EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

ISSN: 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series je recenzovaný odborný časopis vycházející od roku 1827. Řídí se pravidly publikační etiky vypracovanými Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org). Je zahrnut v databázi EBSCO.

Jazyk Přijímány jsou příspěvky v češtině i angličtině (viz pokyny pro autory), u česky psaných příspěvků je vyžadováno anglické resumé.
Periodicita Vychází 1x ročně (březen/duben), v elektronické i tištěné podobě.
Příspěvky pro aktuální ročník jsou přijímány do konce listopadu.
Témata Antropologie, botanika, entomologie, mykologie, mineralogie, paleontologie, zoologie, historie vědy, konzervátorství, muzejní práce v oblasti přírodních věd, sběratelství a preparace přírodnin. Články související s muzejní praxí, především s přírodovědnými sbírkami a archivem NM.
Recenzní řízení Příspěvky jsou zasílány dvěma recenzentům. V případě velmi rozdílných posudků je příspěvek zaslán třetímu recenzentovi.
Autorské honoráře Nejsou poskytovány.

Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Příspěvky procházejí finální jazykovou korekturou.


Rubriky

• Odborná část (AJ, ČJ)
Vědecké práce, které přinášejí nové poznatky z přírodovědných oborů a související s muzejními sbírkami (preferovány jsou práce související s přírodovědnými sbírkami a archivem NM)
Katalogy významných kolekcí v přírodovědných sbírkách NM
Odborné články, návody, přesné postupy týkající se konzervace či preparování přírodovědných sbírek
Studie týkající se historických osobností souvisejících s činností PM NM
Studie i kratší zprávy o původu a utváření sbírek, témata z oblasti historie sbírkotvorné práce z oblasti přírodních věd
• Krátké zprávy (AJ, ČJ)
Články týkající se expedic, sdělení ze sběratelské obce, zprávy o významných nálezech, konferencích pořádaných pracovníky PM NM apod.
• Kronika (ČJ)
Příspěvky týkající se pracovníků PM NM (medailony k výročí, nekrology apod.) i osobností, jejichž práce s činností NM úzce souvisí (ČJ)
• Roční přehled činnosti jednotlivých oddělení PM NM (ČJ)
Příspěvek o činnosti PM NM včetně bibliografie


Vedoucí redaktor: Jiřina Dašková
Redakční rada: Vedoucí redaktor: RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geologický ústav AVČR, v.v.i.) Redakční rada: RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (Moravské zemské muzeum) Ing. Aleš Bezděk, Ph.D. (Biologické centrum AVČR, v.v.i., Entomologický ústav) Mgr. Lukáš Friedl, M.A., Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (Národní muzeum; FAMU) Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AVČR, v.v.i.) Mgr. Peter Adamík, Ph.D. (Vlastivědné muzeum v Olomouci; Univerzita Palackého v Olomouci) Mgr. Otakar Šída (Národní muzeum) RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. (Muzeum města Ústí nad Labem) Mgr. Dalibor Velebil (Národní muzeum) RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (Národní muzeum) Kontakt Národní muzeum RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. Vinohradská 1 110 00 Praha 1 E-mail: jirina_daskova@nm.cz

Pokyny pro autory

Předplatné periodik NM
publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel