Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBAVzdělání:

 • 1980–1984 Gymnázium Botičská, Praha 2
 • 1984–1990 Fakulta všeobecného lékařství UK

Zaměstnání:

 • 1989–19981 Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK
 • 1999– dosud přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, vedoucí referenční laboratoře pro klinickou biochemii
 • 2005–2012 děkan 1. LF UK
 • 2012–2014 proděkan 1. LF UK
 • 2014– dosud rektor UK Praha

Vědecko-pedagogické tituly:

 • 1993   kandidát lékařských věd
 • 1996   docent pro obor lékařské chemie a biochemie UK
 • 2000   doktor lékařských věd
 • 2001   profesor pro obor lékařská chemie a biochemie

Vědecké hodnosti:

 • 2007   profesor honoris causa – Státní lékařské University J. Y. Horbachevského Ternopil
 • 2008   Visiting professor – Lékařská fakulta Univerzita Záhřeb

Specializace:

klinická biochemie, vnitřní nemoci, nefrologie

Ocenění:

 • 1997, 2004, 2006, 2010, 2011    Cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci
 • 2008 Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 v lékařských a farmaceutických vědách – Zima et al. Laboratorní diagnostika
 • 2010 Research Award – The 12th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry
 • 2010 Cena prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání
 • 2011 ESBRA Peter Berner Award – Congress ESBRA Vienna 4.–7. 9. 2011
 • 2011 Knight of Rizal a Knight Commander of Rizal – Manila
 • 2012 čestné členství – Spolek českých lékařů v Praze – 6. 6. 2012
 • 2014 stříbrná medaile UK
 • 2014 1. cena České internistické společnosti ČLS JEP – monografie – Zima et al. Laboratorní diagnostika

Publikační činnost:

Monografie:

 • autor 66 kapitol v monografiích –   7 hlavní autor monografie

Originální práce:  

 • 256 z toho v časopisech s IF 171 

Přehledové práce:

 • 127 z toho v časopisech s IF 16 

Citace dle SCI:

 • 1904

H – index:

 • 25

Přednášky:

 • v zahraničí: 15
 • v ČR: mezinárodní akce 52 a domácí akce 338

Členství ve vědeckých radách a komisích:

 • 2011–dosud Člen Učené společnosti ČR
 • 2005–dosud Člen České lékařské akademie 
 • 2010–2014 Předseda vědecké rady GA ČR, od 2014 místopředseda
 • 2003–2005, 2012–dosud Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy     
 • 2004–dosud Předseda vědecké rady VFN Praha
 • 2006–dosud Člen vědecké rady České lékařské komory  
 • 1. 10.2014–dosud Člen Vědecké rady Univerzity Komenského Bratislava
 • 2010–dosud Člen Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2014–dosud Člen Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
 • 2014–dosud Člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické  
 • 2011-2012 Alliance for Biomedical Research in Europe – European Council for Health Research – member Core Working Group
 • 2014–dosud Člen – Scientific panel for Health (SPH)–panel committee for H 2020   

Odborné společnosti:

 • 1989–dosud Čs. společnost pro biochemii a molekulární biologii
 • 1997 vědecký sekretář  
 • 2011–dosud Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • vědecký sekretář  
 • 1992–dosud Čs. společnost klinické biochemie, 2006-2014 předseda společnosti
 • 2014 člen výboru
 • 2011–2015 EFLM - European Federation of Clinical Chemistry and Laborabory Medicine
 • člen Executive Board
 • 2014–2016 IFCC – International Federation of Clinical Chemistry and Laborabory Medicine – Committee on Conferences and Congresses – Full member
 • 1996–dosud ESBRA (European Society for Biomedical Research of Alcoholism), 1997-2009 Member of Board of Directors President
 • 2013 – dosud President
 • 2006–dosud ISOBM – International Society for Oncology and Biomarkers 2006
 • 2011–2015 Member of Board
 • 2005–dosud FEBS - Federation of European Biochemistry Societies
 • 2010 Vice-Chair Executive Committee
 • 2011 Chair Executive Committee
 • 2012–2015 člen Education Committee FEBS