Budějovice. Výběr 34, České Budějovice, 1997, s. 233–245.
 • Archeologický výzkum dvora radnice, In: Vyzvaná anonymní architektonická soutěž na dostavbu komplexu budov radnice v Českých Budějovicích. Katalog výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. České Budějovice, 1997, s. 5.
 • (s Vařeka, P.): Češnovice: Archeologický výzkum středověké a novověké vesnice na Českobudějovicku I. Pozdně středověký dům v usedlosti čp. 13. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, České Budějovice, 1997, s. 58–79.
 • Frühbronzezeitliche Gräberfelder in Südböhmen. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen. 7. Treffen 11. bis 14. Juni 1997 in Landau an der Isar. Espelkamp, 1998, s. 88–101.
 • Depot mincí z počátku 17. století ze Starých Prachatic. Zlatá Stezka 5. Sborník Prachatického muzea 5, Prachatice, 1998, s. 169–196.
 • Zajímavá úprava mince Constantina I. Numismatické listy 53, 1998, s. 8–9.
 • Nález mincí z počátku 19. století ze Skočic. Výběr 35, České Budějovice, 1998, s. 59–60.
 • Několik nálezů jednotlivých mincí z jižních Čech. Výběr 35, České Budějovice, 1998, s. 128–131.
 • Doplněk k nálezu středověkých mincí ze Svatonic, okr. Písek. Výběr 35, České Budějovice, 1998, s. 131–134.
 • Nález utrechtského dukátu ve Valtínově, okr. J. Hradec. Výběr 35, České Budějovice, 1998, s. 220–222.
 • Zpracování numismatické sbírky Prácheňského muzea v letech 1995–1997. Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 1997. Písek, 1998, s. 57–60.
 • (s Zavřel, P.): Raně středověké osídlení v okolí Českých Budějovic. Archeologické rozhledy 50, 1998, s. 397–342, 488–489.
 • (s Štajnochr, V. – Fröhlich, J. – Krajíc, R.): Katalog střepových nálezů mezzomajolik. Archeologie ve středních Čechách 2, 1998, s. 445–468.
 • Doplněk k nálezu z Chelčic. Muzejní a vlastivědná práce 37 / Časopis přátel společnosti starožitností 107, 1999, s. 103–106.
 • Zlomek depotu pozdně středověkých mincí z okolí Prachatic (N 4305). Zlatá stezka 6. Sborník Prachatického muzea, Prachatice, 1999, s. 255–260.
 • (s Dohnal, M. – Korený, R.): Soubor mincí z archeologických výzkumů v historickém jádru Sedlčan, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, s. 557–568.
 • (s Ernée, M. – Nováček, K.): Vítkovci a těžba drahých kovů v Českém Krumlově. Příspěvek ke studiu středověkého hutnictví v Čechách. Mediaevalia Archaelogica 1. Praha – Wroclaw, 1999, s. 209–233.
 • Nálezy tzv. barbarských napodobenin pozdně římských solidů v Čechách (Příspěvek k problematice nálezů zlatých mincí z období stěhování národů). Sborník Národního muzea v Praze. Řada A-historie 54, 2000, s. 129–140.
 • Géto-dácká tetradrachma z Nového Sedla, okr. Louny. In: P. Čech - M. Dobeš: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most, 2000, s. 163–166.
 • V Keltské mince ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Numismatické Listy 56, 2000, s. 73–79.
 • Nálezový (?) soubor antických mincí ze Strážného (?), okr. Prachatice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, České Budějovice, 2000, s. 87–96.
 • Dva pozdně středověké depoty mincí z východních Čech. (Nález Kostelecké Horky a Choceň). Archeologické rozhledy 52, 2000, s. 688–697.
 • Dva nové jednotlivé nálezy početních peněz z jižních Čech. Muzejní a vlastivědná práce 38 / Časopis přátel společnosti starožitností 108, 2000, s. 33–36.
 • Hybridní pražský krejcar Ferdinanda II. Muzejní a vlastivědná práce 38 / Časopis přátel společnosti starožitností 108, 2000, s. 222–223.
 • (s Lutovský, M.): Raně středověké nálezy z hradiště v Praze-Butovicích ve sbírkách Národního muzea. Archaeologica Pragensia 15, 2000, s. 101–107.
 • (s Veselá, A.): Raně středověké pohřebiště v Tuchoměřicích - Kněžívce (okr. Praha - západ) s nálezem denáru Břetislava I. Archeologie ve středních Čechách 4/2, 2000, s. 291–300.
 • (s Kopová, E.): Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu hradu v Písku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, České Budějovice, 2000, s. 151–154.
 • (s. Marešová, D.): Soubor mincí ze záchranného archeologického výzkumu v Praze 2-Novém Městě, Na Rybníčku čp. 536/II. Archaeologica Pragensia 15, 2000, s. 72, 185–198.
 • Fragment pozdně středověkého depotu mincí z Netolic, okr. Prachatice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, České Budějovice, 2001, s. 295–316.
 • Keltské „nálezové“ mince z Obřího hradu. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, s. 463–468.
 • Exkurs: Mince z hrobu č. 13 z míst presbytáře kostela sv. Václava ve Vraclavi. In: Ježek, M. – Sommer, J.: Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi. Průzkumy památek 8, 2001, s. 109–112.
 • Nález pozdně středověkých mincí z Olešníku, okr. České Budějovice. Muzejní a vlastivědná práce 39/Časopis přátel společnosti starožitností 109, 2001, s. 37–40.
 • Nový nález jednotlivých mincí z hradu Zvíkov. Výběr 38, České Budějovice, 2001, s. 86–87.
 • Depot raně novověkých mincí z Písecka. Výběr 38, České Budějovice, 2001, s. 355–361.
 • (s Zavřel, P.): Nález drobné středověké plastiky ze Slavonic (okr. Jindřichův Hradec). Památky archeologické – Supplementum 13, 2001, s. 303–306.
 • (s Motyková, K.): Dva nové nálezy římských mincí ze středních Čech. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, s. 469–475.
 • K otázce oběhu importované fenikové mince 1. poloviny 14. století v jižních Čechách. In: Šimek, E. (ed.): Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích. Sborník příspěvků ze semináře numismatiků - Pardubice 22.–23. 10. 1998. Praha-Pardubice, 2002, s. 15–50.
 • Mincovna Matyáše Korvína v Českých Budějovicích a otázka identifikace její produkce, In: Pavel Radoměrský. Sborník numismatických studií k 75 výročí narození. Sborník prací P. Radoměrskému. Praha, 2002, s. 62–80.
 • (s Michálek, J.): Depot středověkých mincí z Útěšova, okr. Strakonice. Časopis Národního muzea. Řada A-historie 176, 2002, s. 1–29.
 • (s Novák, V.): Sásanovské mince v českých sbírkách na nosiči CD Rom. Bústan 5, č. 2 (16), 2002, s. 37–38.
 • (s Pokorný, P. – Kočár, P. – Jankovská, V. – Zavřel, P.): Archeobotany of the High Medieval town of České Budějovice (Czech Republic). Archeologické rozhledy 54, 2002, s. 813–836.
 • Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách: vědecko-výzkumný projekt Národního muzea. Česká numismatická společnost. Pobočka Praha. Členské informace 3/2002, 2. (95.) aukce, 2002, s. 22–34.
 • (s Zavřel, P.): Kolekce jednotlivě nalezených mincí ze Slavonic. Výběr 39, České Budějovice, 2003, s. 73–77.
 • (s Gragolle, R. – Hrubý, P.): Orlík nad Vltavou ve 13.–14. století ve světle archeologického výzkumu. Archeologia historica 27, 2003, s. 91–118.
 • (s Korený, R.): Neznámý depot mincí ze Sezimova Ústí (?). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, České Budějovice, 2003, s. 243–248.
 • Import zlatých římských a raně byzantských mincí do českých zemí v době římské až raném středověku. Archeologie ve středních Čechách 8, Praha, 2004, s. 505–536, Fototab. 1–3.
 • Finds of Roman and Early Byzantine Gold Coins on the Territory of the Czech Republic, Slovenská numizmatika 17, Nitra, 2004, s. 53–76.
 • Zapomenutý nález keltské mince typu Ainorix z Bratislavy. Slovenská numizmatika 17, Nitra, 2004, s. 189–190.
 • Neznámý nález římské mince z Bratislavy. Slovenská numizmatika 17, Nitra, 2004, s. 194–195.
 • Ražba černomořské Olbie z Brna-Slatiny. Numismatik 9/2004, Brno, 2004, s. 2–6.
 • Neznámý nález římské mince z obce Čejč. Numismatik 9/2004, Brno, 2004, s. 32.
 • Münzen. In: Karasová, Z. – Schönfelder, M.: Die Funde aus dem Oppidum „Hradiště“ bei Stradonice (okr. Beroun, CZ) im Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz 51, Mainz, 2004, s. 219–242.
 • Finds of Roman and Early Byzantine Gold Coins on the Territory of the Czech Republic. In: Alfaro, C. – Marcos, C. – Otero, P. (Ed.): Actas del XIII. Congreso Internacional de Numismática I. Madrid - 2003. Madrid, 2005, s. 1113–1124.
 • Depot římských mincí z Polné. Příspěvek k úloze alexandrijských mincí ve střední Evropě. Numismatický sborník 20, 2005, s. 3–20.
 • Starší nález bójské 1/3statéru z Kostelan nad Moravou (okr. Uherské Hradiště). Numismatický sborník 20, 2005, s. 144–146.
 • Dodatek a poznámky k nálezu brakteátů České Budějovice II. Numismatický sborník 20, 2005, s. 158–161.
 • Aureus Alexandra Severa z muzea východních Čech v Hradci Králové a otázka jeho případného nálezového původu z českého území. Numismatik 8/2003, Brno, 2005, s. 10–14.
 • Poznámky k nálezu seleukovské (?) mince z Řepova (okr. Mladá Boleslav). Archeologie ve středních Čechách 9/1, 2005, s. 217–219.
 • Keltská numismatika v Českých zemích v letech 1990–2003 (Poznámky k současnému stavu pramenů, bádání a problémům oboru). In: Šimek, E. (ed.).: Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993–2003). Sborník příspěvků ze semináře numismatiků - Pardubice, 19.–20. listopadu 2003. Praha - Pardubice, 2005, s. 75–93.
 • (s Motyková, K.): Raně novověké mince objevené při archeologickém výzkumu na Kostelním náměstí v Nymburce. Numismatický sborník 20, 2005, s. 174–175.
 • (s Parkman, M.): Nález řezenského feniku ze 13. století v Libotyni (okr. Prachatice). Numismatický sborník 20, 2005, s. 157–158.
 • (s Parkman, M.): Nález středověkého pasovského feniku ze Starých Prachatic (okr. Prachatice). Numismatický sborník 20, 2005, s. 161–162.
 • (s Parkman, M. – Zavřel, P.): Mince nalezené při archeologickém výzkumu Velkého náměstí v Prachaticích. Numismatický sborník 20, 2005, s. 162–163.
 • (s Smíšek, K.): Stříbrný odražek početního penízu Jiřího Zajíce z Hazmburka. Numismatický sborník 20, 2005, s. 141–143.
 • (s Polanský, L. – Štefan, I. – Varadzin, L.): Raně novověké mince nalezené při archeologickém výzkumu v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník). Numismatický sborník 20, 2005, s. 172–173.
 • (s Veselý, R.): Dvě neznámé varianty tzv. královských dukátů Karla IV. Numismatický sborník 20, 2005, s. 139–141.
 • (s Beneš, J.): Nález uherského dukátu císaře Zikmunda z Orlíku nad Vltavou (okr. Písek). Numismatický sborník 20, 2005, s. 164–165.
 • (s Hrubý, P. – Malý, P.): Hromadný nález mincí ze 13. století objevený při archeologickém výzkumu v areálu radnice v Jihlavě. Příspěvek k lokalizaci jihlavské mincovny ve 13. století. Numismatický sborník 20, 2005, s. 43–60.
 • (s Hrubý, P. – Jaroš, Z. – Kočár, P. – Malý, K. – Mihályiová, J. – Zimola, D.): Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. Památky archeologické 97, 2005, s. 171–264.
 • (s Chvojka, O.): Struktura osídlení Bechyňska v době popelnicových polí. In: Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.–24. 9. 2004. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Suplementum 1, České Budějovice, 2005, s. 223–244.
 • (s Kohoutek, J.): Hromadný nález římských mincí a bronzové spony z doby římské ze Starého Města u Bruntálu. Pravěk, Nová řada 13 (2003), Brno, 2005, s. 405–424.
 • (s Hahn, M. – Martínek, M. – Matoušek, V. – Stolz, D. – Stolzová, D. – Zaoral, R.): Nález pokladu mincí ze 13. století u Tetína. Český kras 32, Beroun, 2006, s. 46–49.
 • Nový pohled na zlatou byzantskou minci z Libice nad Cidlinou. Příspěvek k problematice nálezů byzantských mincí 9.–11. století v českých zemích. Numismatický sborník 21, 2006, s. 125–136.
 • Neregistrovaný depot českých denárů 12. století z Prahy 6-Střešovic. Numismatický sborník 21, 2006, s. 218–220.
 • Nález pasovských feniků z přelomu 12. a 13. století z Radčic (okr. Strakonice). Numismatický sborník 21, 2006, s. 220–222.
 • Depot velkých brakteátů z Prahy 2-Nového Města od kaple sv. Lazara. Numismatický sborník 21, 2006, s. 222–228.
 • Depot středních brakteátů z 2. poloviny 13. století z Písku. Numismatický sborník 21, 2006, s. 228–233.
 • Nález „bronzového“ brakteátu z hradu Milštejn (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 21, 2006, s. 242–244.
 • Hromadný nález pražských grošů Jana Lucemburského z kostela sv. Vavřince v Praze 1-Starém Městě. Numismatický sborník 21, 2006, s. 245–252.
 • Hromadný (?) nález vídeňských feniků ze 14. století z Dívčic (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 21, 2006, s. 253.
 • Nález dukátů ze 14. století v Praze. Numismatický sborník 21, 2006, s. 254–256.
 • Pozdně středověký depot mincí z Chebu. Numismatický sborník 21, 2006, s. 267–278.
 • Dodatek a poznámky k raně novověkému depotu mincí z Bukové (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 21, 2006, s. 281–282.
 • Nález kiprové mince Ferdinanda II. v areálu oppida Třísov (okr. Český Krumlov). Numismatický sborník 21, 2006, s. 283.
 • Nález moderních mincí z Prahy 2-Nuslí. Numismatický sborník 21, 2006, s. 303.
 • Nálezy z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z polykulturního sídlištního areálu v Kostelci nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou). Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové – Pardubice, 2006, s. 175–190.
 • (s Burian, V.): Stopa rozchváceného depotu pozdně středověkých mincí z Kunějova (okr. Jindřichův Hradec). Numismatický sborník 21, 2006, s. 278–279.
 • (s Cajthaml, M.): Nález římské mince v obci Okořín (okr. Chomutov). Numismatický sborník 21, 2006, s. 205–206.
 • (s Hána, J. – Korený, R.): Depot pražských grošů Václava IV. z Mašova (okr. Příbram). Numismatický sborník 21, 2006, s. 256–266.
 • (s Kaiser, L.): Hromadný nález mincí 2. poloviny 13. století ze Starého Plzence (okr. Plzeň-jih). Numismatický sborník 21, 2006, s. 234–241.
 • (s Korený, R.): Nález drobné mince Leopolda I. z Kralovic (okr. Plzeň-sever). Numismatický sborník 21, 2006, s. 299.
 • (s Kostka, M.): Nález římské mince v Praze 8-Dolních Chabrech. Numismatický sborník 21, 2006, s. 206–207.
 • (s Kubín, P.): Starší nález římské mince v areálu římské vojenské stanice v Mušově (okr. Břeclav). Numismatický sborník 21, 2006, s. 204–205.
 • (s Parkman, M.): Nález mince Leopolda I. z Křišťanovic – Zbytin (okr. Prachatice). Numismatický sborník 21, 2006, s. 298.
 • (s Polanský, L. – Štefan, I. – Varadzin, L.): Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník). Numismatický sborník 21, 2006, s. 209–214.
 • (s Zavřel, P.): Nález mince Ferdinanda I. z Libínského Sedla (okr. Prachatice). Numismatický sborník 21, 2006, s. 279–280.
 • Nálezy římských mincí na Českokrumlovsku. In: Droberjar, E. – Chvojka, O. (edd.): Archeologie Barbarů 2006. Příspěvky z II. protohistorické konference. České Budějovice, 21.–24. 11. 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 3. Svazek 1–2. České Budějovice, 2007, s. 261–268.
 • Příspěvek k poznání a interpretaci bronzových brakteátů na základě jejich nálezů ve střední Evropě. Sborník konference věnované Prof. Jiřímu Sejbalovi 1929–2004. Postavení Moravy v mincovnictví a peněžních vztazích ve střední Evropě. Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 11. Ostrava, 2007, s. 55–68.
 • Dva starší české nálezy keltských kulovitých statérů. Numismatický sborník 22, 2007, s. 166–170.
 • Nález bronzové makedonské mince z Prahy 6-Suchdola. Numismatický sborník 22, 2007, s. 170–174.
 • Poklad vídeňských feniků z 1. poloviny 13. století z neznámé české (?) lokality. Numismatický sborník 22, 2007, s. 209–222.
 • Poklad zlatých mincí 14. a 15. století z Prahy 1-Starého Města. Numismatický sborník 22, 2007, s. 242–248.
 • Hromadný nález tolarů z 1. poloviny 17. století z Prahy 1-Malé Strany. Numismatický sborník 22, 2007, s. 268–269.
 • (s Profantová, N.): Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobu v Klecanech (okr. Praha-východ). Numismatický sborník 22, 2007, s. 19–29.
 • (s Vokáč, M.): Nález římské mince v objektu z pozdní doby římské z Mohelna (okr. Třebíč). Numismatický sborník 22, 2007, s. 187–189.
 • (s Selmi-Wallisová, M.): Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu v ulici Na Slupi v Praze 2-Novém Městě. Numismatický sborník 22, 2007, s. 190–208.
 • (s Šlézar, P.): Nálezy středověkých mincí objevených při archeologickém výzkumu v Olomouci. Numismatický sborník 22, 2007, s. 223–231.
 • (s. Velímský, F.): Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora).
 • Numismatický sborník 22, 2007, s. 232–242.
 • (s. Zeman, T.): Nálezy římských mincí na sídlišti ze sklonku doby římské a počátku doby stěhování národů ve Zlechově (okr. Uherské Hradiště). Numismatický sborník 22, 2007, s. 183–187.
 • (s. Cajthaml, M.): Hromadný nález římských mincí ze Spořic (okr. Chomutov). Numismatický sborník 22, 2007, s. 181–182.
 • (s Hložek, J.): Nález drobné bójské mince v sídlištním objektu z doby laténské z Hostivice (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 22, 2007, s. 163–166.
 • (s Hložek, M.): Hrobový nález uherského denáru Ondřeje I. z Nechvalína (okr. Hodonín). Numismatický sborník 22, 2007, s. 189–190.
 • (s Hrubý, P. – Malý, K.): K výrobě barevných kovů a stříbra v Jihlavě ve 13. století. Archeologické výzkumy na Vysočině 1, Jihlava, 2007, s. 49–103.
 • (s Kubín, P.): Nález římských mincí z Vlasatic (okr. Břeclav). Numismatický sborník 22, 2007, s. 178–180.
 • (s Militká, L.): Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram). Numismatický sborník 22, 2007, s. 267–268.
 • Die römischen Fundmünzen in Böhmen – Kontexte und Fuktionen (Notizen zu dem heutigen Stand der Forschung). Roman Coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proseedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radzviłł Palace, Nieborów (Poland), 3–6 September 2005. Colection Moneta 82. Wetteren-Warsaw, 2007, s. 231–244.
 • Atypický pražský groš se jménem Václava II. K otázce ražby napodobenin pražských grošů v Polsku. Numismatické listy 63, 2008, s. 153–163.
 • (s. Stolz, D. – Stolzová, D. – Zaoral, R.): Poklad mincí ze 13. století z Tetína. Předběžná zpráva o nálezu a stavu jeho zpracování. Folia numismatica 21, 2008, s. 137–145.
 • (s Horsnæs, H. W.): Boian coins in the numismatic collection of The National Museum in Copenhagen. Nordisk Numismatisk Årsskrift 2003–2005, 2008, s. 5–20.
 • (s Široký, R. – Kočár, P. – Hlaváč, J. – Kaštovská, K. – Kostrouch, F. – Kyncl, J. – Pokorný, P. – Postránecká, K. – Schneiderwinklová, K.): Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a enviromentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány. Forum urbes medii eavi 5. Brno, 2008, s. 272–311.
 • Finds of the early byzantine coins od the 6th and 7th century in the territory of the Czech Republic. In: Wołoszyn. M.: Byzantine coins in central Europe between the 5th and 10th century. Magna Moravia. Seria Polona, vol. III. Kraków, 2009, s. 357–393.
 • Fundmünzen in Böhmen aus der Zeit Marbods. In: Salač. V. –
 • Bemmann, J. (Hrsg.): Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.–8. 12. 2006. Anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römisches Feldzuges gegen Marbod. / 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Praha - Bonn, 2009, s. 139–148.
 • Pro obchod i reprezentaci. Nové poznatky o keltském mincovnictví. Dějiny a současnost 31/8, 2009, s. 40–43.
 • (s Peša, V.): Nález římských mincí z Kamenického Šenova (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 23 (2008), 2009, s. 207–208.
 • (s Peša, V.): Nález římské mince z Velké Bukoviny (okr. Děčín). Numismatický sborník 23 (2008), 2009, s. 209.
 • (s Kalábek, M.): Nález pozdně římské mince v objektu z doby stěhování národů z Olomouce-Slavonína. Numismatický sborník 23 (2008), 2009, s. 210–214.
 • (s Kostka, M.): Soubor středověkých a raně novověkých mincí objevený při archeologickém výzkumu v Praze 6-Bubenči. Numismatický sborník 23 (2008), 2009, s. 222–226.
 • (s Vích, D.): Nálezy mincí v areálu hradiště Rabouň u obce Doly (okr. Chrudim). Numismatický sborník 23 (2008), 2009, s. 231–234.
 • (s. Kašák, K. – Valkony, J.): Dům mincmistra nebo zloděje střížků? In: Juřina, P. a kolektiv: Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha, 2009, s. 37–39.
 • (s Omelka, M.): Svědectví mincí – největší soubor ztracených platidel. In: Juřina, P. a kolektiv: Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha, 2009, s. 170–175.
 • Keltské a antické mince z oppida Hradiště u Stradonic v bývalé fürstenberské sbírce na hradě Křivoklát a v Donaueschingen. Numismatický sborník 24 (2009), 2010, s. 27–64.
 • Nález denáru císaře Nerona v Nakléřově (okr. Ústí nad Labem). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, s. 317–319.
 • Nález mince Antonina Pia z Jílového u Prahy (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, s. 322–323.
 • Nález mince Otacilie Severy na sídlišti z doby římské v obci Jakub (okr. Kutná Hora). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, s. 323–324.
 • Hromadný nález brakteátů z Prahy (1)-Starého Města. Numismatický sborník 24 (2009), 2010, s. 334–336.
 • „Pytel plný peněz“. Poznámky k pokladu mincí tolarového období z Českých Budějovic. Folia Numismatica 24, 2010, s. 1–9.
 • Hromadný nález českých denárů Vladislava I. z Prahy 1-Starého Města. Archaeologica Pragensia 20, 2010, s. 416–421.
 • (s Petráň, Z.): Dvě neznámé varianty pražských grošů Jana Lucemburského. Numismatické listy 65, 2010, s. 127–132.
 • (s Zavřel, P.): Nález římské mince v areálu sídliště z doby římské v Přešťovicích (okr. Strakonice). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, s. 325–326.
 • (s Beneš, J.): Nález vídeňského feniku Albrechta II. v Sudoměřicích u Bechyně (okr. Tábor). Numismatický sborník 24 (2009), 2010, s. 337–338.
 • (s Hušťák, P.): Nález mince Antonina Pia v sídlištním objektu z mladší doby římské v Praze 9-Hloubětíně. Numismatický sborník 24 (2009), 2010, s. 319–321.
 • Neznámý typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea. Numismatické listy 66, 2011, s. 3–8.
 • Nález řecké bronzové mince města Odessus z Běřína – Čenkova (okr. Příbram). Numismatický sborník 25 (2010), 2011, s. 141–143.
 • Nález řecké drachmy města Dyrrhachium z obce Zlenice (okr. Benešov). Numismatický sborník 25 (2010), 2011, s. 144–145.
 • Die keltischen Münzen vom Oberleiserberg (Niederösterreich). In: Holmes, N. (Ed.): Proceedings of the XIVth International Numismatic Congres, Glasgow 2009, II, Glasgow, 2011, s. 1198–1206.
 • Nový typ bójského statéru. Numismatické listy 66, 2011, s. 99–104.
 • (s Novák, V.): Nález osmanské stříbrné mince Salíma I. z Českého Krumlova. Numismatický sborník 25 (2010), 2011, s. 170–172.
 • (s Vích, D.): Nové nálezy římských mincí na česko-moravském pomezí. In: Droberjar, E.: Archeologie babrarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference Hradec Králové, 6.–9. září 2010. Olomouc, 2011, s. 279–306.
 • (s Vích, D.): Hromadný nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z Ústí nad Orlicí. Numismatický sborník 25 (2010), 2011, s. 155–156.
 • (s Vích, D.): Nález uherského dukátu Ladislava V. v Českých Libchavách (okr. Ústí nad Orlicí). Numismatický sborník 25 (2010), 2011, s. 169–170.
 • (s Budaj, M.): Nálezy římských mincí z Jalšové a Sence. K problematice výskytu římských zlatých ražeb ze 2. poloviny 1. století na Slovensku. Numismatické listy 66, 2011, s. 151–157.
 • (s Zaoral, R.): The hoard of Tetín (Czech republic) in the light of currency conditios in thirteenth-century Bohemia. In: Holmes, N. (Ed.): Proceedings of the XIVth International Numismatic Congres, Glasgow 2009, II, Glasgow, 2011, s. 1664–1670.
 • Die Fundmünzen vom Oberleiserberg. In: Lauermann, E. – Trebsche, P. (Hrsg.): Beiträge zum Tag der Niederöterreichischen Landesarchäologie 2012. Asparn/Zaya, 2012, s. 49–55.
 • Nález „Zapletal“: drachmy Alexandra III., Filipa III. a Lysimacha z nálezového souboru neznámé provenience. Numismatický sborník 26/1 (2011), 2012, s. 3–29.
 • Keltské mince z areálu obchodně-produkčního centra v Němčicích nad Hanou (okr. Prostějov). Příspěvek k průběžné dokumentaci nálezového fondu. Numismatický sborník 26/1 (2011), 2012, s. 163–178.
 • Keltské mince ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Numismatické listy 67, 2012, s. 7–16.
 • Keltské mince z oppida Hrazany (okr. Příbram). Numismatické listy 67, 2012, s. 51–61.
 • Dva nálezové statéry Alexandra III. Makedonského z území jižní Moravy a z okolí Púchova na Slovensku. Numismatické listy 67, 2012, s. 108–114.
 • Zajímavá přeražba mince Constantina I. Numismatické listy 67, 162–2012, s. 164.
 • (s Kašparová, D. – Vokáč, M.): Nálezy keltských a římských mincí na polokulturním sídlišti ve Strachoticích (okr. Znojmo). Folia Numismatica 26/1, 2012, s. 27–41.
 • (s Polanský, L.): Od denáru po korunu českou. Národní numismatické centrum. Praha [2012].
 • (s Vích, D.): Hromadný nález pražských grošů Václava II. z Oucmanic (okr. Ústí nad Orlicí). Numismatický sborník 26/1 (2011), 2012, s. 138–142.
 • (s Brádle, V.): Nález římské mince v obci Svinary (okr. Hradec Králové). Numismatický sborník 26/1 (2011), 2012, s. 137–138.
 • Vzácná ražba Nových Čech – fenik Václava IV. (1378–1400) z mincovny Windsheim. Česká numismatická společnost – pobočka Praha. Členské informace 2013/1. 6. dubna 2013. 59. (126.) aukce, 9.
 • (s. Karwowski, M.): Gold und Silber bei den Boiern und ihren südostlichen Nachbarn – numismatische und archäologische Überlieferung. In: Hardt, M. – Heinrich-Tamáska, O. (Hrsg.): Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2. Weinstadt, 2013, 17–31.
 •  Několik neregistrovaných jednotlivých nálezů antických mincí z území Bulharska a Ukrajiny ve sbírce Národního muzea v Praze / Some unregistered single finds of the ancient coins from Bulgaria and Ukraine in the collection of the National Museum. Numismatické listy 68, 2013, s. 11–17.
 • Hromadný nález hexadrachem typu Biatec a stříbrného ingotu z neznámé lokality. K otázce původu stříbra u středoevropských Keltů / A group find of hexadrachms of the Biatec type and a silver ingot from an unknown locality. Contribution to the origin of silver in the case of the central European Celts. Numismatické listy 68, 2013, s. 99–122.
 • Rytina s vyobrazením podmokelského pokladu v publikaci M. A. Voigta a kritický rozbor její výpovědní hodnoty pro keltskou numismatiku / An engraving with image of the Podmokly hoard published by M. A. Voigt and critical analysis of its information value for the Celtic numismatics. Numismatické listy 68, 2013, s. 138–147.
 • (s Hána, J. – Vařeka, P.): Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech / A hoard of the Prague grossi struck under Charles IV and Wenceslas IV and a group of lost coins found during the archaeological excavations in Rokycany. Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, s. 77–93.
 • Statér makedonského krále Filipa III. z Němčic nad Hanou (okr. Prostějov) / Stater of the Macedonian King Philip III from Němčice nad Hanou (Prostějov district). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, s. 103–106.
 • Nález mince města Sikyon ze Svaté Kateřiny (okr. Kutná Hora) / A coin struck in Sikyon found in Svatá Kateřina (Kutná Hora district). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, s. 106–108.
 • Dvě ptolemaiovské mince z českého území – Lubenec (okr. Louny) a Stradonice (okr. Beroun) / Two Ptolemaic coins found in the Bohemian territory – in Lubenec (Louny district) and Stradonice (Beroun district). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, s. 109–115.
 • Hromadný nález dáckých tetradrachem z Holýšova (okr. Domažlice) / Dacian tetradrachms found in Holýšov (Domažlice district). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, s. 115–118.
 • Dva nové nálezy jednotlivých galských potinových mincí ze středních Čech – Bukovany (okr. Benešov) a Branov (okr. Rakovník) / Two new Gallic potin coins individually found in central Bohemia – in Bukovany (Benešov district) and in Branov (Rakovník district). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, s. 118–122.
 • (s Fröhlich, J. – John, J.): Nález mince makedonského města Amfipolis z Českého Heršláku (okr. Český Krumlov) / A coin struck in Macedonian Amphipolis from Český Heršlák (Český Krumlov district). Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), 2013, s. 123–125.
 • A group find of the bronze coins struck under Philip II and Alexander III from Svoboda near Plovdiv (Bulgaria) / Hromadný nález bronzových mincí Filipa II. a Alexandra III. ze vsi Svoboda u Plovdivu (Bulharsko). Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, s. 147–160.
 • Hromadný nález hexadrachem typu Biatec z neznámé lokality a nový typ bratislavské mince s nápisem LATTV / A group find of the hexadrachms of the Biatec type from an unknown locality and a new coin type with LATTV inscription from Bratislava. Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, s. 161–178.
 • (s Profantová, N. – Videman, J.): Pozdně římské mince a denár Karla Velikého (768–814) z areálu hradiště Tismice / Late Roman coins and a denier struck under Charles the Great from the grounds of the Tismice hill fort (Kolín district). Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, s. 179–190.
 • Nález denáru uherského krále Štěpána I. z Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou) / An obolus struck under Otto of Swabia in Regensburg and new evidence of trading activities at the hill fort of Staré Zámky near Líšeň. Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, s. 236–239.
 • (s. Budaj, M. – Selmi-Wallisová, M. 2013): Nález denárů 12. století objevených při archeologickém výzkumu v Sedleci-Prčici (okr. Příbram) / Deniers of the sword type (II). Varieties with swords on both sides (Cach 90–92) and their historical classification. Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), 2013, s. 247–252.

Redakce

 • Numismatický sborník 20 až 26/1–2. Praha 2005 až 2012.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel