The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago

The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago

Pátý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae. Venisanch je všeobecně považován za syna Venise, posledního krále 5. dynastie ve starém Egyptě. Jeho hrobka byla objevena v r. 1908 Jamesem E. Quibellem a její kaple prodána Fieldovu muzeu přírodních věd v Chicagu. Kvůli tomuto geografickému rozdělení komplexu nebyla Venisanchova hrobka dosud publikována. O vyplnění této mezery se snaží tato publikace zpracováním dokumentace shromážděné tzv. Hannoverskou skupinou vedenou Peterem Munroem v 70. a 80. letech 20. stol. a předložením podkladů získaných autorem během jeho nedávného výzkumného pobytu ve Fieldově muzeu. Venisanchova hrobka je datována do rané vlády Venise a představuje pozoruhodný stupeň ve vývoji velkých nekrálovských mastab s řadou místností patřících nejvyšším úředníkům pozdní Staré říše. Dochované informace umožňují říci, že Venisanch byl vysokým úředníkem Venisova dvora, jenž zemřel v rané části královy vlády ve věku 30–35 let, aniž by dosáhl vrcholu své kariéry, tedy dříve než se stal vezírem. Nejvyšší úřad, který zastával, byl úřad „představeného Horního Egypta“.

Publikace je v angličtině.

Unisankh is broadly considered to have been son of Unis, the last king of the Fifth Dynasty of the ancient Egypt. His tomb was discovered by James E. Quibell in 1908 and its chapel was sold to the Field Museum of Natural History in Chicago. Due to the geographical division of Unisankh’s tomb, it has not been published yet. The present publication aims at filling this gap putting together the documentation assembled in 1970s and 1980s by the Hanover Group led by Peter Munroe and outcomes of documentation works recently carried out by the author in the Field Museum. Unisankh’s tomb dates to the early reign of Unis and represents a remarkable phase in the development of the class of non-royal, large, multi-roomed mastabas belonging to the highest officials of the late Old Kingdom. The preserved information provided by the tomb allows us to conclude that Unisankh was a high official at the court of Unis who died in the early part of the king´s reign at the age of 30–35, before reaching the climax of his career, i.e. before becoming the vizier. The highest office he attained was that of overseer of Upper Egypt.

Autor / Author Pavel Onderka
ISBN 978-80-7036-256-3
Vydavatel / Publisher Národní muzeum, Univerzita Karlova
Rok vydání / Year 2009
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication monografie / monograph
Počet stránek / Number of pages 144
Poslední 2 kusy
50
45,45 Kč bez DPH
ks