Obrození Autor Název, místo a rok tisku (vydání) Zajímavosti Poznámky
CENZURNÍ ZÁZNAMY
5 C 3 / 22-25 (přív.) Görner, C. A. + Novotný, B. Manžel bez ženy + Husička z Podháje. Praha 1866. cenzurní záznam  
6 E 1 přív. 8 Hálek, Vítězslav Král Rudolf. Tragédie v pěti jednáních. Praha 1862. cenzurní záznam  
5 A 48 přív. 2 Janků, František Xaver Slavnostní řeč … Františka Xav. Janků, hlavního faráře u sv. Jindřicha v Praze, u příležitosti odevzdání zlatého záslužného kříže s korunou .. Josefu Svobodovi, děkanu a bisk. notáři v Turnově dne 3. června 1895. Turnov 1895. cenzurní záznam  
5 C 3 / 26-30 (přív.) Jireček, Hermenegild + Neruda, Jan + Zbraslavský, J. K. Tajemné psaní + Ženich z hladu + Rekrutýrka v Kocourkově. Praha 1864. cenzurní záznam  
6 E 1 přív. 7 Junghans, Josef Poslední Mohykán. Původní fraška ve 3 jednáních. Praha, b.r. cenzurní záznam  
6 E 8 přív. 3 Kohout, B. a Pácal, V. Dějiny ochotnického divadla v Michli. Kr. Vinohrady 1891. cenzurní záznam  
6 E 2 přív. 3 Pospíšil, Jaroslav Z dob vlasteneckých. Výňatky z dopisů zasloužilých spisovatelů. cenzurní záznam  
5 D 25 Smetana, Augustin Zápisky z církve vyobcovaného kněze. Praha 1863. cenzurní záznam  
5 A 48 přív. 1 Štětka, Jaroslav Řeč při svěcení svatého Kříže v Kochánku v neděli dne 10. srpna 1890 odpoledne. Kochánek, b.r. cenzurní záznam  
5 C 3 / 26-30 (přív.) Tyl, J. K. + bez autora Pražský flamendr + Při piketu. Praha 1867. cenzurní záznam  
6 E 1 přív. 3 Villani, Drahotín Marie baron Štědrý den. Veselohra ve třech jednáních. Praha 1867. cenzurní záznam  
VĚNOVÁNÍ
6 A 46 Bartolomeides, Ladislav Geografia aneb Vypsání okršlku zemského s šesti mapami rukou jeho vyrytými. Banská Bystrica 1798. dedikace: evangelický kněz Jan Kuchtík pro vídeňskou Besedu Slovanská beseda ve Vídni byla založena v r. 1865 představiteli české šlechty (později byla vedena měšťanstvem). Jejím účelem bylo šíření panslavismu.
5 E 15 / 1 Bernolák, Anton Slovár slovenskí česko-latinsko-německo-uherskí. Dil I. dedikace: 17.7. 1829, latinské věnování Národnímu muzeu od Jiřího Palkoviče Palkovič Juraj (1769-1850) byl slovenský pedagog, novinář, překladatel, básník a jazykovědec.
9 B 51 Fejérpataky-Belopotocký, Gašpar 365 propovědí z učení o mravích, povinnostech, ctnosti a náboženství; dále z historie a z učení přírody … . Liptovský Svatý Mikuláš 1835. dedikace: Národnímu Českému museum obětuje Kašpar Fejérpataky Fejérpataky-Belopotocký Gašpar (1794-1874) byl slovenský vydavatel a knihkupec. V r. 1829 otevřel v Liptovskom Sv. Mikuláši první veřejnou knihovnu na Slovensku.
5 B 106 Bez autora Katolické modlitby k pobožnému uctění Pána našeho Ježíše Krista a blahoslavené Marie Panny. Praha, b.r. dedikace: Orel pro NM, Praha 21.4. 1939  
6 F 87 Bez autora Memoirs of the Family of Taafe. Vienna 1856. dedikace: Praha 8.4. 1861, hrabě Taafe hraběti Rudolfu Wratislawovi snad: hrabě Taafe Eduard (1833-1895), budoucí rakouský ministerský předseda (1869-1870 a 1879-1893); snad: hrabě Wratislaw z Mitrowicz Rudolf Konstantin (1811-1874).
8 D 53 Bez autora Obrana vydavatele Týdenníka proti útržce dávního soka jeho, kněze ev. K. Moraveckého … . B.m.r. dedikace: Pro p. opata Jos. Dobrovského (dárce není uveden) Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik. Není jasné, proč ho dárce nazval opatem (Dobrovský byl kněz, nikoliv však opat).
6 A 49 přív. 14 Bez autora Radostné iubilaeum aneb Padesáteletí kazatelského ouřadu … Pavla Šrámka … Banská Štiavnica b.r. dedikace: D.p. opatovi Dobrovskému vděčí se Tablic. Tablic Bohuslav (1769-1832) byl slovenský evangelický kněz, obrozenecký básník, překladatel a literární historik. Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik.
5 F 4 Brandl, Vincenc Kniha pro každého Moravana. Brno 1863. dedikace: Františku Palackému od autora Brandl Vincenc (1834-1901) byl moravský zemský archivář, historik a editor, poslanec moravského sněmu. Původně byl učitel v Brně. Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
9 C 116 Čelakovský, František Ladislav Odglos piseni czeskich. Wroclaw 1840. dedikace: Vysoce urozené panně hraběnce Adelheitě z Desfours od Jana Purkyně. Purkyně Jan Evangelista (1787-1869) byl český přírodovědec (fyziolog, anatom a biolog), filozof a organizátor vědeckého a kulturního života, profesor fyziologie ve Vratislavi, později v Praze. Desfoursová Marie Adelheid (Adéla) (1800-1846).
5 B 11 Čenský, Ferdinand Kurzgefaste praktische Grammatik der böhmischen Sprache für Deutsche. Prag 1871. dedikace: Knihovně Národního muzea od autora Čenský Ferdinand (1829-1887) byl český voják, literární a vojenský historik, žurnalista, překladatel a autor vzpomínkových próz. V letech 1848-1851 působil jako radikální novinář, poté byl odveden na vojnu. Vyučoval českou řeč a literaturu na vojenské akademii ve Vídeňském Nové Městě.
7 C 24 Dobrovský, Josef Slovanka. Prag 1814. dedikace: 8.11. 1815, Josef Dobrovský - snad Hankovi. Druhé věnování: Hanka Čelakovskému (slovo "Hanka" je razítko) Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik. Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM. Čelakovský František Ladislav (1799-1852) byl básník jungmannovské generace a sběratel lidových písní a popěvků.
8 D 29 Fándly, Juro Compendiata historia gentia Slavae a.r.d. Georgii Papánek … . Tyrnaviae 1793. dedikace: 20.5. 1896, Dr. Miloš Šimko věnoval Musealnej slovenskej spoločnosti v Turč. Sv. Martine. Původní vlastník knihy: Alois Behunek, farář v Loučeni. Šimko Miloš (1860-1923) byl slovenský kulturní činitel a právník. Muzeálna slovenská spoločnosť vznikla v r. 1893.
8 C 48 František Salesius Knížka zlatá jednomukaždýmu stavu užitečně prospěšná … Praha 1780. dedikace: P. Vojtěch Schmidt, kaplan lišovskej vždy k službám zavázanej, 17. máje 1788.  
9 D 25 Groh, Jan Nepomuk Řeč o nejsvětější Matce bolestné Marii Panně na den slavného přenešení jejího milostnýho obrazu do v nově vyzdvižené a posvěcené kaple pod Sadskou u studánky a lázně. Praha 1779. dedikace: Darem pí. Kar. Skopcové 24.7. 1887, po Němečkovi varhaníku (napsáno na ex libris "Paroubkovská knihovna")  
6 D 6 Hanka, Václav Mluvnice polského jazyka podle Dobrovského. Praha 1839. dedikace: František Bezděka dostal na památku od spisovatele 12. května 1841 snad: Bezděka František Serafínský (1798-1864), katolický kněz a náboženský spisovatel, skriptor c.k. veřejné a univerzitní knihovny pražské. Od r. 1838 byl členem Společnosti NM.
6 D 12 Hanka, Václav Gesnerovy idylly. Praha 1819. dedikace: Učiteli svému vděčný žák Hanka Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
6 D 43 Hanka, Václav Krakoviaky. Praha 1851 dedikace: Václav Hanka pro NM viz výše
9 E 6 Hanka, Václav Modlitby při službách Božích. Vybrány ze spisů svatých Otců Václavem Hankou. Praha, b.r. dedikace: Vilelmině Vácslavovně Medálové na památku Václav Hanka viz výše
5 F 17 Hollý, Jan Spisy básnické. Pešť 1863. dedikace: 7.4. 1863, Knihovně Národního muzea od Josefa Viktorina Viktorin Jozef Karol (1822-1874) byl slovenský katolický kněz, vydavatel, redaktor, publicista, autor slovenské gramatiky (vydal např. Jána Hollého Spisy básnické).
9 D 30 Kollár, Jan Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči k napomožení pobožné národnosti. Díl druhý. Budín 1844. dedikace: J. Skalákovi od K. Molnara, Vídeň 22.3. 1847  
5 F 6 a Kollár, Jan Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvláštním ohledem na slavjanské živly … . Pešť 1843. dedikace: Jan Kollár pro Národní muzeum Kollár Ján (1793-1852) byl básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, významná osobnost národního obrození. Psal česky.
5 F 16 Kollár, Jan Díla básnická o dvou dílích. Budín 1845. dedikace: Národnímu Muzeu od autora viz výše
5 E 10 / 2 Kollár, Jan Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči k napomožení pobožné národnosti. Díl 2. Budín 1844. dedikace: Václavu Hankovi od autora Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM. Kollár Ján (1793-1852) byl básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, významná osobnost národního obrození. Psal česky.
7 D 4 Kollár, Jan Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvách od Jana Kollára. Pešť 1832. dedikace: Václavu Hankovi od autora viz výše
5 F 6 b Kollár, Jan Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvláštním ohledem na slavjanské živly … . Pešť 1843. dedikace:Jan Kollár pro hraběte Kolowrata Kollár Ján (1793-1852) byl básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, významná osobnost národního obrození. Psal česky. Hrabě Libštejnský z Kolovrat František Antonín (1778-1861) byl spoluzakladatel NM. Později působil jako rakouský ministr.
5 D 19 Kopecký, Matěj Komedie a hry. Praha 1862. dedikace: Jireček pro NM Jireček rytíř ze Samokova Hermenegild (1827-1909) byl právník a právní historik a editor. Působil ve Vídni na ministerstvu kultu a vyučování. Dedikace je v místech původního Jirečkova razítka (dodnes je čitelné slovo Samokov)
5 E 6 Křížek, Václav Antologie jihoslovanská. Praha 1863. dedikace: Knihovně Národního muzea od autora Křížek Václav (1833-1881) byl pedagog, politik (poslanec českého sněmu) a autor jazykovědných a historických spisů. Byl ředitelem reálného gymnázia v Táboře.
5 D 5 Linda, Josef Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům. Praha 1823. dedikace: Národnímu Muzeu od autora Linda Josef (1789-1834) byl český spisovatel a redaktor různých časopisů. Spolu s Václavem Hankou je považován za autora Rukopisů.
6 F 33 Mandevilla, Jan Cesta po světě. Praha 1796. dedikace: A. Pölpelbauerová pro KNM, 5.3. 1917  
6 E 18 Marek, Antonín Logika nebo umnice. Praha 1820. dedikace: Poctou od spisovatele (patrně Václavu Hankovi) Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM. Marek Antonín (1785-1877) byl básník, spisovatel a překladatel, farář v Libuni.
7 D 97 Michal Institoris Listovní odpověď z augšpurského vyznání Čechům a Moravanům na jejich otázku Jestli lámání chleba při s. večeři Páně potřebné. Praha 1783. dedikace: Josef Kubr, rolník v Ruzyni pro NM, 1852 Kubrové byli starým evangelickým selským rodem v Praze-Ruzyni.
8 D 104 Palacký, František a Šafařík, Pavel Josef Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie. Prešpurk a Praha 1818. dedikace: Darem Františkovi Fabiánu, učiteli v Luštěnicích od P. Josef(a) Bürgermeistera, faráře v Luštěnicích 1836.  
5 D 1 Palárik, Ján a Viktorin, Jozef Karol (vyd.) Concordia. Slovanský letopis. Budín 1858. dedikace: Budín 5.2. 1858, Knihovně Národního muzea od vydavatelů. Podepsán J. K. Viktorin Viktorin Jozef Karol (1822-1874) byl slovenský katolický kněz, vydavatel, redaktor, publicista, autor slovenské gramatiky.
9 D 18 Palkovič, Jiří (vyd.) Týdenník aneb Císařské královské národní noviny. 1812. dedikace: "Ludevít Sam. Orphanides, učitel v Kameňanoch knihovně Radkovskej obětuje. 15. března 1845". Podpis: Stanišar (?) Orfanides L´udovít Samuel (1818-1889) byl slovenský učitel a pomolog, v letech 1841-1848 působil v Kameňanoch v okrese Revúca. Založil první slovenský čtenářský spolek v Kameňanoch. V blízké obci Ratková existoval "Čtenářský spolek Ratkovské doliny při ústřední knihovně v Ratkové".
8 B 40 Papánek, Jiří De Regno, Regibusque Slavorum atque cum Prisci Civilis … B.m. 1780. dedikace: Museo incl. Regni Bohemiae dono dedit Jos. Schürer, Boh. Unhoštensis. Šírer-Unhošťský Josef Vlastimil (vlastním jménem Schürer Josef) (1823-1911) byl kulturní a vlastivědný pracovník, odborný publicista, úředník ve Vídni. Pocházel z Unhoště.
6 C 9 Picek, Václav Jaromír Básně. Praha 1843. dedikace: Národnímu muzeu od autora, Liblín 23.10. 1842. Picek Václav Jaromír (1812-1869) byl český básník a publicista doby národního obrození. Působil jako vrchní na liblínském panství.
5 B 44 Picek, Václav Jaromír Písně. Praha 1856. dedikace: Zbiroh 15.11. 1856, Janu Allešetrovi od autora Allešetr Jan byl "c. k. ministerní tajemník". Picek Václav Jaromír (1812-1869) byl český básník a publicista doby národního obrození. Mj. působil jako okresní soudce na Zbirohu.
8 C 58 Prokesch, Joannes Dissertatio inauguralis medico-practica sistens chololithiasin adnexis historiis morbi synopticis, quam consensu et auctoritate perillustris, celeberrimi ac magnifici domini praesidis ac directoris … . Pragae 1844. dedikace: latinské věnování Dr. [Josefu] Seičkemu od autora  
8 C 67 Sperlich, Adolfus Dissertatio inauguralis medico-practica, de ictero adnexis morbi historiis quam consensu et auctoritate … . Pragae b.r. [1841] dedikace: latinské věnování Dr. [Josefu] Seičkemu od autora  
6 E 3 Sušil, František Moravské národní písně. Brno 1835. dedikace: Národnímu muzeu od autora Sušil František (1804-1868) byl národní buditel a katolický kněz, básník, náboženský spsiovatel a sběratel lidových písní. V r. 1837 byl jmenován profesorem biblického studia Nového zákona na brněnském bohoslovném ústavu.
5 D 14 Šafařík, Pavel Josef Slovanský národopis. Praha 1842. dedikace: Janu Kollárovi od Pavla Josefa Šafaříka, Praha 21.6. 1842 Kollár Ján (1793-1852) byl básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, významná osobnost národního obrození. Psal česky. Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
5 B 10 Šembera, Alois Vojtěch Böhmische Rechtschreibung. Olmütz 1841. dedikace: 15.7. 1841, Václavu Hankovi od autora Hanka Václav (1791-1861) byl český básník, filolog a vydavatel starých literárních památek, národní buditel, představitel Jungmannovy obrozenecké generace a propagátor ideji slovanské vzájemnosti. Je považován za spoluatora Rukopisů Zelenohorského a Královédvorského. Působil jako správce knihovny Českého muzea. Šembera Alois Vojtěch (1807-1882) byl básník, historik a jazykovědec. Působil jako profesor češtiny a české literatury na univerzitě ve Vídni.
5 E 2 Šembera, Alois Vojtěch Dějiny řeči a literatury české. Vídeň 1869. dedikace: Vídeň 10.2. 1869, Knihovně Národního muzea od autora. Šembera Alois Vojtěch (1807-1882) byl básník, historik a jazykovědec. Působil jako profesor češtiny a české literatury na univerzitě ve Vídni.
5 E 4 Šembera, Alois Vojtěch Dějiny řeči a literatury československé. Věk starší. Vídeň 1859. Věk novější. Vídeň 1868 (= konvolut) dedikace: Vídeň 29.5. 1859, Michalu Feslovi od autora. Fesl Michal Josef (1788-1863) byl český kněz a spisovatel. Od r. 1832 žil ve Vídni. Českému muzeu odkázal svoji knihovnu. Šembera Alois Vojtěch (1807-1882) byl básník, historik a jazykovědec. Působil jako profesor češtiny a české literatury na univerzitě
5 B 1 Štúr, L´udovít Nauka řeči slovenskej. Prešpurk 1846. dedikace: Václavu Hankovi od autora Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM. Štúr L´udovít (1815-1856) byl slovenský buditel, romantický básník, publicista a jazykovědec. Zasloužil se o prosazení spisovné slovenštiny.
7 F 54 přív. 9 Tomsa, František Jan Ludvík Széchenyi, syn velikého uherského hraběte, když pojímal za manželku Aloisii, dceru hraběcí po Karlovi Klamovi Galašovi 16. den měsíce máje léta 1801. B.m.r. dedikace: muzeu v r. 1824 od Václava Pešiny, faráře v Blučině na Moravě (německy Lautschitz) Pešina z Čechorodu Václav Michal (1782-1859) byl náboženský spisovatel. V letech 1819-1832 působil jako farář v Blučině u Brna. Od roku 1832 byl kanovníkem u sv. Víta v Praze.
7 F 54 přív. 12 Tomsa, František Jan Knížecí osvícenosti, Alžbětě, ovdovělé kněžně v Firstenberku, rozené kněžně z Turn a Taxis, 13. den měsíce února léta 1804. B.m.r. dedikace: věnování muzeu v r. 1824 od Václava Pešiny, faráře v Blučině na Moravě (německy Lautschitz) viz výše
9 C 90 Tyl, Josef Kajetán Statný Beneda. Litomyšl 1830. dedikace: Věnováno knihovnímu spolku "Radbuza" 14.1. 1877 - podpis Růžička, knihovník Akademický spolek Radbuza v Plzni do své osvětové práce zahrnoval i zakládání knihoven na Plzeňsku.
8 D 58 Vacek, František Alois Obraz dokonalého učitele. Původně v němčině vydán od Alše Pařízka … . Nyní v češtinu uveden a mnohými přídavky rozmnožen od Františka Aloisia Vacka … . Hradec Králové 1822. dedikace: 1.1. 1822, Národnímu muzeu od autora Vacek Kopidlanský František Alois (1779-1854) byl český spisovatel, katolický kněz, kaplan v Kopidlně, později farář v Samšíně a od r. 1813 děkan v Kopidlně.
5 A 10 Viktorin, Josef Grammatik der slovakischen Sprache. Pest 1865. dedikace: Budín 9.12. 1864, Knihovně Matice české od autora Matice česká, nyní sekce Společnosti Národního muzea, vznikla v r. 1831 jako peněžní fond pro vydávání českých knih; Viktorin Jozef Karol (1822-1874) byl slovenský katolický kněz, vydavatel, redaktor, publicista, autor slovenské gramatiky.
5 A 9 Viktorin, Josef Grammatik der slovakischen Sprache. Pest 1862. dedikace: Budín, 26.4. 1862, Knihovně Národního muzea od autora Viktorin Jozef Karol (1822-1874) byl slovenský katolický kněz, vydavatel, redaktor, publicista, autor slovenské gramatiky.
6 B 29 / 1 Viktorin, Josef (vyd.) Lipa. Národní zábavník. I. Budín 1860. dedikace: J. K. Viktorin pro KNM, 10.1. 1860 viz výše
6 B 29 / 2 Viktorin, Josef (vyd.) Lipa. Národní zábavník. II. Budín 1862. dedikace: J. K. Viktorin pro KNM, 23.1. 1862 viz výše
6 B 29 / 3 Viktorin, Josef (vyd.) Lipa. Národní zábavník. III. Budín 1864. dedikace: Pro Knihovnu Matice české J. K. Viktorin, 21.3. 1864 Matice česká, nyní sekce Společnosti Národního muzea, vznikla v r. 1831 jako peněžní fond pro vydávání českých knih. Viktorin Jozef Karol (1822-1874) byl slovenský katolický kněz, vydavatel, redaktor, publicista, autor slovenské gramatiky
7 F 62 Vocel, Jan Erazim Die Kirche des ehemaligen cistercienser Nonneklosters Porta Coeli zu Tišnowic. Wien 1859. dedikace: německé věnování Joachimu Barrandovi od autora Vocel Jan Erazim (1802-1871) byl básník, archeolog, kulturní historik a národní buditel. Působil v Národním muzeu, byl redaktorem Časopisu Českého muzea. Byl profesorem pro českou archeologii a dějiny umění na UK. Barrande Joachim (1799-1883) byl francouzský paleontolog. Působil v Praze, v závěti odkázal své sbírky zkamenělin a svoji knihovnu Národnímu muzeu.
5 E 8 Vocel, Jan Erazim Meč a kalich. Praha 1843. dedikace: Praha, 12.9. 1843, Jaroslav Pospíšil panu Šmídkovi. Pospíšil Jaroslav (1812-1889) byl pražský tiskař a nakladatel, syn královéhradeckého tiskaře a nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila. Pomáhal otci v jeho pražské pobočce, kterou koncem roku 1842 zcela převzal.
5 E 3 Vocel, Jan Erazim Labyrint slávy. Praha 1846. dedikace: Praha, 31.3. 1846, Národnímu muzeu od autora. Vocel Jan Erazim (1802-1871) byl básník, archeolog, kulturní historik a národní buditel. Působil v Národním muzeu, byl redaktorem Časopisu Českého muzea. Byl profesorem pro českou archeologii a dějiny umění na UK.
6 A 5 Záborský, Jonáš Básne dramatické. Pešť 1865. dedikace: Biblioteke "Matice české" vďačí sa v Budíně, 28. marca 1865 Josef Viktorin Matice česká, nyní sekce Společnosti Národního muzea, vznikla v r. 1831 jako peněžní fond pro vydávání českých knih. Viktorin Jozef Karol (1822-1874) byl slovenský katolický kněz, vydavatel, redaktor, publicista, autor slovenské gramatiky.
8 D 4 Zayác, Daniel - Haan, Ludevít Dějepis starého i nového Naďlaku. Sarvaš 1853. dedikace: Drahému příteli Jiřímu Šipkovi s úctú Ludevít Haan. Haan L´udovít (1818-1891) byl slovenský kněz, historik a básník.
5 A 94 Žitek, Al. Věnceslav Odměna mravným a pilným dítkám k vzdělání, prospěchu i vyražení. Slaný 1825. dedikace: Na památku Věnceslav Žitek. Žitek Alois Věnceslav (Václav) byl kaplan na Smečně, později kaplan mšecký, lokalista v Srbci (viz. Český lid 17, 1908, s. 81-85) (Ottův slovník 27, s. 847 jméno Žitek Antonín Václav [1795-1878]a Doucha: Knihopisný slovník, s. 318 jméno Žitek Alex. Václav)
7 E 113 přív. 1 Žlebek, Ondřej Verše k slavnosti posvěcení nového organu v chrámě evangelickém .. svobodného města baňského Pukance … . Banská Štiavnica 1825. dedikace: Josefu Dobrovskému od Tablice Tablic Bohuslav (1769-1832) byl slovenský evangelický kněz, obrozenecký básník, překladatel a literární historik. Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik.
EX LIBRIS
8 D 24 Bernolák, Anton Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum. Posonii 1787. ex libris: Z Biblioteki Uhro-Slovenskéj Michala Rešetka Rešetka Michal (1794-1854) byl římskokatolický kněz a náboženský spisovatel, bernolákovec, významný činitel slovenského národního obrození. Vytvořil velkou knihovnu.
8 E 32 Bez autora Poloviční nebeklíč, obsahující pobožné modlitby. Jindřichův Hradec 1837. ex libris: Atelier BAR Bratislava Ex libris: v pravém horním rohu nápis Ex libris Atelier Bar Bratislava, vyobrazen kněz s knihou a brkem v ruce, 2 kahany, kněz se dívá na skupinu bojujících rytířů. V dolním pravém rohu vyobrazen erb.
8 C 50 Bez autora Ferdinand a Kalista. Španielská historie, kteráž mnohé truchlivé i podivné příhody po zemi i po moři vypravuje. Praha 1799. ex libris: Aus der Büchersammlung des Anton Jos. Zýma Zíma Antonín Josef (1763-1832) byl český obrozenecký buditel, dramatik, básník a pražský knihtiskař.
5 N 1 c (1821) Bez autora Čechoslav. II. roč., 1821. ex libris: Besední knihovna v Českém Krumlově Čtenářská beseda se spolkovou knihovnou v Českém Krumlově byla založena v r. 1881. Exlibris: nápis Besední knihovna v Českém Krumlově, uprostřed erb s rožmberskou růží, dole ozdobný štítek pro signaturu. Nápis: Lit. Ant. Vítek 735-II Praha.
5 N 2 / 1817-18 Bez autora Krameriusovy cís. král. vlastenské noviny, roč. 1817-1818. ex libris: Besední knihovna v Českém Krumlově viz výše
5 N 2 b/1820 Bez autora Krameriusovy cís. král. vlastenské noviny, roč. 1820. ex libris: Besední knihovna v Českém Krumlově viz výše
5 B 77 Bez autora Religiosus in solitudine seu exercitia spiritualia decem dierum post tertiam editionem italam Augustinioni authoris nunc in latinum translata a quodam eiusdem instituti sacerdote editio prima. Pars I. Pragae 1778. ex libris: Bibliotheca Regiae Canoniae Strahov, Pragae Bohemiae Knihovna premonstrátského kláštera na Strahově v Praze (20. léta 20. stol.); autor ex libris: Vojtěch Holman (1875 - ?), grafik v oboru reklamy.
6 C 60 Bez autora Drei Erzählungen zur Velehrung und Unterhaltung. Tábor 1847. ex libris: Bücher-Leih Anstalt von A. Landfrass a Sohn in Neuhaus. Knihpůjčovna A. Landfrasa a syna v Jind. Hradci Landfras Alois Josef (působnost: 1797-1947) bylo jihočeské nakladatelství, tiskárna, knihkupectví, vydavatelství časopisů, kamenotiskárna, měditiskárna a knihařství (Jindřichův Hradec, Tábor). Od r. 1826 podnik patřil Aloisi Josefu Landfrasovi (1797-1875), od 1858 jeho synovi Vilému Landfrasovi st. (1830-1902) [uváděn mj. také jako Alois [Josef] Landfras a syn].
6 B 55 Bez autora Kancyonal czyli Zpiewnik dla chrescian ewangielickich. Cieszyn 1866. ex libris: Fr. Tichý, Zd. Broman Tichý František (pseudonym Zdeněk Broman) (1886-1968) byl český literární historik, básník a překladatel. Ex libris: autor: Vratislav Hugo Brunner (1886-1928), kresba barevnými tušemi, vyobrazeny iniciály ZB A FT v oválu a geometrickém rámečku. Nápis Ex libris Fr. Tichý, Zd. Broman.
9 C 87 Bez autora Vidění Jiříka Poustevníka, někdy rytíře uherského. Skalice 1850. ex libris: Fr. Tichý, Zd. Broman (zčásti přelepeno ex libris KNM!) viz výše
6 E 90 Bez autora Lucidář, tj. vejpis světle vedoucí smysl člověka. Kutná Hora 1803. ex libris: Kniha Josefa Plevy. Ex libris z roku 1920 od Karla Němce (1879-1960, pocházel z Nového Města nad Metují): Kniha Josefa Plevy (Knihař čte po práci). Majitelem knihy byl snad spisovatel Josef Věromír Pleva (1899-1985), který po 1. světové válce působil jako knihař v Novém Městě nad Metují.
6 B 48 Bez autora Geschichte der grossen allgemeinen Kirchenversammlung zu Kostniz. Erster Theil. B.m. 1780. ex libris: Knihovna Husova Sokola v Praze III.  
8 E 19 Bez autora Odpolední pobožnosti na neděle a svátky veškerého katolického církevního roku pro biskupství litoměřické. Litoměřice, b.r. ex libris: Knihovna Krajinského muzejního spolku na Mělníce Krajinský muzejní spolek na Mělníce vznikl v r. 1888
8 E 23 Bez autora Ausführliche Nachrichten über Böhmen. Salzburg 1794. ex libris: na patitulním listě Ex bibliotheca Theodori Karajan snad: von Karajan Theodor Georg (1810-1873), rakouský germanista, historik, politik (poslanec frankfurtského parlamentu) a vydavatel starých literárních děl.
8 D 1 Bez autora Smutný pohreb nešťastlivého krála francúského toho ména Ludvíka šestnáctého verný svojému pánovi poddaný srdečně lutuje. Trnava 1793. ex libris: Z Biblioteki Uhro-Slovenskéj Michala Rešetka Rešetka Michal (1794-1854) byl římskokatolický kněz a náboženský spisovatel, bernolákovec, významný činitel slovenského národního obrození. Vytvořil velkou knihovnu.
7 C 26 Dobrovský, Josef Slavin. Prag 1808. ex libris: Johann Thomas Hoelzel Hölzel Johann Thomas (1788-1840) byl pražský kupec a obchodník se železářským zbožím, který se zároveň zabýval malířstvím a hudbou. Byl ctitelem Josefa Dobrovského.
8 F 14 Doležal, Pavel Orthographia Bohemo-Slavica , perspicuis ac maxime necessarii regulis a quodam magni nominis viro olim explicata. Pestini 1795. ex libris: Z Biblioteki Uhro-Slovenskéj Michala Rešetka Rešetka Michal (1794-1854) byl římskokatolický kněz a náboženský spisovatel, bernolákovec, významný činitel slovenského národního obrození. Vytvořil velkou knihovnu.
6 E 39 Ellner, L. K. Der Student von Prag. Neuhaldensleben 1834. ex libris: Dr. Paul Kisch (zčásti překryto ex libris KNM!) snad: Kisch Paul (1883-1944), žurnalista a publicista, bratr Egona Erwina Kische. Autor ex libris: Wilke - zinkografie, po 1918, vyobrazen Pražský hrad, růže, kord
7 D 32 Fénelon, Francois de Salignac de La Mothe Příběhové Telemacha. Díl I. Praha 1796 ex libris: C.k. český ústav učitelský v Praze C.k. učitelský ústav v Praze se vyvinul z ústavu pro vzdělávání učitelů při první české vzorné hlavní škole v Praze na Novém Městě v Panské ulici. První ředitelem školy i ústavu byl Karel Slavoj Amerling (v letech 1848-1868).
9 D 25 Groh, Jan Nepomuk Řeč o nejsvětější Matce bolestné Marii Panně na den slavného přenešení jejího milostnýho obrazu do v nově vyzdvižené a posvěcené kaple pod Sadskou u studánky a lázně. Praha 1779. ex libris: Paroubkovská knihovna Ex libris: vyobrazení města Sadská, podobizna F. A. Paroubka, erby. Na ex libris věnování. Paroubek František Adolf (1828-1888) byl regionální historik a tajemník a úředník na radnici v Sadské u Poděbrad. Zabýval se dějinami Sadské. Založil velkou knihovnu, tzv. Georgeion, která se stala základem muzea v Sadské.
7 B 72 Jaich, Franz Katechetische praktisch abgefasste Lehrstunden nach k.k. Vorschrift. Brün 1795. ex libris: Knihovna Městského historického muzea v Plzni (částečně přelepeno ex libris KNM!) Západočeské muzeum v Plzni vzniklo v r. 1878, o dva roky později bylo zpřístupněno veřejnosti. Současná budova muzea je novostavba z konce 19. století.
8 E 91 Khun, Karel Josef Krátký obsah křesťanské dokonalosti, zavírající v sobě všelijaká užitečná naučení, která jednomu každému křesťanu k zachování v svatosti stavu svého prospěšná býti mohou. Praha 1797. ex libris: Aus der Büchersammlung des Anton Jos. Zýma Zíma Antonín Josef (1763-1832) byl český obrozenecký buditel, dramatik, básník a pražský knihtiskař.
8 D 40 Kiselí, Matěj Doverné a spasitelné rozmlúvání medzi kńazom Frančiskom Grundmagerom … a ctihodným manželom reformátom i manželkú jeho náboženstva evangelicko-reformátského. Trnava 1795. ex libris: Z Biblioteki Uhro-Slovenskéj Michala Rešetka Rešetka Michal (1794-1854) byl římskokatolický kněz a náboženský spisovatel, bernolákovec, významný činitel slovenského národního obrození. Vytvořil velkou knihovnu.
5 D 85 Kolowrat-Krakowsky, Philipp Vollständiger Prozess und Vertheidigung des Grafen Philipp v. Kolowrat Krakowsky. Amsterdam 1793. ex libris: D. Jos. Zahoržansky von Worlik Záhořanští z Orlíka byli příslušníci novoštítného rodu, který v r. 1600 získal majestátem erb. Záhořanský z Orlíka Josef byl doktor práv a zemský advokát, jeho stejnojmenný syn (1814-1851) byl konceptní praktikant u c.k. gubernia a později c.k. okresní komisař. Ex libris je prostý štítek s označením majitele, které je obkrouženo ledvinovými rozvilinami.
6 F 39 Kramerius, Václav Matěj Ouplné vypsání Egypta. Praha 1816. ex libris: Besední knihovna v Českém Krumlově. Čtenářská beseda se spolkovou knihovnou v Českém Krumlově byla založena v r. 1881. Exlibris: nápis Besední knihovna v Českém Krumlově, uprostřed erb s rožmberskou růží, dole ozdobný štítek pro signaturu. Nápis: Lit. Ant. Vítek 735-II Praha.
6 B 23 Kramerius, Václav Matěj (vyd.) Ezopovy básně spolu s jeho životem. Praha 1791. ex libris: Aus der Büchersammlung des Anton Joseph Zýma Zíma Antonín Josef (1763-1832) byl český obrozenecký buditel, dramatik, básník a pražský knihtiskař.
6 D 79 Kramerius, Václav Rodomil Der dankbare Sklave oder Der edle Menschenfreund. Neuhaus, b.r. ex libris: Bücher-Leih Anstalt von A. Landfrass a Sohn in Neuhaus. Knihpůjčovna A. Landfrasa a syna v Jind. Hradci Landfras, Alois Josef (působnost: 1797-1947) bylo jihočeské nakladatelství, tiskárna, knihkupectví, vydavatelství časopisů, kamenotiskárna, měditiskárna a knihařství (Jindřichův Hradec, Tábor). Od r. 1826 podnik patřil Aloisi Josefu Landfrasovi (1797-1875), od 1858 jeho synovi Vilému Landfrasovi st. (1830-1902) [uváděn mj. také jako Alois [Josef] Landfras a syn].
6 E 42 Lipovský, Václav Plzeň roku 1639. Plzeň 1870. ex libris: Knihovna Městského historického muzea v Plzni Západočeské muzeum v Plzni vzniklo v r. 1878, o dva roky později bylo zpřístupněno veřejnosti. Současná budova muzea je novostavba z konce 19. století.
8 F 67 Markovic, Matěj ml. Nevinný odpadlec, tj. Toužebné poukázání nevinnosti těch, kteří se k náboženství vyznání augšpurgského připojují. Praha 1783. ex libris: Aus der Büchersammlung des Anton Joseph Zýma Zíma Antonín Josef (1763-1832) byl český obrozenecký buditel, dramatik, básník a pražský knihtiskař.
8 D 26 Metastasio, Pietro Pána opáta Petra Metastasio … Duchovné divadlo. Trnava 1801. ex libris: Z Biblioteki Uhro-Slovenskéj Michala Rešetka Rešetka Michal (1794-1854) byl římskokatolický kněz a náboženský spisovatel, bernolákovec, významný činitel slovenského národního obrození. Vytvořil velkou knihovnu.
5 D 58 Neumayr, František Miserere neboližto padesátý kající žalm. Praha 1773. ex libris: A. Lanna, putti s knížkami, rodový erb "Ex libris Vojtěcha Lanny od Josefa Mánesa (1820-1871), z doby kol. 1868. Jedná se o Mánesovo jediné známé skutečné ex libris, a to dřevoryt podle kresby. Jde o vyobrazení putti s knížkami, nápisem ""A: LANNA"" a erbem rodu (okřídlené veslo, které vyjadřuje podnikatelské aktivity rodu - Lannové mj. prováděli regulaci řek). Vojtěch (Adalbert) Lanna ml. (1836-1909), Mánesův mecenáš, byl v r. 1868 povýšen do rytířského stavu.
9 D 18 Palkovič, Jiří (vyd.) Týdenník aneb Císařské královské národní noviny. 1812. ex libris: Karel Jaroslav Obrátil Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky. Autorem ex libris byl Láďa Novák (1865-1944). Jedná se o zinkografii z r. 1920 - vyobrazeni učitel a žák u globu, dole nápis "Kdo tu knihu ukradne ať mu ruka upadne".
8 D 68 Pařízek, Aleš Versuch einer Geschichte Böhmens für den Bürger. Prag 1782. ex libris: František Kašpar Brožovský z Pravoslav Brožovský z Pravoslav František Kašpar (1765-1830) vystudoval filozofii a práva a byl apelačním radou v Praze. Jako sběratel starých literárních památek vytvořil velkou knihovnu, která však byla po jeho smrti rozprodána. Císař František I. jej v r. 1811 povýšil do šlechtického stavu. Ex libris neznámého autora-vyobrazen Brožovského erb: poloviční štít, v jedné polovině úl a včely, v druhé polovině zbořená zeď se třemi stínkami, na prostřední z nich sedí sova. Helm s přikryvadly, koruna, nad ní lev s korunkou.
9 E 23 Pavlovský, Antonín J. Základové přirozeného práva. Praha 1801. ex libris: Antonín Podlaha Podlaha Antonín (1865-1932) byl římskokatolický kněz, historik, bibliograf a editor. Působil jako světící biskup pražský. Autor ex libris: T.F. Šimon (1877-1942), lept z r. 1918, vyobrazeni stojící mladík a dívka, mladík čte knihu, dívka drží svitek, oba se opírají o obraz se svatovítskou katedrálou. Nápis Ex libris Antonii Podlaha.
8 B 48 / 2 Pelzel, Franz Martin Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. Zweiter Theil. Prag 1781. ex libris: František Kašpar Brožovský z Pravoslav Brožovský z Pravoslav František Kašpar (1765-1830) vystudoval filozofii a práva a byl apelačním radou v Praze. Jako sběratel starých literárních památek vytvořil velkou knihovnu, která však byla po jeho smrti rozprodána. Císař František I. jej v r. 1811 povýšil do šlechtického stavu. Ex libris neznámého autora-vyobrazen Brožovského erb: poloviční štít, v jedné polovině úl a včely, v druhé polovině zbořená zeď se třemi stínkami, na prostřední z nich sedí sova. Helm s přikryvadly, koruna, nad ní lev s korunkou.
8 B 50 Pelzel, Franz Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen. Prag 1779. ex libris: Gr. Chotekische Bibliothek Ex libris z 18. století vytvořil rytec Boehm Jan. Jde o jedno ze série čtyř ex libris pro hraběte Chotka Jana Nepomuka Rudolfa (1748-1824), budovatele zámecké knihovny Kačina. Na ex libris je vyobrazena skála, vpravo listnatý keř a chotkovský erb. Slova "Classe Abschn." byla určena v ručnímu vepsání signatury.
9 B 112 / 2 Polášek, František Příkladové neb křesťanské mravní učení na příkladech. Brno a Olomouc 1808. ex libris: Fr. Vydra Autorem ex libris je Häusler Antonín (1869-1938). Jedná se o zinkografii z r. 1913 - vyobrazeno dítě česající plody do košíku, dopsána signatura 90 f 152.
8 F 13 Ptolomaeus, Giambatista Každodenné rozjímání smrti, aneb Pobožné modlitby k šťastnému skonání. Prešpurk 1790. ex libris: Z Biblioteki Uhro-Slovenskéj Michala Rešetka Rešetka Michal (1794-1854) byl římskokatolický kněz a náboženský spisovatel, bernolákovec, významný činitel slovenského národního obrození. Vytvořil velkou knihovnu.
8 E 31 Reuss, Franz Ambros Naturgeschichte der Biliner Sauerbrunnen in Böhmen. Prag 1788. ex libris: Ottomar Keindl, Prag  
6 F 78 Sedlaczek, Adalbert Der Thurmbrand zu Pilsen. Prag 1835. ex libris: Knihovna Městského historického muzea v Plzni Západočeské muzeum v Plzni vzniklo v r. 1878, o dva roky později bylo zpřístupněno veřejnosti. Současná budova muzea je novostavba z konce 19. století.
8 F 51 Sommer, Johann Gottfried Zwei und siebzig wirtlich und … Unglücksgeschichten. Prag 1816. ex libris: Franc. Com. A. Thun-Hohenstein. Tetschen Vyobrazen erb rodu Thun-Hohenstein, nesený jednorožci. Děčínská zámecká knihovna byla rozprodána v době první republiky. Majitelem ex libris byl snad hrabě Thun und Hohenstein Franz Anton (1786-1873).
8 E 56 Šedivý, Prokop Krásná Olivie aneb Strašidlo z bílé věže. Pravdivá historie z třináctého století. Jindřichův Hradec a Tábor, b.r. ex libris: K. J. Obrátil (zčásti přelepeno ex libris KNM!) Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky. Autorem ex libris byl Alois Kalvoda (1875-1934). Jedná se o zinkografii z r. 1901 - vyobrazena cesta se stromy, knihy, pero a visací zámek.
9 C 2 Tyl, Josef Kajetán Sestry. Obraz domácího života. B.m. [Praha], b.r. ex libris: K. J. Obrátil (zčásti překryto ex libris KNM!) viz výše
9 B 2 Vrantevič, Franta - Tomíček, Slavomír Slovanka. Sbírka národních pověstí. Díl první. Květomluva. Praha 1833. ex libris: K. J. Obrátil (zčásti přelepeno ex libris KNM!) viz výše
6 E 33 Wokrauliczek, Franta Böhmische Kolatschen. Eine Sammlung böhmischer Charakterzuge und belustigender Anekdoten. Leipzig 1833. ex libris: Dr. Paul Kisch (zčásti překryto ex libris KNM!) snad: Kisch Paul (1883-1944), žurnalista a publicista, bratr Egona Erwina Kische. Autor ex libris: Wilke - zinkografie, po 1918, vyobrazen Pražský hrad, růže, kord
FILIGRÁNY
6 A 49 přív. 25 Bez autora Citové v den vítaných jmenovin Veleváženého Pána, pana Jana Host. Pospíšila …. . Dne 24. června 1828. Praha 1828. filigrán na zadních deskách: nápis G. HELLER
5 E 39 Bez autora Čechoslav. Všeobecný zábavník. Svazek první - šestý. Praha a Hradec Králové 1830 - 1831. filigrány  
7 F 54 přív. 3 Bez autora Leopoldině, kněžně z Firstenberku 10. dne měsíce dubna léta 1798. B.m.r. filigrán papírna v Heidedörfelu (nyní Branná u Mimoně) v majetku rodu Příhodů. Nápis "HEIDE".
7 F 54 přív. 4 Bez autora Terezii, Alžbětě a Apolonii, hraběnkám Vratislavkám z Mitrovic, dcerám Eleonory, hraběnky Vratislavky Netolické, rozené Vrbnové. Praha 1798. filigrán papírna v Benešově nad Ploučnicí v majetku rodu Ossendorfů. Vyobrazen štít s poštovskou trubkou.
7 F 54 přív. 7 Bez autora Terezii Marii Josefě, hraběnce z Küenburg a štift dámě: dceři Jeho Excelencí pana hrabětě Küenburga, svobodného pána z Küneggu ec. ec. Na den 15. měsíce října léta 1799. B.m.r. filigrán  
7 F 54 přív. 10 Bez autora Ferdinand Kinský, kníže, když pojímal za manželku Karolinu, dceru p. barona Kerpna. V Praze 8. den měsíce června, léta 1801. B.m.r. filigrán  
7 F 54 přív. 11 Bez autora František Libšteinský, hrabě z Kolovrat, když pojímal za manželku Rózu Kinskou, dceru knížecí. V Praze 8. den měsíce června, léta 1801. B.m.r. filigrán  
7 F 54 přív. 13 Bez autora Knížecí Osvícenosti, Alžbětě, ovdovělé kněžně v Firstenberku, rozené kněžně z Turn a Taxis. 13. den měsíce února, léta 1804. B.m.r. filigrán  
7 F 54 přív. 23 Bez autora Hlas vděčnosti vysoce důstojnému, učenému, velebnému pánu Josefovi Petrovi Věnc. Dytrychovi … k jmenovinám od jeho vděčných posluchačů obětován. V Praze dne 19. března 1821. Praha, b.r. [1821] filigrán  
7 F 54 přív. 31 Bez autora Poslov po provozené zpěvohře Sirotčí dům nazvané, v prospěch sirotčího domu v Praze přednešen od sirotka. Praha 1826. filigrán  
6 A 49 přív. 13 Bez autora Jiskra lásky, kterouž v srdci svém měl poctivý a šlechetný vdovec Karel Vojtěchovský … když sobě poctivou a ctnostmi pohlaví svého ozdobenou pannu Dorotu Jiskrovou ze vsi Libiše za manželku zvolil … . B.m.r. [1797] filigrán  
6 A 49 přív. 3 Bez autora Děvče s růžovým věncem ze vsi Ovence na ožínky k Jejich milostem Františkovi a Marii Terezii, králi a královně české dvanáctý den měsíce srpna léta 1792. Praha b.r. [1792] filigrán  
6 A 49 přív. 16 Dlabač, Josef Alois Na hrobě svého přítele a vlastence Jana Nep. Červinky … . Praha 1819. filigrán  
7 F 54 přív. 43 Dvorský, Antonín Vroucí plesání měst Pražských, když Jeho cís. král. Milost Jeho excelencí pánu, panu Karlovi Chotkovi, hraběti z Chotkova a Vojnína … veliký kříž cís. král. řádu Leopoldova laskavě uděliti ráčil. B.m. 1833. filigrán  
5 E 10 / 1 Kollár, Jan Nedělní, svátečné i příležitostné kázně a řeči. I. díl. Pešť 1831. filigrán  
6 C 85 přív. 12 Krakovský, hrabě z Kolovrat, Alois Josef Řeč držaná při posvěcení nově založeného hřbitova Kopydlanského. Jičín 1820. filigrán  
7 F 54 přív. 27 Liška, Antonín Příchoz Jeho důstojnosti a velebnosti, pána, pana Vojtěcha Juhna … dne 31. ledna 1826 … .Jindřichův Hradec b.r. [1826] filigrán  
7 F 54 přív. 28 Liška, Antonín Adventus reverendissimi ac amplissimi Domini Domini Adalberti Juhn … die 31. Januarii 1826 … . Novaedomi b.r. [1826]. filigrán  
7 F 54 přív. 15 Marek, Antonín Píseň k dosednutí na biskupskou stolici litoměřickou Jeho biskupské milosti, nejdůstojnějšího pána, pana Josefa Františka Hurdálka … . Dne 25. února 1816. Praha, b.r. [1816]. filigrán  
7 F 54 přív. 8 Nejedlý, Jan Válečný zpěv pro Český pluk roku 1800. Přeložený od Jana Nejedlého. Praha, b.r. [1800] filigrán  
8 B 49 / 1, 2 Pelzel, Franz Martin Lebengeschichte des römischen und böhmischen Königs Wenceslaus. I.-II. Theil. Prag 1788, 1790. filigrán  
6 B 2 Různí autoři Žely věrných Čechů po v Pánu zesnulém císaři a králi Františku I. Dne 2. března 1835. Praha 1835. filigrán  
6 A 49 přív. 18 Štěpánek, Jan Nepomuk Jeho urozenosti Pánu panu Petrovi rytíři z Mertens, místoprezidentovi cís. král. českého gubernium, nyní od Jeho cís. král. Milosti ustanovenému místoprezidentovi cís. král. dvorské komory k jeho odjezdu z Prahy dne 5. května 1823. Praha b.r. [1823] filigrán  
7 F 54 přív. 17 Štěpánek, Jan Nepomuk Řeč při příležitosti provozené činohry Jaroslav a Blažena, v prospěch ústavu pražskému k zachování náhle v nebezpečí života upadlých lidí. Praha 1818. filigrán  
6 C 91 Tham, Karl Ignaz Ueber den Karakter der Slaven … Nützlichkeit und Wichtigkeit der böhmischen Sprache. Prag 1803. filigrán  
7 F 54 přív. 9 Tomsa, František Jan Ludvík Széchenyi, syn velikého uherského hraběte, když pojímal za manželku Aloisii, dceru hraběcí po Karlovi Klamovi Galašovi 16. den měsíce máje léta 1801. B.m.r. filigrán papírna v Dobronicích, papírník Antonín Zeiske - nápis "A ZEISCE" a štít s poštovskou trubkou.
6 A 49 Trnka, František Dobromysl Zpěv ke cti vysoce učeného a důstojného pána, pana Josefa Liboslava Zieglera … . Hradec Králové, b.r. [1817] filigrán  
6 C 85 přív. 4 Vallaský, Pavel Dobré a zlé užívání domů Božích při posvěcení domu modlitebního církvi evangelické městečka Jelšavy na krátce poukázané … . Banská Bystrica 1785. filigrán  
6 A 49 přív. 10 Ziegler, Josef Liboslav Radostní citové Chrudimských, an vysoce urozený pán pan Leopold hrabě z Štolbergu … ustanoven byl. Chrudim, b.r. [1829] filigrán  
PEČETI
7 B 40 Illner, Josef Kvas krále Vondy XXVI. Praha-Smíchov 1868. pečeť: poškozená: na zadních deskách: rakouský státní znak pečeť připojena k povolení pro ochotníky na Smíchově provozovat divadelní hru, c.k. policejní ředitelství, Praha, 30.12. 1868.
5 D 85 Kolowrat-Krakowsky, Philipp Vollständiger Prozess und Vertheidigung des Grafen Philipp v. Kolowrat Krakowsky. Amsterdam 1793. pečeť na titulním listě  
5 B 41 přív. 3 Štěpánek, Jan Nepomuk Jak to as vypadne? Veselá hra ve třech jednáních. Praha 1818. pečeť c.k. místodržitelství pečeť připojena k povolení provozovat hru "Jak to as vypadne?" v "Sakrabonce" z roku 1867.
PODPISY
5 B 15 Bernolák, Anton Etymologia vocum slavicarum. Tyrnaviae 1791. podpis: Josef Dobrovský; vpisky: záznamy s odkazy na strany od Josefa Dobrovského Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik.
8 D 23 Bez autora Plody zboru učenců řeči českoslovanské prešporského. Prešpork 1836. podpis: Daniel Svoboda 1838. Sloboda Daniel (1809-1888) byl od r. 1837 evangelický farář ve valašské obci Rusava (v Hostýnských vrších), botanik a sběratel lidových písní.
6 B 78 Bez autora Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Kysek 1843. podpis: Hofrühter doktor v lékařství  
8 F 52 Bez autora Heidelberský katechismus aneb Učení pravého náboženství křesťanského v otázky a odpovědi uvedené. Brno 1783. podpis: Jos. Esterak Sasaviensis; vpisek: Od Jos. M. Esteráka Dvakačovského obdržel při vydávání Heidelberk. Katechismu 1866. Heřman Tardy Hořatevský. Originál český nalézá se v Univerzitní knihovně Pražské z r. 1619. Esterák, Josef M. byl senior Českobratrské církve evangelické v Chrudimi a farář v Dvakačovicích (1879-1891). Tardy Heřman (1832-1917) byl český teolog, reformovaný církevní rada ve Vídni a náboženský spisovatel. V r. 1866 vydal Heidelberský katechismus.
5 B 54 Bez autora Moravský slavíček. Skalice 1868. podpis: Ladislav Zavadil, kaplan ve Velké Bíteši.  
5 N 1 b (1820) Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav 1820. podpis: V. Grolmus snad: Krolmus Václav (1787-1861), katolický kněz, archeolog, etnograf a národní buditel
6 C 38 Bez autora Bič na zlé ženy, jinak Deset důkladných příčin, v kterých se mravná naučení obsahují, jakby oné budoucně k manželům svým se chovati měly. Druhé vydání. Praha 1787. podpis: V. Krolmus viz výše
7 C 33 Brdička, Jan Č. Věneček uvit třicetileté památce nalezení Rukopisu kralodvorského. Slaveno dne 16. září 1847 [v] Králové Dvoře. Praha, b.r. podpis: K. Havlíček snad: Havlíček Borovský Karel (1821-1856), novinář, literární kritik, básník, představitel 2. generace českých buditelů.
7 C 5 Čelakovský, František Ladislav Smíšené básně. Praha 1822. podpis: Chmelenský Chmelenský Josef Krasloslav (1800-1839) byl český literární, divadelní a hudební kritik, básník, libretista a národní buditel. Byl autorem mj. zlidovělé písně "Nad Berounkou nad Tetínem".
7 C 6 Čelakovský, František Ladislav Smíšené básně. 2. vydání. Praha 1830. podpis: Šafařík Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
7 D 7 Dobrovský, Josef Josephi Dobrowsky … Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris. Vindobonae 1822. podpis: Fr. L. Čelakovský Čelakovský František Ladislav (1799-1852) byl básník jungmannovské generace a sběratel lidových písní a popěvků.
7 D 9 Dobrovský, Josef Ausführliches Lehrgebäunde der böhmischen Sprache. Prag 1809. podpis: Prof. P. Kratochvíl  
7 C 22 Dobrovský, Josef (vyd.) Literarisches Magazin von Böhmen und Mähren. Prag 1786. podpis: Pavel Josef Šafařík Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
6 B 4 Doucha, František Dárek upřímnosti. Povídky na poučnou zábavu mládeže. Praha 1854. podpis: Frant. Doucha (levicí 1859) Doucha František (1810-1884) byl katolický kněz, básník, autor knih pro děti a mládež, překladatel a bibliograf. Jeho zásluhou vyšel první český soubor Shakespearových dramat. Trpěl svalovou chorobou pravé ruky, naučil se psát levicí a na jeho podpisu proto nikdy nescházelo "František Doucha, levou [rukou] nebo levicí".
6 B 3 Doucha, František Obrazy věku mladistvého. Povídky zábavné a poučné. Praha 1854. podpis: Frant. Doucha (levou rukou 1859) viz výše
9 C 34 Erben, Karel Jaromír Kytice z pověstí národních. Praha 1853. podpis: Edmund Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
5 E 9 (1. ex.) Erben, Karel Jaromír Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Praha 1865. podpis: Koula František + vpisek s Koulovým podpisem (informace o způsobu získání knihy)  
7 D 63 Fabri, Stephanus Monumentum pietatis, quod dům sacra semisecularia in memoriam viri spectatissimi Joannis Jeszenák de Királyfia. Posonii 1800. podpis: Rev. D. Zatroch  
6 D 2 Hanka, Václav Sbírka nejdávnějších slovníků latinsko-českých, s obsahem neznámých slov v abecedním pořádku česko-latinským. Vydána od Václava Hanky. Praha 1833. podpis: Koula Frant.  
6 D 25 (1. ex.) Hanka, Václav M. J. H. dcerka aneb Poznání cesty pravé k spasení. Praha 1825. podpis: V. Grolmus snad: Krolmus Václav (1787-1861), katolický kněz, archeolog, etnograf a národní buditel
6 A 42 Josef II. Práva všeobecná nad proviněními a jich trestmi. Vídeň 1787. podpis: Stupecký snad: Stupecký Josef (1848-1907), právník a odborný spisovatel, univerzitní profesor v Praze, redaktor časopisu Právník, revizor sbírek Národního muzea.
6 F 40 Kampelík, František Cyril Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům. Praha 1847. podpis: Fr. Koula  
5 E 43 Karadžič, Vuk Stefanovič Mala prostonarodna slavenoserbska pesnarica. Vídeň 1814. podpis: Josef Linda 29. máje 1819 Linda Josef (1789-1834) byl český spisovatel a redaktor různých časopisů. Spolu s Václavem Hankou je považován za autora Rukopisů.
5 D 21 / 4 Kollár, Jan Cestopis druhý a Paměti z mladších let života. Praha 1863. podpis: Dr. Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
5 D 85 Kolowrat-Krakowsky, Philipp Vollständiger Prozess und Vertheidigung des Grafen Philipp v. Kolowrat Krakowsky. Amsterdam 1793. podpis: F. B. Mikovec Mikovec Ferdinand Břetislav (1826-1862) byl český divadelní kritik a teoretik, dramatik, historik a žurnalista (redaktor časopisu Lumír)
9 B 18 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí … na rok 1789. Praha b.r. podpis: Grolmus snad: Krolmus Václav (1787-1861), katolický kněz, archeolog, etnograf a národní buditel
9 B 24 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok obyčejný 1795. Praha, b.r. podpis: Grolmus viz výše
7 B 65 Kramerius, Václav Rodomil Das gelbe Mandel. Tábor 1845. podpis: A. Landfrass u. Sohn Landfras Alois Josef (působnost: 1797-1947) bylo jihočeské nakladatelství, tiskárna, knihkupectví, vydavatelství časopisů, kamenotiskárna, měditiskárna a knihařství (Jindřichův Hradec, Tábor). Od r. 1826 podnik patřil Aloisi Josefu Landfrasovi (1797-1875), od 1858 jeho synovi Vilému Landfrasovi st. (1830-1902) [uváděn mj. také jako Alois [Josef] Landfras a syn].
5 N 1 a (1822) Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav, roč. 1822 podpis: Václav Grolmus snad: Krolmus Václav (1787-1861), katolický kněz, archeolog, etnograf a národní buditel
5 N 1 b (1821) Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav, roč. 1821 podpis: Václav Grolmus; vpisek J. Jakubce o chybějících stranách časopisu + podpis Václav Grolmus Jakubec Jan (1862-1936) byl literární historik a kritik; snad: Krolmus Václav (1787-1861), katolický kněz, archeolog, etnograf a národní buditel.
5 N 1 a (1820) Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav, roč. 1820 podpisy: V. Grolmus a V. Krolmus snad: Krolmus Václav (1787-1861), katolický kněz, archeolog, etnograf a národní buditel.
8 D 27 Launer, Štěpán Povaha Slovanstva se zvláštním ohledem na spisovní řeč Čechů, Moravanů, Slezáků a Slováků. Lipsko 1847. podpis: Daniel Sloboda 1848 Sloboda Daniel (1809-1888) byl od r. 1837 evangelický farář ve valašské obci Rusava (v Hostýnských vrších), botanik a sběratel lidových písní.
8 A 10 / 1-2 Liebich, Christoph (vyd.) Allgemeines Forst-und Jagd-Journal. 1.-2. Jahrgang, 1831-32. Prag. podpis: Thun podpis některého z majitelů zámku Děčín z rodu Thun und Hohenstein
6 C 20 Linda, Josef Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav. Praha 1818. podpis: Frant. Březina, učitel snad: Březina František (1832-1910), učitel a odborný spisovatel.
6 E 1 přív. 1 Macháček, Simeon Karel Bulhar. Smutnohra v jednom jednání. Praha, b.r. [1846] podpis: Koula Frant.  
7 B 50 Machek, Adalbertus Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de Ferro ejusque praeparatis … . Pragae 1841. podpis: Nickerl Nickerl František (1813-1871) byl lékař a přírodovědec (entomolog). Působil jako inspektor sbírek živé přírody v NM a profesor přírodovědy na polytechnice v Praze.
7 A 7 Marek, Antonín Slovo ku posvěcení nové školy v Turnově … svěcené … janem Šolcem … dne 28. září 1867. Praha 1867. podpis: Frant. Doucha 1867, levou Doucha František (1810-1884) byl katolický kněz, básník, autor knih pro děti a mládež, překladatel a bibliograf. Jeho zásluhou vyšel první český soubor Shakespearových dramat. Trpěl svalovou chorobou pravé ruky, naučil se psát levicí a na jeho podpisu proto nikdy nescházelo "František Doucha, levou [rukou] nebo levicí".
5 F 30 Nebeský, Václav Kralodvorský rukopis. Příspěvek k české literatuře historické. Praha 1853. podpis: Koula Frant.  
7 C 19 Nejedlý, Jan Dafnys a první plavec. Praha 1805. podpis: Čelakovský Čelakovský František Ladislav (1799-1852) byl básník jungmannovské generace a sběratel lidových písní a popěvků.
7 C 41 / III/1-4 Nejedlý, Jan (vyd.) Hlasatel český. Spis čtvrtletní k prospěchu a potěšení všech vlastenců vydaný od … . Díl první. Třetí roční běh. Praha 1808. podpis: P. M. Opiz 1810. Opiz Filip (Philipp) Maxmilián (1787-1858) byl českoněmecký přírodovědec (botanik) a lesník.
9 E 7 Němcová, Božena Národní pověsti a báchorky. Svazek III. Praha 1846 podpis: Čenský setník Čenský Ferdinand (1829-1887) byl český voják, literární a vojenský historik, žurnalista, překladatel a autor vzpomínkových próz. V letech 1848-1851 působil jako radikální novinář, poté byl odveden na vojnu. V r. 1870 byl povýšen do hodnosti setníka. Vyučoval českou řeč a literaturu na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě.
7 D 15 Polák, Milota Z. Vznešenost přírody. Lyrická báseň v šesti zpěvích od M. Z. Poláka. Praha 1819. podpis: Joz. K. Chmelenský Chmelenský Josef Krasloslav (1800-1839) byl český literární, divadelní a hudební kritik, básník, libretista a národní buditel. Byl autorem mj. zlidovělé písně "Nad Berounkou nad Tetínem".
5 C 1 / 7 / 1,2 Presl, Jan Svatopluk Všeobecný rostlinopis. Díl I. a II. Praha 1846. podpis: Dr. B. Jiruš Jiruš Bohuslav (1841-1901) byl lékař a botanik. Působil jako profesor botaniky na univerzitě v Záhřebu (od 1875) a profesor farmakologie na LK UK v Praze (od 1886). Byl jednatelem Musea Království českého, podílel se na budování jeho botanických sbírek.
6 B 45 Puchmajer, Antonín Krátké poučení o hospodářství polním pro obecný lid, podle katechetického způsobu učení. Praha 1817. podpis: Fr. L. Čelakovský Čelakovský František Ladislav (1799-1852) byl básník jungmannovské generace a sběratel lidových písní a popěvků.
7 C 8 Puchmajer, Antonín (vyd.) Sebrání básní a zpěvů. Sv. 1. Praha 1795. podpis: Jan Nepomuk Štěpánek Štěpánek Jan Nepomuk (1783-1844) byl český herec, dramatik a režisér, organizátor českých her v Stavovském divadle v Praze.
6 C 37 Ráb, Věnceslav Smíšené básně. Praha 1836. podpis: Jarosl. Ant. Vrťátko Vrťátko Antonín Jaroslav (1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách.
6 D 87 Rautenkranc, Josef Cvičení v mluvení jazykem německým. Prag 1815. podpis: Hulakowsky Johann snad: Hulakovský Jan M. (1804-1877), český archivář. Působil v guberniálním archivu v Praze, později v městském archivu v Havlíčkově Brodě, kde se narodil.
8 F 16 Rohoni, Jiří Kratochvilné zpěvy pro mládež rolnickou. Pešť 1829. podpis: Michael Godra Godra Michael (1801-1874) byl slovenský pedagog, básník a jazykovědec.
7 A 34 Různí autoři konvolut tisků. podpis: Fr. L. Čelakovský Čelakovský František Ladislav (1799-1852) byl básník jungmannovské generace a sběratel lidových písní a popěvků.
9 E 3 Různí autoři Konvolut tisků. podpis: Jan Ev. Bílý 1848, jeho vpisky Bílý Jan Evangelista (1818-1883) byl moravský vlastenecký kněz, spisovatel a politik (poslanec moravského zemského sněmu). Zemřel na zápal plic jako farář v Dolních Loučkách u Žďáru nad Sázavou.
5 F 28 Sládkovič, Andrej Spisy básnické. Banská Bystrica 1861. podpis: prof. Palacký (možná jde jen o vpisek!) Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
7 E 98 Smetana, Josef Sílozpyt čili Fyzika. Praha 1842. podpis: K. Havlíček 1842 snad: Havlíček Borovský Karel (1821-1856), novinář, literární kritik, básník, představitel 2. generace českých buditelů.
8 F 12 Štúr, Karel Ozvěna Tatry, zpěvy a pověsti. Prešpurk 1844. podpis: Daniel Sloboda 1846 Sloboda Daniel (1809-1888) byl od r. 1837 evangelický farář ve valašské obci Rusava (v Hostýnských vrších), botanik a sběratel lidových písní.
6 E 10 přív. 3 Trnka, František Svobodín Dobromysl Vesna či Básně prvotinné. Hradec Králové 1821. podpis: V. Grolmus snad: Krolmus Václav (1787-1861), katolický kněz, archeolog, etnograf a národní buditel
PŘÍLOHY apod.
8 E 64 Bez autora Hrabě Rožemberk. Vlastenský příběh, který se stal ku konci Švédské války. Jindřichův Hradec, b.r. pohlednice: vlepená do knihy: Mr a Mrs Jay Rial with Rial and Draper´s Ideal Uncle Tom´s Cabin (podobizny, psi) + pohlednice Uncle Tom´s Cabin (2 psi pronásledující otrokyni) Jay Rial´s Ideal Uncle Tom´s Cabin, americká abolicionistická společnost, vydávala v 19. století propagační pohlednice a provozovala kočovné představení "Chaloupka strýčka Toma". Pohlednice se psy pronásledujícími otrokyni zobrazuje výjev z knihy a hry "Chaloupka strýčka Toma".
8 E 67 Bez autora Historie jednoho skrze bouřku mořskou nešťastného, ku konci ale velmi bohatým učiněného Engličana, jménem Bertholda. Jindřichův Hradec 1851. propagační letáček: Seznam zboží skladu knihkupeckého, papírnického a knihařství. Sklad obchodních knih a zápisníků Ad. Hoblíka v Kolíně, na náměstí vedle staré lékárny. První knihkupectví v Kolíně bylo založeno v r. 1868. Majitelem byl František Hoblík, v r. 1870 zakladatel tiskařského a litografického závodu v Pardubicících. Knihkupectví Hoblíků v Kolíně prodávalo zejména papír, kalendáře a drobné galantérní zboží.
7 A 47 Bez autora Biblia sacra, tj. Biblí svatá aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá, ponapravená a nově vydaná. Kysek 1842. svatý obrázek vlepený do knihy  
8 F 8 Bez autora Oběť před Bohem aneb Modlitby katolické k pravému užívání, jak ráno, tak i večer, též při mši a svaté zpovědi, s jinými pobožnými modlitbami. Berlín, b.r. tři svaté obrázky vlepené do knihy  
8 B 78 Blahoslav, Jan Život Jana Augusty, staršího a správce Jednoty bratrské v Čechách. Sepsal …, vydal Josef V. Franta Šumavský. Praha 1837. přívažek: rukopisný text: 38 stran: Výpis artikulů Janovi Augustovi podaných léta 1560 … (autor rukopisu není znám)  
7 D 75 Jungmann, Josef ml. (překl.) Únos ze serailu. Zpěvohra ve třech dějstvích. Do hudby uvedena od V. A. Mozarta. Praha 1830. program z divadla: Únos ze serailu, 6.4. 1869  
RAZÍTKA
7 E 41 / 1 Andre, Christian Carl (vyd.) Hesperus. Erster Jahrgang. Brün 1810 (3 svazky). razítko: Tetschner Bibliothek Zámecká knihovna v Děčíně patřila rodu Thun und Hohenstein. Obsahovala asi 70 000 svazků, které byly opatřeny červeným heraldickým razítkem "Tetschner Bibliothek" a rozprodány v době první republiky.
7 E 41 / 2 Andre, Christian Carl (vyd.) Hesperus. Zweiter Jahrgang. Brün 1811 (3 svazky). razítko: Tetschner Bibliothek viz výše
6 C 31 Bajza, Josef Ignác René mládenca prihody a skusenosti. Prešpurk 1783. razítko: Hanka; český lev Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
8 D 41 Bajza, Josef Ignác Slovenské dvojnásobné epigrammata. Prvná knížka obsahující jednako-konco-hlasné. Druhá knížka obsahující zvuko-mírné. Trnava 1794. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
9 B 71 Balassi, Constantin Kování koní bez násilí. Praha a Hradec Králové 1831. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 D 11 Baltik, Bedřich Stručný nástin dějepisu církve evangelické v Uhersku. Banská Bystrica 1869. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
6 A 46 Bartolomeides, Ladislav Geografia aneb Vypsání okršlku zemského s šesti mapami rukou jeho vyrytými. Banská Bystrica 1798. razítko: Knihovna Slovanské besedy ve Vídni, Slovanská beseda ve Vídni Slovanská beseda ve Vídni byla založena v r. 1865 představiteli české šlechty (později byla vedena měšťanstvem). Jejím účelem bylo šíření panslavismu.
8 D 24 Bernolák, Anton Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum. Posonii 1787. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 D 31 Bernolák, Anton Slovakische Grammatik. Ofen 1817. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
5 E 39 Bez autora Čechoslav. Všeobecný zábavník. Svazek 1. - 6. Praha a Hradec Králové 1830 - 1831. razítko: Z Hankových (přetištěno razítkem NM) Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
8 E 67 Bez autora Historie jednoho skrze bouřku mořskou nešťastného, ku konci ale velmi bohatým učiněného Engličana, jménem Bertholda. Jindřichův Hradec 1851. razítko: Ad. Hoblík, knihkupectví v Kolíně První knihkupectví v Kolíně bylo založeno v r. 1868. Majitelem byl Hoblík František, v r. 1870 zakladatel tiskařského a litografického závodu v Pardubicících. Knihkupectví Hoblíků v Kolíně prodávalo zejména papír, kalendáře a drobné galantérní zboží.
5 E 42 Bez autora Novejšij i polnyj rossijskij obščenarodnyj pesennik. Moskva 1810. razítko: Z Hankových; Hanka Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
7 C 28 přív. 6 Bez autora Česká dobropísemnost anebo Nejsnadnější způsob naučiti se dobře česky psáti. Zvláště ku prospěchu školní mládeži. Praha 1840. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
7 A 47 Bez autora Biblia sacra, tj. Biblí svatá aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá, ponapravená a nově vydaná. Kysek 1842. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský; Iszak Moritz Berg, Buchbinder Guns viz výše
6 E 67 Bez autora Český slabikář, tj. Krátký způsob slabikování a čtení pro dítky, s některými modlitbami a písněmi v nově vydaný od Církve České L. Berlín b.r. [kol.1820] Archivum Fratrum in Bohemia Křesťanské společenství Čeští (také Moravští) bratří vzniklo v r. 1727 v saském Ochranově (Herrnhutu). Byla tak obnovena Jednota bratrská.
5 N 1 c (1821) Bez autora Čechoslav. II. roč., 1821. razítko: Besední knihovna v Českém Krumlově; Bratrstvo literátů. Literaren Bruderschaft. Prachatitz Čtenářská beseda se spolkovou knihovnou v Českém Krumlově byla založena v r. 1881. Bratrstvo literátů v Prachaticích vzniklo v r. 1570 z vůle Viléma z Rožmberka. Existovalo s přestávkami do r. 1948. Hlavním úkolem literátských bratrstev bylo provozování chrámové hudby a zpěvu.
6 A 49 přív. 2 Bez autora Zpěv k svátku Jana Nejedlého. Praha 1811. razítko: Bibliot. Ios. Burde snad: Burde Josef Karel (1779-1848), malíř a mědirytec, kustod obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Jeho sbírka pečetí, rytin aj. přešla po jeho smrti do sbírek NM.
7 B 1 Bez autora Bericht über das Pferderennen in Böhmen. Rennbahn Pardubitz. Im October 1860. Zwei und zwanzigster Jahrgang. B.m. [Wien], b.r. razítko: Bibliotheca Smečnensis Zámecká knihovna Clam-Martiniců ve Smečně byla rozprodána v době první republiky.
7 B 7 Bez autora Entwurf eines Mittelsystems zwichen der Dreifelder-und reinen Wechselwirthschaft … . Prag 1825. razítko: Bibliotheca Smečnensis viz výše
7 B 16 Bez autora Vorbauungs-und Hilfsmittel wider die Rindviehseuche. Prag 1797. razítko: Bibliotheca Smečnensis viz výše
7 B 9 Bez autora Stand des k. k. privil. Bürgelichen Scharfschützen-Corps der königl. Hauptstadt Prag für das Jahr 1834. Prag, b.r. razítko: Bibliotheca Smečnensis viz výše
7 D 42 Bez autora Die christliche Religion nach dem Seiste … . Prag 1789. razítko: Bibliotheca Smečnensis viz výše
5 N 2 b/1820 Bez autora Krameriusovy cís. král. vlastenské noviny, roč. 1820. razítko: Bratrstvo literátů. Literaren Bruderschaft. Prachatitz Bratrstvo literátů v Prachaticích vzniklo v r. 1570 z vůle Viléma z Rožmberka. Existovalo s přestávkami do r. 1948. Hlavním úkolem literátských bratrstev bylo provozování chrámové hudby a zpěvu.
5 N 1 c (1820) Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav 1820. razítko: Bratrstvo literátů. Literaren Bruderschaft. Prachatitz viz výše
8 B 93 Bez autora Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. razítko: Dr. Edmund Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
5 B 104 Bez autora Historia o kněžském panictví, od časů apoštolů až do našeho věku. B.m. 1790. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
6 B 24 Bez autora Pamětná celému světu tragoedia, anebožto Veršovné vypsání žalostného prvních rodičů pádu. Uherská Skalice 1791. razítko: Dr. Fr. Palacký viz výše
7 C 21 Bez autora Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779. Prag 1779. razítko: Dr. Fr. Palacký viz výše
7 A 49 Bez autora Biblia sacra, tj. Biblí svatá aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá, ponapravená a v nově vydaná. Kysek 1848. razítko: Dr. M. J. Fesl Fesl Michal Josef (1788-1863) byl český kněz a spisovatel. Od r. 1832 žil ve Vídni. Svoji knihovnu odkázal Národnímu muzeu.
7 C 110 Bez autora Die Mädchenjahre der Landwirthstochter zu Grünau. Prag und Leitmeritz b.r. razítko: F. Oehm  
5 B 76 Bez autora Svatá křížová cesta Pána našeho Ježíše Krista na čtrnáctero zastavení z soudného Piláta domu až do Božího hrobu rozdělená. Praha, b.r. razítko: Ferdinand Kolliska (Kollisko?)  
5 B 83 / 2 Bez autora Tabulní obsah Knihy methodní. Díl druhý. [Praha 1777.] razítko: Franz Říha Baumeister  
7 B 67 Bez autora Bad Wartenberg auf Gross-Stal und seine Umgebung. Prag 1868. razítko: Franz Ulman, Aug. Hendrich  
6 C 53 Bez autora Die Evangelien, Lekzionen und Episteln auf alle Sonn-und Festtage des katholischen Kirchenjahres. Prag 1865. razítko: H. Dominicus Buchkunst u. Musikalien Handlung in Prag Dominicus Hermann (1827-1889) byl pražský knihkupec a nakladatel na Starém Městě.
6 B 48 Bez autora Geschichte der grossen allgemeinen Kirchenversammlung zu Kostniz. Erster Theil. B.m. 1780. razítko: Husova knihovna Sokola na Menším Městě pražském, Knihovna Husova Sokola v Praze III  
9 C 29 Bez autora Uvedení k pravému Bohu i lidem milému způsobu, kterak se u oltáře při mši svaté posluhovati má. Pro nábožné a bohabojné pacholíky. Hradec Králové 1847. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 C 30 Bez autora Klodyna nebo Zavedená nevinnost. Hradec Králové 1855. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
9 B 89 Bez autora České besedy 1842. Praha b.r. [1842] razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
8 C 1 Bez autora Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779. Prag 1779. razítko: J. Svátek Svátek Josef (1835-1897) byl český novinář, historik a spisovatel, autor zejména historických próz.
8 C 2 Bez autora Revision der böhmischen Litteratur auf das Jahr 1779 in Briefen. Prag 1779. razítko: J. Svátek viz výše
8 E 43 Bez autora Hrabě Rožmberk. Vlastenský příběh, který se stal ku konci švejdské války. Jihlava b.r. razítko: Jaroslav Tlapák, obchod dřívím, uhlím a staveb. hmotami ve Velími  
6 F 94 Bez autora Večerní zábavy v rozmluvách faráře na venkově k utvrzení křesťanskokatolické víry. Olomouc 1865. razítko: Jindřich Bačkovský Československé knihkupectví, antikvariát a nakladatelství v Praze, Žitná ul. 55, u musea Bačkovský Jindřich (1882-?) byl nakladatel, knihkupec, odborný spisovatel a publicista.
8 F 62 Bez autora Nábožných křesťanův ruční knížka, kteráž v sobě obsahuje modlitby vroucné … . Praha 1782. razítko: Jos. Hobl knihař v Nymburce  
6 E 90 Bez autora Lucidář, tj. vejpis světle vedoucí smysl člověka. Kutná Hora 1803. razítko: Josef Pleva snad: Pleva Josef Věromír (1899-1985), spisovatel levicové orientace
6 F 68 přív. 3 Bez autora Proroctví slepého mládence učiněné o naší milé vlasti Karlu IV., králi českému a císaři římskému léta Páně 1362. Praha 1863. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
7 D 34 Bez autora Cithara sanctorum … aneb Žalmy a písně duchovní, staré i nové … . Praha, b.r. razítko: Knihovna Husova domu v Praze  
7 D 30 Bez autora Obležení Vídně. B.r. razítko: Knihovna školní Na Hrádku v Praze Škola v domě "Na Hrádku" na nároží ulic Vyšehradská a Benátská v Praze vznikla v r. 1830.
7 C 87 Bez autora Prags gegenwärtiger Zustand unter Leopolds II. Regierung. Prag 1791. razítko: knížecí koruna a písmeno A  
5 N 2 a / 1820 Bez autora Krameriusovy cís. král. vlastenské noviny a Čechoslav, roč. 1820. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
9 C 19 (r. 1799) Bez autora Theater Kalender auf das Jahr 1799. Gotha, b.r. razítko: Kolowrat viz výše
9 C 19 (r. 1800) Bez autora Theater Kalender auf das Jahr 1800. Gotha, b.r. razítko: Kolowrat viz výše
9 D 23 Bez autora Zdeněk ze Zásmuku s svými tovaryši aneb Rytíři v Blanickém vrchu zavření. Staročeská rozprávka. Praha 1799. razítko: Kubeš František studující ve Slaném, Bohemia + Frant. Kubeš absolv. právník  
9 C 103 Bez autora Hrabě Rožemberk. Vlastenský rytířský příběh, který se stal v Čecháchj ku konci švédské války. Praha 1810. razítko: Kubeš František studující ve Slaném. Bohemia  
8 E 71 Bez autora Historie o hraběti Jindřichovi. Kutná Hora 1809. razítko: Kuratorium městských museí ve Vršovicích  
5 D 96 Bez autora Biblia sacra tj. Biblí svatá. Berlín 1858. razítko: Lud. Amerling, Pilsen  
9 E 46 Bez autora Dvě kroniky o knížatech českých Štylfrydu a udatném Bruncvíku. Litomyšl 1848. razítko: Městské Pelclovo museum v Rychnově n. Kn. V r. 1892 byl založen muzejní spolek Pelcl, který stál u zrodu Pelclova městského muzea v Rychnově nad Kněžnou (nyní: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n. K.)
8 B 34 Bez autora Juventus caecareo-regii gymnasii academici Olomucii e moribus et progressu in literis censa. Olomoucii 1815. razítko: Moravská knihovna zemská Moravská zemská knihovna v Brně.
8 B 85 Bez autora Kniha ke čtení pro všechny opakovací školy aneb Obsah nejpotřebnějšího (ponaučení) co každý oud občanské společnosti věděti má. Praha 1827. razítko: Museum královského města Pelhřimova Muzeum Vysočiny v Pelhřimově vzniklo v r. 1901.
8 D 75 Bez autora Duchovní křesťansko-katolické jádro všech modliteb pro všecky lidi, ve všem věku … . Praha 1798. razítko: Museum obchodního gremia v Karlíně  
8 E 85 Bez autora Katechismus arcibiskupství pražského. Praha 1784. razítko: pražské arcibiskupství (neúplné)  
8 E 22 Bez autora Vollständiges Archiv der doppelten böhmischen Krönung Leopolds des Zweiten und Marien Louisens, Infantin von Spanien in Prag im Jahre 1791. Prag und Leipzig b.r. razítko: Skene´sche Schloss Bibliothek Pawlowitz bei Prerau Skene Alfred (1849-1917) byl moravský velkostatkář a politik, poslanec moravského sněmu a říšské rady. Vlastnil velkostatek Pavlovice u Přerova a v letech 1890-1891 nechal postavit tamní zámek. V r. 1909 byl povýšen do stavu svobodných pánů. Byl synem stejnojmenného průmyslníka, majitele textilní továrny v Alexovicích u Ivančic.
8 D 6 Bez autora Krátka mluvnica slovenská. Prešpork 1852. razítko: Slovenské pohl´ady v Turč. Sv. Martine; Z knih Jar. Vlčka Slovenské pohl´ady. Časopis pre literatúru, vedu, umenia a politiku. Vycházeli v Turčianském sv. Martine od r. 1881. Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik.
6 D 133 Bez autora Knížka srdečné pobožnosti k uctění vší lásky nejhodnějšího, ale málo na světě milovaného Srdce Pána Ježíše. Praha 1779. razítko: Společnost přátel starožitností českých v Praze Společnost přátel starožitností českých vznikla v r. 1888
8 D 88 Bez autora Zlatý nebeský klíč neb Vroucné katolické modlityb na šestnáct dílů rozvrženné … . Praha 1778. razítko: Společnost přátel starožitností českých v Praze Společnost přátel starožitností českých vznikla v r. 1888
6 C 54 Bez autora Wilhelm von Wartenberg. Ein Sittengemälde aus den Zeiten Kaisers Karl IV. B.m. 1796. razítko: Tetschner Bibliothek Zámecká knihovna v Děčíně patřila rodu Thun und Hohenstein. Obsahovala asi 70 000 svazků, které byly opatřeny červeným heraldickým razítkem "Tetschner Bibliothek" a rozprodány v době první republiky.
7 E 18 Bez autora Píseň o napomenutí všeho množství k radostnému potěšení pravým evangelium sv. milovníkům. B.m. 1801. razítko: Václav Melša. Evang. helv. vyznání reformátor modlitebních knih  
7 E 18 přív. 1 Bez autora Nový funebrálek. Sbírka evangel. pohřebních zpěvů s nápěvy. Jihlava 1855. razítko: Václav Melša. Evang. helv. vyznání reformátor modlitebních knih  
6 B 79 Bez autora Nový zákon Pána i Spasitele našeho Ježíše Krista. Berlín 1824. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
8 E 87 Bez autora Kancionál, tj. Kniha zpěvů duchovních k užívání v církvích bratrských, z německého jazyka do českého přeložený. Berlín 1789. razítko: Z Hankových viz výše
8 F 61 Bez autora Heidelberský katechismus. Brno 1783 razítko: Z Hankových viz výše
8 B 79 přív. Bez autora Uibersicht sämmtlicher in den bisherigen Bänden von Abhandlungen der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften vorkommenden Aufsätze. Prag 1823. razítko: Z Hankových viz výše
9 B 46 Bez autora Historia o vojně francouzské od roku 1805 až do roku 1809 a 1814 stále. Brno 1816. razítko: Z Hankových viz výše
7 A 46 Bez autora Biblia sacra, tj. Biblí svatá aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového zákona v nově vydána. Berlín 1813. razítko: Z Hankových; Hanka viz výše
5 E 41 Bez autora (Sobranije raznych peseň). [B.m.r.] razítko: Z Hankových; Hanka viz výše
9 B 91 Bez autora Die Unruhen in Böhmen. Leipzig 1843. razítko: Z knih Edvarda Jelínka Jelínek Edvard (1855-1897) byl český publicista a spisovatel, slavista, propagátor česko-polské vzájemnosti. Založil Slovanský sborník (vycházel 1881-1887).
8 A 4 Bez autora Žjadosti slovenskjeho národu. Levoča 1848. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 D 10 Bez autora Tento artikul o deffensý pro obhajování náboženství podobojí jest od pánův … . Hiřberk 1844. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 19 Bez autora Vek slobody a prijemeni najnovšje. Banská Bystrica 1848. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 20 Bez autora Prívod k umění pěknopísebnosti k užitku národních škol v Uherskej a s ňú spojenych krajinách. Budín 1780. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 23 Bez autora Plody zboru učenců řeči českoslovanské prešporského. Prešpork 1836. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 3 Bez autora Kocourkovo, anebo Jen abychom v hanbě nezůstali. Veselá hra ve třech jednáních. Levoča 1830. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 39 Bez autora Psaní jednoho Vídeňčana na jistého v svatořímské říši bydlícího Uhra. B.m. [Banská Bystrica] 1783. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 50 Bez autora Zuzana Babylonská. Zpěv ctnostným Zuzanám k svátku jejich jména Léta Páně 1803 … . Uherská Skalica b.r. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 7 Bez autora Was ist der Pabst? Presburg 1782. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 22 Bez autora Zpráva o ústavu slovanském při evangelickém lyceu v Prešporku na rok 137/8 vydaná. Prešpork 1839. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
9 C 91 Pohořelý, Josef Mírumil Jarošín a Svatava. Povídka z minulých časů. Praha 1828. razítko: Z knihovny J.M.D. Arbeitra snad: Arbeiter Jan Dobromil (1794-1870), pražský lékárník, majitel Kajetánského domu na Malé Straně, jehož refektář (jídelnu) přenechal Tylově ochotnické družině, aby tam hrála divadlo (tzv. Kajetánský dům býval původně klášter).
7 D 79 Bez autora Beschreibung des neuentdeckten Stahlwassers bei Liebwerda im Königreich Böhmen. B.m. 1790. razítko: Bibliotheca Strahoviensis Knihovna premonstrátského kláštera na Strahově v Praze
5 N 1 c (1820) Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav 1820. razítko: Bratrstvo literátů. Literaren Bruderschaft. Prachatitz Bratrstvo literátů v Prachaticích vzniklo v r. 1570 z vůle Viléma z Rožmberka. Existovalo s přestávkami do r. 1948. Hlavním úkolem literátských bratrstev bylo provozování chrámové hudby a zpěvu.
5 N 1 e (1820) Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav 1820. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
9 D 36 Bezděka, František S. Základové moudrosti a opatrnosti čili Pravidlo vezdejšího života. Praha 1844. razítko: Václav Brdlík, bohoslovec  
7 B 99 Bienenberg, Karl Joseph von Geschichte der Stadt Königgratz. Erster Theil mit Kupfern. Prag 1780. razítko: J. Svátek Svátek Josef (1835-1897) byl český novinář, historik a spisovatel, autor zejména historických próz.
7 B 98 / 1-3 Bienenberg, Karl Joseph von Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen. I-III. Stuck. Prag 1778-1785. razítko: Kosler Kosler Matěj Benjamin (1788-1869) byl český právník.
8 D 17 Bogislav, Ignác Potřebné ponapravení omýlného spisu: Reformírtského smyslu Bratří čeští od … . B.m. 1785. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
5 F 4 Brandl, Vincenc Kniha pro každého Moravana. Brno 1863. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
7 B 26 Bulla, Carl Ferdinand Von Pflichten der Wirthschaftsvorsteher und Beamten. Prag 1796. razítko: Bibliotheca Smečnensis Zámecká knihovna Clam-Martiniců ve Smečně byla rozprodána v době první republiky.
5 A 3 Burian, Thomas Ausführliches, theoretischpractisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
9 B 68 Cervantes, Miguel de Novelly. Ze španělského od J. B. Pichla. Díl I. a II. Hradec Králové 1838. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
7 F 20 / 1 Crusius, Christian Topographisches Post-Lexikon aller Ortschaften der k.k. Erbländer. I. Theil. Wien 1798. razítko: Tetschner Bibliothek Zámecká knihovna v Děčíně patřila rodu Thun und Hohenstein. Obsahovala asi 70 000 svazků, které byly opatřeny červeným heraldickým razítkem "Tetschner Bibliothek" a rozprodány v době první republiky.
8 D 45 Čaplovič, Jan Rozjímání o zmaďarování země Uherské aneb Nemaďarů v Uhřích na Maďary obracování. Praha 1842. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
6 F 21 Čelakovský, František Ladislav Všeslovanské počáteční čtení. Praha 1850. razítko: Dr. Edmund Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
5 C 1 / 14 Čelakovský, František Ladislav Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Praha 1852. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
7 C 27 Čelakovský, František Ladislav Slovanské národní písně. Díl I.-III. Praha 182-1827 (v jednom svazku). razítko: Knihovna Šafaříkova Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
7 C 6 Čelakovský, František Ladislav Smíšené básně. Druhé rozmnožené vydání. Praha 1830. razítko: Knihovna Šafaříkova viz výše
7 C 7 Čelakovský, František Ladislav Ohlas písní ruských. Praha 1829. razítko: Knihovna Šafaříkova viz výše
6 C 18 / 1-3 Čelakovský, František Ladislav Slovanské národní písně. Dil. I.-III. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
5 C 1 / 21 Čelakovský, František Ladislav Čtení o počátcích dějin vzdělanosti a literatury národův slovanských. Praha 1877 razítko: Z knih Edvarda Jelínka Jelínek Edvard (1855-1897) byl český publicista a spisovatel, slavista, propagátor česko-polské vzájemnosti. Založil Slovanský sborník (vycházel 1881-1887).
9 B 61 Čermák, Antonín Kázání na dny rozličných svatých a slavností. Hradec Králové a Praha 1831. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
6 F 46 přív. 6 Devítský, Josef Ztracené dítě. Pravdivá událost. Svěcení věže. Ze života vesního učitele. Dle pravdivé události. Jindřichův Hradec 1858. razítko: Čtenářská beseda Tyl v Praze  
6 E 54 Dickens, Charles Štědrý večer. Praha 1846. razítko: Obecná škola u Matky Boží Sněžné v Praze  
8 B 11 Ditrich, Josef Petr Václav Život a řeči Pána našeho Ježíše Krista. Praha 1800. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
6 A 52 Dittrich, J. A. Zákon Pána našeho Ježíše Krista. Praha 1803. razítko: Bibl. Casp. Com. Sternberg ze Šternberka Kašpar Maria hrabě (1761-1838) byl český přírodovědec. Byl jedním ze zakladatelů Národního muzea, kterému věnoval část své knihovny zámku v Březině a své přírodovědecké sbírky.
6 A 54 Dlabač, Gottfried Johann Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Erster Band. Prag 1815. razítko: J. Svátek Svátek Josef (1835-1897) byl český novinář, historik a spisovatel, autor zejména historických próz.
6 B 84 Dlabač, Gottfried Johann Krátké vypsání Českého království pro pouze českou školní mládež. Praha 1818. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
8 D 49 Dobrovolný, Josef Dobrovolníci. Činohra v pěti jednáních. Vídeň 1854. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
6 C 82 Dobrovský Josef Corrigenda in Bohemia Docta Balbini. Pragae 1779. razítko: Bibl. Casp. Com. Sternberg ze Šternberka Kašpar Maria hrabě (1761-1838) byl český přírodovědec. Byl jedním ze zakladatelů Národního muzea, kterému věnoval část své knihovny zámku v Březině a své přírodovědecké sbírky.
7 C 13 Dobrovský, Josef Glagolitica. Prag 1807. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
8 C 5 Dobrovský, Josef Entwurf eines Pflanzensystems … . Prag 1802. razítko: Bibl. Casp. Com. Sternberg ze Šternberka Kašpar Maria hrabě (1761-1838) byl český přírodovědec. Byl jedním ze zakladatelů Národního muzea, kterému věnoval část své knihovny zámku v Březině a své přírodovědecké sbírky.
7 D 8 Dobrovský, Josef Die Bildsamkeit der slavischen Sprache. Prag 1799. razítko: Dr. Edmund Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
9 B 40 Dobrovský, Josef Böhmische Literatur auf das Jahr 1780. Prag 1780. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
8 B 80 Dobrovský, Josef Ausführliches Lehrgebäunde der böhmischen Sprache. Prag 1809. razítko: Knihovna Šafaříkova Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
8 C 85 Dobrovský, Josef Litterarische Nachrichten von einer auf Veranlassung der böhm. Gesselschaft der Wissenschaften im Jahre 1792 unternommenen Reise nach Schweden und Russland. Prag 1796. razítko: Knihovna Šafaříkova viz výše
5 D 10 Dobrovský, Josef Slavin. Prag 1806. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
8 E 41 Dobrovský, Josef Geschichte der böhmische Sprache. Prag 1792. razítko: Kolowrat viz výše
5 D 9 Dobrovský, Josef Slavin. Prag 1808. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
9 B 39 Dobrovský, Josef Böhmische Literatur auf das Jahr 1779. Prag 1779. razítko: Z Hankových viz výše
8 A 19 Dobrovský, Josef Die Bildsamkeit der slavischen Sprache. Prag 1799. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
8 B 79 Dobrovský, Josef Cyrill und Method der Slawen Apostel. Prag 1823. razítko: Z Hankových viz výše
7 C 22 Dobrovský, Josef (vyd.) Literarisches Magazin von Böhmen und Mähren. Prag 1786. razítko: Knihovna Šafaříkova Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
8 B 29 Dohnány, Mikuláš Historia povstaňja slovenskjeho z roku 1848. Svazok I. Skalica 1850. razítko: Akademický čtenářský spolek; Z knih Jar. Vlčka Akademický čtenářský spolek byl vědecko vzdělávací spolek českého studentstva. Vznikl v r. 1849 v Praze. Zanikl v r. 1889. Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik.
8 F 14 Doležal, Pavel Orthographia Bohemo-Slavica , perspicuis ac maxime necessarii regulis a quodam magni nominis viro olim explicata. Pestini 1795. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
6 F 20 Doucha, František Thomsonovy Počasy. V české verše uvedl … . Praha 1842. razítko: Knihovna Jirušova Jiruš Bohuslav šlechtic (1841-1901) byl lékař a botanik. Působil jako profesor botaniky na univerzitě v Záhřebu (od 1875) a profesor farmakologie na LK UK v Praze (od 1886). Byl jednatelem Musea Království českého, podílel se na budování jeho botanických sbírek.
8 D 32 Draškovič, Janko Starší dějepis a nejnovější literarní obnova národu ilyrského. Praha 1845. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
9 B 64 Dunder, Josef Al. Pastýřská domácí kniha. Hradec Králové a Praha 1843. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 B 88 Dušek, Vendelín Navedení k náležitému školnímu vyučování pro učitele, pěstouny dítek a školní pomocníky od Bernarda Overberka. Přeložil … Vendelín Dušek, kooperator v Nové Pace. Hradec Králové 1825. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
7 E 103 / 1, 2, 3 Ebert, Johann Jakob Eberts Naturlehre. Erster Band-Dritter Band. Troppau 1785. razítko: Hauptschul=Bibliothek in Rzeszow  
7 B 6 Elsner, J. G. Beschreibung meiner Wirthschaft zu Reindorf in Preussisch-Schlesien. Prag 1826. razítko: Bibliotheca Smečnensis Zámecká knihovna Clam-Martiniců ve Smečně byla rozprodána v době první republiky.
9 C 34 Erben, Karel Jaromír Kytice z pověstí národních. Praha 1853. razítko: Dr. Edmund Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
5 E 9 (1. ex.) Erben, Karel Jaromír Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Praha 1865. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
5 F 7 Erben, Karel Jaromír Písně národní v Čechách. Praha 1842. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
8 D 30 Erben, Karel Jaromír Písně národní v Čechách. Praha 1852. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 D 29 Fándly, Juro Compendiata historia gentia Slavae a.r.d. Georgii Papánek … . Tyrnaviae 1793. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 34 Fándly, Juro Pobožné pesničky k ženskím prádlám, též ke chlapskím večernajším schádskám prichistané. Trnava 1798. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 52 Feješ, Jan Hlas volající k sedlákům o přednostech a nedostatcích stavu tohoto. Prešpurk 1808. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
7 D 32 Fénelon, Francois de Salignac de La Mothe Příběhové Telemacha. Díl I. Praha 1796 razítko: Knihovna c.k ústavu ku vzdělání učitelů v Praze; Jmění Budče 1843; Z Amerlingových C.k. učitelský ústav v Praze se vyvinul z ústavu pro vzdělávání učitelů při první české vzorné hlavní škole v Praze na Novém Městě v Panské ulici. První ředitelem školy i ústavu byl K. S. Amerling (v letech 1848-1868). Kniha byla původně v majetku univerzálního učiliště Budeč (existovalo v l. 1839-1848) na rohu ulic Žitné a V tůních v Praze. Součástí ústavu byla knihovna, tiskárna, nemocnice, botanická zahrada,dílny, chemická laboratoř apod. Duší Budče byl Amerling Karel Slavoj (Slavomil) (1807-1884), lékař, přírodovědec, pedagog, filozof a odborný spisovatel.
6 A 14 / 13-14, přív. Filípek, Václav Jos. Kaj. Tyl, jeho snažení a působení. Životopisný nástin. Praha 1859. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
8 B 74 / r. 1775 Fišer, Abraham Nový hospodářský a kancelářský kalendář na rok Páně 1775, jenž jest obyčejný, 365 dní v sobě obsahující, pod jménem Abrahama Fišera, od jednoho umění hvězdářského obzvláštního milovníka … .Praha b.r. razítko: Josef Malešák. Knihařství  
8 B 74 / r. 1788 Fišer, Abraham Nový hospodářský a kancelářský kalendář na rok Páně 1788, jenž jest přestupný, 366 dní v sobě obsahující, pod jménem Abrahama Fišera, od jednoho umění hvězdářského obzvláštního milovníka … .Praha b.r. razítko: Josef Malešák. Knihařství  
9 B 60 Franta Šumavský, Josef Malá čítanka s několika abecedami pro dítky. Hradec Králové a Praha 1841. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
6 C 44 Frič, Josef Václav Kochan Ratiborský. Truchlohra v pateru dějství. Praha 1847. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
8 C 44 Fryčaj, Tomáš Katolický kancionál k vzdělání a roznícení skutečné, veřejné i domácí pobožnosti. Brno 1835. razítko: Slov. bohoslovecká knihovna v Olomouci  
8 C 44 Fryčaj, Tomáš Katolický kancionál k vzdělání a roznícení skutečné, veřejné i domácí pobožnosti. Brno 1835. razítko: Slov. bohoslovecká knihovna v Olomouci  
8 D 36 Gellert, Christian Fürchtegott Veršovní naučení představující pravdu ctnosti. Prešpurk 1787. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 D 51 Godall, Stefan Krátké a gruntovné učení křestanské o víre. B.m. 1784. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
9 D 25 Groh, Jan Nepomuk Řeč o nejsvětější Matce bolestné Marii Panně na den slavného přenešení jejího milostnýho obrazu do v nově vyzdvižené a posvěcené kaple pod Sadskou u studánky a lázně. Praha 1779. razítko: Georgeion Sadsko Paroubek František Adolf (1828-1888), regionální historik a úředník na radnici v Sadské u Poděbrad, založil velkou knihovnu, tzv. Georgeion, která se stala základem muzea v Sadské.
8 B 77 / 1-6 Hájek z Libočan, Václav Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum e Bohemica editione latine redditi, et notis illustrati a P. Victorino a S. Cruce e Scholis Piis (ed. Gelasius Dobner). Pragae 1761-1782. razítko: Knihovna Šafaříkova Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
9 C 31 Hajniš, František Trnky. Praha 1841. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
6 F 77 Haller, K. Die Königinhofer Handschrift. Riga 1873. razítko: Dr. Jur. Max Pollak  
9 B 86 Hamaus, Jan K. Kletba domu a požehnání domu. Příspěvek k založení obecného blaha a štěstí rodin. Hradec Králové 1847. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
6 D 3 Hanka, Václav Načala ruskago jazyka. Počátky ruského jazyka. Praha 1850. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
7 A 9 Hanka, Václav Jaroslav. Vítěz nad Tatary. Praha 1823. razítko: Hr. z Kolowrat Krakowského Krakovský z Kolovrat Josef Maria Maxmilián hrabě (1745-1824), obrozenecký mecenáš, daroval Národnímu muzeu knihovnu zámku Březnice. Razítko má tvar oválu s rodovým erbem s nápisem "HR. Z KOLOWRAT KRAKOWSKÉHO" a pásem s rodovým heslem "WERNIE A STALE".
8 E 58 Hanka, Václav Stará pověst o Strojmírovi a Brunsvíkovi, knížatech českých. Praha 1827. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
6 F 30 Hanka, Václav Starobylá skládanie. Díl I.-II. Praha 1824 razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
6 D 32 / 5 Hanka, Václav Starobylá skládanie. Díl 5. Praha 1820. razítko: Slov. bohosl. knihovna v Olomouci (neúplné); SMK  
5 A 24 Hanka, Václav Mluvnice čili Soustava českého jazyka podle Dobrovského. Praha 1822. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
5 E 37 Hanka, Václav Gesnerovy Idyly. Praha 1819. razítko: Z Hankových viz výše
6 D 25 (2. ex.) Hanka, Václav M. J. H. dcerka aneb Poznání cesty pravé k spasení. Praha 1825. razítko: Z Hankových viz výše
6 D 49 Hanka, Václav Pravopis český. 4. vydání. Praha 1835. razítko: Z Hankových viz výše
5 E 40 Hanka, Václav Krátká historie slovanských národů starých časů. Praha 1818. razítko: Z knih Edvarda Jelínka Jelínek Edvard (1855-1897) byl český publicista a spisovatel, slavista, propagátor česko-polské vzájemnosti. Založil Slovanský sborník (vycházel 1881-1887).
8 D 12 Hanka, Václav Počátky posvátného jazyka slovanského. Praha 1846. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
6 D 2 Hanka, Václav Sbírka nejdávnějších slovníků latinsko-českých, s obsahem neznámých slov v abecedním pořádku česko-latinským. Vydána od Václava Hanky. Praha 1833. razítko: zčásti přelepené ex libris KNM: Mnouček, měšťan pražský, razítka: Knihovna Frant. Václ. Kouly, Koula snad: Mnouček Pavel (1817-1899), pražský měšťan, sládek v pivovaru u Petráčků v Praze, mecenáš
6 D 21 Hanka, Václav (vyd.) Rukopis Kralodvorský a jiné výtečnější národní zpěvopravné básně. Praha 1835. razítko: Bohu k česći,Serbowka, Serbam k spomoženju; Biblioth. Seminarii St. Petri Pragae Serbowka byl 1. slovanský studentský spolek, založený v r. 1846 lužickosrbskými studenty Lužického semináře sv. Petra v Praze na Malé Straně. Spolek sehrál významnou roli v kulturní rozvoji Lužických Srbů. Lužický seminář sv. Petra na Malé Straně byl založen v r. 1705 pro katolické studenty z Horní Lužice. Zanikl v r. 1922.
6 D 19 Hanka, Václav (vyd.) Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský. Zpěvopravné básně. 12. vydání. Praha 1861. razítko: Dr. Josef Kalousek; Knihkupectví Frant. Řivnáče v Praze v domě muzejním Kalousek Josef (1838-1915) byl český historik, profesor českých dějin na pražské univerzitě. Působil také jako staročeský politik (poslanec českého sněmu). Řivnáč František (1807-1888) byl pražský nakladatel a knihkupec. V letech 1839-1847 byl společník knihkupectví "Kronberger a Řivnáč", 1848 si založil vlastní firmu. Spolupracoval s NM.
6 D 20 Hanka, Václav (vyd.) Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský. Zpěvopravné básně. 11. vydání. Praha 1853. razítko: Pozůstalost Nickerl Nickerl František (1813-1871) byl lékař a přírodovědec (entomolog). Působil jako inspektor sbírek živé přírody v NM a profesor přírodovědy na polytechnice v Praze.
6 D 14 Hanka, Václav (vyd.) Dalimilova chronika česká. II. vydání. Praha 1853. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
6 D 8 Hanka, Václav (vyd.) Dalimilova chronika česká. 2. otisk. Praha 1851 razítko: Z Hankových viz výše
9 C 80 / 1, 2 Hanka, Václav (vyd.) Starobylá skládanie. Díl I. a II. Praha 1817 a 1818. razítko: Z Hankových viz výše
6 B 49 Hansgirg, Karl Viktor Liederbuch für Deutsche in Böhmen. Prag 1864. razítko: Knihovna Archibald Luttenberg, posluchač Akademie Ob. Břevnov-Tejnka 78/344  
5 A 21 Hattala, Martin Zvukosloví jazyka staro- i novočeského a slovenského. Praha 1854. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
5 F 3 Havlíček Borovský, Karel Duch Národních novin, spis obsahující úvodní články z Národních novin roků 1848, 1849, 1850. Kutná Hora 1851 razítko: F.J. Zoubek Zoubek František Jan (1832-1890) byl český pedagog a historik. Od r. 1867 byl ředitel průmyslové školy na Smíchově.
9 C 23 Hek, František Vladislav Veliký pátek anebo Nábožné rozjímání o přehořkém umučení Pána našeho Ježíše Krista. Hradec Králové 1820. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 C 125 Hek, František Vladislav Veliký pátek anebo Nábožné rozjímání o přehořkém umučení Pána našeho Ježíše Krista. Hradec Králové 1820. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
6 B 26 / 1,2 Hněvkovský, Šebestián Děvín. Báseň romantickohrdinská. Praha 1829. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
8 D 5 Hodža, Michal Miloslav Větín o slovenčině. Levoča 1848. razítko: Slovenské pohl´ady v Turč. Sv. Martine; Z knih Jar. Vlčka Slovenské pohl´ady. Časopis pre literatúru, vedu, umenia a politiku. Vycházely v Turčianském sv. Martine od r. 1881. Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik.
9 B 73 Hoffmann, Franz Kdo s slzami rozsívá, s plesem pak zažívá. Povídka z učitelského života. Dle Hoffmannova vypravování … poopravil Josef Antonín Šrůtek. Hradec Králové 1858. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
7 C 105 Hofmann, Johann Peter Lebengeschichte der heiligen Ludmila, Herzogin der Böhmen. Wien 1833. razítko: Bibliotheca Smečnensis Zámecká knihovna Clam-Martiniců ve Smečně byla rozprodána v době první republiky.
6 C 2 Hollý, Jan Cirillometodiana. Víťazská báseň v šesti spevoch. Budín 1835. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
5 F 10 / 1-4 Hollý, Jan Básně ve štyroch zvazkoch. Budín 1841-42. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
5 F 15 Hollý, Jan Katolicki Spevnik obsahující Pesně na všecki víročité slavnosti, jako též Pesně o svátích Božích a v rozličných časoch a potrebách. Budín 1846. razítko: Kolowrat viz výše
8 D 9 Hollý, Jan Svatopluk. Víťazská báseň ve dvanácti spevoch od Jana Hollého. Trnava 1833. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
5 F 9 Hollý, Jan (překl.) Virgiliova Eneida. Trnava 1828. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
8 C 70 Hosius, Matouš Vejtah z kroniky moskevské … . B.m. 1786. razítko: Dr. Fr. Palacký viz výše
7 B 70 Hozier, Henry M. Der Feldzug in Böhmen und Mähren. Berlín 1866. razítko: Paul Dielitz  
8 A 9 / I / 2 - II/5 Hurban, Jozef Miloslav Slovenskje pohladi na vedi, umeňje a literatúru. Diel I., svazok 2 - diel II., svazok 5. Skalica 1847, 1851. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 A 9 / III-IV Hurban, Jozef Miloslav Slovenské pohlady na literatúru, umenie a život. Diel III-IV. Trnava 1852. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 A 9 / I / 2,3 Hurban, Jozef Miloslav Slovenskje pohladi na vedi, umeňje a literatúru. Diel I., svazok 2 - diel I., svazok 3. Skalica 1847, 1851. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 21 Chaloupka, Adam Hodnověrné z hodnověrných spisů spolusebrané Vypsání země svaté Kananejské, s jinými krajinkami dědictví Izraelova. Částka první. Banská Štiavnica 1829. Částka druhá. Banská Štiavnica 1851. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
8 D 8 Chalupka, János A vén szerelmes, vagy a´torházi négy völegény. Pesten 1835. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
9 C 27 Chmela, Josef Knížata mezi pastýři. Hra pastýřská ve třech dějstvích od Gesnera. Přeložením Josefa Chmely, cís. král. profesora ve Hradci Králové. Hradec Králové 1821. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
7 B 72 Jaich, Franz Katechetische praktisch abgefasste Lehrstunden nach k.k. Vorschrift. Brün 1795. razítko: Ex bibliotheca vicariatus Rakonicensis Plassii  
9 B 69 Jakobs, František Dvě Marie. Pravdivá povídka dle … od Ladislava Pospíšila. Hradec Králové 1842. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
7 E 111 Janda, Ján Krátké řeči neb Vejklad na páté přikázání Boží … . Praha 1780. razítko: Josef Malešák, knihařství  
9 B 67 Jezdinský, Jarolím Navedení k vyhotovení písemnosti ve všelikých potřebách obecného života pro školy, zvláště pak pro školy městské. Původně sepsané od Jana Kristiána Dolce, školního direktora v Lipsku; zčeštěné od …, školního učitele v Kalné. Hradec Králové 1823. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
7 C 116 Jilemnický, J. H. Podivná nemoc. Dle Kotzebue vzdělaná veselohra. Praha 1823 razítko: Z knihovny J.M.D. Arbeitra snad: Arbeiter Jan Dobromil (1794-1870), pražský lékárník, majitel Kajetánského domu na Malé Straně, jehož refektář (jídelnu) přenechal Tylově ochotnické družině, aby tam hrála divadlo (tzv. Kajetánský dům býval původně klášter).
6 A 42 Josef II. Práva všeobecná nad proviněními a jich trestmi. Vídeň 1787. razítko: Akademický čtenářský spolek Akademický čtenářský spolek byl vědecko vzdělávací spolek českého studentstva. Vznikl v r. 1849 v Praze. Zanikl v r. 1889.
9 B 82 Jungmann, Antonín Farní dům od R. Töpffera, z francouzského zčeštěno od A. J. Lidumila v Praze 1848. Pardubice 1851. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
7 C 28 přív. 3 Jungmann, Josef Beleuchtung der Streitfrage über die böhm. Orthographie. Prag 1829. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
7 D 19 Jungmann, Josef Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu. Praha 1820. razítko: Knihovna Šafaříkova Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
7 D 11 Jungmann, Josef Historie literatury české. Praha 1825. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
7 A 16 Jungmann, Josef Historie literatury české. Druhé vydání. Praha 1849. razítko: Knihovna Šafaříkova viz výše
7 D 25 Jungmann, Josef Sebrané spisy veršem i pózou. Praha 1841. razítko: Knihovna Šafaříkova viz výše
7 A 12 Jungmann, Josef Slovník česko-německý. Díl II.-V. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
7 B 13 Jüttner, Joseph Anweisung zum gebrauche der Himmelskugel. Prag 1824. razítko: Bibliotheca Smečnensis Zámecká knihovna Clam-Martiniců ve Smečně byla rozprodána v době první republiky.
9 B 81 Kallaš, Ferdinand Bratr. Dějepravná událost z francouzského vzbouření. Hradec Králové 1848. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 C 22 Kampelík, František Cyril Víra křesťanská zvítězila. Hradec Králové 1859. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
6 F 40 Kampelík, František Cyril Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům. Praha 1847. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
5 B 34 Kampelík, František Cyril Krása a výbornosti česko-slovenského jazyka. Praha 1847. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
7 C 28 přív. 4 Kampelík, František Cyril Krása a výbornosti česko-slovenského jazyka. Praha 1847. razítko: Z Hankových viz výše
5 C 3 / 13 Kaška, Jan + Špinka, Václav Hadrník pařížský + Liška nad lišku. Praha 1866. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
8 C 36 přív. 4 Kavka, Josef (překl.) Porušená člověčenství aneb Soudní příběhové z našeho století … od Karla z Ekarthausen … . Praha 1787. razítko: Besední knihovna v Českém Krumlově Čtenářská beseda se spolkovou knihovnou v Českém Krumlově byla založena v r. 1881.
9 B 55 Kelber, Jan Jiří Pedagogika biblická neboli Vychovatelství na základě Písma svatého založené. Hradec Králové 1845. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 D 40 Kiselí, Matěj Doverné a spasitelné rozmlúvání medzi kńazom Frančiskom Grundmagerom … a ctihodným manželom reformátom i manželkú jeho náboženstva evangelicko-reformátského. Trnava 1795. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
5 E 18 / 7 Klácel, František Matouš Dobrověda. Praha 1847. razítko: K. Navrátil snad: Navrátil Karel (1830-1887), katolický kněz (farář u sv. Jindřicha v Praze), autor několika monografií o pražských chrámech.
5 A 11 Klácel, František Matouš Počátky vědecké mluvnictví českého. Brno 1843. razítko: Slov. bohoslovecká knihovna v Olomouci  
8 B 21 Klácel, František Matouš Mostek aneb Sestavení skromných myšlenek o tom, na čem každému záležeti má. Olomouc 1842. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 D 44 Klácel, František Matouš Ferina lišák z Kuliferdy a na Klukově čili Kratičká historie zlopověstných kousků starého Reinecke. Druhé vydání okrášlil dvanácti pěknými obrázky Vilím Storck . Lipsko 1848. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
6 D 72 Klicpera, Václav Kliment Věnceslava. Praha 1849. razítko: Akademický čtenářský spolek Akademický čtenářský spolek byl vědecko vzdělávací spolek českého studentstva. Vznikl v r. 1849 v Praze. Zanikl v r. 1889.
6 E 1 přív. 12 Klicpera, Václav Kliment Dobré jitro! Veská hra v jednom dějství. Praha 1848. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
6 F 19 Klicpera, Václav Kliment Zeměpis starého světa. Praha 1849. razítko: Dr. Edmund Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
6 D 69 Klicpera, Václav Kliment Zlý jelen. Praha 1849. razítko: Dr. Frant. Bačkovský, knihkupectví a antikvariát, Praha, Žitná ul. č. 55 n. Bačkovský František (1854-1908) byl český učitel, literární historik a publicista, nakladatel a knihkupec. Byl majitelem knihkupectví a antikvariátu.
9 C 130 Klicpera, Václav Kliment Libušin soud. Smutnohra v jednom jednání. Praha 1832. razítko: Husova knihovna města Rožmitála Husova knihovna v Rožmitále pod Třemšínem byla založena v r. 1921.
6 E 26 Klicpera, Václav Kliment Israelitka. Drama ve čtveru dějství. Praha 1847. razítko: Knihkupectví Dr. Fr. Bačkovský, Praha, Žitná ul. č. 55 Bačkovský František (1854-1908) byl český učitel, literární historik a publicista, nakladatel a knihkupec. Byl majitelem knihkupectví a antikvariátu.
5 C 3 / 4 (1. vyd.) Kolár, Josef Jiří Debora. Činohra ve čtyrech jednáních. Praha 1852. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
5 C 3 / 4 (3. vyd.) Kolár, Josef Jiří Debora. Činohra ve čtyrech jednáních. Praha 1875. razítko: Novoměstská beseda v Praze  
5 C 3 / 65 Kolár, Josef Jiří + Stankovský Josef Jiří Monika. Tragédie ve třech jednáních. + Hrajete v šachy? Fraška v jednom jednání. Praha 1880. razítko: Družstvo pro zřízení m. divadla v Karlíně  
5 C 3 / 65 (2. ex.) Kolár, Josef Jiří + Stankovský Josef Jiří Monika. Tragédie ve třech jednáních. + Hrajete v šachy? Fraška v jednom jednání. Praha 1880. razítko: Spolek akademiků jihočeských "Štítný" v Praze, Český spolek v Táboře, Museum král. města Tábora Husitské muzeum v Táboře vzniklo v r. 1878.
5 D 21 / 3 Kollár, Jan Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie … . Praha 1862. razítko: Dr. Edmund Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
5 D 21 / 4 Kollár, Jan Cestopis druhý a Paměti z mladších let života. Praha 1863. razítko: Dr. Edmund Kaizl viz výše
7 C 20 Kollár, Jan Slávy dcera. Budín 1824. razítko: Knihovna Šafaříkova Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
7 D 4 Kollár, Jan Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvách od Jana Kollára. Pešť 1832. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
7 D 6 / 1, 2 Kollár, Jan Národnié zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách. Díl I.- II. Budín 1834-1835. razítko: Z Hankových viz výše
8 B 27 Kollár, Jan Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích od Jana Kollára. Pešť 1832. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 B 28 Kollár, Jan Díla básnická ve dvou dílích. Budín 1845. razítko: Z knih Jar. Vlčka viz výše
9 E 41 Komenský, Jan Amos Praxis pietatis, tj. O cvičení se v pobožnosti pravé. Drážďany b.r. razítka: Knihovna Husova domu v Praze, Knihovna Evangelické besedy v Praze, Evangelická beseda v Praze, Vyřazeno z knihovny Husova domu v Praze, Dědictví Komenského-archiv a knihovna Dědictví Komenského bylo nakladatelské učitelské družstvo, založené v r. 1892. Vydávalo pedagogické spisy a literaturu pro mládež.
5 C 2 / 3 Komenský, Jan Amos Didaktika. Praha 1849. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
9 B 1 Komenský, Jan Amos Informatorium školy mateřské. Praha 1858. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila; Franz Rziwnatz Buchhandlung Prag Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky. Řivnáč František (1807-1888) byl pražský nakladatel a knihkupec. V letech 1839-1847 byl společník knihkupectví "Kronberger a Řivnáč", 1848 si založil vlastní firmu. Spolupracoval s NM
8 D 25 Komenský, Jan Amos Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. Pešť 1843. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
5 C 3 / 7 Kořeňovský, Josef Obžínky + Staré místo mladé. Praha 1853. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
6 E 28 přív. 4 Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von Hrabě Beňovský. Veliká činohra v pateru dějství od Augusta z Kocebue. Přeložením Josefa Chmely. Hradec Králové 1822. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
9 B 80 Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von Incognito nebo Na zapřenou. Fraška ve dvou jednáních. Hradec Králové 1819. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 B 74 Král, Josef Mirovít Slávové, praotcové Čechů a bytedlná sídla jejich. Hradec Králové 1825. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
9 C 16 Kramerius, Václav Matěj Cesta do Arábie. Praha 1804. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
6 F 39 Kramerius, Václav Matěj Ouplné vypsání Egypta. Praha 1816. razítko: Bratrstvo literátů. Literaren Bruderschaft. Prachatitz Bratrstvo literátů v Prachaticích vzniklo v r. 1570 z vůle Viléma z Rožmberka. Existovalo s přestávkami do r. 1948. Hlavním úkolem literátských bratrstev bylo provozování chrámové hudby a zpěvu.
9 B 32 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok obyčejný 1798. Praha, b.r. razítko: Hanka Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
9 B 77 Kramerius, Václav Rodomil Rozárka anebo Nenadálé dědictví. Chrudim 1852. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
5 N 1 c (1823) Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav. Praha 1823. razítko: Bratrstvo literátů. Literaren Bruderschaft. Prachatitz Bratrstvo literátů v Prachaticích vzniklo v r. 1570 z vůle Viléma z Rožmberka. Existovalo s přestávkami do r. 1948. Hlavním úkolem literátských bratrstev bylo provozování chrámové hudby a zpěvu.
8 D 18 Krman, Jan Kratičký výtah z geografii uherské země učiněný a veršovně složený od … . Levoča 1802. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 B 58 Kugler, Guilielmus Dissertatio inaugularis oryctognostico-medica … . Patavii 1841. razítko: Hejl František, polní štábní strážmistr Velká Bystřice 142 Morava  
8 B 23 Lanštiak, Andrej Štúrovčina a posouzení knihy "Nárečja slovenskuo". Budín 1847. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
8 A 15 Lauček, Martin Slovárně aneb Konkordancí biblická, tj. Registr na celou Biblí svatou. Prešpurk 1791. razítko: Knihovna Palackého Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
8 D 27 Launer, Štěpán Povaha Slovanstva se zvláštním ohledem na spisovní řeč Čechů, Moravanů, Slezáků a Slováků. Lipsko 1847. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
5 B 56 Lev XII. Obšírné vynaučení k přítomnému milostivému létu jež Jeho svatost papežská Lex XII. Pro všecky c.k. dědičné země … uděliti ráčil. Praha 1826. razítko: Sbírky Karla Domorazka snad: Domorázek Karel (1875-1943), český sokolský pracovník, spisovatel a úředník. Zabýval se tématem sokolství.
8 A 10 / 1-2 Liebich, Christoph (vyd.) Allgemeines Forst-und Jagd-Journal. 1.-2. Jahrgang, 1831-32. Prag. razítko: Tetschner Schlossbibliothek Zámecká knihovna v Děčíně patřila rodu Thun und Hohenstein. Obsahovala asi 70 000 svazků.
8 A 10 / 3-4 Liebich, Christoph (vyd.) Allgemeines Forst-und Jagd-Journal. 3.-4. Jahrgang, 1833-34. Prag. razítko: Tetschner Schlossbibliothek viz výše
8 A 10 / 5-7 Liebich, Christoph (vyd.) Allgemeines Forst-und Jagd-Journal. 5.-7. Jahrgang, 1835-37. Prag. razítko: Tetschner Schlossbibliothek; Tetschner Bibliothek viz výše
5 D 97 Linssmeyr, Rupert Nový vejpis špaňhelského vrchu Montserrat nazvaného. Praha 1781. razítko: K. Navrátil snad: Navrátil Karel (1830-1887), katolický kněz (farář u sv. Jindřicha v Praze), autor několika monografií o pražských chrámech.
8 F 17 Ludvík, Josef Mysl. Věrná Ryzka anebo Stálost lásky. Hradec Králové 1825. razítko: Rudolf Antoš  
6 D 1 Lupáč z Hlaváčova, Prokop (Hanka Václav) Historia o císaři Karlovi, toho jména čtvrtém, králi českém. Praha 1848. razítko: Dr. Josef Kalousek Kalousek Josef (1838-1915) byl český historik, profesor českých dějin na pražské univerzitě. Působil také jako staročeský politik (poslanec českého sněmu).
6 D 58 Mácha, Karel Hynek Máj. Praha b.r. razítko: J. Svátek Svátek Josef (1835-1897) byl český novinář, historik a spisovatel, autor zejména historických próz.
6 D 61 / 1, 2 Mácha, Karel Hynek Spisy Karla Hynka Máchy. Díl 1.-2. Praha, b.r. razítko: Knihkupectví I.L. Kober v Praze Kober Ignác Leopold (1825-1866) byl pražský knihkupec, tiskař a nakladatel. Byl zakladatel prvního českého moderního naklaadtelství.
6 E 1 přív. 1 Macháček, Simeon Karel Bulhar. Smutnohra v jednom jednání. Praha, b.r. [1846] razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
6 D 84 Mannl, Rudolf Der Führer in Karlsbad und der Umgegend. Karlsbad 1850. razítko: Tetschner Bibliothek Zámecká knihovna v Děčíně patřila rodu Thun und Hohenstein. Obsahovala asi 70 000 svazků, které byly opatřeny červeným heraldickým razítkem "Tetschner Bibliothek" a rozprodány v době první republiky.
6 E 18 Marek, Antonín Logika nebo umnice. Praha 1820. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
7 B 5 Maresch, Alois Sätze aus allen Theilen der Rechts-und Staatswissenschaften welche Alois Maresch … . Prag 1862. razítko: Bibliotheca Smečnensis Zámecká knihovna Clam-Martiniců ve Smečně byla rozprodána v době první republiky.
6 B 64 přív. 6 Mašek, František Příběhy a obrazy z cizích dílů světa. Praha 1844. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
8 C 22 Mayer, Johann Untersuchung der liebwerder Sauerbrunnen in Böhmen. Dresden 1787. razítko: Tetschner Bibliothek; W.G. Thun Zámecká knihovna v Děčíně patřila rodu Thun und Hohenstein. Obsahovala asi 70 000 svazků. Byly opatřeny červeným heraldickým razítkem "Tetschner Bibliothek". W.G. Thun = snad Wenzel Joseph Johann Thun und Hohenstein (1737-1796).
9 B 79 Melichar, J. J. Krok a Konfuc. Rozmlouvání s dvěma z dávnověké minulosti proslulýma mudrci o všelikých ctnostech a nectnostech občanského života v semeru povídek. Hradec Králové 1848. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 D 26 Metastasio, Pietro Pána opáta Petra Metastasio … Duchovné divadlo. Trnava 1801. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
9 B 5 Michal Institoris Strom bez kořene a čepice bez hlavy, tj. Nešťastný stav krajiny bez krále a města bez vrchnosti. Prešpurk 1793. razítko: SUM PETRI CSEPCSANY  
5 B 121 / 1-2 Monse, Joseph Vratislav von Versuch einer kurzgefassten politischen Landesgeschichte des Markgrafthums Mähren. I. a II. Band. razítko: Bibl. Casp. Com. Sternberg ze Šternberka Kašpar Maria hrabě (1761-1838) byl český přírodovědec. Byl jedním ze zakladatelů Národního muzea, kterému věnoval část své knihovny zámku v Březině a své přírodovědecké sbírky.
9 C 4 Müller, J. Die merkwürdigsten Tage Prags in der Pfingwoche des Jahres 1848. Prag 1848. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
7 B 14 Natter, Johann Joseph Populäres praktisches Religions-Handbuch für Katholiken. Prag 1811. razítko: Bibliotheca Smečnensis Zámecká knihovna Clam-Martiniců ve Smečně byla rozprodána v době první republiky.
5 F 30 Nebeský, Václav Kralodvorský rukopis. Příspěvek k čeké literatuře historické.Praha 1853. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
9 E 7 Němcová, Božena Národní pověsti a báchorky. Svazek III. Praha 1846 razítko: Sbírky Bohuslava Duška Dušek Bohuslav (1886-1957) byl prokurista Živnostenské banky a sběratel.
9 B 75 Neumann, Pantaleon Stručný dějepis český pro mládež a její pěstouny. Hradec Králové 1849. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 B 100 Nosek, Jan Křtitel Sto otcovských naučení. Amulet pro cestující řemeslnické tovaryš. Jičín 1836. razítko: špatně čitelné razítko univerzitní knihovny v Praze Univerzitní knihovna v Praze vznikla v r. 1777. Jejím základem byla bývalá jezuitská klementinská knihovna a karolinská knihovna lékařské a právnické fakulty.
9 C 28 Novák, Jan Nová křížová cesta aneb Považování o umučení a smrtti Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Praha a Hradec Králové 1830. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
7 B 39 Novotný, František Kusové vybraní z věd právnických a státních, o kterých František Novotný, rodem z Prahy v Čechách, cís. král. auskultant a kandidát veškerých práv, odbyv čtyry přísné zkoušky, aby dosáhl hodnosti doktora veškerých práv … dne 14. března 1865 o 12. hodině polední ... veřejné hádání podstoupí, k čemuž uctivě zve. Praha 1865. Souběžný název německy. razítko: Pozůstalost Nickerl Nickerl František (1813-1871) byl lékař a přírodovědec (entomolog). Působil jako inspektor sbírek živé přírody v NM a profesor přírodovědy na polytechnice v Praze.
5 C 3 / 16-20 Ostrovský, Štěpán Klevety. Veselohra v pěti jednáních od Sheridana. Praha 1855. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
5 C 3 / 1 Palacký, J. + Kolár, J. J. Milován býti nebo umříti! + Brute, pusť Césara! Praha 1851. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
6 A 4 / 1-3 Palkovič, Jiří Tatranka. Prešpurk 1832-1844. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
9 B 6 Palkovič, Jiří Větší a zvláštnější nový i starý kalendář na rok Páně 1835. B.m. [Bratislava], b.r. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
5 A 20 / 1 Palkovič, Jiří Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörtebuch. I. Pressburg 1820. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
9 B 14 Palkovič, Jiří Větší a zvláštnější nový i starý kalendář na rok Páně 1826. B.m.[Bratislava]b.r. razítko: na s. 9: Josef Liboslav Ziegler Ziegler Josef Liboslav (1782-1846) byl český kněz a spisovatel, národní buditel. Od r. 1826 byl děkanem v Chrudimi.
8 D 15 Palkovič, Jiří Známost vlasti. Nejvíc pro školy slovenské v Uhřích sepsal a na svůj náklad vydal … . Oddělení první. Známost geografická. Prešpurk 1804. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
9 D 18 Palkovič, Jiří (vyd.) Týdenník aneb Císařské královské národní noviny. 1812. razítko: KJO 9485 Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
8 D 68 Pařízek, Aleš Versuch einer Geschichte Böhmens für den Bürger. Prag 1782. razítko: K. Navrátil snad: Navrátil Karel (1830-1887), katolický kněz (farář u sv. Jindřicha v Praze), autor několika monografií o pražských chrámech.
6 C 36 Pečírka, Josef Život svaté Kateřiny. Legenda. Praha 1860. razítko: Prof. Dr. Josef Kalousek Kalousek Josef (1838-1915) byl český historik, profesor českých dějin na pražské univerzitě. Působil také jako staročeský politik (poslanec českého sněmu).
9 B 56 Pelikán, Josef Tajemník soudní. Hradec Králové 1851. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 B 47 / 1,2 Pelzel, Franz Martin Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. I.-II. Theil. Prag 1780-1781. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
8 B 50 Pelzel, Franz Martin Kurzgefasste Geschichte der Böhmen. Prag 1779. razítko: Kosler Kosler Matěj Benjamin (1788-1869) byl český právník.
8 B 48 / 2 Pelzel, Franz Martin Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. Zweiter Theil. Prag 1781. razítko: Prof. Dr.Josef Kalousek Kalousek Josef (1838-1915) byl český historik, profesor českých dějin na pražské univerzitě. Působil také jako staročeský politik (poslanec českého sněmu).
6 B 14 Perwolf, Josef Vývin idey vzájemnosti u národův slovanských. Praha 1867. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
8 E 9 / 1-3 Pilarz, A. Moraviae historia. Brunae 1785-1787. razítko: Prof. Dr. Josef Kalousek Kalousek Josef (1838-1915) byl český historik, profesor českých dějin na pražské univerzitě. Působil také jako staročeský politik (poslanec českého sněmu).
9 B 70 Pospíšil, Jan Hostivít (překl.) Ušlechtilá Pavlínka aneb Pravá ctnost všude štěstí dojde. 2. vyd. Hradec Králové a Praha 1844. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 C 25 Pospíšil, Jan Nepomuk Fabian Všeboř. Pardubice 1850. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
5 C 1 / 10 Presl, Jan Svatopluk Počátkové rostlinosloví. Praha 1848. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
5 C 1 / 7 / 1,2 Presl, Jan Svatopluk Všeobecný rostlinopis. Díl I. a II. Praha 1846. razítko: Med. Doctor V. Jirusch, Prof. Dr. Bohuslav Jiruš Jiruš Bohuslav šlechtic (1841-1901) byl lékař a botanik. Působil jako profesor botaniky na univerzitě v Záhřebu (od 1875) a profesor farmakologie na LK UK v Praze (od 1886). Byl jednatelem Musea Království českého, podílel se na budování jeho botanických sbírek.
5 N 3 Presl, Jan Svatopluk Krok. Díl první, částka 1.-4., díl druhý, částka 1. Praha 1821-1824. razítko: Knihovna vyššího gymnasia v Pelhřimově Gymnázium v Pelhřimově vzniklo v r. 1871.
8 C 38 Procházka, František Faustin Erasma Rotterdamského ruční knížka o rytíři křesťanském. Praha 1787. razítko: Slov. bohoslovecká knihovna v Olomouci  
8 C 37 Procházka, František Faustin Erasma Rotterdamského ruční knížka o rytíři křesťanském. Praha 1787. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
9 C 74 Procházka, František Faustin (vyd.) Kronika česká od Přibíka Pulkavy z Radenína. Praha 1786. razítko: J. Svátek Svátek Josef (1835-1897) byl český novinář, historik a spisovatel, autor zejména historických próz.
9 C 26 Procházka, Josef Poslední konzul kafský. Povídka dle tatarských pověstí. Praha 1840. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 B 72 Příbík, Jan P. Počítání písemné s hojnou zásobou rozmanitých příkladů. Praha 1837. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
9 C 129 Přibyl, M. A. Národní písně obsahu rozmanitého. Praha a Hradec Králové 1830. razítko: Husova knihovna města Rožmitála Husova knihovna v Rožmitále pod Třemšínem byla založena v r. 1921.
8 F 13 Ptolomaeus, Giambatista Každodenné rozjímání smrti, aneb Pobožné modlitby k šťastnému skonání. Prešpurk 1790. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
6 F 22 Puchmajer, Antonín Lehrgebaude der russischen Sprache. Praha, b.r. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
6 B 36 / 2 Puchmajer, Antonín Básně. Díl II. Praha 1836. razítko: Kuratorium městských museí ve Vršovicích  
6 B 40 Puchmír, Jaroslav Pravopis rusko-český. Praha 1805. razítko: Bibliotheka Seminarii St. Petri Pragae Lužický seminář sv. Petra na Malé Straně byl založen v r. 1705 pro katolické studenty z Horní Lužice. V r. 1728 byl přestěhován do barokní novostavby na rohu ulic U Lužického semináře a Míšeňské. Zanikl v r. 1922.
6 E 1 přív. 4 Püner, Kliment - Iffland, August Wilhelm Věrný služebník. Činohra v 5 jednáních od Ifflanda, přeložená od Klimenta Pünera. Praha 1843 razítko: Národní škola ve Vysočanech  
6 C 37 Ráb, Věnceslav Smíšené básně. Praha 1836. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
9 B 78 Raimann, František Josef Vyhrané panství. Fraška ve střech jednáních. Hradec Králové, b.r. razítko: Kolej redemptoristů ve Staré Boleslavi Kolej redemptoristů ve Staré Boleslavi existovala v letech 1929 až 1950. Redemptoristé byli pověřeni duchovní správou tohoto významného poutního místa.
5 C 3 / 27 (2. ex.) Rieger, František Ladislav + Tyl, Josef Kajetán Škaredá sestra + Vdovec. Praha 1859. razítko: Museum král města Tábora, Studující Táborští, Ženský spolek Zora v Táboře Husitské muzeum v Táboře vzniklo v r. 1878. Ženský spolek Zora v Táboře vznikl v r. 1870.
8 F 16 Rohoni, Jiří Kratochvilné zpěvy pro mládež rolnickou. Pešť 1829. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
9 D 22 Royko, Kaspar Johann Huss an dem Kaspar Royko aus der Sprache des Eliseums Euebersetzt von Melchior Stoyko. Augsburg 1788 razítko: s erbem  
9 B 36 / 1,2 Royko, Kašpar (překl.: Petrýn, Václav) Historie velikého sněmu kostnického. I. a II. Praha 1785. razítko: P. Josephi Czerny snad: Černý Josef (1785-1834), katolický kněz, překladatel, básník a náboženský spisovatel.
9 C 18 / 6 Rubeš, František a Hajniš, František Paleček. Svazeček VI. Praha 1844. razítko: Dr. Edmund Kaizl Kaizl Edmund Břetislav (1836-1900) byl překladatel, básník a prozaik, právník a staročeský politik (poslanec českého zemského sněmu). Překládal mj. díla E. A. Poea a G. Byrona.
5 B 113 přív. Rulík, Jan Strom francouzské svobody v řeči kazatelské. Praha 1793. razítko: Wenceslaus Leopoldus princeps archiepiscopus Prag 1824. Chlumčanský z Přestavlk Václav Leopold (1749-1830) byl český katolický kněz, v letech 1802-1815 biskup litoměřický a 1815-1830 arcibiskup pražský. Byl mecenášem NM.
7 A 34 Různí autoři Konvolut. razítko: Akademická knihovna v Praze; Akademický čtenářský spolek Akademický čtenářský spolek byl vědecko vzdělávací spolek českého studentstva. Vznikl v r. 1849 v Praze. Zanikl v r. 1889.
5 A 48 Různí autoři Konvolut razítko: Josef Malešák knihařství  
7 D 88 Salcmann, K. G. Josef Černoveský. Knížka pro obveselení mládeže. Praha 1815. razítko: Bibliotheca Strahoviensis Knihovna premonstrátského kláštera na Strahově v Praze
8 D 42 / 1 Seleczény, Ferdinand Všelico pro mysli ctné rozveselení. Díl první. Rožnava 1820. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
7 C 108 Schmidt, Laurenz Die besondere Gnadenzeit, ober das von Sr. heiligkeit Papst Pius IX. Leitmeritz 1865. razítko: Bibliotheca Collegii Schol. Piar. Neo. Prag Kolej piaristů v Praze, v Panské ulici na Novém Městě, vznikla v letech 1760-1766 na místě 2 domů, zničených 1757 pruskými pumami. U koleje později vznikl kostel sv. Kříže na Příkopech.
5 F 28 Sládkovič, Andrej Spisy básnické. Banská Bystrica 1861. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
8 D 46 Sládkovič, Andrej Marína. Spevi Andreja Sládkoviča. Pešť 1846. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
6 D 40 přív. Slavík, Antonín Sokolík. Zpěvníček kapesní na výlety pro mládež českoslovanskou. Praha 1869. razítko: Knihovna Frant. Václava Kouly, Národní knihkupectví Petřík v Praze. Petřík Emanuel (1824-1884) byl pražský knihkupec na Novém Městě.
7 E 98 Smetana, Josef Sílozpyt čili Fyzika. Praha 1842. razítko: Amerlingův mužský ústav učitelský v Praze II. (též německy) C.k. učitelský ústav v Praze se vyvinul z ústavu pro vzdělávání učitelů při první české vzorné hlavní škole v Praze na Novém Městě v Panské ulici. První ředitelem školy i ústavu byl Karel Slavoj Amerling (v letech 1848-1868).
5 C 1 / 8 Smetana, Josef František Všeobecný dějepis občanský- Díl I. razítko: J. Svátek Svátek Josef (1835-1897) byl český novinář, historik a spisovatel, autor zejména historických próz.
8 F 51 Sommer, Johann Gottfried Zwei und siebzig wirtlich und … Unglücksgeschichten. Prag 1816. razítko: Tetschner Bibliothek Zámecká knihovna v Děčíně patřila rodu Thun und Hohenstein. Obsahovala asi 70 000 svazků, které byly opatřeny červeným heraldickým razítkem "Tetschner Bibliothek" a rozprodány v době první republiky.
7 F 21 Stamm, Fernand Die wichtigsten Angelegenheiten der Gemeinde. Prag 1850. razítko: Tetschner Bibliothek viz výše
7 B 15 Sternberg, Joachim Graf von Versuch über das vorteilhafteste Ausschmelzen des Roheisens aus seinen Erzten und dessen Verarbeitung in denen Frischheerden … . Prag 1795. razítko: Bibliotheca Smečnensis Zámecká knihovna Clam-Martiniců ve Smečně byla rozprodána v době první republiky.
9 B 85 Stráník, Josef Ladislav Pošta na Sebranici. Veselohra v jednom jednání. Dle [Augusta von] Kotzebue přeložil … . Hradec Králové 1845. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 B 57 Stránský, Josef Jiří Postní kázání držená l. 1828. Hradec Králové 1829. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
5 E 5 Sušil, František Moravské národní písně. Brno 1860. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
6 D 71 / 2 Sušil, František Smíšené básně. Brno 1870. razítko: Kněhkupectví Dr. Grégr a Ferd. Dattel v Praze Dattel Ferdinand (1842-1882) byl pražský knihkupec a nakladatel, spolumajitel firmy Grégr a Dattel na Starém městě (od 1869). Spolumajitelem byl Grégr Eduard (1827-1907), mladočeský politik.
6 B 22 Sušil, František Moravské národní písně. Brno 1835. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
6 E 7 Sušil, František (překl.) Spisy svatých Otcův apoštolských. Brno 1849. razítko: K. Navrátil snad: Navrátil Karel (1830-1887), katolický kněz (farář u sv. Jindřicha v Praze), autor několika monografií o pražských chrámech.
6 C 5 Světlá, Karolina První Češka. Díl I. a II. Praha 1864 razítko: JS snad: Svátek Josef (1835-1897), český novinář, historik a spisovatel, autor zejména historických próz.
7 E 35 / 2 (2. ex.) Svoboda, František Jan Druhé sto mravných povídek k prospěchu mládeže vlastenské. Praah 1833. razítko: škola u sv. Jiljí  
9 C 24 Sychra, Matěj Maličkosti v řeči vázané. Hradec Králové 1823. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
7 D 17 Šafařík, Pavel Josef Serbische Leserkörner, oder historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart. Pesth 1833. razítko: Knihovna Šafaříkova Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
7 D 18 Šafařík, Pavel Josef Über die Abkunft der Slawen nach Lorenz Surowiecki. Ofen 1828. razítko: Knihovna Šafaříkova viz výše
9 C 120 Šafařík, Pavel Josef Slovanský zeměvid. Praha 1842 (= mapa). razítko: Prof. Dr. Josef Kalousek Kalousek Josef (1838-1915) byl český historik, profesor českých dějin na pražské univerzitě. Působil také jako staročeský politik (poslanec českého sněmu).
8 E 56 Šedivý, Prokop Krásná Olivie aneb Strašidlo z bílé věže. Pravdivá historie z třináctého století. Jindřichův Hradec a Tábor, b.r. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
5 B 40 Šembera, Alois Vojtěch Vpád Mongolů do Moravy. Olomouc 1841. razítko: Slov. bohoslovecká knihovna v Olomouci  
8 D 14 Špachta, Dominik Pokus Čecha o naučení se počátkům gramatiky jazyka polského. Praha 1837. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
6 E 98 přív. 14 Štark, František Řeč při padesátileté slavnosti pana Josefa Michala Žáka, farního učitele v městys Miroticích drzaná v tamním kostele farním od … . Praha 1801. razítko: Bibliot. Ios. Burde snad: Burde Josef Karel (1779-1848), malíř a mědirytec, kustod obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Jeho sbírka pečetí, rytin aj. přešla po jeho smrti do sbírek NM.
5 B 41 Štěpánek, Jan Nepomuk Alína aneb Praha v jiném dílu světa. Směšná zpěvohra ve 3 jednáních podle Adolfa Bäuerle vzdělaná od … . Hudba od Václava Műllera. Praha 1825. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
5 B 41 přív. 3 Štěpánek, Jan Nepomuk Jak to as vypadne? Veselá hra ve třech jednáních. Praha 1818. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
5 B 41 přív. 4 Štěpánek, Jan Nepomuk Spáleniště v Burníně. Drama ve třech jednáních. Praha 1841. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
5 B 41 přív. 5 Štěpánek, Jan Nepomuk Střelec kouzelník. Romantická zpěvohra ve 3 jednáních dle Bedřicha Kyndla. Praha 1824. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
6 A 15 / 1-10 Štěpánek, Jan Nepomuk Divadlo.Díl 1.-10. Praha 1820-1824. razítko: Kolowrat viz výše
9 C 126 Štěpánek, Jan Nepomuk Octář. Činohra ve 3 jednáních dle Merciera a Vogla. Praha 1839. razítko: Městská knihovna Rožmitál pod Třemšínem Husova knihovna v Rožmitále pod Třemšínem byla založena v r. 1921.
9 C 127 Štěpánek, Jan Nepomuk Nápoj lásky. Praha 1840. razítko: Městská knihovna Rožmitál pod Třemšínem Husova knihovna v Rožmitále pod Třemšínem byla založena v r. 1921.
9 C 128 Štěpánek, Jan Nepomuk Zrádce. Veselá hra v jednom jednání dle Fr. z Holbeinu zčeštěná. Praha 1840. razítko: Veřejná knihovna pro Rožmitál a okolí, Městská knihovna Rožmitál pod Třemšínem viz výše
5 B 43 Štorch, Karel B. (vyd.) Vlastimil. Díl první. Praha 1842. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
8 F 12 Štúr, Karel Ozvěna Tatry, zpěvy a pověsti. Prešpurk 1844. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
5 B 1 Štúr, Ludevít Nauka řeči slovenskej. Prešpurk 1846. razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
8 A 3 Štúr, Ludovít (vyd.) Orol Tatranski. Od 1. klasna do 30. lipna 1846. Roč. I. Prešpurk, b.r. [1846] razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
9 B 76 Šulc, Pavel J. Rozdílné jsou osudy lidské! Mravné a zábavné povídky pro obecenstvo české, zvláště ale pro dospělou mládež. Hradec Králové 1854. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 D 47 Tablic, Bohuslav Slovenští veršovci. Uherská Skalice 1805. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
5 D 15 Tablic, Bohuslav (překl.) Určení člověka. Vacov 1802. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
8 D 13 Tablic, Bohuslav (překl.) Umění básnířské, které ve francouzském jazyku … přeložil … . Budín 1832. razítko: Slovenský spolok Detvan v Prahe; Z knih Jar. Vlčka Slovenský akademický spolek Detvan existoval v letch 1882-1948. V devadesátých letech 19. století pod vlivem T. G. Masaryka přispíval k národnímu uvědomění slovenských studentů v Praze. Tito vysokoškoláci bojovali především za uznání všeobecného volebního práva, za svobodu projevu, shromažďování a tisku. Hlavními představiteli spolku byli Vavro Šrobár a Martin Kukučín. Prvním předsedou spolku byl budoucí literární historik Vlček Jaroslav (1860-1930).
6 C 19 Tasso, Torquato Osvobod´ený Jerusalém. Báseň hrdinská od …, přeložená od V. Ziaka. Brno 1853 razítko: Z Hankových Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
9 B 58 Teller, M. O lnu, jeho setí, připravování a předení podle způsobu přádelné školy v Adersbachu. Hradec Králové 1846. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
6 F 73 Thám Václav (vyd.) Básně v řeči vázané. Praha 1812. razítko: J. S. Čelakovský  
8 B 88 Tomíček, Slavomír Slovanka. Sbírka národních pověstí. Díl první. Květomluva. Praha 1833. razítko: Realgymnasium in Pilgrams / Reálné gymnasium v Pelhřimově Gymnázium v Pelhřimově vzniklo v r. 1871.
9 C 1 Tomsa, František Boh. Vystěhovalci do Brazílie. Praha a Hradec Králové 1830. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
9 C 131 Tomsa, František Bohumil Hodina večerní. Činohra v jednom jednání. Hradec Králové 1823. razítko: Husova knihovna města Rožmitála Husova knihovna v Rožmitále pod Třemšínem byla založena v r. 1921.
5 N 1 b (1824) Tomsa, František Bohumil (vyd.) Čechoslav. Národní časopis pro Čechy a Moravany. Praha 1824. razítko: Bratrstvo literátů. Literaren Bruderschaft. Prachatitz Bratrstvo literátů v Prachaticích vzniklo v r. 1570 z vůle Viléma z Rožmberka. Existovalo s přestávkami do r. 1948. Hlavním úkolem literátských bratrstev bylo provozování chrámové hudby a zpěvu.
7 D 2 Tomsa, Franz Über die Veränderungen de čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem dreizehnten Jahrhunderte bis jetzt. Prag 1805. razítko: Knihovna Šafaříkova Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
5 B 24 Tomsa, František Jan Malý německý a český slovník. Praha 1789. razítko: Kolowrat razítko "Kolowrat" v psací kurzívě se nachází na knihách původem z pražsko-rychnovské bibliotéky. Jejím majitelem byl nejvyšší purkrabí a později státní ministr hrabě František Antonín Libštejnský z Kolovrat (1778-1861).
9 D 26 Tomsa, Franz Johann Vollständiges Wörterbuch der böhmisch-deutsch-und lateinischen Sprache. Prag 1791. razítko: Tetschner Bibliothek Zámecká knihovna v Děčíně patřila rodu Thun und Hohenstein. Obsahovala asi 70 000 svazků, které byly opatřeny červeným heraldickým razítkem "Tetschner Bibliothek" a rozprodány v době první republiky.
6 C 1 Trnka, František Společník věrný. Brno 1831. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
8 D 48 Trnka, František O českém jazyku spisovném. Brno 1831. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
6 C 61 Třanovský, Jiří Cithara sanctorum, apoc. 5. u. 8. Písně duchovní, staré i nové, kterýchž církev křesťanská při výročních slavnostech a památkách … užívá. Prešpurk 1808. razítko: F. A. Borovský Borovský František Adolf (1852-1933) byl český spisovatel, kustod Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, autor zejména vlastivědných studií a článků, turistických průvodců a spisů z oboru knižní kultury.
7 C 47 Tupý, Eugen K. Vítězství kříže. Šestero duchovních řečí, vzdělaných dle Jiřího Sassenreutra. Praha 1844. razítko: Jan Preisler v klášteře v Slaném  
5 C 3 / 29 Tyl, J. K. + bez autora Pražský flamendr. Obraz ze života měšťanského ve 4 jednáních. + Při piketu. Veselohra v jednom jednání. Praha 1859. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
5 C 3 / 22 Tyl, J. K. + Počátecký, J. Sládkova dcera + Doktor Robin. Praha 1856. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
9 C 90 Tyl, Josef Kajetán Statný Beneda. Litomyšl 1830. razítko: Čtenářský spolek města Radnic, Spolek akademiků kraje Plzeňského Radbuza Čtenářský spolek města Radnic vznikl v r. 1818 zásluhou tamního faráře a obrozeneckého básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. Jednalo se o první známou čtenářskou společnost na našem území, která si vzala za úkol četbou knih přispívat ke zdokonalování českého jazyka. Spolek akademiků plzeňského kraje Radbuza vznikl v r. 1873 a sdružoval studentstvo (neoficiálně existoval od poloviny šedesátých let).
5 D 23 Tyl, Josef Kajetán Poslední Čech. Praha 1844. razítko: Dr. M. J. Fesl Fesl Michal Josef (1788-1863) byl český kněz a spisovatel. Od r. 1832 žil ve Vídni. Svoji knihovnu odkázal Národnímu muzeu.
9 C 132 Tyl, Josef Kajetán Čestmír. Dramatická báseň ve dvou odděleních. B.m.r. razítko: Husova knihovna města Rožmitála Husova knihovna v Rožmitále pod Třemšínem byla založena v r. 1921.
9 B 59 Tyl, Josef Kajetán Vojta, chudý čeledín. Čtení pro lid. Dle Jer. Gotthelfa po česku vyloženo od … . Praha 1849. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
6 D 65 Tyl, Josef Kajetán Svátky na Vyšehradě. Praha 1838. razítko: Ignát Herrmann, Václavské náměstí 788-II v Praze Herrmann Ignát (1854-1935) byl český prozaik, novinář, fejetonista a publicista.
9 C 3 Tyl, Josef Kajetán Hra z ochoty. Praha 1846. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
9 C 2 Tyl, Josef Kajetán Sestry. Obraz domácího života. B.m. [Praha], b.r. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila viz výše
9 B 65 Vacek, František Alois Místopis a historie městyse Jablonného nad Orličkou, v kraji Chrudimském, na panství Landškrounském, krátce obsažený. Hradec Králové 1831. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 B 84 Vávra Lomnický, Jan Ovoce dobročinnosti. Dvě zábavné povídky dle německého sepsané od J. Vávry Lomnického. Druhé vydání. Hradec Králové 1845. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech viz výše
8 D 28 Viktorin, J. K. a Palárik, J. (vyd.) Concordia. Slovanský letopis. Budín 1858. razítko: Z knih And. Truchlého Sytnianského 29. Aug. 1918; Z knih Jar. Vlčka Truchlý-Sitnianský Andrej (1841-1916) byl slovenský římskokatolický kněz, spisovatel, literární kritik, překladatel a botanik. Působil jako farář v Sáse. Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik.
9 B 87 Vinohorský, Josef Prostonárodní obrázky z dějin národu českoslovanského. Hradec Králové b.r. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 B 87 Vladyka, Jan Baptista Hyacinty. Hradec Králové 1825. razítko: Museum královského města Pelhřimova Muzeum Vysočiny v Pelhřimově vzniklo v r. 1901.
5 E 8 Vocel, Jan Erazim Meč a kalich. Praha 1843. razítko: Med. a Chir. Dr. Jan Karas v Polné Karas Jan (1844-1903) byl lékař a staročeský činitel. V letech 1873-1891 působil jako městský lékař v Polné.
8 B 22 Vozár, Samo Hlas od Tatjer. Banská Bystrica 1851. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
9 B 2 Vrantevič, Franta - Tomíček, Slavomír Slovanka. Sbírka národních pověstí. Díl první. Květomluva. Praha 1833. razítko: Knihovna Karla Jar. Obrátila, Knihovna M. besedy v Uh. Hradišti Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
5 B 33 Thám, Karel Ignác Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům, též mnohým vlastencům, v cvičení se v něm liknavým a nedbalým sepsaná od Karla Hynka Tháma. Praha 1783. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
9 B 66 Walden, G. Černý Jaroš aneb Tajná sklepení benátská. Historický obraz z první polovice šestnáctého století. Dle G. Waldena přeložil J. V. Sommer. Praha 1844. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 B 59 Wallaszky, Paullo Conspectus reipublicae litterariae in Hungia. Budae 1808. razítko: Skene´sche Schloss Bibliothek. Pawlowitz bei Prerau Skene Alfred (1849-1917) byl moravský velkostatkář a politik, poslanec moravského sněmu a říšské rady. Vlastnil velkostatek Pavlovice u Přerova a v letech 1890-1891 nechal postavit tamní zámek. V r. 1909 byl povýšen do stavu svobodných pánů. Byl synem stejnojmenného průmyslníka, majitele textilní továrny v Alexovicích u Ivančic.
9 B 49 Xenofon Život a skutkové Cyra staršího. I.-II. Díl. Praha 1809. razítko: Dr. Fr. Palacký Palacký František (1798-1876) byl historik, básník, filozof, estetik a politik.
8 E 88 z Ottersdorfu, Ambrož Život císaře Karla čtvrtého a krále českého toho jména prvního. Praha 1791. razítko: Knihovna Palackého viz výše
9 B 90 z Ottersdorfu, Sixt Sv. Isidora, biskupa hispalského Kniha utěšená a lidem všechněm na tomto světě zarmouceným prospěšná i užitečná. Rozmlouvání rozumu s člověkem. Z latinského jazyku v český jazyk přeložená od … . Praha 1830. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 D 43 Záborský, Jonáš Žehry. Básně a dvě řeči od Jonáše Záborského. Vídeň 1851. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
9 B 63 Zahradník, Vincenc Homiletické řeči na neděle a svátky. Hradec Králové 1832. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
8 F 15 Zap, Karel Vladislav Popsání královského hlavního města Prahy pro cizince a domácí. Praha 1835. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
7 B 108 Zarda, Adalbert Vincentius Pharmaca vegetabila juxta pharmacipeam austriaco provincialem. Pragae 1782. razítko: Bibl. Casp. Com. Sternberg ze Šternberka Kašpar Maria hrabě (1761-1838) byl český přírodovědec. Byl jedním ze zakladatelů Národního muzea, kterému věnoval část své knihovny zámku v Březině a své přírodovědecké sbírky.
8 D 4 Zayác, Daniel a Haan, Ludevít Dějepis starého i nového Naďlaku. Sarvaš 1853. razítko: Z knih Jar. Vlčka Vlček Jaroslav (1860-1930) byl literární historik. Narodil se v rodině českého pedagoga a slovenské matky.
5 A 48 přív. 7 ze Saileru, Jan Michal O adventu aneb o příští Pána našeho. Dvojí kázání. Rumburk 1857. razítko: Čtenářská ochotnická jednota Tyl  
5 E 11 ze Štítného, Tomáš Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. Praha 1852. razítko: Ant. Jarosl. Vrťátko Benátský Vrťátko Antonín Jaroslav(1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách. Pocházel z Benátek nad Jizerou.
5 C 1 / 20 Zelený, Václav Život Josefa Jungmanna. Praha 1873. razítko: Knihovna Frant. Václ. Kouly  
9 B 62 Ziegler, Josef Liboslav Milozor. Hradec Králové 1824. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
6 B 31 / 1 Ziegler, Josef Liboslav (vyd.) Dobroslav. Díl první. Praha 1820. razítko: Dr. J. L. Ziegler Ziegler Josef Liboslav (1782-1846) byl český kněz a spisovatel, národní buditel. Od r. 1826 byl děkanem v Chrudimi.
9 B 96 Zíma, Antonín Josef Oldřich a Božena. Vlastenecká původní činohra v pěti jednáních. Fotolitografický tisk původního vydání z roku 1789. Praha 1940. Příl.: Miloslav Hýsek: K Zímově hře "Oldřich a Božena". razítko: Kolej redemptoristů ve Staré Boleslavi Kolej redemptoristů ve Staré Boleslavi existovala v letech 1929 až 1950. Redemptoristé byli pověřeni duchovní správou tohoto významného poutního místa.
9 B 83 Zimmermann, Josefa Ztracený syn. Povídka z dob třicetileté války. Praha a Hradec Králové 1841. razítko: Chlapecká a dívčí obecná škola v Oslavanech nyní Základní škola v Oslavanech u Brna. V některých knihách jsou vpisky, ze kterých vyplývá, že učitelé museli některé knihy přečíst a rozhodnout, zda jsou dětem a mládeži přístupné (datováno 1876).
9 D 24 Zitte, Augustin Lebensbeschreibung des englischen Reformators Johannes Wiklef. Prag 1786. razítko: C.P. Kheil in Prag snad: Kheil Karel Petr (1817-1881), obchodník, zakladatel obchodního ústavu v Praze a obchodní spisovatel, popř. jeho stejnojmenný syn (1843-1908), ředitel soukromé obchodní školy, docent účetnictví na České vysoké škole technické v Praze a odborný spisovatel.
6 F 31 Žižka z Trocnova, Jan List Jana Žižky a zřízení vojenské okolo roku 1422 od něho samého sepsané. Praha 1817. razítko: J. Svátek Svátek Josef (1835-1897) byl český novinář, historik a spisovatel, autor zejména historických próz.
SLEPOTISKOVÁ RAZÍTKA
5 D 75 Bez autora Řeči, epištoly a evangelia na všecky neděle a svátky katolického roku církevního i umučení našeho Spasitele. Praha 1866. slepotisk: Josef Radimský, knihař a obchodník v Nové Pace.  
9 C 124 Bez autora Světozor. Nejlacinější spis obrázkový k rozšíření užitečných známostí pro Čechy, Moravany a Slováky. Druhý ročník. Praha 1835. slepotisk: Med. a chir. Dr. J. Záhoř Záhoř Jindřich (1845-1927) byl český lékař, c.k. zdravotní rada a odborný spisovatel. Působil jako městský fyzik v Praze, měl zásluhu např. na provedení kanalizace, zřízení ústředních jatek, veřejných záchodků a zkušební stanice pro zkoumání potravin, zavedení plivátek do veřejných místností apod.
8 D 6 Bez autora Krátka mluvnica slovenská. Prešpork 1852. slepotisk: Svetozar Hurban. Advokat. Pravotár. Ügyvéd. Hurban Vajanský Svetozár (1847-1916) byl slovenský právník, prozaik, básník, publicista a politik. Byl šéfredaktorem Národních novin, přispíval i do Slovenských pohl´adů. Byl hlavním ideologem Slovenské národní strany.
8 E 40 Boccacio, Giovanni Geschichte von Griseldis. Presburg 1841. slepotisk: Moenich Károly Károly Moenich (1840-1919) byl maďarský literární historik.
7 D 22 Čelakovský, František Ladislav Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Praha 1852. slepotisk: Matice česká Matice česká vznikla v r. 1831 z iniciativy skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury. Jednalo se o peněžní fond při Sboru pro vzdělávání řeči a literatury české v Národním muzeu, který vydával českou literaturu. Matice česká je nyní sekcí Společnosti Národního muzea.
7 D 23 Čelakovský, František Ladislav Čtení o srovnávací mluvnici slovanské na univerzitě pražské. Praha 1853. slepotisk: Matice česká viz výše
5 C 1 / 14 Čelakovský, František Ladislav Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Praha 1852. slepotisk: Matice česká (překryto razítkem NM) viz výše
7 E 105 Fuka, Karl Sechs kurze Fragen über den Anbau und Nutzen der Erdmandel. Prag 1802. slepotisk: Societas physiocratica Pragae Bohemorum Fyziokratická společnost v Praze byla založena v z iniciativy Karla Slavoje Amerlinga (1807-1884), který vytvořil její stanovy (úředně schváleny v r. 1862).
8 D 5 Hodža, Michal Miloslav Větín o slovenčině. Levoča 1848. slepotisk: Svetozar Hurban. Advokat. Pravotár. Ügyvéd. Hurban Vajanský Svetozár (1847-1916) byl slovenský právník, prozaik, básník, publicista a politik. Byl šéfredaktorem Národních novin, přispíval i do Slovenských pohl´adů. Byl hlavním ideologem Slovenské národní strany.
8 A 9 / I / 2 - II/5 Hurban, Jozef Miloslav Slovenskje pohladi na vedi, umeňje a literatúru. Diel I., svazok 2 - diel II., svazok 5. Skalica 1847, 1851. slepotisk: Gebunden bei G. Rautter Wien Stadt 671  
8 A 9 / III-IV Hurban, Jozef Miloslav Slovenské pohlady na literatúru, umenie a život. Diel III-IV. Trnava 1852. slepotisk: Gebunden bei G. Rautter Wien Stadt 671  
8 F 12 Štúr, Karel Ozvěna Tatry, zpěvy a pověsti. Prešpurk 1844. slepotisk: Daniel Sloboda Sloboda Daniel (1809-1888) byl sběratel lidových písní a botanik slovenského původu.Od r. 1837 působil jako evangelický farář na Rusavě pod Hostýnem.
5 C 1 / 18 Tomek, Václav Vladivoj Dějepis města Prahy. Díl I. Praha 1855. slepotisk: Matice česká Matice česká vznikla v r. 1831 z iniciativy skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury. Jednalo se o peněžní fond při Sboru pro vzdělávání řeči a literatury české v Národním muzeu, který vydával českou literaturu. Nyní je
7 D 60 Vrťátko, Antonín Jaroslav (vyd.) Rukopis kralodvorský. Vydání fotografické. Praha 1862. slepotisk: Ant. Kolář c.k. adjunkt  
NÁLEPKY
5 E 35 sv. Augustin Sv. Augustina Soliloquia Animae ad Deum, a Manuale. Z jazyka latinského v český přeložené od M. D. A. z Veleslavína. Praha 1828. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
6 A 16 Bez autora Biblia sacra tj. Biblí svatá. Vídeň 1865. štítek: Buchbinderei M. Schöps a Comp., Wien  
7 F 9 Bez autora Erklärung der Gebräuche und Ceremonien unserer heiligen katholischen Kirche zum Gebrauche der studirenden Jugend. Eger 1842. štítek: Die Buchhandlung von Gottlieb Haase Söhne in Prag, Altstadt, grosser Ring Nro. 548, am Eingange in die Eisengasse. Haase Gottfried (Bohumil) (1763-1824) byl pražský tiskař, nakladatel a knihkupec. Firma sídlila na Starém Městě. Haasův podnik převzali jeho synové Ludvík, Ondřej, Bohumil a Rudolf.
8 F 30 Bez autora Evangelia a epištoly na neděle a svátky přes celý rok, jakož i Pašije Krista Pána dle vypsání čtyř svatých Evangelistů. Praha, b.r. štítek: Knihařství A. Šarapatka Praha 561-II. Šarapatka A. byl v době první republiky majitel obchodu a papírem a dílny na vazby všeho druhu (Žitná ulice č. 561-II)
8 B 75 / r. 1780 Bez autora Nový hospodářský kalendář na rok Páně 1780, jenž jest rok přestupný, obsahující v sobě 306 dní. Praha b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
9 B 10 Bez autora Neuer Toleranz-Kalender für Katholiken un Protestanten … auf das Jahr 1817. Prag b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 12 Bez autora Nový tolerancí posel … aneb Národní kalendář pro Čechy a Moravu na rok 1819. Praha b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
8 E 93 Bez autora Historický kalendář na rok po narození Páně 1784. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
8 F 64 Bez autora Písně roční aneb Kancionálek. Pardubice, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
8 F 66 Bez autora Písně roční aneb Kancionálek. Litomyšl 1812. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 46 Bez autora Historia o vojně francouzské od roku 1805 až do roku 1809 a 1814 stále. Brno 1816. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
8 D 100 Bez autora Prívod ku vypravování Starého i Nového zákona k užitku národných škol v Uherskej a s ňú spojených krajnách. Budín 1780. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
8 C 15 Bez autora Domluva jednoho Čecha přivtěleného k vlastencům svým v důležitosti zachování jejich zdraví. Praha 1800. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 4 Bez autora Zlatý nebeklíč neb Vroucné katolické modlitby. Praha 1778. štítek: Lidová akademie. Jubilejní výstava jesliček. Praha II. Národní třída č. 8  
5 D 69 Bez autora Malý nebeklíč, obsahující pobožné modlitby. Jindřichův Hradec 1815. štítek: Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895 - Č. Kremže. Národopisná výstava českoslovanská se konala v Praze v r. 1895.
7 E 67 Bez autora Gedichte! Prag b.r. štítek: Sammler Salon 5879  
7 B 35 Bez autora Die Ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments. Prag 1781. štítek: Sammler Salon 794  
5 B 78 Bez autora Štěpná zahrada, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství. Jindřichův Hradec 1844. štítek: Sběratelský salon  
9 E 20 Bez autora Krátké naučení obojí řeči české a německé, jakým způsobem učiti se čísti, mluviti můžou: Čechům německy a Němcům česky. Souběžný název německy. Litomyšl 1812. štítky: N.V.Č. Praha 1895, Velké Petrovice; Odbor N.V. v Polici n. M., Velké Petrovice u Police n. M. [NVČ=Národopisná výstava českoslovanská] Národopisná výstava českoslovanská se konala v Praze v r. 1895.
9 B 11 David, Alois Nový tolerancí posel … aneb Národní kalendář pro Čechy a Moravu na rok 1818. Praha b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
6 B 85 Dlabač, Gottfried Johann Chronologicum necrologium abbatum et canonicorum praemonstratensium Sioneorum. Pragae 1817. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 A 50 Dlabač, Gottfried Johann Miszellen für Böhmen. Görliz 1792. štítek: Knihařství Vilka a Karásek v Praze 461-I.  
7 C 13 Dobrovský, Josef Glogolitica. Prag 1807. štítek: Buchbinderei Wilka a Karásek, Prag 461-I  
7 C 26 Dobrovský, Josef Slavin. Prag 1808. štítek: Hermann Wohl´sche Buchhandlung in Prag, Eisengasse N. 492. Knihkupectví Hermann Wohl v Praze vzniklo snad v r. 1827.
5 D 50 Felix, František Písně kostelní. Jindřichův Hradec 1839. štítek: Sběratelský salon  
6 F 77 Haller, K. Die Königinhofer Handschrift. Riga 1873. štítek: Model a Paap. Riga Buchhandlung gr. Schloss -Str. No. 13  
8 C 6 Hanka, Václav Dobrowský´s Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der slawischen Sprache. Prag 1833. štítek: Buchbinderei Wilka a Karásek, Prag 461-I.  
6 D 11 Hanka, Václav Krátká historie slovanských národů starých časů. Praha 1818. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
6 D 7 Hanka, Václav Mluvnice polského jazyka. 2. vydání. Praha 1851. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 D 37 Hanka, Václav Stará pověst o Strojmírovi a Brunsvíkovi, knížatech českých. Praha 1827. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 E 40 Hanka, Václav Krátká historie slovanských národů starých časů. Praha 1818. štítek: Knihařství Vilka a Karásek v Praze 461-I.  
6 D 40 Hanka, Václav Krakoviaky. Praha 1851. štítek: Knihkupectví Fr. Řivnáče v Praze Řivnáč František (1807-1888) byl pražský nakladatel a knihkupec. V letech 1839-1847 byl společník knihkupectví "Kronberger a Řivnáč", 1848 si založil vlastní firmu. Spolupracoval s NM.
6 D 13 Hanka, Václav (vyd.) Dalimilova chronika česká. Praha 1849 štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
6 D 14 Hanka, Václav (vyd.) Dalimilova chronika česká. II. vydání. Praha 1853. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 E 2 přív. 4 Hanuš, Ignác Jan (ed.) Erazima Roterodamského Encomium Moriae čili Chvála bláznovství. Praha 1864. štítek: Knihkupectví Fr. Řivnáče v Praze (v musejní budově) Řivnáč František (1807-1888) byl pražský nakladatel a knihkupec. V letech 1839-1847 byl společník knihkupectví "Kronberger a Řivnáč", 1848 si založil vlastní firmu. Spolupracoval s NM.
6 D 27 Hus, Jan M. J. H. dcerka aneb Poznání cesty pravé k spasení. Vydána od V. Hanky … .Praha 1825. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
9 B 9 Hýbl, Jan Nový tolerancí posel … aneb Národní kalendář pro Čechy a Moravu na rok 1817. Praha b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 D 52 Janota, Vojtěch V. Zpěvní kytička pro malé i odrostlejší děvy škol národních. Praha 1853. štítek: Sběratelský salon  
6 E 26 Klicpera, Václav Kliment Israelitka. Drama ve čtveru dějství. Praha 1847. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
6 B 8 Kollár, Jan Slávy dcera. Báseň lyrickoepická v pěti zpěvích. Vídeň 1852. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
8 E 12 Kramerius, Václav Matěj Cirkulární spis pana z Haje, biskupa králohradeckého na duchovenstvo osady jeho strany tolerancí. Praha 1782. štítek: A. Zikmund, knihařství. Praha, Soukenická ul. 36  
6 F 38 Kramerius, Václav Matěj Laudonův život a jeho hrdinští činové. Praha 1789. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
9 B 18 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí … na rok 1789. Praha b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 19 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí … na rok obyčejný 1790. Praha b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 24 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok obyčejný 1795. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 25 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok přestupný 1796. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 26 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok obyčejný 1797. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 27 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok obyčejný 1798. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 32 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok obyčejný 1798. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 22 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí … 1793. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 60 Kramerius, Václav Rodomil Bohatý chudák. Mravné vypravování pro mládež i pro odrostlé. Jindřichův Hradec 1848. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 65 Kramerius, Václav Rodomil Dvořský blázen anebo Jediná nešťatsná náhoda ruší všecku blaženost lidskou. Tábor 1844. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 62 Kramerius, Václav Rodomil Hazdrubal Zvihlav anebo Krutá bitva u Nového Města. Tábor 1844. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 59 Kramerius, Václav Rodomil Hrabě Polgočov anebo Vypovězenec z vlasti. Pravdivá příhoda z nedávných dob. Tábor a Jindřichův Hradec 1834. štítek: A. Zikmund. Knihařství. Praha, Soukenická ul. 36  
6 F 53 Kramerius, Václav Rodomil Ledák a vodní duch anebo Příhody Woldemára, cestujícího rytíře. Tábor 1844. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
9 B 28 Kramerius, Václav Rodomil Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok přestupný 1816. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 31 Kramerius, Václav Rodomil Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok přestupný 1816. Praha, b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 66 Kramerius, Václav Rodomil Pamětná historie o sedmi mudrcích. Jindřichův Hradec a Tábor 1860. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 61 Kramerius, Václav Rodomil Potřebné a zbytečné anebo Čím více kdo má, tím po více touží. Tichý hrad anebo Za živa pohřbená. Tábor a Jindřichův Hradec 1834. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 56 Kramerius, Václav Rodomil Rozličné povídačky k poučení a k obveselení. Tábor 1843. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 58 Kramerius, Václav Rodomil Unešení panen anebo Mrtví tanečníci u hrobky. Jindřichův Hradec 1847. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 C 115 / I. roč. Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Večerní vyražení. I. ročník, 1831. štítek: Knihařství Vilka a Karásek v Praze 461-I.  
9 C 115 / I. roč., 1. díl Kramerius, Václav Rodomil (vyd.) Večerní vyražení. I. ročník, 1831. štítek: A. Zikmund, knihařství, Praha, Soukenická ul. 36  
6 F 70 Kramerius, Václav Rodomil Večerní vyražení pro krásné pohlaví. Jindřichův Hradec 1845. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
6 F 57 Kramerius, Václav Rodomil Velmi kratochvilná historie o Popelce anebo Spanilost a ctnost dojde odměny. Jindřichův Hradec 1844. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 D 97 Linssmeyr, Rupert Nový vejpis špaňhelského vrchu Montserrat nazvaného. Praha 1781. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
7 D 97 Michal Institoris Listovní odpověď z augšpurského vyznání Čechům a Moravanům na jejich otázku Jestli lámání chleba při s. večeři Páně potřebné. Praha 1783. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
8 E 77 Neukom, Dr. Na lůžku ležící křesťan nemocný aneb křesťanské připravení k blahoslavené smrti. Brno 1800. štítek: Knihařství K.Just v Praze viz výše
8 D 54 Palkovič, Jiří Múza ze slovenských hor. Svazeček první. Vacov 1801. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 B 15 Palkovič, Jiří Větší a zvláštnější nový i starý kalendář na rok Páně 1827. B.m.[Bratislava] b.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 E 13 Pohořelý, Josef Mírumil Palma ze Sionu. Katolická modlitební kniha pro ženské pohlaví. Sestavil …, arcib. notář v Nové Vsi u Kolína. Praha, b.r. štítek: Knihař Eduard Bergmann v Praze na Můstku, č. 384-II Bergmann Eduard (1826-?) byl pražský knihař a knihkupec-prodejce modlitebních knížek. Měl malý krámek na Můstku (později jej převzala firma Cellerin-vinohradská továrna na modlitební knížky).
6 B 46 Puchmajer, Antonín Nedělní kázání. Praha 1825. štítek: Vilka a Karásek, dříve F. Makovský, knihařství v Praze č. 461-I.  
5 F 29 Raymann, František Josef Egyptský. Báseň ve dvanácti zpěvích. Praha 1820. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
9 B 54 Rimavski, Janko Slovenskje povesti. Levoča 1845. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 C 18 / 1-4 Rubeš, František a Hajniš, František Paleček. Svazeček I.-IV. Praha 1842. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
9 C 18 / 6 Rubeš, František a Hajniš, František Paleček. Svazeček VI. Praha 1844. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 E 11 Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství Vilka a Karásek v Praze 461-I.  
7 C 28 Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
6 E 9 Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 B 113 Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 B 34 Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 B 41 Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 C 3 / 16-20 (konvolut) Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 C 3 / 22-25 Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 F 54 Různí autoři Konvolut štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
5 F 28 Sládkovič, Andrej Spisy básnické. Banská Bystrica 1861. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
6 E 14 Sušil, František (překl.) Anthologie z Ovidia, Katulla, Propertia a Muséa. Brno 1861. štítek: Knihařství K. Just v Praze viz výše
8 B 67 Trnka, František Kniha cvičná jazyka slovanského v Čechách, Moravě a uherském Slovácku. Praktisches Lehrbuch … . Brünn 1830. štítek: Buchhandlung von Gottlieb Haase Söhne Haase Gottfried (Bohumil) (1763-1824) byl pražský tiskař, nakladatel a knihkupec. Firma sídlila na Starém Městě. Haasův podnik převzali jeho synové Ludvík, Ondřej, Bohumil a Rudolf.
6 E 19 Tyl, Josef Kajetán Čestmír. Dramatická báseň ve dvou odděleních od Josefa Kaj. Tyla. B.m.t.r. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
7 C 99 Vila y Camps, Antonio Vid, y virtudes del invicto martyr de Christo, y grande abogado de la honra S. Juan Nepomuceno. Madrid 1777. štítek: C. E. Rappaport libri rari Roma Rappaport Carl Ewald založil v r. 1906 v Římě obchod se starožitnostmi.
5 D 72 von Pöllnitz, G. L. Kůň chybný aneb Naskytnuté vady, krátký popis o hojení jich. Praha 1836. štítek: Sběratelský salon  
9 B 49 Xenofon Život a skutkové Cyra staršího. I.-II. Díl. Praha 1809. štítek: Knihařství K. Just v Praze Knihař Just Karel působil v době první republiky na Komenského náměstí v Praze-Žižkově.
ZAJÍMAVÁ VAZBA
5 A 64 Benesch, Raimund Die Brust-Paracentese mittelst des schuh´schen Apparates. Prag 1842. vazba: na předních deskách reliéfní tisk (barva, zlacení)  
6 C 62 Bez autora Erbauungs-und Gebetbuch zum Gebrauche der katholischen Christen. Leitmeritz, b.r. vazba: brokátová s rostlinnými motivy  
5 B 78 Bez autora Štěpná zahrada, obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství. Jindřichův Hradec 1844. vazba: do vazby vytlačen kříž ve svatozáři  
7 E 1 Bez autora Celý nebeklíč aneb Vroucné katolické modlitby. Jindřichův Hradec 1832. vazba: tepaná vazba s barevnými sklíčky  
6 E 50 Bez autora Duchovní poklad aneb Modlitby katolické. Chrudim 1812. vazba: na deskách připevněn kříž, funkční kovové zapínání  
9 E 12 Bez autora Nevěsta Krista Pána čili Svatá láska k Bohu. Úplná katolická modlitební kniha a sbírka nejvroucnějších modliteb. Osmé vydání. Praha, b.r. vazba: řezba v kosti, mariánský monogram, kovové zapínání  
9 C 112 Bez autora Kancionál, tj. Kniha žalmů i písní duchovních. Brno 1783. vazba: slepotisk - do vazby vytlačen kalich, funkční kovové zapínání, kování v rozích  
9 C 119 Bez autora Štěpná zahrádka aneb Katolické modlitby a písničky, z rozličných pobožných knížek sepsané. Jindřichův Hradec 1838. vazba: tepaná s rostlinnými motivy a zeleným kamenem  
9 B 110 Bez autora Poloviční nebeklíč obsahující pobožné modlitby. Jindřichův Hradec a Tábor 1830. vazba: tepaná se sklíčky  
7 A 14 Bez autora Hlasy vlastenců při radostném vítání J.J. císařských královských Majestátů Ferdinanda I. a Marie Anny v Praze dne čtvrtého října 1835. Od Českého museum. Praha b.r. vazba: slepotisk: pozlacené rostlinné ornamenty  
8 C 77 Bez autora Dvouch svatých sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné modlitby aneb Kytka srdce zkroušeného … . Praha 1784. vazba: tepaná se sklíčky  
5 D 69 Bez autora Malý nebeklíč, obsahující pobožné modlitby.Jindřichův Hradec 1815. vazba: tepaná se sklíčky, kovové zapínání  
6 B 51 Bez autora Zlatý nebeklíč, neb vroucné katlické modlitby. Jindřichův Hradec 1810. vazba: tepaná se sklíčky, kovové zapínání  
6 C 41 Bezděka, František S. Základové moudrosti a optarnosti čili Pravidlo vezdejšího života. Praha 1844. vazba: slepotisk: rostlinný ornament  
5 A 3 Burian, Thomas Ausführliches, theoretischpractisches Lehrbuch der böhmischen Sprache für Deutsche. vazba: slepotisk  
9 E 11 Desolda, Jan Nepomuk František Kytice rájská. Modlitby dle slov církve a svatých pro vzdělané katolické panny a paní. Praha, b.r. vazba: řezba v kosti (kříž), rostlinný ornament vykládaný perletí  
7 E 59 Dyckhoff, A. F. Modlitební kniha pro katolické křesťany. Praha b.r. vazba: se zlatým ornamentem, kovovým křížem a zapínáním  
6 D 36 Hanka, Václav Hankovy písně. Praha 1851. vazba: slepotisk  
5 D 60 Jais, Jiljí - Stránský, Antonín Dobré símě v dobrou zemi Kniha utěšená k domácí veřejné pobožnosti pro dobromyslné katolické křesťany sepsaná. Hradec Králové 1846. vazba: na černých deskách připevněn kovový kříž s ukřižovaným Kristem  
8 B 21 Klácel, František Matouš Mostek aneb Sestavení skromných myšlenek o tom, na čem každému záležeti má. Z mladého věku a pro mladý věk vydal M. F. Klácel. Olomouc 1842. vazba: slepotisk  
6 E 89 Kler von Hohenlohe, Fürst Der im Geiste der katholischen Kirche … . Neuhaus b.r. vazba: na černých deskách připevněn kříž  
7 D 4 Kollár, Jan Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvách od Jana Kollára. Pešť 1832. vazba: sametová  
6 D 84 Mannl, Rudolf Der Führer in Karlsbad und der Umgegend. Karlsbad 1850. vazba: slepotisk  
7 E 55 Münster, Renatus Maria die Gottes-Mutter und Himmelsönigin die Mutter voll der Gnaden. Prag 1860. vazba: kožená s kovovými nýty a korálkovou výšivkou, která vytváří obraz kříže ve svatozáři a obraz oltáře s palmou, funkční kovové zapínání  
8 F 49 Parizek, Alex Kern der christlichen Andacht. Neuhaus b.r. vazba: hnědá s připevněným křížem a ornamenty v rozích, nefunkční kovové zapínání  
9 E 13 Pohořelý, Josef Mírumil Palma ze Sionu. Katolická modlitební kniha pro ženské pohlaví. Sestavil …, arcib. notář v Nové Vsi u Kolína. Praha, b.r. vazba: kůže, na vrchní desce samet, ozdobné kování, řezba v kosti, kovové zapínání  
7 C 102 Pohořelý, Josef Mírumil Nevěsta Pána našeho Ježíše Krista. Praha, b.r. vazba: modrý samet, kovový kříž, kovové zapínání  
7 B 63 Ruffer, Vojtěch Úplný klíč ráje nebeského. Modlitební kniha pro zbožné křesťanky. Praha, b.r. vazba: s kováním, nápisem IHS z kosti a funkčním kovovým zapínáním  
6 B 59 Seibt, Karl Heinrich Katholisches Lehr-und Gebetbuch. Prag 1794. vazba: červená se zlatým ornamentem  
5 B 88 Schneider, Johann Alois Gebet und Erbanungsbuch. Prag b.r. vazba: plátěná s kovovými ornamenty v rozích a připevněným svatým obrázkem ve skle  
5 D 91 Schneider, Johann Alois Gebet und Erbanungsbuch. Prag b.r. vazba: rozbité kovové zapínání, do černé vazby vytlačen kříž  
9 D 29 Schneider, Johann Alois Gebet und Erbanungsbuch. Prag b.r. vazba: se svatým obrázkem ve skle (Panna Maria), nefunkční kovové zapínání  
7 C 12 Šafařík, Pavel Josef Slovanský národopis. Praha 1842. vazba: černé desky se zlatým ornamentem  
5 D 27 Šedivý, Josef Loreta. Modlitební a poučná kniha pro katolické křesťany, zvláště pro všecky ctitele nejblahoslavenější Marie Panny. Praha b.r. vazba: slepotisk: na předních deskách: křříž, na zadních deskách: kříž, kotva, kniha a kalich  
7 C 59 Šmitt, Jan Blahověst Úplná modlící kniha pro pravé věřící křesťany. Jindřichův Hradec a Tábor, b.r. vazba: řezba v kosti, kovový krucifix, funkční kovové zapínání  
7 C 106 Türcke, Albert Winterkönig. Berlin 1856. vazba: slepotisk  
5 A 10 Viktorin, Josef Grammatik der slovakischen Sprache. Pest 1865. vazba: slepotisk  
5 A 9 Viktorin, Josef Grammatik der slovakischen Sprache. Pest 1862. vazba: slepotisk  
6 B 29 / 1 Viktorin, Josef (vyd.) Lipa. Národní zábavník. I. Budín 1860. vazba: slepotisk  
6 B 29 / 2 Viktorin, Josef (vyd.) Lipa. Národní zábavník. II. Budín 1862. vazba: slepotisk  
6 B 29 / 3 Viktorin, Josef (vyd.) Lipa. Národní zábavník. III. Budín 1864. vazba: slepotisk  
8 D 28 Viktorin, J. K. a Palárik, J. (vyd.) Concordia. Slovanský letopis. Budín 1858. vazba: slepotisk  
7 D 60 Vrťátko, Antonín Jaroslav (vyd.) Rukopis kralodvorský. Vydání fotografické. Praha 1862. vazba: sametová vazba s připevněným kovovým lvem  
8 A 16 Vrťátko, Antonín Jaroslav (vyd.) Perly české. Praha 1855. vazba: slepotisk, zlacená teletinka autor: knihař Josef Makovský, podle návrhu Josefa Mánesa
6 B 31 / 1-3 Ziegler, Josef Liboslav (vyd.) Dobroslav. Díl 1.-3. Praha 1820-1822. vazba: do desek vytlačeno věnování J. L. Zieglera Národnímu muzeu. Ziegler Josef Liboslav (1782-1846) byl český kněz a spisovatel, národní buditel. Od r. 1826 byl děkanem v Chrudimi.
VPISKY
7 B 52 Augustinus Aurelius S. Augustini Hipponensis episcopi et ecclesiae doctoris Libri de doctrina christiana et de catechizandis rubidus. Secundum editionem P. P. congregationis s. Mauri. Pragae 1783. vpisek: Ex bibliotheca D. Jacobi Lang Ecclesiastici Constat 1/15. A. 98. snad: Lang Jakub († 1846), katolický kněz, lokalista ve Štěnovicích (1815 - 1819), farář v Plasích (1820 - 1826) a v Kralovicích (1826 - 1846) na Rokycansku
5 E 15 / 1 Bernolák, Anton Slovár slovenskí česko-latinsko-německo-uherskí. Tomus I. vpisek: latinsky psaný vpisek Jiřího Palkoviče o úmrtí Antona Bernoláka Palkovič Juraj (1769-1850) byl slovenský pedagog, novinář, překladatel, básník a jazykovědec.
5 B 23 Bernolák, Anton Grammatica slavica. Posonii 1790. vpisky: na různých místech vpisky Josefa Dobrovského + vpisek Čeňka Zíbrta. Zíbrt Čeněk (1864-1932) byl národopisec, kulturní historik a bibliograf. Působil jako knihovník v NM. Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik.
5 B 7 Bernolák, Anton Dissertatio philologico-critica de literaris Slavorum. Posonii 1787. vpisky: na titulním listě podpis Josefa Dobrovského, na přídeští Dobrovského poznámky. Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik.
8 C 80 Bez autora Historický kalendář na rok po narození Páně 1786, jenž jest rok obyčejný: pro lid církví českých obnovených. Praha, b.r. [1786] vpisky: různého charakteru, mj.: snad seznam lokalit a evangelických kněží; vpisek, ze kterého vyplývá, že majitelem kalendáře byl Molnár, pastor z Hořátve (1852) Molnár Jan (1797-1852) byl v letech 1820-1852 druhým evangelickým farářem v Hořátvi na Nymbursku.
5 F 35 / 5 (3. ex.) Bez autora Slavoj 1864, V. svazek vpisek: darem od p. řídícího učitele Vilíma ze Slatiňan 20.1. 1906. O.Horník. snad: Horník Ondřej (1864-1917), sběratel hudebních památek, hudební skladatel a pedagog, varhaník
7 B 114 Bez autora Konfesí helvétská aneb Vyznání a sprosté vysvětlení pravověrné váry a artikulů všeobecných upřímného náboženství křesťanského … Berlín 1784. vpisek: Ex libris P. Wenceslai Karesch snad: Kareš Václav (1790-1851), katolický kněz a autor časopiseckých článků.
7 D 74 přív. 5 Bez autora Katechetická rozjímání, v nichžto obsažení římské katolické víry tak se přednáší, že osoby … pravdy víry a života povinnosti toho svatého náboženství snadno a pohnutelně v známost sobě uvésti mohou. Praha 1779. vpisek: Hronovské školní knihovny, číslo 114 snad: nyní Základní a Mateřská škola v Hronově u Náchoda.
7 A 46 Bez autora Biblia sacra, tj. Biblí svatá aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového zákona v nově vydána. Berlín 1813. vpisek: Od Dobrovského v únoru 1816. Hanka Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik.
5 F 32 Bez autora Čítanka aneb Kniha k čítání pro mládež ve školách slovanských v městech a v dědinách. Budín 1825. vpisek: Z knihovny Josefa Kollára Kollár Ján (1793-1852) byl básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, významná osobnost národního obrození. Psal česky.
5 A 77 Bez autora Příběhy Robinzona mladšího. Hradec Králové 1827. vpisek: Z knihovny školy Hlavňovské snad: Hlavňov na Náchodsku, kde byla jednotřídní škola.
7 A 47 Bez autora Biblia sacra, tj. Biblí svatá aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá, ponapravená a nově vydaná. Kysek 1842. vpisek: Z Vrťátkových Vrťátko Antonín Jaroslav (1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách.
7 C 10 (2. ex.) Bez autora Staré noviny literního umění. První knížečka měsíce máje roku 1785. Banská Bystrica, b.r. [1785]. vpisky: Prosíme poníženě, aby tyto staré noviny následujícím způsobem šly a čtené byly + seznam 16 jmen čtenářů (= kolování novin u vyjmenovaných čtenářů)  
7 B 33 Casanova Giacomo Soliloque d´un penseur. Prague 1786. vpisek: od Čeňka Zíbrta Zíbrt Čeněk (1864-1932) byl národopisec, kulturní historik a bibliograf. Působil jako knihovník v NM.
7 D 8 Dobrovský, Josef Die Bildsamkeit der slavischen Sprache. Prag 1799. vpisek: Informace o způsobu získání knihy: Koupeno u Calve 1/10 1881 za 1 zl. Calve bylo knihkupectví a nakladatelství v Praze na Starém Městě.
9 B 43 Fryčaj, Tomáš Zrcadlo výborného sedlského obcování představující Život a příběhy … Františka Vaváka. Díl 1. Brno 1807. vpisek: Nro 4 školní knihovny Hronovské 1841 snad: nyní Základní a Mateřská škola v Hronově u Náchoda.
8 E 30 Gewinner, Wilhelm J. Rede über die Quellen des religiösen Unglaubens. Prag 1810. vpisek: Ex bibliotheca D. Jacobi Lang, Ecclesiastici snad: Lang Jakub († 1846), katolický kněz, lokalista ve Štěnovicích (1815 - 1819), farář v Plasích (1820 - 1826) a v Kralovicích (1826 - 1846) na Rokycansku
5 E 38 Hanka, Václav a Michal Silorád Patrčka Dvanáctero písní. Praha 1815. na původních zadních deskách vpisek: přepis písně "jak divá Lenka za šera", snad rukopis Václava Hanky Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM. Dittrich Josef Petr Václav (1763-1823) byl vyšehradský kanovník a od r. 1806 cenzor knih.
5 E 40 Hanka, Václav Krátká historie slovanských národů starých časů. Praha 1818. vpisek: Z pozůstalosti Boleslava Jablonského Jablonský Boleslav, vlastním jménem Tupý Karel Eugen (1813 – 1881), byl český romantický básník, premonstrátský kněz a národní buditel. V jeho básnické tvorbě převažovala milostná lyrika, později se orientoval především na vlasteneckou a didaktickou poesii.
6 D 32 Hanka, Václav (vyd.) Rukopis kralodvorský a jiné výtečnější národní zpěvopravné básně … . Praha 1835. vpisek: "Darem dán od p. spisovatele bibliotece Semináře srbského. Roku 1835." Lužický seminář sv. Petra na Malé Straně byl založen v r. 1705 pro katolické studenty z Horní Lužice. V r. 1728 byl přestěhován do barokní novostavby na rohu ulic U Lužického semináře a Míšeňské. Zanikl v r. 1922. Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
9 C 125 Hek, František Vladislav Veliký pátek anebo Nábožné rozjímání o přehořkém umučení Pána našeho Ježíše Krista. Hradec Králové 1820. vpisky: od cenzora kanovníka Ditricha a Václava Hanky Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM. Dittrich Josef Petr Václav (1763-1823) byl vyšehradský kanovník a od r. 1806 cenzor knih.
7 F 24 Hermann, Michael Kajetan Kurzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzes Jahrs zum Gebrauch für die Seeelsorger besonders auf dem Lande. Prag 1804. vpisek: Ex libris Joan Nep. Walenta, Capella Cunochist 1822  
6 C 2 Hollý, Jan Cirillometodiana. Víťazská báseň v šesti spevoch. Budín 1835. vpisek: Z kněh Ant. Jaroslava Vrťátky, Darem od pana Martina Hamuláka Hamuljak Martin (1789-1859) byl slovenský publicista a vydavatel děl slovenských autorů, bernolákovec. Vrťátko Antonín Jaroslav (1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách.
9 B 9 Hýbl, Jan Nový tolerancí posel … aneb Národní kalendář pro Čechy a Moravu na rok 1817. Praha b.r. vpisky: přivázány 2 listy se záznamy o cenách v r. 1817 a o škodách způsobených kroupami  
7 B 40 Illner, Josef Kvas krále Vondry XXVI. Praha-Smíchov 1868. vpisky: povolení pro ochotníky na Smíchově provozovat divadelní hru. Praha, 30.12. 1868, c.k. policejní ředitelství. připojena pečeť
9 B 33 Josef II. Josefa II. modlitební knížka jest zde s několika Tolerančními kalendářmi dohromady svázaná od Josefa Šollina, evangelického národního učitele (= rukopisný záznam) [konvolut různých tisků] vpisek: u přív. "Nový kalendář tolerancí … na rok 1789": vpisek s podpisem evangelického učitele Josefa Šollina, vpisek: Z bibliotéky Josefa Šollina, evang. učitele. Šollín Josef († po 1853) byl sběratel starých českých knih pro Národní muzeum. Do r. 1852 působil jako evangelický učitel v Jarošově u Litomyšle, poté byl sedlákem v Jílovici u Třebechovic.
7 D 19 Jungmann, Josef Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu. Praha 1820. vpisek: Šafaříkův vpisek s jeho podpisem, 1820 Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
7 D 75 Jungmann, Josef ml. (překl.) Únos ze serailu. Zpěvohra ve třech dějstvích. Do hudby uvedena od V. A. Mozarta. Praha 1830. vpisek: identifikace překladatele - vpisek Františka Douchy z r. 1868; krátký vpisek Vrťátkův ze stejného roku Doucha František (1810-1884) byl katolický kněz, básník, autor knih pro děti a mládež, překladatel a bibliograf. Jeho zásluhou vyšel první český soubor Shakespearových dramat.Vrťátko Antonín Jaroslav (1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách.
5 D 6 Kampe, J. G. Dušesloví neb Krátké učení o duši pro dítky, kteréž sepsal J. G. Kampe a zčeštil Norbert Vaněk. Praha, u Martina Neureutra, knihkupce v Jezovitské ulici v nře. 183,1826. vpisek: od Matěje Šimáka: Velecennými přáteli panem N. Vaňkem a panem M. Neureutrem obětovaná knížka mně Mat. Šimákovi "Neureutter Martin byl pražský knihkupec 1797-1807, 1811-1853 (Praha, Jezuitská ulice č. 183); Vaněk Norbert byl úředník c.k. pražské bibliotéky a c.k. guberniální translátor český; Šimák Matyáš (Matěj) (1777-1830) byl v letech 1810-21 děkan ve Slaným, 1821-1823 děkan ve Zbečně, 1823-1824 farář na Zbraslavi. Zemřel jako čestný kanovník staroboleslavský a kurát pražské káznice.
8 B 21 Klácel, František Matouš Mostek aneb Sestavení skromných myšlenek o tom, na čem kažému záležeti má. Olomouc 1842. vpisek: Z knih Jos. Ludevíta Holuby[ho] Holuby Jozef L´udovít (1836-1923) byl slovenský botanik a etnograf, evangelický kněz, přívrženec česko-slovenské spolupráce a vzájemnosti.
5 F 6 a Kollár, Jan Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvláštním ohledem na slavjanské živly … . Pešť 1843. vpisek: na straně 22 latinský vpisek od Václava Hanky Hanka Václav (1791-1861) byl bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik, editor. Působil jako knihovník v NM.
5 F 14 Kollár, Jan Výklad čili Přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře. Pešť 1832. vpisek: Po zemřelém Janu Kollárovi 1890 Kollár Ján (1793-1852) byl básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, významná osobnost národního obrození. Psal česky.
5 C 2 / 3 Komenský, Jan Amos Didaktika. Praha 1849. vpisek: Z Vrťátkových, informace o ceně a převazbě knihy Vrťátko Antonín Jaroslav (1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách.
5 D 19 Kopecký, Matěj Komedie a hry. Praha 1862. vpisek Čeňka Zíbrta Zíbrt Čeněk (1864-1932) byl národopisec, kulturní historik a bibliograf. Působil jako knihovník v NM.
6 F 39 Kramerius, Václav Matěj Ouplné vypsání Egypta. Praha 1816. vpisek: patří literátské společnosti v Prachatitz Bratrstvo literátů v Prachaticích vzniklo v r. 1570 z vůle Viléma z Rožmberka. Existovalo s přestávkami do r. 1948. Hlavním úkolem literátských bratrstev bylo provozování chrámové hudby a zpěvu.
9 B 23 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství na rok obyčejný 1794. Praha, b.r. vpisky různého charakteru - zejména: seznam jmen s údaji o tom, kolik mají zaplatit. Na deskách: Dar p. farář Karel Gross, Kadaň 2428.  
9 B 19 Kramerius, Václav Matěj Nový kalendář tolerancí … na rok obyčejný 1790. Praha b.r. vpisky: přivázány 3 listy se záznamy o cenách apod.  
5 N 2 / 1799 Kramerius, Václav Matěj (vyd.) Krameriusovy cís. král. vlastenské noviny, roč. 1799 vpisek: z něj vyplývá, že původním majitelem byl Franz Skřivan z Přibyslavi č. 138  
5 N 1 e (1820) Karmerius, Václav Rodomil (vyd.) Čechoslav 1820. vpisek: Ze školní knihovny Zlonické Základní škola ve Zlonicích u Kladna
8 B 23 Lanštiak, Andrej Štúrovčina a posouzení knihy "Nárečja slovenskuo". Budín 1847. vpisek: Náleží slovenské knihovni evang. colleg. v Prešově  
6 D 59 (2. ex.) Mácha, Karel Hynek Máj. Praha 1836. vpisky: z nich vyplývá, že původním majitelem knihy byl Václav Václavů, student gymnázia v Klatovech  
6 F 33 Mandevilla, Jan Cesta po světě. Praha 1796. vpisek: z něj vyplývá, že původním majitelem knihy byl piarista Prokop Dvorský. Dvorský Prokop (1806-1890) byl český kněz, profesor náboženství na novoměstském gymnáziu v Praze, v letech 1858-1876 rektor tamní piaristické koleje.
6 D 97 Marchisio, Stanislao Probitá ed Ambizione. Commedia di Stanislao Marchisio. Praga 1845. vpisek: Z kněh Stanislava Prachenského snad: Prachenský Stanislav (1861-1920), pražský advokát, odborný spisovatel, sokolský pracovník, starosta sportovního klubu Slavie. Syn staročeského politika a advokáta Josefa Stanislava Prachenského (1829-1893).
7 D 97 Michal Institoris Listovní odpověď. Praha 1783. vpisek Volfův Volf Josef (1878-1937) byl pedagog a knihovník, ředitel Knihovny Národního muzea, ředitel Státní knihovnické školy, lektor knihovnictví na UK.
5 B 86 Mücke, C. (přel. J. B. Malý) Valentin Duval aneb Jak člověk sám od sebe k štěstí přijde. Praha 1847. vpisky: z nich vyplývá, že kniha byla původně v majetku Hronovské [školní] knihovny snad: nyní Základní a Mateřská škola v Hronově u Náchoda.
8 E 76 Nejedlý, Vojtěch Ladislav a dítky jeho. Příběh pro mládež. Praha 1807. vpisek: Ex libris P. Gabrieli Müller, adm. Paroch. Magno-Chišca. Strahovský premonstrát Müller Gabriel Antonín (nar. 1794) byl v letech 1823-1833 lokalista v pražské Šárce (při dvoře Andělka v majetku Strahovského kláštera), v r. 1833 se stal farářem ve Velké Chýšce na Pelhřimovsku.
9 B 13 Palkovič, Jiří Větší a zvláštnější nový i starý kalendář na rok Páně 1825. B.m.[Bratislava] b.r. vpisek: Ex bibliotheca Josephi Liboslai Ziegler. Nro. 589. Ziegler Josef Liboslav (1782-1846) byl český kněz a spisovatel, národní buditel. Od r. 1826 byl děkanem v Chrudimi.
9 B 14 Palkovič, Jiří Větší a zvláštnější nový i starý kalendář na rok Páně 1826. B.m.[Bratislava] r. vpisek: Ex bibliotheca Josephi Liboslai Ziegler. Nro. 589. Dono obtinui Posonu die 22. Septembris 1825 ab authore. viz výše
9 B 6 Palkovič, Jiří Větší a zvláštnější nový i starý kalendář na rok Páně 1835. B.m.[Bratislava], b.r. vpisky: na 6 stranách různé záznamy s daty  
8 D 65 / 1 Pařízek, Aleš Výklad na nedělní evangelia. První díl. Praha 1788. vpisek: Ex libris Sladek Sigismund ..., Ex libris Xum Raphaelio Sladek ... snad: Sládek Rafael byl v letech 1814-1831 farář v Opařanech v jižních Čechách.
5 B 29 Pol, Johann Wenzel Die böhmische Sprachkunst. Wien 1776. vpisky: z nich vyplývá, že se jednalo o "učební knihu chovanců vojenské akademie v Novém Městě za Vídní" a majitelem knihy byl kadet Heribert Anton Farkaš, žák 3.třídy. "Tereziánská vojenská akademie v Novém Městě za Vídní byla zřízena r. 1752 (studium 3 roky).
9 C 59 Prefát z Vlkanova, Oldřich Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestiny, tj. do krajiny někdy židovské, země svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu. Praha 1786. vpisek: "Jiřího Ribay" majitel knihy: snad: Ribay Juraj (1754-1812), slovenský obrozenecký jazykovědec, etnograf a publicista.
9 C 60 Prefát z Vlkanova, Oldřich Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestiny, tj. do krajiny někdy židovské, země svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu. Praha 1786. vpisky: od Josefa Dobrovského - odkazy na strany Dobrovský Josef (1753-1829) byl osvícenský vědec, bohemista, slavista a historik.
5 B 103 Purkinje, J. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. Prag 1823. vpisek: Bibliotheca prof. Purkyně Purkyně Jan Evangelista (1787-1869) byl český přírodovědec (fyziolog, anatom a biolog), filozof a organizátor vědeckého a kulturního života, profesor fyziologie ve Vratislavi, později v Praze.
5 E 5 Sušil, František Moravské národní písně. Brno 1860. vpisek: Z Vrťátkových Vrťátko Antonín Jaroslav (1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách.
7 D 18 Šafařík, Pavel Josef Über die Abkunft der Slawen nach Lorenz Surowiecki. Ofen 1828. vpisky: celostránkové německé vpisky od Pavla Josefa Šafaříka Šafařík Pavel Josef (1795-1861) byl spisovatel, básník, překladatel, historik a jazykovědec slovenského původu. Psal česky.
9 E 3 přív. 5 Šembera, Alois Vojtěch O rovnosti jazyka českého a německého v Moravě. Brno 1848 vpisek: "Dárek p. spisovatele, Jan Ev. Bílý" Bílý Jan Evangelista (1818-1883) byl moravský vlastenecký kněz, spisovatel a politik (poslanec moravského zemského sněmu). Zemřel na zápal plic jako farář v Dolních Loučkách u Žďáru nad Sázavou.
5 B 41 přív. 3 Štěpánek, Jan Nepomuk Jak to as vypadne? Praha 1818. vpisky: Povolení k provozování hry "Jak to as vypadne?" v "Sakrabonce" z roku 1867 připojena pečeť c.k. místodržitelství
6 C 61 Třanovský, Jiří Cithara sanctorum, apoc. 5. u. 8. Písně duchovní, staré i nové, kterýchž církev křesťanská při výročních slavnostech a památkách … užívá. Prešpurk 1808. vpisky: od Jakuba Svob. Borovského s jeho podpisem snad z rodiny Borovského Františka Adolfa (1852-1933) (viz razítko F.A. Borovský)
6 E 1 přív. 11 Tyl, Josef Kajetán Srdce a svět aneb Milenka a manželka. Činohra v 5 jedníních od Gutzkowa, česky od … .Praha 1845. vpisek: Z Vrťátkových Vrťátko Antonín Jaroslav (1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách.
6 E 94 Váša, Václav Bazaličky. Hradec Králové 1825. vpisek: Z knihovny školy Hlavňovské snad: Hlavňov na Náchodsku, kde byla jednotřídní škola.
5 A 10 Viktorin, Josef Grammatik der slovakischen Sprache. Pest 1865. vpisek: Pod vlepeným obrázkem Josefa Viktorina jeho podpis Viktorin Jozef Karol (1822-1874) byl slovenský katolický kněz, vydavatel, redaktor, publicista, autor slovenské gramatiky
9 B 2 Vrantevič, Franta - Tomíček, Slavomír Slovanka. Sbírka národních pověstí. Díl první. Květomluva. Praha 1833. vpisek: s podpisem Čelakovského (jeho verše), vpisek "Obdržel z knihovny hradištské" asi od K. J. Obrátila Čelakovský František Ladislav (1799-1852) byl básník jungmannovské generace a sběratel lidových písní a popěvků. Obrátil Karel Jaroslav (1866-1945) byl moravský pedagog, vlastivědný pracovník, bibliofil a sběratel erotických bibliofílií, ex libris a grafiky.
5 B 33 přív. Vrťátko, Antonín Jaroslav Sedmikrásky. Praha 1864. vpisek od autora. Vrťátko Antonín Jaroslav (1815-1892) byl český spisovatel. Působil jako knihovník v Národnímu muzeu a správce muzejní budovy v době, kdy NM sídlilo na Příkopech. Začínal jako vychovatel ve šlechtických rodinách.
5 E 11 ze Štítného, Tomáš Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. Praha 1852 vpisek: Z Vrťátkových, informace o ceně převazby viz výše