Otokar Feistmantel a indická sbírka

Otokar Feistmantel a indická sbírka

Práce pojednává o osobnosti prof. MUDr. Otokara Feistmantela (1848-1891), českého geologa a paleontologa a o jeho sběratelské činnosti v období, kdy působil v Kolkatě v Indickém geologickém ústavu (1875-1883). Sbírka, která obsahuje ukázky indických uměleckých řemesel, výtvarného umění i předmětů každodenní potřeby, nebyla dosud zhodnocena v širším muzeologickém, etnografickém a uměnovědném kontextu. Soubor představuje základ indické sbírky Náprstkova muzea a jeho význam byl oceňován už za Feistmantelova života. Z jeho korespondence s manžely Náprstkovými víme, jak sbírka vznikala a kolik péče a úsilí Feistmantel věnoval vyhledávání předmětů. Najdeme v ní významné ukázky indické keramiky z různých výrobních center, kálíghátské obrázky, žánrové obrázky na slídě, schránky z nejrůznějších materiálů, kovové nádoby, šperky a zbraně, hračky, košíkářské výrobky a několik hudebních nástrojů. Monografie představuje nejen život a dílo významného vědce 19. století, ale také jeho indickou sbírku, která je svým významem srovnatelná se sbírkami světových muzeí. Součástí práce je i stručné zhodnocení O. Feistmantela – paleontologa včetně přehledu bibliografie z pera Pavla Bosáka a Jiřího Kvačka. Publikace vychází v angličtině jako desátý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae

 

Thesis deals with personality prof. MD. Otokar Feistmantel (1848-1891), a Czech geologist and paleontologist, and his collecting activities in the period when he was in Kolkata in the Indian Geological Institute (1875-1883). The collection, which includes demonstrations of Indian arts and crafts, fine art and everyday objects, has not been evaluated in a broader museological, ethnographic and art history context. File is the basis of Indian collections of the Náprstek museum and its importance has been praised for Feistmantelova life. From his correspondence with husbands Náprstek know how the collection was created, and how much care and effort devoted Feistmantel search items. We find it important Indian pottery samples from different production centers, kálíghátské images, genre pictures mica, boxes of various materials, metal vessels, jewelry and weapons, toys, basketry and several musical instruments. Monograph presents not only the life and work of the great scientists of the 19th century, but also its Indian collection, which is its significance comparable to collections of world museums. The work also includes a brief assessment O. Feistmantel - palaeontologist, including a summary bibliography from the pen of Paul and George Kvačka Bosák. The publication is available in English as the tenth volume of a series Editio Monographica Musei Nationalis Pragae.

ISBN: 978-80-7036-314-0

Zbývá poslední kus
90
81,82 Kč bez DPH
ks