Vědecké zaměření:

Muzeologie, muzeografie, české umění 1. poloviny 20. století, recepce antiky ve výtvarné kultuře

Vzdělání:

 • 2006 – 2014 doktorandské studium na FF UK v Praze
 • 2008 – 2010 studium oboru Arts management na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze
 • 2000 – 2006 studium oborů Dějiny umění a Archeologie klasická na FF UK v Praze.

Důležité zahraniční pobyty:

 • 2004 Université Paul Valéry Montpellier III, Francie.

Kariéra:

 • Od 06/2009 Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, vedoucí oddělení
 • 01/2012 – 09/2014 Národní muzeum, Oddělení vnějších vztahů, pověřena řízením
 • 03/2007-05/2009 Národní muzeum, Oddělení prehistorie a protohistorie

Pedagogická činnost:

 • Od 2008 externí přednášková činnost pro FF UK v Praze, vyučující kurzu Muzeologie (ÚKAR FF UK v Praze)

Výzkumné projekty:

 • 2012 – 2014 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitelka)
 • 2008 – 2010 projekt GA UK „Významové roviny antického mýtu: Antická mytologická tématika v českém umění 30. let 20. století“ (hlavní řešitelka)

Další grantové projekty:

 • 2012-2014 vzdělávací projekt Dotkni se 20. století!, spolufinancovaný z ESF (příprava projektu, spoluřešitelka projektu) 

Muzejní práce:

 • Pražská muzejní noc 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (hlavní koordinátorka projektu)
 • Ve stínu Olympu, Nová budova Národního muzea, 2012-2013 (spoluautorka výstavy)
 • Participační projekt Moje monarchie při příležitosti výstavy Člověk ve fotografii, 2012
 • Město nad městem, Nová budova Národního muzea, 2011 (komisařka výstavy)
 • Koncept a realizace portálů: 
 • Do muzea – online hodnocení muzeí návštěvníky
 • Muzeum 3000: Zpravodajský portál Národního muzea pro 3. tisíciletí 
 • Muzeum bez bariér
 • Komentovaná virtuální prohlídka Historické budovy Národního muzea před rekonstrukcí

Ostatní aktivity:

 • redakční rada časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
 • pracovní skupina pro cílové skupiny nových expozic Historické budovy Národního muzea
 • rada pro výstavní činnost Národního muzea 2011-2014

Bibliografie (výběr):

 • Kocichová, Ivana – Popelková, Zuzana, Muzeum, sbírkový předmět a virtuální prostor, In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Muzeum a změna IV, Praha 2014.
 • Kocichová, Ivana – Belaňová, Petra, Muzejní prožitek, vstřícné prostředí a pracovníci v první linii, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2/2014.
 • Kocichová, Ivana, Sbírky muzeí ve výuce na základních a středních školách, Věstník AMG 6/2014.
 • Musílková, Kateřina – Havlíková, Ivana, Možnosti muzejní prezentace s využitím moderních technologií, In: Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky, Praha 2014.
 • Belaňová, Petra – Bursák, Daniel – Havlíková, Ivana, Ve stínu Olympu. Doprovodný materiál k výstavě pro nevidomé návštěvníky, Praha 2013.
 • Havlíková, Ivana, Značka Národní muzeum, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 1/2013.
 • Musílek, Radek – Havlíková, Ivana, Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2/2012.
 • Havlíková, Ivana, Portál eSbírky.cz: Nové možnosti komunikace s veřejností s využitím digitalizovaného obsahu, Věstník AMG 1/ 2013.
 • Havlíková, Ivana – Salonová, Kateřina, We count on You: Seniors and Disabled in the Centre of Interest of Museums, Uncommon Culture. Issue 1: Think culture, 2010.
 • Havlíková, Ivana – Salonová, Kateřina, eSbírky – Culture without Borders, Uncommon Culture. Issue 2: Think culture, 2010.
 
Konference a semináře (výběr):
 • Belaňová, Petra – Kocichová, Ivana, Tváře muzea. Kdo (spolu)vytváří image instituce? Příspěvek pronesený na semináři Muzejní profese a veřejnost – Potenciál muzejních pracovníků "nepedagogické"
 • profilace směrem k muzejnímu publiku. Hodonín 2015.
 • Havlíková, Ivana – Honzíková, Pavlína, Atraktivní výuka dějepisu s využitím muzejní sbírek. Příspěvek pronesený na mezinárodní konferenci Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, Olomouc 2014.
 • Havlíková, Ivana – Haraštová, Zuzana, Muzeum, sbírkový předmět a virtuální prostor. Příspěvek pronesený na mezinárodní konferenci Muzeum a změna IV, Praha 2013.
 • Havlíková, Ivana, Muzejní prezentace ve výuce dějepisu. Příspěvek pronesený na semináři Dějepis v muzeu, Praha 2013.
 • Havlíková, Ivana, PR a marketing v oblasti muzeí. Příspěvek pronesený na diskusním setkání Marketing a PR v kulturním dědictví, Mikulov 2013.
 • Havlíková, Ivana, Vstřícnost v první linii. Příspěvek pronesený na semináři AMG Muzeum a návštěvník, Praha 2013.
 • Havlíková, Ivana, Muzeum – média – veřejnost. Příspěvek pronesený na semináři Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny, Praha 2013.
 • Havlíková, Ivana, A co na to návštěvník? Příspěvek pronesený na semináři Prezentace novodobých českých a slovenských dějin v (Národním) muzeu, Praha 2010.
 • Havlíková, Ivana, Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Příspěvek pronesený na mezinárodním semináři Evropská digitální knihovna a možnosti zpřístupnění digitalizovaných sbírek muzeí, Praha 2009.

Pozvánka na výstavy v Historické budově