Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy:

 • postdoktorant (Centrum pro dějiny středověku/Ústav českých dějin)
 • doktorské studium - české dějiny středověku (Ústav českých dějin)
 • magisterské dvouoborové - historie + archivnictví (specializace - raný novověk/pomocné vědy historické)

Předchozí působení:

 • Národní archiv - II. oddělení - odborný archivář - správce železničních a poštovních fondů 19. století,
 • Archiv hlavního města Prahy - archivář

 

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen (5 měsíců)
 • Universytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2 měsíce)

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Centrum pro dějiny středověku FFUK

Publikační činnost (výběr):

Monografie:

 • Karlštejnská manská soustava v raném novověku. Dějiny a tradice, Praha 2017.

Články:

 • Příspěvek k problematice zemské finanční samosprávy v druhé polovině 19. století, Archivní časopis 67-2/2017, s. 160-176.
 • Uchopení lenní problematiky v české a v evropské literatuře z hlediska historiografického diskursu, Historia Slavorum Occidentis 2 (7), 2014, s. 199-211.
 • Sen o stráži hradu Karlštejna, Mediaevalia Historica Bohemica 15-1/2012, s. 45-78.
 • Fridrich Stromer z Norimberka, „quondam notarius Karlsteinensis“. Příspěvek k problematice karlštejnského dominia ve 14. století, Historie - otázky - problémy 3-2/2011, s. 89-98.
 • Karlštejnská manská soustava, in: Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře, Praha 2011, s. 110-127.
 • Lenní institut na statcích českého krále v období středověku a v raném novověku, Paginae historiae 19, 2011, s. 273-276.
 • Kamýk nad Vltavou a jeho vilikace, Mediaevalia Historica Bohemica 11, 2007, s. 117-136.
 • Karlštejnská manská soustava na počátku 17. století, Celostátní studentská vědecká konference - Historie 1999, Olomouc 1999, s. 43-60. Inventáře:
 • Stavovská zemská pokladna a účtárna Praha - knihy, 1751-1949, dílčí inventář, Národní archiv, Praha 2014.
 • Ministerstvo železnic, Vídeň - Department 1, (1879) 1896-1918, dílčí inventář, Národní archiv, Praha 2012.
 • Generální ředitelství ČSD, (1916) 1918-1919 (1946), inventář, Národní archiv, Praha 2009.
 • Horní soud Příbram a jeho substituce (1725) 1783-1850 (1884), inventář, Národní archiv, Praha 2008.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Ikonograficzne motywy zamku Karlštejnu w okresie historizmu (Gdańsk, Historia - Interpretacja – Reprezentacja IV)
 • Dekonstrukcja Karlśtejnu. Tworzenie wyglądu Zamku Karlśtejnu w źródłach od XVI–XX wieku (Sopoty, Historia - Interpretacja – Reprezentacja III)
 • Die europäische und tschechische Lehensproblematik im Historiographischen Diskurs (Gniezno, Władza i jej struktury w Europie srodkowej od X do początku XVI wieku)
 • Lehnsgüter der Burg Karlštejn (Salzburg, setkání s rakouskými doktorandy)

Ostatní odborné aktivity:

 • zpracování ontologii pro Manuscriptorium v Národní knihovně
 • tvorba slovníku německy píšících autorů středověku a raného novověku
 • databáze pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 1850-1918 česko-bavorský archivní průvodce
 • bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Porta fontium