EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum

TEXT
Zaslání textu a další požadavky
Text posílejte elektronicky ve formátu .doc nebo .docx.
Text opatřete anglickým názvem příspěvku, anglickým abstraktem v délce max. 1200 znaků včetně mezer a pěti klíčovými slovy v angličtině.

Formátování a fonty
Použijte písmo Times New Roman (Unicode), velikost 12, řádkování 1,5. Název článku pište písmem Times New Roman (Unicode), velikost 14, tučně. Za nadpis je možno pomocí znaku * připojit dedikaci na grant či projekt.

Způsob citování
Pro poznámky pod čarou užívejte příslušnou automatickou funkci v programu Microsoft Word, poznámky musí být umístěny průběžně pod textem, nikoliv na konci příspěvku.
V poznámkách pod čarou citujte literaturu pouze ve zkrácené podobě (např. MAŠEK 2015, s. 1–2), více odkazů oddělujte středníkem (MAŠEK 2015, s. 1–2; ŠÍPEK 2013, s. 5–7). Jinak jsou poznámky pod čarou určeny primárně pro doplňující výklad nebo komentář k hlavnímu textu.
Na konci studie musí být uveden Seznam použité literatury, od něhož lze oddělit oddíl Prameny.

Za Seznamem použité literatury nutno uvést základní údaje o autorovi v tomto formátu:
jméno a příjmení
pracoviště autora,
adresa
e-mail

Zásady citování seznamu použité literatury
Literatura je citována podle platné normy ČSN ISO 690:2011, podrobnější informace naleznete na ČSN ISO 690:2011 a na http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

V bibliografických záznamech se používají výhradně tyto zkratky: (ed.) = editor, (edd.) = editoři, (trad.) = překlad

Autoři jsou uvedeni v abecedním pořadí, více příspěvků od jednoho autora je řazeno chronologicky vzestupně, více příspěvků od téhož autora z téhož roku je odlišeno písmeny za letopočtem.

MAŠEK 2013: MAŠEK, Petr. …
MAŠEK 2014: MAŠEK, Petr. …
MAŠEK 2015a: MAŠEK, Petr. …
MAŠEK 2015b: MAŠEK, Petr. …

Citování monografií:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Místo: nakladatel, rok. (příp. Edice, číslo edice).
ČAJKA 2011: ČAJKA, František. Církevněslovanská legenda o sv. Anastázii. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011.
ČAJKA – ČERNÝ 2016: ČAJKA, František – ČERNÝ, Marcel (edd.). Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti, perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016.
BLÁHOVÁ 1973: BLÁHOVÁ, Emilie. Nejstarší staroslověnské homilie (syntax a lexikon). Praha: Academia, 1973. Studie ČSAV; č. 11/1973.

Citování edic starší literatury:
PŘÍJMENÍ, Jméno. (ed.). PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Místo: nakladatel, rok.
DOBROVSKÝ 1963: HEŘMAN, Miroslav (ed.). DOBROVSKÝ, Josef. Spisy a projevy. Českých přísloví sbírka. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963.

Citování kapitoly v monografii:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In: PŘÍJMENÍ, Jméno (ed.). Název publikace. Místo: nakladatel, rok, strany.
JOHNOVÁ 2008: JOHNOVÁ, Radka. Segmentace firem a organizací. In: Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, s. 85–87.

Citování příspěvku ve sborníku:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In: PŘÍJMENÍ, Jméno (ed.). Název sborníku. Místo: nakladatel, rok, strany.
HORÁLEK 1948: HORÁLEK, Karel. K otázce lexikálních bohemismů v staroslověnských památkách. In: Slovanské studie. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1948, s. 115–119.

Citování studií v časopisech:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu, ročník, rok, číslo, strany.
TŘEŠTÍK 1984: TŘEŠTÍK, Dušan. Diskuze k předloze václavské legendy Laurentia z Monte Cassina. Listy filologické 107, 1984, č. 2, s. 85–89.
GRAUS 1966: GRAUS, František. Slovanská liturgie a písemnictví v Čechách. Československý časopis historický 14, 1966, s. 479–495.

Citování diplomových a dizertačních prací:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Místo vytvoření, rok vytvoření. Druh práce. Název školy.
KAVÁLKOVÁ 2009: KAVÁLKOVÁ, Monika. Analýza vybraných kapitol staroslověnského překladu Gumpoldovy legendy. Olomouc 2009. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta.

Citování elektronických zdrojů:
Manuscriptorium – Digital Library of Written Cultural Heritage [online]. Národní knihovna České republiky. [cit. 17. 1. 2017]. Dostupné z: http://manuscriptorium.com
Vokabulář webový [online]. Verze 0.8.0. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. [cit. 17. 1. 2017]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz

Citování pramenů:
Rukopisy:
Název, instituce, signatura, folio.
Liber viaticus Jana ze Středy, Národní muzeum, Knihovna národního muzea, sign. XIII A 12, fol. 69v.

Staré tisky:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Místo: Tiskař, rok. Strana. Bibliografie + číslo.
HABERMANN, Johann. Vita Christi: Život a celá Evangelistská Historia o Pánu Ježíši Kristu. Praha: Michael Peterle, 1579. Knihopis č. 2835.

Archivní prameny:
Název instituce, značka/název fondu či sbírky, inventární číslo nebo signatura, číslo kartonu/knihy/složky/spisu, případně datum a místo vydání listin, název nebo stručný popis úředních knih a jejich časový rozsah, u rozsáhlejších materiálů číslo strany.
Archiv města Brna, fond A 1/3 Archiv města Brna – Sbírka rukopisů a úředních knih, rkp. č. 3, ff. 1r–2v

ILUSTRACE
Autorská práva
Autor odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých obrazových příloh k tištěné i elektronické publikaci.

Formát obrazové přílohy
Obrazovou přílohu zasílejte v rozlišení minimálně 300 dpi ve formátu jpg, jpeg nebo tiff.

Každý obrázek očíslujte, opatřete základním popiskem a příslušné číslo obrázku umístěte do textu příspěvku tam, kde si ho přejete po sazbě (alespoň přibližně) mít.
zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů