EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce

Časopis přijímá původní a dosud nepublikované odborné studie, eseje, materiály, odborná sdělení, zprávy recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky a problematiky kulturního dědictví obecně, a to včetně obrazových a fotografických příloh.

Uzávěrka přijímání příspěvků pro rok 2017 je

28. února 2017 do 1. čísla,

31. srpna 2017 do 2. čísla.

Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz
Redakce přijímá rukopisy pouze v elektronické podobě (formáty .doc, .docx, .rtf) zaslané jako příloha e-mailu nebo zaslané poštou v elektronické podobě na CD nebo DVD, s průvodním dopisem obsahujícím adresu autora včetně e-mailového, případně telefonického spojení. Rukopisy jsou přijímány v češtině, slovenštině, angličtině a němčině.
Rozsah studií, esejí a materiálů je omezen na max. 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer a poznámkového aparátu).
Rozsah odborných sdělení, zpráv, recenzí a anotací na max. 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer a poznámkového aparátu).
Rukopis by měl splňovat ČSN 880220, tj. řádkování 2.60 úhozů na řádku, 30 řádků na stránce, nebo používat velikost písma 12 pt. a řádkování 1,5 - v poznámkách pak písmo 10 pt. a řádkování 1.
U textů přesahujících stanovený rozsah se lze individuálně domluvit s redakcí.
Stránky nesmějí využívat formátování a musí být číslovány.
Studie, eseje a materiály musí být doplněny českým a anglickým abstraktem v celkovém rozsahu 15-20 řádek a 3-7 klíčovými slovy.
Na konci příspěvků následuje seznam použité literatury.
Citační úzus se řídí podle normy ČSN ISO 690.


Monografie:
STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 160.

Opakování citace:

Ibidem, s. 123-130.

Články v časopisech:
KNÍŽÁK, Milan. Entartete Gedanken. Vesmír, 2008, roč. 87, č. 10, s. 702-704.
WEAVER, Wiliam. The collectors: command perfomances. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, s. 126-133.

Příspěvky ve sbornících:
STEHLÍK, Michal. Transformace sbírky Národního muzea v Praze. In: Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna, 1965. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2003, s. 75.

Má-li dokument 2-3 autory:
KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary.
BÁLINTOVÁ, Kateřina, KREUZZIEGEROVÁ, Radmila a ŠVÁCHA, Rostislav.
Má-li dokument více jak 3 autory:
SMITH, John, et al.
HERMANOVÁ, Hana, POTŮČEK, Jakub, JIRÁTOVÁ, Kristýna a kol.

Elektronické monografie:
BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://lib.myilibrary.com?ID=86355

Elektronické časopisy:
Ikaros [online]. Praha: 2012, roč. 16, č. 13 [cit. 2. 11. 2012]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/

Články v elektronických časopisech:
UHLÍŘ, Zdeněk. „BIBLIOTHECA UNIVERSALIS“ a úskalí globální a digitální knihovny. Ikaros [online].Praha: 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 17. 1. 2013]. Dostupné z:
http://www.ikaros.cz/bibliotheca-universalis-uskali-globalni-digitalni-knihovny
Obrazové nebo fotografické přílohy, tabulky, grafy či další grafický materiál je třeba dodat jako samostatné soubory, obrázky ideálně ve formátu .tif, grafy ve formátu .xls.
Redakce si vyhrazuje právo k publikování obrazových příloh a k formálním a jazykovým úpravám textu. Redakce provádí pouze konečnou jazykovou korekturu rukopisů; texty vyžadující rozsáhlou revizi budou vráceny autorům k přepracování.
Odborné studie, eseje a materiály procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, které může mít maximálně dvě kola, a následným schválením redakční radou.
Každý text posuzuje minimálně jeden recenzent a na základě recenzního řízení rada text přijme, vrátí k přepracování nebo zcela zamítne.
O publikování odborných sdělení, zpráv, recenzí a anotací rozhoduje redakční rada.
O výsledku přijímacího řízení je autor textu informován písemně (e-mailem), a to nejpozději do dvou měsíců po obdržení rukopisu.
Respektování požadavků recenzentů a formálních standardů časopisu je podmínkou publikace jakéhokoli textu.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel