Žáci aktivně pracují v badatelských skupinách s písemnými a obrazovými materiály, tvoří živé obrazy a sami tak postupně odhalují příběh Památníku. Program žáky provede celou budovou Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 120 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: vznik ČSR, první odboj, legionáři, nástup komunismu, Klement Gottwald, komunistická propaganda
Výstupy – žák: užívá písemných a obrazových pramenů a uměleckých děl k poznání minulosti; učí se na základě smyslového prožitku vnímat dějinnou výpověď místa; zasadí informaci do širšího dějinného kontextu
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz