EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie

Acta Musei Nationalis Pragae, Series C – Historia Literarum, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, vydává původní vědecké články většího rozsahu a monografie, dosud nepublikované jinde.
Rukopisy se odevzdávají v editoru WORD, fomát rtf (elektronicky nebo na CD). Doporučuje se odevzdat i papírovou podobu příspěvku.

TEXT
Autor odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých obrazových příloh.

Celková úprava textu
NÁZEV ČLÁNKU je uveden tučně a verzálami, jméno autora pod tím nikoliv. Písmo – Times New Roman, velikost 12, řádkování 1, 5. Text graficky neupravujte, nepoužívejte styly, centrování apod., pouze písmo obyčejné, tučné a kurzívu. Názvy kapitol lze tučně, citáty kurzívou (s uvozovkami).

Odstraňte všechny zdvojené (popř. vícečetné) mezery, tj. Národní muzeum, nikoli Národní muzeum, neupravujte začátky odstavců pomocí mezer ani tabulátorů, pro nový odstavec prostě jen zmáčkněte enter
nedělte slova na konci řádků
tabulky vytvářejte ve Wordu nebo Excelu pomocí funkcí k tomu určených, nikoli například upravováním rozmístění textu na stránce pomocí mezerníku

Tečky, pomlčky
- za tečkou se zpravidla dělá mezera, a to nejen na koncích vět, ale např. i v datech, zkratkách: tj. 13. 1. 2012, 13. ledna, inv. č. 5, dr. J. Novák, obr. 4 , nikoli 13.1.2012, 13.ledna, inv.č.5, dr.J.Novák, obr.4; výjimkou jsou samozřejmě např. internetové adresy a jiné ustálené způsoby záznamu bez těchto mezer
- před tečkou, čárkou se mezery nepíší, tj. Psal, ale nedopsal., nikoli Psal , ale nedopsal .
totéž platí pro dvojtečku v běžném textu
za viz se nepíše tečka (jde v podstatě o sloveso)
- Rozlišujte prosím spojovníky, psané krátkou čárkou a bez mezer (např. „Praha-Libeň“) a pomlčky, psané dlouhou čárkou a s mezerami (např. „zíral – zkoprnělý hrůzou – na mrtvolu“). Pouze při označování rozsahu stránek či časového období označeného letopočty pište pomlčku bez mezer (např. „NOVÁK 1976, s. 3–15“, či „v letech 1939–1945“).
- rozlišujte spojovník – (červeno-bílý, Pavla Horáková-Poláková, Praha-Strašnice) od pomlčky – (1973–1980, Josef Schulz – architekt Národního muzea), pomlčku vytvoříte pomocí ctrl + minus (minus na číselné klávesnici)

Číslice
- rozlišujte číslici nula a verzálku O (0 – O), jedničku a malé l nebo velké I (1 – l, 1 – I)
- matematické značky se oddělují mezerou: 6 – 2 + 2 : 3 = 2. Kladné nebo záporné (ctrl minus) označení hodnot je bez mezery: +5 °C, –7 °C.
- v případě rozmezí letopočtů, dat a stránek aj. používejte výhradně pomlčku bez mezer (např. 1962–1967, 22.–26. května 1964, s. 1–5)
- u číslic oddělujte trojice řádů mezerou: 1 000, 10 000, desetinná čísla pak v podobě 1,56 (nikoli 1, 56 ani 1.56); letopočty pak bez mezery: r. 1956
- značky jednotek se píšou s mezerou za číslicí: 32 km, 50 l, 35 °C; stupeň se píše pomocí levý alt + 0176 – 27° těsně, stupeň Celsiův 27 °C s mezerou
- znak „%“ oddělujte od číslice mezerou – patnáct procent píšeme 15 %; 15% znamená patnáctiprocentní
- používejte znak pro krát × – nikoli písmeno x, píše se pomocí levý alt + 0215

Psaní uvozovek
Zásady psaní uvozovek a interpunkce v přímé řeči
Př.
Špatně
"Počet tvých dnů je sečten,padouchu",vykřikl šerif West a proděravěl Billa,známého zloděje koní,desítkou výstřelů. A bude od něj-pokud nevstane z mrtvých-navždy pokoj,pomyslel si v duchu. "Víš ty co",zahučel West do zlosynovy tuhnoucí tváře,"nechám tě tady supům,nemáš-li nic proti tomu".
Správně
„Počet tvých dnů je sečten, padouchu,“ vykřikl šerif West a proděravěl Billa, známého zloděje koní, desítkou výstřelů. A bude od něj – pokud nevstane z mrtvých – navždy pokoj, pomyslel si v duchu. „Víš ty co,“ zahučel West do zlosynovy tuhnoucí tváře, „nechám tě tady supům, nemáš-li nic proti tomu.“

POZNÁMKOVÝ APARÁT
Písmo – Times New Roman, velikost 10. Poznámkový aparát vytvářejte pomocí funkce Poznámka pod čarou v MS Word (poznámky se tedy píšou se pod čarou, ne za text). Číslice poznámek se píšou za koncem věty, vztahuje-li se poznámka k celé větě, či uprostřed věty, vztahuje-li se poznámka jen k jednomu slovu či úseku souvětí.
Interpunkce a poznámka v horním indexu – až za interpunkcí (př.: úseku, úseku. ).
Každá poznámka začíná velkým písmenem a končí tečkou.
Citace se řídí platnou mezinárodní normou.


SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Uvádí za textem a zahrnuje všechny práce citované v textu zpravidla seřazené v abecedním pořádku podle jména prvního autora. Je nutné všechny citace zpracovat jednotně. Citace se řídí platnou mezinárodní normou.
Př.
U častěji citované práce lze zvolit v poznámkovém aparátu pod textem zkrácenou formu citace, která pak bude v plném znění bude uvedena v seznamu.

Př. 1 Jen poznámka pod čarou:
SCHEYBAL, Josef. Josef Ter, jarmarečni písničkář. Československá etnografie 1955, 3, č. 1, s. 72–96.
FORBELSKÝ, Josef. Polistopadová trpělivost dona Quijota: rozhovor Miloslava Uličného s Josefem Forbelským. Plav, 2007, roč. 3, č. 3, s. 2–4.
PROKOP, D. Kniha o Máchově Máji. Praha: Academia, Praha 2010, s. 275.

Př.2. Poznámka pod čarou a Seznam použité literatury

Poznámka pod čarou
PROKOP 2010, s. 275.
FORBELSKÝ, s. 2.
Seznam použité literatury
PROKOP 2010: PROKOP, Dušan. Kniha o Máchově Máji. Praha: Academia, Praha 2010. 341 s.
FORBELSKÝ 2007: FORBELSKÝ, Josef. Polistopadová trpělivost dona Quijota: rozhovor Miloslava Uličného s Josefem Forbelským. Plav, 2007, roč. 3, č. 3, s. 2–4.

ILUSTRACE
Obrázky se zařazují do textu i za text. Obrázky či tabulky označujte čísly podle pořadí, v jakém si přejete je zařadit do textu.
Všechny ilustrace musí mít kvalitu vhodnou pro tisk. Obrázky se tisknou černobíle, ve výjimečném případě barevně, pokud jsou zajištěny peníze navíc, např. od sponzora. Podklady pro obrázky musí být předány na v digitální formě (s dostatečným rozlišením), nejlépe formát jpg.
Popisky k obrázkům: mělo by být uvedeno: označení předmětu vyobrazení, popř. autorství, místo a doba vzniku, materiál. Lze uvést též rozměry, vlastníka, popř. inventární číslo, autora fotografie. Popisky budou umístěny pod reprodukcemi obrázků. Písmo popisek – kurzívou, bez tečky na konci.

RESUMÉ
Připojte prosím též stručné resumé v některém ze světových jazyků (přednost dáváme angličtině a němčině, ale lze i jný jazyk, podle obsahu článku) nebo české podklady pro resumé. Rozsah resumé – podle délky článku (1/1 či 1 s., max. 2 s.). Resumé bude uvedeno za článkem.

ABSTRACT a KEYWORDS
Abstrakt se uvádí před vlastním textem (stručně obsah příspěvku – max. 1016 znaků včetně mezer; tento rozsah abstraktu je požadován ve struktuře RIV). Velikost písma – 11 Obsahuje název článku (tučně)
Klíčová slova by měla co nejlépe charakterizovat studovaný problém (obvykle do 10 slov; doporučováno, aby klíčová slova neobsahovala již slova z názvu). Abstrakt a klíčová slova jsou uváděna v angličtině. Dodejte prosím anglicky nebo česky (podklad pro překlad).

Užitečným pomocníkem při psaní kromě Pravidel českého pravopisu je internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/.
Způsob citování v seznamu literatury:
Je nutno citovat podle mezinárodní normy ISO 690:2010 (http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43320) – anglická verze
Česká verze:
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) : Část 1 – Citace : Metodika a obecná pravidla [online]. Verze 3.3 c1999-2004.
http://intro.nm.cz/dokumenty/veda/citace_iso692.pdf

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) : Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů [online]. Verze 3.1 c1999-2004. http://intro.nm.cz/dokumenty/veda/citace_iso690.pdf
Normy přístupny též na Bibliografické reference. Výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
Příklady

Monografie:
VOREL, Petr. Paní z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubři hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha: Rybka Publishers, 1999.

Edice:
BALBÍN. Bohuslav. Pamětni nápis Bernardu Ignácovi z Martinic. Výběr textů K vyd. připravil, vybral a z lat. přel. Josef HEJNIC. Praha: Vyšehrad, 1988.

FRIMMOVÁ, Eva. Podiel dominikanov na kulturnom vyvoji v Bratislave v 2. polovici 15. Storočia. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Dejiny a kultura rehoľnych komunit na Slovensku. Trnava: Trnavska univerzita 1994, s. 182–183

Části a stati v monografiích
Jméno autora. Název zdrojového dokumentu. Označení vydání. Číslo části. Sekundární odpovědnost, odpovědnost k vydání, editor. Místo vydání:. Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky.. Lokace ve zdrojovém dokumentu
Kapitoly v knize – jeden autor
Př.
CANTÚ, M. Mistrovství v DELPHI 2 pro Windows 95/NT. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1996. 975 s.. Kapitola 17, Vytváření databázových aplikací, s. 506–561.

Kapitoly v knize – různí autoři
Př.
TOMAN, M. – KREJČÍ, J. Imunita proti infekci. In Veterinární imunologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. Kapitola 4, s. 153–229.

Příspěvky v časopisech
Odpovědnost za příspěvek. Název příspěvku. Sekundární odpovědnost. Název zdrojového dokumentu, rok, ročník, číslo svazku, lokace části.

Př.
FORBELSKÝ, Josef. Polistopadová trpělivost dona Quijota: rozhovor Miloslava Uličného s Josefem Forbelským. Plav , 2007, roč. 3, č. 3, s. 2–4.

Příspěvky ve sborníku
Odpovědnost za příspěvek. Název příspěvku. In Název zdrojového
dokumentu
. Primární odpovědnost za zdrojový dokument. Vydání. Místo vydání:
Jméno nakladatele, Rok. Lokace ve zdrojovém dokumentu.

Př.
IWAZUME, Michiaki – TAKEDA, Hideaki – NISHIDA, Toyoaki. Ontology-based Information from the Internet. In Knowledge organization and change: proceedings of the fourth international ISKO conference 15–18 July, 1996 Washington, DC. USA. Frankfurt am Main: INDEKS, 1996. s. 261–272.

Články v seriálových publikacích
Odpovědnost za příspěvek. Název příspěvku. Sekundární odpovědnost. Název zdrojového dokumentu, rok, ročník, číslo svazku, lokace části.

Př.
MAŤA, Petr. Generálni archiv bosých karmelitánů v Římě. Archiv český 2003, roč. 53, č. 2, s. 98–99:
FORBELSKÝ, Josef. Polistopadová trpělivost dona Quijota: rozhovor Miloslava Uličného s Josefem Forbelským. Plav, 2007, roč. 3, č. 3, s. 2–4.
CORCORAN, Mary. Taxonomies: hope or hype? Online, 2002, vol. 26, no.5,
s. 76–78.

Diplomové, rigorózní a habilitační práce

KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. 89 s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře andragogiky. Vedoucí diplomové práce Zdeněk Kratochvíl.

HANÁKOVÁ, J. Edice Petlice: příspěvek k dějinám českého samizdatu. Praha: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 1998. 123 s., 42 s. příloh. Vedoucí diplomové práce Prof. PhDr. Jiří Cejpek, Csc.
Citace elektronického zdroje
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN. Latin American Network Information Center – LANIC [online]. Austin (Texas): University of Texas at Austin, Lozano Long Institute of Latin American Studies, © 1992–2011 [cit. 2011-10-10]. Dostupný z: http://lanic.utexas.edu/las.html.
Cite them right – electronic information. URL: [cit. 1999-12-10].

Článek v elektronickém seriálu

HEJTING, Ingo. InterConnectivity and the hybrid library. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné z .

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel