EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie

Redakce přijímá původní vědecké stati v rozsahu 10–35 normostran, recenze literatury v rozsahu 3–10 normostran a zprávy o literatuře, konferencích či dalších projektech v rozsahu 1–2 normostrany. Texty zasílejte ve formátu Microsoft Word na emailovou adresu jitka_gelnarova@nm.cz.

Výběr jednotlivých textů k otištění podléhá rozhodnutí redakční rady. Vědecké stati, které jsou zvažovány redakcí k publikaci, procházejí zcela anonymním a nezávislým recenzním řízením. O jejich přijetí či odmítnutí rozhoduje redakční rada na základě dvou recenzních posudků.

Původní vědecké stati doprovází anglický abstrakt (cca 1–2 odstavce) a klíčová slova v angličtině. Obojí je možné dodat v češtině, překlad zajistí redakce. Součástí původních vědeckých statí i recenzí literatury musí být poznámkový aparát. Seznam literatury se k textu nepřikládá.

Přímou řeč uvádějte v uvozovkách a kurzívě. Výpustky v přímé řeči formou trojtečky v hranatých závorkách. Použití zkratky v textu, resp. poznámkovém aparátu musí předcházet alespoň jedno uvedení nezkráceného názvu. Př. Národní muzeum (dále jen NM).

Na zdroje odkazujte formou poznámek pod čarou. Poznámky vkládejte pomocí automatického formátování textového editoru bezprostředně za interpunkci.

Citace v poznámkách

Způsob odkazování na jednotlivé typy materiálů:

1. Archivní materiály:

Při citacích archivního materiálu postupujte od obecného ke konkrétnímu - nejprve uveďte název a místo instituce (archivu), dále název fondu a poté bližší určení pramene.

Příklad:
Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze (dále jen LA PNP), fond (dále jen f.) Výbor pro volební právo žen, přír. č. 22/76, inv. č. 1724, protokol z protestní schůze žen konané 18. března 1906 v Praze na Žofíně, fol.1.

2. Monografie jednoho autora:

Příklad:
Jitka MALEČKOVÁ, Úrodná půda: Žena ve službách národa, Praha 2002, s. 56.
Ivan MEDEK, Děkuji, mám se výborně, Praha 2005, s. 75–78.

Při opakovaní odkazu uveďte jméno autora (u kř. jména jen iniciálu), zkrácený název knihy a citovanou stranu/strany.


Příklad:
J. MALEČKOVÁ, Úrodná půda, s. 56.
I. MEDEK, Děkuji, mám se výborně, s. 75–78.


3. Monografie více autorů:

Příklad:
Jiří KÖSSL – Marek WAIC, Český tramping 1918-1945, Liberec 1992, s. 59.

Při opakovaní odkazu uveďte jména autorů (u kř. jména jen iniciálu), zkrácený název knihy a citovanou stranu/strany.

Příklad:
J. KÖSSL – M. WAIC, Český tramping, s. 59.3. Kapitola v kolektivní monografii:

Dana MUSILOVÁ, Mothers of the Nation: Women’s Vote in the Czech Republic, in: Blanca RODRÍGUEZ-RUIZ – Ruth RUBIO-MARÍN (eds.), The struggle for Female Suffrage in Europe, Leiden – Boston 2012, s. 208.
Při opakovaní odkazu uveďte jména autora/autorů kapitoly (u kř. jména jen iniciálu), zkrácený název kapitoly a citovanou stranu/strany.

Dana MUSILOVÁ, Mothers of the Nation, s. 208.

Článek v odborném časopise:

Jana MEZEROVÁ, Češi a Němci ve vzduchu. Počátky bezmotorového létání v meziválečném Československu, Časopis Národního muzea, řada historická, 2014, roč. 183, č. 3 – 4, s. 12.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel