Vědecké zaměření: 

muzeologie

Vzdělání:

 • 1994–2002 – dvouoborové studium muzeologie – dějiny umění na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (diplomová práce z oboru muzeologie na téma Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR – titul Mgr.)
 • 1989–1991 – specializační studium muzeologie, pořádané Ústředním muzeologickým kabinetem při   Národním muzeu v Praze – maturita
 • 1983–1987 – gymnázium U Libeňského zámku 2, Praha 8, maturita

Předchozí působení:

 • Vojenský historický ústav Praha, Vojenské muzeum, administrativní pracovnice (1987–1993), dokumentátor, vedoucí provozu a PR Vojenského historického muzea ve Schwarzenberském paláci (1993–1994), kurátorka fondu cínových vojáčků (1994–1995)
 • Asociace muzeí a galerií ČR, vedoucí sekretariátu (1995–1999), tajemnice (2000–2003), výkonná ředitelka (2003–2006)
 • Národní muzeum, ředitelka Českého muzea hudby (2006–2010), náměstkyně pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost (2010–2014), hlavní manažerka expozic (2014–dosud)

Muzejní práce:

 • 2002–2004 – autorka a hlavní koordinátorka projektu „Muzea a profesionalita pro 21. století“, který byl podpořen nadací Open Society Fund a Ministerstvem kultury ČR. Projekt sestával ze čtyř částí: Standardy veřejných služeb muzeí, Škola muzejní propedeutiky, Mezinárodní konference „Muzeum a změna / The Museum and Change“ a Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
 • 2004–2006 – autorka a hlavní koordinátorka projektu „Posílení vnímání sféry ochrany movitého kulturního dědictví jako součásti neziskového sektoru v České republice. Muzea a dobrovolníci“, podpořeného Nadací Via a Ministerstvem kultury ČR
 • 2008–2009 – hlavní manažerka mezinárodního výstavního projektu „Fenomén Martinů“, konaného v rámci českého předsednictví Radě EU
 • 2009–2011 – hlavní komisařka výstavního projektu Beatlemánie v Českém muzeu hudby NM
 • 2013–2014 – projektová manažerka střednědobé expozice Archa Noemova v Nové budově Národního muzea
 • 2014–2017 – autorka soutěžních podmínek a přezkušovatelka soutěžních návrhů Architektonické soutěže na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea
 • 2015–2016 – sekretář Architektonické soutěže o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
 • 2016–dosud – hlavní projektový manažer Nových expozic v Historické a Nové budově Národního muzea (NEX)
 • 2016–dosud – produkční stálé expozice v Památníku Jana Palacha ve Všetatech

Pedagogická činnost:

výuka ve Škole muzejní propedeutiky při AMG (komunikace muzea s veřejností, oborová legislativa – 2003-2010)

Ostatní aktivity: 

členka Rady Památníku národního písemnictví

Bibliografie:

 • Fialová, Dagmar – Šebek, František. Vyhodnocení výzkumu Analýza sbírkových fondů muzeí ČR 1994-1996. Muzejní obzory 2/1999. Vydala Asociace muzeí a galerií ČR, Praha, 1999. Monografické číslo.
 • Fialová, Dagmar. Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR. Vydala Asociace muzeí a galerií ČR, Praha 2003, ISBN 80-86611-02-7
 • Richter, Jaroslav – Fialová. Dagmar. Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Soutěžní katalog. Vydalo Národní muzeum, Praha 2016, ISBN 978-80-7036-483-3180 stranRozumím