EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Periodické publikace

Fontes Archaeologici Pragenses

ISSN: 0015-6183, 978-80-7036-330-0 (ISBN)

V archeologické edici Fontes Archaeologici Pragenses jsou publikovány monografie ucelených nálezových souborů s jejich základním hodnocením a s doplňkovým označením i katalogy částí archeologické sbírky Národního muzea, zejména jejího staršího, obecně méně známého nebo neznámého fondu. Jednotlivé svazky vycházejí od roku 1958 ve více nebo méně pravidelných lhůtách, obvykle 1 x – 2 x ročně. Časově edice pokrývá celý úsek pravěku až raného středověku, geograficky se soustřeďuje především na území Čech, dříve na území Československé republiky. Monografie jsou zveřejňovány anglicky, francouzsky, německy nebo česky s cizojazyčným résumé.

Volumen:

 1. Rudolf Turek: Slavische Hügelgräber in Südböhmen - Slovanské mohyly v jižních Čechách. Pragae 1958.

 2. Ivan Hásek: The Early Únětician Cemetery at Dolní Počernice near Prague - Staroúnětické pohřebiště v Dolních Počernicích u Prahy. Pragae 1959.

 3. Alena Houšťová: Die Trichterbecherkultur in Mähren - Kultura nálevkovitých pohárů na Moravě. Pragae 1960.

 4. Václav Moucha: Funde der Úněticer Kultur in der Gegend von Lovosice - Nálezy únětické kultury na Lovosicku. Pragae 1961.

 5. Jitka Hralová: Das Lausitzer Gräberfeld in Malá Bělá - Lužické pohřebiště v Malé Bělé. Pragae 1962.

 6. Karla Motyková-Šneidrová: Die Anfäge der römischen Kaiserzeit in Böhmen - Počátky doby římské v Čechách. Pragae 1963.

 7. Anton Točík: Die Gräberfelder der karpatenländischen Hügelgräberkultur - Pohrebiská karpatskej mohylovej kultúry. Pragae 1964.

 8. Jiří Říhovský: Das Urnengräberfeld von Klentnice - Popelnicové pohřebiště v Klentnici. Pragae 1965.

 9. Vladimír Podborský: Die Hallstattsiedlung in Těšetice - Halštatské sídliště v Těšeticích. Pragae 1965.

 10. Jan Bouzek / Drahomír Koutecký / Evžen Neustupný: The Knovíz Settlement of North- West Bohemia - Knovízské osídlení severozápadních Čech. Pragae 1966.

 11. Karla Motyková-Šneidrová , Weiterentwicklung und Ausklang der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen. Pragae 1967.

 12. Jiří Říhovský: Das Urnengräberfeld in Oblekovice. Pragae 1968.

 13. Karel Tihelka: Velatice Culture Burials at Blučina. Pragae 1969.

 14. Vladimír Sakař: Roman Imports in Bohemia. Pragae 1970.

 15. Jiří Hartl: Eponyme Fundstelle Knovíz. Pragae 1971-1972.

 16. Jan Fridrich / Karel Sklenář: Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. Pragae 1976.

 17. Emilie Pleslová-Štiková , Makotřasy: A TRB Site in Bohemia. Pragae 1985.

 18. Jan Fridrich: Přezletice: A Lower Paleolithic Site in Central Bohemia (Excavations 1969 to 1985). With a contribution by Karel Sklenář. Pragae 1989.

 19. Jitka Hralová: Das Hügelgräberfeld in Újezd u Radnic. Pragae 1993.

 20. Karel Sklenář / Václav Matoušek: Die Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes vom Neolithikum bis zum Mittelalter. Pragae. 1994.

 21. Eduard Droberjar: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Pragae 1997.

 22. Zuzana Karasová: Die römischen Bronzegefäße in Böhmen, Pragae 1998.

 23. Eduard Droberjar: Dobřichov - Pičhora. Ein Brandgräberfeld der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen. (Ein Beitrag zur Kenntnis des Marbod-Reichs.) Pragae 1999.

 24. Karel Sklenář: Hořín III. Mesolithische und hallstattzeitliche Siedlung. Pragae 2000.

 25. Ondřej Chvojka: Mittleres und unteres Flussgebiet der Otava. Jung-und Spätbronzezeit in Südböhmen. Pragae 2001.

 26. Vít Vokolek: Gräberfeld der Urnenfelderkultur von Skalice / Ostböhmen. Pragae 2002.

 27. Vít Vokolek, Gräberfelder der Lausitzer Kultur in Ostböhmen - I.,II.. Pohřebiště lužické kultury ve východních Čechách - I.,II. Pragae 2003.

 28. Pavel Sankot: Les épées du début de Latène en Bohême. Pragae 2003.

 29. Drahomír Koutecký: Bylany u Českého Brodu. Eponymní lokalita bylanské kultury. Bylany bei Český Brod. Eponyme Fundstelle der Bylany-Kultur. Pragae 2003.

 30. Vít Vokolek: Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea - Katalog der alten Sammlung der Abteilung für Urgeschichte und Frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag. Pragae 2004.

 31. Milan Lička / Michal Lutovský: Vepřek und Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelböhmen). Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992-1995). Pragae 2006.

 32. Vít Vokolek: Katalog sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea, II. Nálezy do roku 1913 (neolit a eneolit) – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums, II. Funde bis 1913 (Neolithikum und Äneolithikum). Pragae 2007.

 33. Vít Vokolek: Katalog sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea, III. Nálezy do roku 1913 – Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums, III. Funde bis 1913. Pragae 2007.

 34. Vít Vokolek: Katalog sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea IV. Drobné přírůstky z let 1919-1939 Katalog der Sammlung der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte des Nationalmuseums, IV. Kleinzugänge in den Jahren 1919-1939. Pragae 2010.

 35. Ondřej Chvojka - Jan Michálek: Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách Ausgrabungen von Josef Ladislav Píč auf den Hügelgräberfeldern aus der Bronze- und Hallstattzeit in Südböhmen. Pragae 2011.

 36. Karel Sklenář: Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870. Pramenná základna romantického období české archeologie. Ur- und frühgeschichtliche Funde in Böhmen bis 1870. Quellenbasis der romantischen Phase der böhmischen Archäologie. Pragae 2011.

 37. Milan Lička: Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ. Linear Pottery Culture settlement at Kosoř, Prague-West District. Pragae 2011.

Fontes Archaeologici Pragenses - Supplementum:
 1. Gordana Divac / Zbyněk Sedláček, Hortfund der altbronzezeitlichen Dolche von Praha 6-Suchdol - Hromadný nález starobronzových dýk z Prahy 6-Suchdola. Pragae 1999.


Vedoucí redaktor: Tisucká Marika

Předplatné periodik NM
Objednávejte na emailu publikace@nm.czZpět na publikace NM


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel