Home page NM

SBORNÍK NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE
ŘADA B - PŘÍRODNÍ VĚDY
Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis

 

Hlavní stránka/
Home Page

Ročníky/Volumes

Seznam autorů/
Author Index

Klíčová slova/
Keyword Index

Abstrakty/
Abstracts

Redakční rada/
Editorial Board


Informace redakce/ Editorial Office Info

Guide for Authors

 

Sborník publikuje původní vědecké práce, které dosud nebyl předloženy nebo publikovány jinde.
Akceptovány jsou převážně texty psané v angličtině nebo němčině.


Rukopis: Rukopis je předkládán na disketě 3.5 palce a v kvalitně tištěné formě na standardním papíře formátu A4. Požadovaná definice formátu: “Aktivní okraje”, “Stránkování”, “Komprese”, řádkování 2, bez “Zarovnávání”, “Dělení slov” a jakékoli grafiky. Při použití  přípustných textových editorů Word Perfect, Word, Ami Pro je nutné zachovávat výše zmíněný formát. V případě práce s jinými textovými editory je nutno použít formát ACII. Jen výjimečně je příjímán rukopis psaný psacím strojem (originál a kopie) na standardním papíře formátu A4, šířka textu 60 úhozů, délka 30 řádek na stránku, řádkování 2.

Členění textu: Titulní strana by měla obsahovat: (1) název práce v jazyce, kterým je psaná, (2) nezkrácená jména a adresy všech autorů, (3) bibliografickou identifikaci uspořádanou následovně: Novák, J. et Jones, K. L. (1995): Title of paper. - Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 50(1-4): 12-95, Praha. ISSN 0036-5343., (4) anglický abstrakt (max. 200 slov), (5) klíčová slova v angličtině (max. 15 slov). Po hlavním textu (6) následuje: (7) seznam použité literatury, (8) tabulky a jejich vysvětlivky, (9) vysvětlivky k obrázkům v textu a (10) vysvětlivky k fototabulím.

Seznam citované literatury: Všechny citace obsažené v textu musí být uvedeny v seznamu citované literatury, seřazené abecedně podle jmen autorů. Tituly prací publikovaných v češtině, slovenštině a jiných nekongresových jazycích a v jiné než latinské abecedě by měly být citovány v originálním jazyce. Doporučuje se k těmto názvům připojit anglický překlad v závorkách se jménem původního jazyka práce v závorkách na konci citace [např. (in Czech) nebo (with German summary) atd.]. Při přepisu azbuky do angličtiny nebo němčiny je autor povinen postupovat podle pravidel transliterace a vyhnout se transkripci (viz Acta Mus. Nat. Pratae, Ser. B, Hist. Nat., 50(1-4): 129).

Příklady citací:

Drinnan, A. N., Crane, P. R., Friis, E. M., Pedersen, K. R. (1990): Lauraceous flowers from the Mid-Cretaceous of eastern North America. - Bot. Gaz., 151(2): 370-384
Nováček, J., Nováčková, A. (1988): Malá čísla. - In: Novák, J. (ed.): Biometrika, Academia, Praha, pp. 20-40.
Samylina, V. A. (1956): Novyje cikadofity iz mezozoiskich otloženij Aldana [New cycadophytes from the Mesozoic sediments of the Aldan River]. - Bot. Žurnal, 41: 1334-1339 (in Russian).
Velenovský, J. (1885): Die Gymnospermen der böhmischen Kreideformation. - Ed. Grégr, Prag, 34 pp.

Obrazové přílohy: Přijímány jsou pouze černobílé fotografie na hladkém, lesklém papíře a obrázky kreslené tuší nebo kvalitně tištěné laserovou tiskárnou. Autor dbá, aby čísla, symboly a síla čar byly úměrné předpokládanému změnšení a označí všechny obrazové přílohy včetně tabulek na zadní straně příslušným číslem a svým jménem. Fotografie určené pro tisk na křídové tabule nalepí na bílou čtvrtku (rozměr zrcadla 174 x 238 mm). Vedle originálu příloh předkládá autor i jejich jednu xeroxovou nebo tištěnou kopii.

Práce splňující výše uvedené podmínky budou předloženy k posouzení anonymním recenzentům a o jejich konečném přijetí rozhodne redakční rada. Všechny přijaté práce budou podrobeny jazykové revizi. Redakční rada si vyhrazuje právo nechat v případě potřeby provést na náklady autora nový překlad a přepis textu.

Rukopisy zasílejte na adresu redaktora:
Dr. Jiří Kvaček
paleontologické oddělení, Národní muzeum
115 79 Praha 1, Václavské nám. 68
tel.: 24 497 239, fax: 24 22 64 88
e-mail: jiri.kvacek@nm.cz


GUIDE FOR AUTHORS

Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis
publishes original papers on various topics of scientific research in natural history, not published elsewhere.


Manuscript: The text should be submitted on disk 3.5 as well as two sets of clearly printed hard copy on A4 size paper. Recommended word processors: T602 for Czech authors, Word Perfect, Word or Ami Pro for foreign authors (left justification, page numbering, double line spacing, paper size: letter, digitised graphics in .TIFF of . EPS format). If using other word processors, pleased submit text in ASCII format. When, exceptionally, the manuscript is typed, 60 chracters per line, 30 lines per page, and double line spacing is required.

Arrangement of the manuscript: Title page shoud contain: (1) title of paper, (2) names and address(es) of author(s), (3) bibliographic information arranged as follows: Novák, J. et Jones, K. L. (1995): Title of paper. - Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 50(1-4): 12-95, Praha. ISSN 0036-5343., (4) English abstract (max. 200 words), (5) key words in English (max. 15 words). Main part of manuscript should be (6) main text, followed by (7) list of references, (8) tables with captions, (9) text-figure captions, and (10) photographic plate explanations.

References: All references in the text are in alphabetical order according to authors´ names. Papers published in Czech or other non-Congress languages are recommended to be referred to with an English translation of the title in brackets and the original language of the paper transliteraion and avoid transcription into English or German (see Acta Mus. Nat. Pratae, Ser. B, Hist. Nat., 50(1-4): 129).

Examples:

Drinnan, A. N., Crane, P. R., Friis, E. M., Pedersen, K. R. (1990): Lauraceous flowers from the Mid-Cretaceous of eastern North America. - Bot. Gaz., 151(2): 370-384

Nováček, J., Nováčková, A. (1988): Malá čísla. - In: Novák, J. (ed.): Biometrika, Academia, Praha, pp. 20-40.

Samylina, V. A. (1956): Novyje cikadofity iz mezozoiskich otloženij Aldana [New cycadophytes from the Mesozoic sediments of the Aldan River] - Bot. Žurnal, 41: 1334-1339 (in Russian).

Velenovský, J. (1885): Die Gymnospermen der böhmischen Kreideformation. - Ed. Grégr, Prag, 34 pp.

Illustrations: Black and white photographs an smooth, glossy paper, and diagrams drawn with Indian ink or printed on a laser printer only are accetable. The author is respondible for ensuring that numbers, symbols, and the widths of lines are legible on size reduction. Authors should put their name and the figure number on the reverse of every illustration, including tables. Photographs should be fixed firmly onto the white card (page lay-out 174 x 238 mm). Additionally, authors should enclose one copy (photocopy) of all illustrations.

Manuscript conforming to the above instruction will be sent for review to anonymous reviewers. Acceptance of manuscrits will be decided by an editorial board. All accepted manuscripts from other than native speakers will be sent for language checking. The editorial board reserves the right to require  a new translation by the authors, if necessary.

Manuscript should be sent to:
Dr. Jiří Kvaček
paleontologické oddělení, Národní muzeum
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
tel.: 24 497 239, fax: 24 22 64 88
e-mail: jiri.kvacek@nm.cz

 

Národní muzeum v Praze 2001