EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie

TEXT
Zaslání textu a další požadavky
Text posílejte elektronicky ve formátu doc nebo docx.
Text opatřete anglickým názvem příspěvku, anglickým abstraktem v délce max. 1200 znaků včetně mezer a pěti klíčovými slovy v angličtině.

Formátování a fonty
Text je psán písmen Times New Roman (Unicode), velikost 12, řádkování 1,5. Název článku je psán písmen Times New Roman (Unicode), velikost 14, tučně. Za nadpis je možno pomocí znaku * připojit dedikaci na grant či projekt.

Způsob citování
Pro poznámky pod čarou užívejte příslušnou automatickou funkci v programu Microsoft Word, poznámky musí být umístěny průběžně pod textem, nikoliv na konci příspěvku.
V poznámkách pod čarou citujte literaturu pouze ve zkrácené podobě (např. MAŠEK 2015, s. 1–2), více odkazů oddělujte středníkem (MAŠEK 2015, s. 1–2; ŠÍPEK 2013, s. 5–7). Jinak jsou poznámky pod čarou určeny primárně pro doplňující výklad nebo komentář k hlavnímu textu.
Na konci studie musí být uveden Seznam použité literatury, od něhož lze oddělit oddíl Prameny.

Za Seznamem použité literatury nutno uvést základní údaje o autorovi v tomto formátu:
jméno a příjmení
pracoviště autora,
adresa
e-mail

Zásady citování seznamu použité literatury
Literatura je citována podle platné normy ČSN ISO 690:2011, podrobnější informace naleznete na ČSN ISO 690:2011 a na http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

V bibliografických záznamech se používají výhradně tyto zkratky: (ed.) = editor, (edd.) = editoři, (trad.) = překlad

Autoři jsou uvedeni v abecedním pořadí, více příspěvků od jednoho autora je řazeno chronologicky vzestupně, více příspěvků od téhož autora z téhož roku je odlišeno písmeny za letopočtem.

MAŠEK 2013: MAŠEK, Petr. …
MAŠEK 2014: MAŠEK, Petr. …
MAŠEK 2015a: MAŠEK, Petr. …
MAŠEK 2015b: MAŠEK, Petr. …

Citování monografií:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Místo: nakladatel, rok. (příp. Edice, číslo edice).
ČAJKA 2011: ČAJKA, František. Církevněslovanská legenda o sv. Anastázii. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011.
ČAJKA – ČERNÝ 2016: ČAJKA, František – ČERNÝ, Marcel (edd.). Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti, perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016.
BLÁHOVÁ 1973: BLÁHOVÁ, Emilie. Nejstarší staroslověnské homilie (syntax a lexikon). Praha: Academia, 1973. Studie ČSAV; č. 11/1973.

Citování kapitoly v monografii:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In: PŘÍJMENÍ, Jméno (ed.). Název publikace. Místo: nakladatel, rok, strany.
JOHNOVÁ 2008: JOHNOVÁ, Radka. Segmentace firem a organizací. In: Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, s. 85–87.

Citování příspěvku ve sborníku:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In: PŘÍJMENÍ, Jméno (ed.). Název sborníku. Místo: nakladatel, rok, strany.
HORÁLEK 1948: HORÁLEK, Karel. K otázce lexikálních bohemismů v staroslověnských památkách. In: Slovanské studie. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1948, s. 115–119.

Citování studií v časopisech:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu, ročník, rok, číslo, strany.
TŘEŠTÍK 1984: TŘEŠTÍK, Dušan. Diskuze k předloze václavské legendy Laurentia z Monte Cassina. Listy filologické 107, 1984, č. 2, s. 85–89.
GRAUS 1966: GRAUS, František. Slovanská liturgie a písemnictví v Čechách. Český časopis historický 14, 1966, s. 479–495.

Citování diplomových a dizertačních prací:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Místo vytvoření, rok vytvoření. Druh práce. Název školy.
KAVÁLKOVÁ 2009: KAVÁLKOVÁ, Monika. Analýza vybraných kapitol staroslověnského překladu Gumpoldovy legendy. Olomouc 2009. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta.

Citování elektronických zdrojů:
Manuscriptorium – Digital Library of Written Cultural Heritage [online]. Národní knihovna České republiky. [cit. 17. 1. 2017]. Dostupné z: http://manuscriptorium.com
Vokabulář webový [online]. Verze 0.8.0. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. [cit. 17. 1. 2017]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz

Citování pramenů:
Rukopisy: Název, instituce, signatura, folio.
Liber viaticus Jana ze Středy, Národní muzeum, Knihovna národního muzea, sign. XIII A 12, fol. 69v.

Staré tisky: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Místo: Tiskař, rok. Strana. Bibliografie + číslo.
HABERMANN, Johann. Vita Christi: Život a celá Evangelistská Historia o Pánu Ježíši Kristu. Praha: Michael Peterle, 1579. Knihopis č. 2835.

Archivní prameny: Název instituce, značka/název fondu či sbírky, inventární číslo nebo signatura, číslo kartonu/knihy/složky/spisu, případně datum a místo vydání listin, název nebo stručný popis úředních knih a jejich časový rozsah, u rozsáhlejších materiálů číslo strany.
Archiv města Brna, fond A 1/3 Archiv města Brna – Sbírka rukopisů a úředních knih, rkp. č. 3, ff. 1r–2v


ILUSTRACE
Autorská práva
Autor odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých obrazových příloh k tištěné i elektronické publikaci.

Formát obrazové přílohy
Obrazovou přílohu zasílejte v rozlišení minimálně 300 dpi ve formátu jpg, jpeg nebo tiff.

Každý obrázek očíslujte, opatřete základním popiskem a příslušné číslo obrázku umístěte do textu příspěvku tam, kde si ho přejete po sazbě (alespoň přibližně) mít.
zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel