České názvy živočichů - ryby a rybovití V3

České názvy živočichů - ryby a rybovití V3

Autoři: Lubomír Hanel, Jindřich Novák

V roce 2000 vyšel první díl Českého názvosloví věnovaný v širším pojetí rybovitým obratlovcům
(mihule, sliznatky a paryby), HANEL a NOVÁK (2000). V tomto navazujícím dílu věnovaném
rybám (Pisces) jsou zařazeny tři řády náležející do třídy nozdratých (Sarcopterygii) a prvních
10 řádů dle klasifikace NELSONA (1994), patřících do třídy paprskoploutvých ryb
(Actinopterygii). Celkem je zde uvedeno 44 čeledí a 1393 druhů.
Při přípravě českého názvosloví jsme vycházeli z poslední verze „Zásad českého zoologického
názvosloví“ publikované DUCHÁČEM (2000) a z názorů autorů zmíněných v úvodu českého
názvosloví živočichů V (Ryby a rybovití obratlovci /Pisces/ 1).
České názvy tvoříme i u méně známých mořských, resp. hlubokomořských ryb, protože, jak známe
z mnoha případů, řada druhů se stává postupně známými např. díky dovozům do veřejných
akvárií, z gastronomických důvodů, z přírodovědeckých filmů apod. Stejně jako v předchozím
dílu (HANEL a NOVÁK 2000) jsme se snažili uvést maximum druhů a do soupisu nebyly zařazeny
jen druhy, u nichž ESCHMEYER (1998) dochází na základě dosavadních studií k tomu,
že jde o jméno neplatné či nepoužitelné, vyřazeny jsou i druhy v současné době se zjevně
nejasným systematickým postavením. Pro klasifikaci druhů jsme považovali za směrodatný soupis
ESCHMEYERŮV (1998), s tím že jsme se snažili přihlédnout k některým speciálním studiím
(BIRSTEIN 1993, ROBERTS 1992) a k obecnému dílu FROESE a PAULY Eds. (2000).
Pro klasifikaci taxonů úrovně čeledi a vyšší jsme se přidrželi publikace NELSONA (1994)

Poslední 2 kusy
55
50 Kč bez DPH
ks