EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Acta Musei Nationalis Pragae - Historia

POKYNY PRO AUTORY

Redakce přijímá návrhy na monotematická dvojčísla vycházející zejména z výzkumných témat dotýkajících se sbírkových fondů Národního muzea. Zároveň přijímá samostatné stati, dále recenze literatury, zprávy a komentáře.

Návrhy na tematická dvojčísla i samostatné rukopisy posílejte na adresu amn.historia@nm.cz.

Redakce přijímá rukopisy v elektronické podobě ve formátech .doc, .docx, .rtf), s průvodním dopisem obsahujícím kontaktní adresu včetně e-mailového spojení.

Rukopisy vědeckých statí zasílejte ve dvou variantách: 1) v plné variantě, včetně abstraktu, klíčových slov, informací o autorovi/ce a kontaktní adresy a e-mailové adresy; 2) v anonymní verzi, která musí být shodná s plnou verzí s výjimkou údajů, podle kterých je možné identifikovat autora/ku. Redakce si vyhrazuje právo provést další nezbytnou anonymizaci textu předtím, než text postoupí do recenzního řízení.
Původní vědecké stati se musí pohybovat v rozsahu 10–35 normostran, recenze literatury by neměly přesahovat 7 normostran a zprávy a komentáře 5 normostran. Texty jsou přijímány v češtině, slovenštině i angličtině. Původní vědecké stati doprovází anglický abstrakt (1–2 odstavce) a 3-7 klíčových slov v angličtině. Obojí je možné dodat v češtině nebo slovenštině, překlad zajistí redakce. V textu musí být použita velikost písma 12 pt a řádkování 1, 5, v poznámkách pod čarou pak velikost písma 10 pt a řádkování 1. Stránky nesmí využívat formátování a musí být číslovány. Součástí původních vědeckých statí musí být poznámkový aparát. Seznam literatury se k textu nepřikládá.

Obrazové nebo fotografické přílohy, tabulky, grafy, apod. je potřeba dodat jako samostatné soubory, obrázky ideálně ve formátu .tif, grafy ve formátu MS Excel. Autoři a autorky textů odpovídají za zajištění autorských a reprodukčních práv svých obrazových a fotografických příloh.

Redakce provádí pouze konečnou jazykovou korekturu rukopisů, texty vyžadující rozsáhnou revizi budou autorům/kám vráceny k přepracování. Respektování pokynů pro autory a citačního úzu časopisu je podmínkou přijetí jakéhokoli textu.


Přímou řeč uvádějte v uvozovkách a kurzívě. Výpustky v přímé řeči formou trojtečky v hranatých závorkách. Použití zkratky v textu, resp. poznámkovém aparátu musí předcházet alespoň jedno uvedení nezkráceného názvu. Př. Národní muzeum (dále jen NM).

Na zdroje odkazujte formou poznámek pod čarou. Poznámky vkládejte pomocí automatického formátování textového editoru bezprostředně za interpunkci.


Citační úzus

Způsob odkazování na jednotlivé typy zdrojů:

Tištené zdroje:

Archivní materiály

Při citacích archivního materiálu postupujte od obecného ke konkrétnímu - nejprve uveďte název a místo instituce (archivu), dále název fondu a poté bližší určení pramene.

Příklad:
Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze (dále jen LA PNP), fond (dále jen f.) Výbor pro volební právo žen, přír. č. 22/76, inv. č. 1724, protokol z protestní schůze žen konané 18. března 1906 v Praze na Žofíně, fol.1.

Monografie jednoho autora

Jméno PŘÍJMENÍ AUTORA, název monografie, místo a rok vydání, rozsah stran.

Příklad:
Jitka MALEČKOVÁ, Úrodná půda: Žena ve službách národa, Praha 2002, s. 56.
Ivan MEDEK, Děkuji, mám se výborně, Praha 2005, s. 75–78.

Při opakovaní odkazu
Iniciála křestního jména autora, PŘÍJMENÍ AUTORA, zkrácený název knihy, citovaná strana/strany.


Příklad:
J. MALEČKOVÁ, Úrodná půda, s. 56.
I. MEDEK, Děkuji, mám se výborně, s. 75–78.


Monografie více autorů

Jména a PŘÍJMENÍ AUTORŮ oddělená pomlčkou, název monografie, místo a rok vydání, rozsah stran.

Příklad:
Jiří KÖSSL – Marek WAIC, Český tramping 1918-1945, Liberec 1992, s. 59.

Při opakovaní odkazu
Iniciály křestních jmen autorů, PŘÍJMENÍ AUTORŮ oddělená pomlčkou, zkrácený název knihy, citovaná strana/strany.

Příklad:
J. KÖSSL – M. WAIC, Český tramping, s. 59.Kapitola v kolektivní monografii

Jméno a PŘÍJMENÍ AUTORA, název kapitoly, in: jméno a PŘÍJMENÍ editora/editorů (eds.), název knihy, místo a rok vydání, rozsah stran.

Příklad:
Dana MUSILOVÁ, Mothers of the Nation: Women’s Vote in the Czech Republic, in: Blanca RODRÍGUEZ-RUIZ – Ruth RUBIO-MARÍN (eds.), The struggle for Female Suffrage in Europe, Leiden – Boston 2012, s. 208 – 223.
Při opakovaní odkazu Iniciála křestního jména autora, PŘÍJMENÍ AUTORA, zkrácený název kapitoly a citovaná strana/strany.

D. MUSILOVÁ, Mothers of the Nation, s. 208.

Článek v odborném časopise

Jméno a PŘÍJMENÍ AUTORA, název článku, název časopisu, rok vydání, ročník, číslo a rozsah stran.

Příklad:
Jana MEZEROVÁ, Češi a Němci ve vzduchu. Počátky bezmotorového létání v meziválečném Československu, Časopis Národního muzea, řada historická, 2014, roč. 183, č. 3 – 4, s. 12.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů