EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy

POKYNY PRO AUTORY
Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis, Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy, vydává původní vědecké články většího rozsahu a monografie, dosud nepublikované jinde.

Obecné požadavky:
Upřednostňovány jsou práce v angličtině. Rukopisy mohou být odevzdány ve formátu DOC či RTF, na běžném datovém nosiči (CD, ZIP, FDD 3.5) nebo zaslány e-mailem (v podobě přílohy na adresu redaktora). Ve všech případech je spolu s elektronickou verzí požadován také jeden výtisk v adekvátní tiskové kvalitě.
Úprava textu: Zarovnání vlevo, dvojité řádkování, jediný, standardní font (např.:Times New Roman, Courier New), výška znaků 12, bez dělení slov a jakýchkoliv vložených obrázků. Užívejte české uvozovky („“) a pro jména autorů vědeckých jmen kapitálky namísto verzálek (např.: STERNBERG, 1820). Kurzívu užívejte jen pro jména ze skupiny rodu a druhu. V případě, že je zapotřebí poznámky, autor zařadí číslo poznámky přímo do textu a příslušnou poznámku umístí do zvláštního odstavce na konec rukopisu.
Struktura rukopisu: Na titulní straně uveďte: (1) název článku, (2) nezkrácené jméno a adresu autora (-ů), (3) bibliografickou identifikaci uspořádanou následovně: Novák, J. et Jones, K. L. (1995): Název článku (viz 1). - Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 50(1-4): 12-95, Praha. ISSN 0036-5343., (4) anglický abstrakt (max. 200 slov) a (5) klíčová slova (anglicky, max. 15 slov). Po hlavním textu (6) následuje seznam citací (7), případně text poznámek (8), tabulky s vysvětlivkami (9), vysvětlivky k obrázkům v textu (10) a vysvětlivky k fototabulím (11).
Citace: Všechny v textu uvedené publikace musí být zastoupeny v seznamu citované literatury, seřazené abecedně podle jmen autorů (viz příklady). Tituly publikované v češtině a dalších nekongresových jazycích by měly být citovány v původním znění s anglickým překladem v hranatých a udáním původního jazyka v kulatých závorkách [např. (in Czech) nebo (with German summary) atd., viz příklad (D) níže]. Při přepisu z jiné, než latinské abecedy je autor povinen postupovat podle pravidel transliterace, nikoliv transkripce [pro transliteraci z azbuky viz pravidla v: Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 50(1-4): 129]. Autor rovněž cituje práce publikované v elektronických časopisech [viz (E) níže] – nikoliv tedy pouhé internetové stránky.

Příklady citací:
(A) Drinnan, A. N., Crane, P. R., Friis, E. M., Pedersen, K. R. (1990): Lauraceous flowers from the Mid-Cretaceous of eastern North America. - Bot. Gaz., 151(2): 370-384.
(B) Macák, F. (1966): Křídový útvar v sz. Čechách (svrchní turon až santon); Kandidátská práce. - MS, ČGS: 1-82. Praha.
(C) Nováček, J., Nováčková, A. (1988): Malá čísla. - In: Novák, J. (ed.): Biometrika, Academia, Praha, pp. 20-40.
(D) Samylina, V. A. (1956): Novyje cikadofity iz mezozoiskich otloženij Aldana [New cycadophytes from the Mesozoic sediments of the Aldan River]. - Bot. Žurnal, 41: 1334-1339 (in Russian).
(E) Tychsen, A., Harper, D. A. T. (2004): Ordovician-Silurian distribution of Orthida (Palaeozoic Brachiopoda) in the greater Iapetus ocean region. – Palaeontologia Electronica, 7(1): 15pp. http://palaeo-electronica.org.
(F) Velenovský, J. (1885): Die Gymnospermen der böhmischen Kreideformation. - Ed. Grégr, Prag, 34 pp.

Ilustrace:
Výsledné obrázky a diagramy musí odpovídat šířce sloupce (84mm) nebo velikosti tiskové strany (174x238mm). Předložené ilustrace by neměly být menší ani více jak dvakrát větší než uvedené rozměry. Velikost a typ symbolů autor volí tak, aby byly čitelné i při předpokládaném zmenšení. Vektorová grafika a pérovky jsou přijímány v elektronické podobě (600, lépe 1200dpi), pérovky rovněž v černé tuši na kvalitním bílém papíře. Grafy jsou přijímány ve formátu XLS (včetně zdrojových dat), nebo jako obrázky (TIFF, EPS), tabulky jako oddělené soubory formátu DOC či XLS (např. „tab1.doc“, „tab2.xls“…). V případě užití černobílých rastrů (resp. výplní), obrázky musejí být předloženy v měřítku 1:1 (viz rozměry sloupce/stránky výše).
Fotografie, fototabule: Upřednostňovány jsou fotografie v elektronické podobě. Měly by splňovat následující parametry: černobílé nebo barevné (CMYK), minimální rozlišení 300, lépe 600 dpi, v předpokládané tiskové velikosti či mírně větší, s vyrovnanou distribucí odstínů (bez „přepalů“ apod.). Umístění a měřítko všech fotografií musí být autorem jednoznačně stanoveno. Při sestavování vlastních tabulí by se autor měl vyhnout větším prázdným místům a pokud možno fotografie řadit z leva doprava a shora dolů. Poměr velikosti vůči reálnému objektu se udává buď pomocí čárového měřítka v tabuli, nebo číselně (např.: „25x“) ve vysvětlivkách. Autor dbá, aby měřítka byla co nejjednotnější.
Rukopis splňující výše uvedené parametry bude předložen nejméně dvěma nezávislým recenzentům a o jeho konečném přijetí rozhoduje redakční rada. Všechny přijaté texty budou podrobeny jazykové revizi. Autor obdrží 50 separátních výtisků svého článku a v případě zájmu také jeho elektronickou verzi (PDF).
Rukopisy zasílejte na adresu redaktora: Dr. Jiří Kvaček, paleontologické oddělení, Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel.: (+420) 224 497 239, fax: (+420) 224 226 488, e-mail: jiri.kvacek@nm.cz.

Ethical Code:
Novelty of research material and authorship


The authors of the manuscripts are responsible for the scientific content and novelty of the research materials. Articles submitted for publication should not have been previously published. Authors may not submit a typescript that is under consideration elsewhere. Plagiarism and falsification of research data are considered as misconducts. All sources of previously published data must be referenced.

All authors should be listed on submitted papers.

Research funding
The source of research funding should be listed on all papers in separate paragraph.

Copyright
All copyright permissions must be cleared and if necessary paid for by the author. It is also the author's responsibility to include acknowledgements as stipulated by particular institutions. If necessary evidence in writing that such permissions have been secured from the rights-holder must be made available to the editors.


Plagiarism and falsification of research data are considered as misconducts.

Review
All manuscripts submitted to the National Museum journals are peer-reviewed by two reviewers. Names of reviewers are concealed.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel