Historie Matice české

Matice česká vznikla roku 1831 z iniciativy historika Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury a o lepší podmínky pro vydávání českých knih. Oporu našli v Národním muzeu v Praze, kde byl ustaven Sbor pro zdělávání řeči a literatury české. Při tomto sboru byl založen peněžní fond s názvem Matice česká, který sloužil k vydávání hodnotné české literatury. Fond vznikl z dobrovolných příspěvků a dárci zakladatelského příspěvku dostávali knihy vydané Maticí zdarma. Založení Matice české se setkalo v české společnosti s velkým ohlasem a její podpora se záhy stala přímo vlasteneckou povinností.

Matice převzala roku 1832 vydávání Časopisu Českého muzea, který s názvem Časopis Národního muzea vychází dodnes. Mezi nejvýznamnější publikace z jejích počátků patří pětidílný Slovník česko-německý J. Jungmanna (1834–1839) a Slovanské starožitnosti P. J Šafaříka (1836 - 1837). Matice česká vydávala několik edičních řad s památkami staré české literatury, klasické světové literatury a s českými vědeckými publikacemi. Významná byla řada Malá encyklopedie nauk. V šedesátých letech Matice s úspěchem uskutečnila velký projekt vydávání překladů Shakespearových dramat, jichž vyšlo celkem 37. Matice česká se zabývala i osvětovou činností, zasazovala e o lepší postavení českého jazyka na školách a spolupracovala s maticemi a vědeckými společnostmi slovanských národů. Během 19. století se z Matice české stalo největší české nakladatelství, které se nejvíce zasloužilo o produkci a rozšíření odborné české literatury. Za sto let svého trvání Matice vydala 194 titulů ze všech vědních oborů i populárních příruček.

V roce 1952 bylo Matici odňato nakladatelské právo a hrozila jí dokonce likvidace. Zachránila se začleněním do Společnosti přátel Národního muzea, kde ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea pořádala přednášky s literárněvědnou a knihovnickou tematikou. Když byla v roce 1990 obnovena Společnost Národního muzea, stala se Matice česká její sekcí. V současné době pokračuje v tradicích své vědecké a osvětové práce zejména na poli kulturní historie, knihovědy a knihovnictví. Pořádá přednášky a kulturní pořady (vycházky, zájezdy, pietní akce) vydává Zpravodaj Matice české a jeho literární přílohu Matiční listy, snaží se rozvíjet svou vydavatelskou činnost a popularizuje činnost Knihovny Národního muzea. Spolupracuje s kulturními institucemi (Matice slezská v Opavě, Matice moravská v Brně) a školami a svým působením usiluje o zkvalitnění národního vědomí.


Zpět na hlavní stránku
Matice české

Hlavní stránka Národního muzea

Společnost Národního muzea


© Národní muzeum 2006-2010