V rámci interaktivní prohlídky žáci odhalí, proč byl „Památník“ vybudován, jak se jeho význam v různých dobách měnil a zasadí příběh této stavby do širšího kontextu československých dějin. Žáci aktivně pracují v badatelských skupinách s písemnými a obrazovými materiály, tvoří živé obrazy a sami tak postupně odhalují příběh „Památníku“.
 
Cílenost: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 120 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: vznik ČSR, první odboj, legionáři, nástup ko­munismu, Klement Gottwald, komunistická propaganda
Výstupy – žák: užívá písemných a obrazových pramenů a uměleckých děl k poznání minulosti; učí se na základě smyslového prožitku vnímat dějin­nou výpověď místa; zasadí informaci do širšího dějinného kontextu
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909
 

Pozvánka na výstavy v Historické budově