Vědecké zaměření: 

hmotná kultura středověku a raného novověku 

Výběrová Bibliografie:

 • BRYCH , Vladimír: Semonická tvrz – ad fontes: nejstarší doklad horizontálního tkalcovského stavu z Čech - The Semonice manor – ad fontes: the oldest evidence of a horizontal loom from Bohemia, Archeologické rozhledy LXI, 2009, 673-683. (vyšlo 2010) ISSN 0323-1267
 • BRYCH, Vladimír – DRAGOUN, Zvonimír – KŘIVÁNEK, Roman: Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. (Předběžné výsledky v roce 2008). In: M. Mašek – P. Sommer – J. Žemlička a kol., Vladislav II. Druhý král Přemyslova rodu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 107-115. ISBN 978-80-7106-512-8 Celkový počet stran publikace 264.
 • BRYCH, Vladimír: Náboženské motivy na českých gotických kachlích. In: Bohemia sancta. Poklady křesťanského umění z českých zemí. Stehlíková, D. (ed.). Caltanissetta – Syrakusy – Praha, 56-67. ISBN 80-7106-710-5
 • BRYCH, Vladimír: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea. Praha 2004. ISBN 80-7036-175-I
 • BRYCH, Vladimír - STEHLÍKOVÁ, Dana (edd.): 1000 let kláštera na Ostrově (999 – 1999).Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku. Praha: Národní muzeum, 2003. 136 s., obr., německé resumé. ISBN 80-7036-144-1.
 • BRYCH, Vladimír - RENDEK, Jan: Hrady a zámky Libereckého kraje. Liberec 2002. ISBN80-86660-01-X
 • BRYCH, Vladimír - PŘENOSILOVÁ, Věra: České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních. Výběrový katalog sbírky grafiky a drobné kresby Národního muzea v Praze. Praha 2002. ISBN 80-7036-135-2
 • BRYCH, Vladimír: Poznámky k nejstarší podobě hradu Mělník, Castellologica Bohemica 7, 2000, 93-110. ISBN 80-86124-29-0
 • BRYCH, Vladimír: Hmotná kultura středověké tvrze v Čechách, in: SVOBODA, L. et al.: Encyklopedie českých tvrzí I, Praha 1998, XLVII-LXXXIII ISBN 80-7203-068-X
 • BRYCH, Vladimír: K poznání vnitřního mobiliáře středověké tvrze (Výzkum Mrázovy Lhoty u Ledče nad Sázavou 1993-1994), Castellologica Bohemica 6, 1998, 399-406. ISBN 80-86124-14-2
 • BRYCH, Vladimír - MÁDL, Martin et al..: A Thousand Years of Czech Culture: Riches from the National Museum in Prague. Winston-Salem: Old Salem Inc., 1996. 166 s., ISBN 1-879704-02-1.
 • BRYCH, Vladimír – STEHLÍKOVÁ, Dana – ŽEGKLITZ, Jaromír: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha 1990.

Hesla v katalozích výstav (výběr): 

Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc 2009; Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae. Praha 2007; Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách. Olomouc 2006; Karel IV. císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006; Prague. The Crown of Bohemia, 1347-1437. New York 2005; Bohemia sancta. Poklady křesťanského umění z českých zemí. Caltanissetta – Syrakusy – Praha 2004; Rudolf II. a Praha, Praha 1997; A Thousand Years of Czech Culture, Old Salem 1996.
Rozumím