Program představí žákům Národní památník na Vítkově v širších kulturně-historických souvislostech od vzniku Československa až po současnost. Prostřednictvím umělecké výzdoby Památníku se žáci seznámí se základními pojmy z dějin umění a díky interdisciplinárnímu přesahu také s politickým a literárním kontextem stavby.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výtvarná výchova, Výchova k občanství, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: vznik Československa, umění 20. století, architektura, malířství, sochařství, Jan Štursa, Max Švabinský
Výstupy – žák: porozumí významu umělecké výzdoby Národního památníku na Vítkově, a to jak jeho reprezentační, tak pietní části
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz