EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

Časopis Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (AEMNP) uveřejňuje dosud nepublikované entomologické práce se zaměřením na taxonomii, morfologii a fylogenetické studie a katalogy. Příspěvky jsou recenzovány 2 recenzenty a o jejich zveřejnění rozhoduje redakční rada. Rukopisy neodpovídající níže uvedeným pokynům mohou být vráceny bez předchozí recenze. Práce zadané do AEMNP nesmějí být současně zadány do jiných časopisů k dřívější nebo souběžné publikaci. Časopis je otevřen všem autorům, nejen pracovníkům Národního muzea.


Práce se přijímají do tisku v angličtině, u prací týkajících se fauny České republiky a Slovenska je možno po domluvě s redakcí zařadit český souhrn nebo klíč. Překlad si autor zajišťuje sám, redakce provádí pouze konečnou jazykovou korekturu rukopisů; práce vyžadující rozsáhlou revizi budou vráceny autorům k přepracování. Autoři článků musí respektovat Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury (ICZN 1999) a jeho významná doporučení, zejména Doporučení 16C týkající se uložení typového materiálu ve veřejných sbírkách. Citujte vždy anglickou verzi pravidel:
ICZN 1999: International Code of Zoological Nomenclature. Fourth Edition. International Trust for Zoological Nomenclature, London, 306 pp.


Rozsah přijímaných rukopisů není omezen počtem stran. Redakce si vyhrazuje právo zařadit dlouhé rukopisy jako supplementum. Články jsou publikovány bezplatně v černobílé tištěné podobě, v elektronické podobě článku (kterou dostává autor zdarma k dispozici pro vlastní použití) budou bezplatně zařazeny i barevné tabule. Vyžaduje-li autor zařazení barevných tabulí i v tištěné podobě článku, hradí si náklady na jejich tisk sám (kalkulaci zjistíme na požádání).


Každá práce musí obsahovat:


Záhlaví. Obsahuje (v uvedeném pořadí, vždy na samostatný řádek):

  1. Krátký a výstižný nadpis (ne více než 20 slov); autora a rok popisu taxonů, pokud nejsou nezbytné, vynechejte. Do závorky vždy specifikovat vyšší taxon, kterého se práce týká, např. (Coleoptera: Buprestidae)).

  2. Plné jméno a příjmení autora(ů), příjmení uvedené VERZÁLKAMI.

  3. Adresu autora (všech autorů), s uvedením zkratky země před poštovním směrovacím číslem (např. CZ-). Doporučujeme uvedení kontaktní e-mailové adresy.


Průběžná záhlaví (tj. text uvedený v záhlaví každé sudé stránky výsledného článku) vytváří redakce, autor se k jeho podobě může vyjádřit při autorské korektuře.


Abstrakt. Shrnuje stručně obsah práce (obvykle do 20 řádků), vyjmenovává všechny nomenklatorické činy provedené v článku (pak může být delší). Jména taxonů ze skupiny rodu a druhu jsou zde uvedena vždy s autory a rokem popisu – např. Panagaeus Latreille, 1802, Tachinus latiuscullus Märkel & Kiesenwetter, 1848, Schidium congoense (Schouteden, 1905) in BERGROTH & SCHOUTEDEN (1905).


Klíčová slova (Key words). Několik pojmů (ne více než 20 slov) charakterizujících práci. Slova z nadpisu mohou být opakována. Např.: Hymenoptera, Leucospididae, Leucospis, Palaearctic region, Czech Republic, taxonomy, key, host records.


Členění vlastního textu. U delších článků doporučujeme následující členění – úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze, poděkování (bez akademických titulů) a literatura. Pokud mají tyto kapitoly nadpisy, pište je tučně na samostatné řádky. Krátká sdělení nemusí mít vlastní text dále členěn.


Latinská jména taxonů. Latinská jména taxonů skupiny rodu a druhu pište v textu kurzívou, autora taxonu a rok popisu normálním fontem (mezi autorem a rokem popisu je čárka). Jména vyšších taxonomických kategorií než rod piště normálním fontem. Při první zmínce taxonu skupiny rodu nebo druhu v textu je nutné uvést celé jméno autora a rok popisu (bez ohledu na to, zda je jméno tohoto taxonu již uvedeno v abstraktu), při dalším opakování jména již autora ani rok popisu neopakujte.


Zkratky. Pro zkracování entomologických sbírek doporučujeme čtyřpísmenné zkratky podle ARNETT et al. (1993). Zkratky soukromých sbírek tvořte podle následujícího vzoru:
JSDI – John Smith, Dublin, Ireland.


ARNETT R. H. jr., SAMUELSON G. A., HEPPNER J. B., NISHIDA G. M., WATT J. C. & WOODRUFF R. E. 1993: The insect and spider collections of the world (2nd edition). Flora & Fauna Handbook 11:1-310 + i-vi. Seznam je rovněž přístupný na internetu: http://hbs.bishopmuseum.org/codens/codens-inst.html.


Seznam studovaného materiálu. Uvádějte dle potřeby údaje z lokalitních a determinačních štítků studovaných exemplářů, jednotlivé údaje oddělujte čárkou. Přesné citace údajů u typových exemplářů dejte do uvozovek (používejte britské uvozovky – ‘text’); doporučujeme používat lomítko (/) k oddělení řádků na témže štítku, a dvojité lomítko (//) k oddělení údajů na různých štítcích. Stát uvádějte VERZÁLKAMI tučně, provincie/spolkové státy KAPITÁLKAMI netučně. Datum pište bez mezer, používejte malé římské číslice pro označení měsíce (např. 12.viii.2003). Používejte následující symboly: samec – m*; samci – m*m*; samice – f* (f*f*); dělnice – w* (w*w*); kusy, u kterých není rozlišeno pohlaví – spec.; vajíčko/vaječná snůška – E; larva prvního až x-tého instaru – L1-Lx; kukla – P. V případě dochovaného materiálu tuto skutečnost uveďte (ex ovo, ex larva, ex pupa) spolu s datem sběru nedospělého stadia (nikoliv pouze s datem vylíhnutí dospělce). Poznámky autora (např. současnou podobu zeměpisného názvu) uvádějte v [hranatých závorkách]. Uložení kusů uvádějte v závorce pomocí zkratky sbírky, např. (NMPC), kterou vysvětlete v kapitole Materiál a metodika.
V případě popisů / redeskripcí druhů (a obdobně vyšších taxonů) doporučujeme držet se jednotně níže uvedeného příkladu. Při popisu nových taxonů ze skupiny rodu nezapomeňte stanovit typový nižší taxon. Používejte následující zkratky: gen. nov., sp. nov., ssp. nov., syn. nov., comb. nov., stat. nov., stat. restit. Místo desetinné čárky používejte v anglickém textu desetinné tečky.

Cercyon circumcinctus Reitter, 1889 / Cercyon novus sp. nov.
(Figs. 1-3, 24, 33)

Cercyon circumcinctum Reitter, 1889: 254.
Cercyon circumcinctus: HANSEN (1999), not auctt.
Cercyon (Cercyon) exemplum Klaus, 1999: 5, syn. nov.

Type locality. Greece, Euboea, sea by Dysthos.
Type material. Cercyon circumcinctus. HOLOTYPE: f*, ‘Euboea / See bei Dysthos / v. Oertzen // Holotypus 1889 / Cercyon circumcinctum Reitter’ (NMPC). PARATYPE: m*, same label data as holotype (NHMW). Cercyon exemplum. HOLOTYPE: etc.
Additional material examined. ALBANIA: Shkroder [= Shkodër], without date, 1 spec., without collector, M. Fikáček det. (NHMW). Shkoder [= Shkodër] env., < 400 m a.s.l., 14.vii.2000, 1 m* 2 f*f*, R. Fencl lgt., F. Hebauer det. (MFOC). GREECE: MACEDONIA, Rentina-Modi, 38°4128 N 23°3503 E, 3.-20.vii.2002, 2 m*m* 1 f*, M. Fikáček lgt. & det. (MFOC). Etc.
(Diagnosis.)
Description / Redescription. Body moderately convex. Length: 2.7-3.2 mm (holotype 3.1 mm); width: 1.5-1.8 mm (holotype 1.6 mm).
Coloration. Piceous to black, ...
Head with moderately strong but not very dense punctation, ...
Prothorax. ...
Variability. Though C. circumcinctus is not very variable, we observed a slight variability in the coloration of the elytra, the punctation of the elytral base, ...
Differential diagnosis. The general coloration of C. cirumcinctus is rather similar to that of C. putricola; it differs from the latter species by ...
Etymology. This species is dedicated to / named after ...
Bionomics. Unknown. / All specimens have been found in well-vegetated, stagnant water bodies (J. HÁJEK pers. comm.).
Distribution. Cercyon circumcinctus is distributed in the eastern Mediterranean area, occurring in ...
Remarks/Comments. ...


Citace literatury. V textu práce citujte literární prameny uvedením autora (kapitálkami) a letopočtu vydání práce: BOROVEC (2003) nebo (DE LATTIN 1967, LONBERG & GUSTAVSON 1937) a VESELÝ et al. (2002a, b) (při více než dvou autorech). V seznamu literatury je nutno uvést celou citaci. V případě potřeby použijte následující zkratky NOVÁK (in press / in prep. / unpubl. / pers. comm. 2006) (práce v tisku / připravovaný rukopis / nepublikovaný údaj / osobní sdělení).


Seznam literatury (References): Autory uvádějte v abecedním pořadí, při několika pracích od stejného autora chronologicky, více prací publikovaných v jednom roce malými písmeny za letopočtem, např. (1990a,b,c), písmena přiřazujte podle pořadí citací v textu. Citujte všechny autory a plný titul práce. Názvy periodik pište kurzívou a to v plném znění, počáteční písmena všech slov (vyjma předložek, spojek a členů) pište vždy velká. Pouze ve výjimečných případech, kde nelze plný název zjistit, vypište jej dostupnou zkratkou. Názvy monografií a sborníků z konferencí pište rovněž kurzívou (viz. DE LATTIN 1967, PASHCHENKO 1988). Číslo (ne ročník) časopisu se uvádí v kulaté závorce pouze v případě, že jednotlivá čísla mají samostatné stránkování nebo vycházela v různých letech (viz LONBERG & GUSTAVSON 1937). U prací, které nejsou psány v běžných jazycích (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, latina) a obsahují název nebo abstrakt v některém z těchto jazyků (viz VESELÝ et al. 2002), uveďte tento název i v cizojazyčném ekvivalentu (v kulatých závorkách). Není-li v práci cizojazyčný ekvivalent názvu uveden, uveďte překlad názvu článku do angličtiny [v hranatých závorkách] (viz PASHCHENKO 1988). U článků psaných v azbuce uveďte transliteraci názvu článku do latinky (e, ë, э = e, ж = zh, й = y, х = kh, ц = ts, ч = ch, ш = sh, щ = shch, ь, ъ = ’, ю = yu, я = ya; viz PASHCHENKO 1988). V případě článků psaných obrázkovým a jiným písmem uveďte jen název abstraktu v kongresovém jazyce (v kulatých závorkách) nebo překlad názvu do angličtiny [v hranatých závorkách] (viz REN 2004). V takovýchto případech uveďte na konci citace v závorce příslušnou poznámku (in Czech, German abstract) nebo (in Russian, English summary without title). Názvy taxonů ze skupiny rodu a druhu v seznamu literatury nepište (na rozdíl od textu) kurzívou.


Příklady citací:
BOROVEC R. 2003: Revision of genera Gyratogaster, Leianisorhynchus and Altonomus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Cyphicerini). Klapalekiana 39: 1-30.
LATTIN G. de 1967: Grundriss der Zoogeographie. Fischer Verlag, Jena, 602 pp.
LONBERG E. & GUSTAVSON C. 1937: Contribution to the life history of the striped wrasse. Arkiv för Zoologi 29(7): 1-16.
MAJER K. 1993: Dasytidae, Melyridae. Pp. 91-92. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV. (Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskiana, Supplementum 1: 3-172 (in English and Czech).
PASHCHENKO N. F. 1988: Podotryad Aphidinea – tli. [Suborder Aphidinea – aphids]. Pp. 546-686. In: LER P. A. (ed.): Operedelitel’ nasekomykh Dal’nego Vostoka SSSR v shesti tomakh. Tom II. Ravnokrylye i poluzhestkokrylye. [Key to the insects of the Far East of the Soviet Union in six volumes. Vol. II. Orthoptera and Hemiptera]. Nauka, Leningrad, 972 pp (in Russian).
REN Sh.-Zh. 2004: (Hemiptera: Nabidae). Pp. 142-144. In: (Insects of Mt. Shiwandashan area of Guangxi). China Forestry Publishing House, Beijing, 349 pp (in Chinese, English abstract).
VESELÝ P., RESL K. & TĚŤÁL I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 1997-2001 with supplementary pre-1997 data). Klapalekiana 38: 85-109 (in Czech, English summary).Tabulky jsou přijímány v co nejjednodušší úpravě v textovém formátu (soubory formátů RTF nebo DOC), případně ve formátu XLS (MS Excel). Výsledná grafická podoba tabulek je navrhována redakcí, autor se k navržené podobě může vyjádřit v autorské korektuře. V případě složitějších tabulek doporučujeme konzultovat úpravu předem s redakcí, ve výjimečných případech složitých tabulek si redakce vyhrazuje právo požadovat od autora úpravu tabulky podle dodaných instrukcí.


Černobílé grafické přílohy (pérovky, grafy, mapky) jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu TIF s rozlišením alespoň 600 dpi pro výsledný formát v tisku. Soubory jiných formátů se přijímají pouze po předchozí dohodě s redakcí. Obrázky mohou být také zaslány ve formě originálů nakreslených kontrastně na bílém papíře, zvětšených maximálně dvojnásobně oproti výsledné velikosti v tisku. V obou případech musí být obrázky smontovány do tabulí, průběžně číslovány, opatřeny měřítkem (má-li význam) a podrobnými vysvětlivkami. Vysvětlivky v rukopisu umístěte na konec textu. Doporučujeme vytvářet tabule odpovídající po zmenšení rozměrům zrcadla (129×181 mm), případně takové, které zaplní celou šířku zrcadla, i když na výšku budou nižší. Při sestavování tabule na velikost celého zrcadla pamatujte na prostor pro popisek (cca 7,5 mm pro jednořádkovou a 10,7 mm pro dvouřádkovou popisku).


Fotografické / barevné reprodukce jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu TIF s rozlišením 300 dpi pro velikost 10×14 cm, případně ve formě originálu. Pokud jsou barevné přílohy určeny i pro černobílou tištěnou podobu článku (tj. autor nepožaduje jejich zařazení v barvě i do tištěné podoby článku), musí být dodány v kvalitě použitelné po převodu i pro černobílý tisk. Doporučujeme konzultovat zařazení barevných tabulí předem s redakcí.
Redakce si vyhrazuje právo v případě dodání nekvalitních podkladů pro obrazové přílohy a tabulky či nesprávně smontovaných tabulí požadovat po autorovi jejich úpravu.
Popisky k obrázkům připravte podle následujícího vzoru:
Figs. 75-82. 75-77 – colour pattern of pronotum. 75-76 – Coccinella marussii Kapur, 1973. 75 – male; 76 – female. 77 – C. hodeki sp. nov., male. 78-82 – colour pattern of elytra. 78 – C. marussii; 79 – C. hodeki sp. nov.; 80-81 – C. magnopunctata Rybakow, 1889; 82 – C. t. transversoguttata Faldermann, 1835. Scale bars = 0.5 mm.


Redakce si vyhrazuje právo provést drobné formální úpravy textu ve smyslu těchto pokynů bez konzultace s autory.


Rukopis práce zasílejte do redakce v elektronické podobě ve formátu DOC nebo RTF (velikost písma 12, dvojité řádkování, řádky zarovnané vlevo, nepoužívejte dělení slov a neobvyklé formáty písma) e-mailem nebo na CD-discích.
Autor obdrží před tiskem práci ke korektuře. Autor(-ři) dostane(-ou) 50 výtisků a PDF soubor s barevným provedením své práce zdarma. Větší počet separátů si autor může objednat na vlastní náklady (kalkulaci na požádání zajistí redakce). Vyžádané předlohy a diskety se vracejí spolu se separáty.


Příspěvky zasílejte na adresu:
Redakce AEMNP, Entomologické oddělení Národního muzea, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic nebo na e-mail: aemnp@nm.cz.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů