PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.: Politické reformy roku 1968

Termín přednášky: 9. 9. 2021 od 16:30

Československé reformní snahy z roku 1968 se týkaly obecně směřování průmyslové civilizace a konkrétně ekonomického, sociálního a politického života. Hlavním tématem vystoupení bude seznámení s intelektuálním pozadím těchto vznikajících úprav politického režimu ČSSR. Cílem tehdy bylo demokratizovat a pluralizovat sféru politického a veřejného života tak, aby občané měli výraznější vliv na rozhodování a celkový chod státu. Tzv. Mlynářův politologicko-sociologický tým se těmto otázkám věnoval několik let. V přednášce se zaměřím na klíčová východiska a závěry, se kterými tento tým pracoval. Jedná se o nerealizovanou reformu politického systému, která se mohla teoreticky i prakticky stát součástí moderních představ o uspořádání veřejného a politického života.


Mgr. Martin Brabec, Ph.D.: Jak demokratická je liberální demokracie?

Termín přednášky: 16. 9. 2021 od 16:30

Slovo „demokracie“ se dnes používá v mnoha různých významech, že ztrácí svůj obsah. Ve své přednášce nejprve představím jeho přesnou definici a následně ho také odliším od dalších pojmů, které jsou s ním často (ale mylně) spojovány: jako například práva či svobody. Poté vyložím, že liberální demokracie je politický režim, který v sobě obsahuje pojmový rozpor mezi demokracií na jedné straně a prvky liberálními na straně druhé. Nakonec si ukážeme, jaké má tato rozpornost liberální demokracie historické kořeny a jak a proč v ní liberální rysy postupně nahradily rysy demokratické.


Joe Grim Feinberg, Ph.D.: Disent, antipolitika a posvátná politika

Termín přednášky: 23. 9. 2021 od 16:30

V této přednášce se zaměřím na pojetí politiky ve středoevropském disentu a formování postkomunistického politického diskurzu. Vycházím z koncepcí tzv. antipolitiky a nepolitické politiky, které se v disentu šířily před rokem 1989. Hlavní otázkou je, jak se toto negativní pojímání politiky přetvořilo po roce 1989, kdy bývalí disidenti začali propagovat nové, pozitivní chápání politiky. Snažím se uchopit tuto ambivalentnost pomocí pojmu „posvátna“, který označuje něco, čemu se člověk v každodenním životě vyhýbá, ale které je zároveň uctíváno. Politika se stala pro mnohé disidenty něčím posvátným v tomto smyslu: politice se vyhýbali a zároveň ji ochraňovali tak, aby se nezprofanovala nevhodnými praktikami a tématy. Tím ovšem navýšili hodnotu onoho typu politiky, která zůstala nezprofanována, a kterou chtěli po roce 1989 obnovit. Zároveň se budeme ptát, co se vymklo tomuto „posvátnému“ pojetí politiky, co se v postkomunistické politice už nemělo diskutovat.


Mgr. Petr Kužel, Ph.D.: Ekonomická demokracie a reformy roku 1968

Termín přednášky: 30. 9. 2021 od 16:30

Pražské jako 1968 je právem spojováno s demokratizačním procesem a s politickým uvolňováním. Dochází ke zrušení cenzury, svobodnému rozvoji v oblasti kulturního života, diskutují se formy pluralitního demokratického systému. Často se nicméně zapomíná, že diskuse o reformách se neomezují pouze na rovinu občanských a politických svobod, nýbrž že dochází rovněž k pokusům o demokratizaci v rovině ekonomické.  V rámci ekonomických reforem dochází ke snahám překonat model centrálního plánování, poskytnout autonomii podnikům v jejich ekonomickém rozhodování a spojit tuto autonomii s participativním modelem v ekonomice. Tento participativní model se opíral o to, co Ota Šik nazval „radami pracujících“. Přednáška se proto zaměří na tento poměrně opomíjený aspekt pražského jara. Přiblíží pozadí diskusí o zavedení těchto rad i to, jak tyto rady fungovaly a jakým způsobem probíhaly do těchto orgánů. Zaměří se v této souvislosti rovněž na vývoj veřejného mínění a okolnosti zániku rad pracujících v důsledku počínající normalizace. Přednáška tak představí pražské jaro jako svébytný pokus demokratizace společnosti, který však neomezuje demokracii jen na volby do parlamentu a na snahu vrátit mu roli demokratické platformy, ale rozšiřuje ji i do sféry každodenního hospodářského života.


doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.: Československý experiment s hodnotovou demokracií

Termín přednášky: 7. 10. 2021 od 16:30

Československo v době první republiky nebylo liberální demokracií tak, jak ji chápeme dnes.  Parlament a další instituce neměly být pouhým neutrálním rámcem rozhodování, nýbrž vycházely z určitých myšlenek a hodnot, které se utvářely v českém myšlení a politice v devatenáctém a počátkem dvacátého století. Tyto myšlenky a hodnoty zformuloval Masaryk, který je aspoň zčásti uskutečnil aktem založení státu. Masaryk si uvědomoval, že demokracie potřebuje svého nositele, jímž v jeho pojetí bude emancipační národ, který čerpá z ideálů „svobody, rovnosti a bratrství“ a je otevřený menšinám. V době krize liberální demokracie se klade logická otázka, zda není zapotřebí v nových souvislostech navázat na tuto přerušenou koncepci demokracie.


PhDr. Ing. Jan Svoboda, M.A., Ph.D.: Masarykovo pojetí humanity a demokracie

Termín přednášky: 14. 10. 2021 od 16:30

Přednáška se zaměří na Masarykovo specifické pojetí humanity. V potřebné tematické návaznosti se pokusí osvětlit důležité sociologicko-historické i některé politické dobové kontexty, na jejichž pozadí se stane zřejmé, proč se tento ideál pro něho stal vůdčím nadčasovým ideálem národa a tím v podstatě nejvlastnější nosnou komponentou jeho radikalizující ho se konceptu demokracie. Masarykovo neochvějné přesvědčení v potřebu trvalého prosazování ideálů humanity a demokracie však nebylo pouze entuziastickou vírou v jedinečnost českého národa a jeho zvláštní dějinné poslání. Českou humanitu vždy Masaryk důvodně vnímal jako neoddělitelnou součást humanity světové čili jako její originální a obohacující součást. Masaryk věřil, že důsledným a odpovědným prosazováním ideálů humanitních se postupně podaří jednotlivé národy účinně integrovat do vyššího nadnárodního demokratického celku, za jehož budoucí živoucí součást považoval tzv. „novou“ Evropu. I na tyto skutečnosti se bude tematicky soustřeďovat proponovaná přednáška.


Vstup na přednášky je v rámci vstupenky na výstavu. 

Rezervace doporučená na: tereza.klusackova@nm.cz