Poznáváme Československo

V rámci lektorovaného edukačního programu se žáci seznámí s vybranými tématy odrážejícími život v Československu. Prostřednictvím unikátních i běžně známých předmětů si žáci udělají představu o tom, jak lidé v různých epochách Československa žili, a porozumí tomu, jaký měly dopad významné politické, společenské a kulturní události na jednotlivce. Hlavními tématy, s nimiž se žáci seznámí, je školství, volný čas, československý průmysl, ochrana životního prostředí nebo doprava. Součástí programu je práce s pracovními listy.

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Československo, vlastivěda, školství, každodennost, výročí, předměty
Výstupy – žák: Žák se seznámí s proměnou státoprávního uspořádání Československa v celém období jeho existence 1918–1992 a na konkrétních příkladech z různých oblastí běžného života lidí porozumí, jak významné historické události ovlivňovaly společnost.
Cena: 70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: rezervace na konci stránky                                                                                                                                                   Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443                                          


Hej, Československo…

Interaktivní edukační program vedený formou řady otázek a odpovědí, kdy žáci budou aktivními tazateli a výstava jim bude odpovídat. Žáci porozumí, jak se proměňoval život obyčejných lidí žijících ve státě, jehož politické zřízení se během jeho existence často měnilo rychleji, než se střídaly jednotlivé generace. Prostřednictvím dobových dokumentů a předmětů žáci pochopí historické souvislosti a interpretují různé kulturní a společenské fenomény vážící se k období Československého státu. Součástí programu bude práce s pracovními listy.

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ
Délka: 60 min  
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Československo, 1918–1992, každodennost, politické zřízení, demokracie, totalita
Výstupy – žák: Žák na základě dobových předmětů a tištěných materiálů porozumí základním kategoriím utvářejícím život v Československu v období let 1918–1992. Díky aktivní práci s pracovním listem a na základě navazující společné diskuse porozumí vybraným fenoménům a historickým momentům 20. století a interpretuje je.
Cena: 70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: rezervace na konci stránky                                                                                                                                                  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443 


Od svobody ke svobodě (1918–1992)

V rámci interaktivního edukačního programu se žáci seznámí s paralelami historického vývoje československého státu, kdy prostřednictvím nahlédnutí do různých oblastí života ve 20. století interpretují proměny základních politických, společenských a kulturních kategorií, jako je proměna hranic, národnostní a náboženské struktury, průmyslu a zemědělství nebo školství v různých etapách dějin Československa. V závěru programu díky získaným znalostem a zkušenostem žáci zhodnotí klady a zápory ideologických zřízení v jednotlivých epochách československé historie. Žáci mají k dispozici pracovní listy.

Cílová skupina: Žáci SŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Československo, 1918–1992, každodennost, historie, demokracie, totalita
Výstupy – žák: Žák na základě dobových předmětů a tištěných materiálů porozumí základním kategoriím utvářejícím život v Československu v období let 1918–1992. Díky aktivní práci s pracovním listem a diskusi porozumí a interpretuje vybrané fenomény a historické momenty 20. století. Žák hodnotí klady a zápory politických zřízení v jednotlivých epochách československé historie.
Cena: 70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: rezervace na konci stránky                                                                                                                                                  Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443 


Pro rezervaci lektorovaného programu pro školy je nutné se registrovat a uvést povinné fakturační údaje, pokud tyto údaje nebudou vyplněny, rezerace nebude akceptována. 

Upozornění: v rámci vybraného termínu a času prohlídky je možné vytvořit rezervaci pouze na jeden lektorovaný program.

 


INFORMACE K REZERVACÍM:

V době vyhrazené pouze pro školy jsou začátky programů v časech: 8.158.45, 9.15 a 9.45.

V běžné otevírací době pro veřejnost v časech: 12.15, 13.15 a 14.15.

Programy je nutné rezervovat min. 7 dní předem.

Rezervované vstupenky si prosím vyzvedněte nejpozději 15 minut před začátkem programu.

V případě nutnosti úpravy či zrušení rezervace nás kontaktujte s dostatečným předstihem.