Interaktivní edukační program realizovaný v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, jehož prostřednictvím se žáci seznámí s životem Edvarda a Hany Benešových a s historií československého státu od jeho zformování až po jeho těžké chvíle, které jsou s jejich životem spjaty. Žáci se zajímavou a jim srozumitelnou formou seznámí s osobním i veřejným životem manželů Benešových a tím, jak se do jejich života promítly významné historické události. Pozornost bude věnována osudu vily po roce 1948, na jehož pozadí budou žáci diskutovat roli národních autorit v kontextu totalitního Československa (1948–1989).

Cílenost: 1.–4. ročník SŠ, a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Rezervaci lze provést pouze prostřednictvím rezervačního systému nejpozději 7 dní předem.
Případné dotazy směřujte na e-mail: benesovavila@nm.cz, tel.: --- .

Objednávky: benesovavila@nm.cz, tel.: ---

Vzdělávací obor: Občanský a společenskovědní základ, Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Klíčová slova: Benešova vila, Sezimovo Ústí, Edvard Beneš, Hana Benešová, Československá republika

Výstupy žák: Kriticky hodnotí obdržené informace a interpretuje je; chápe roli příběhů pro národní společenství.


Cílová skupina
Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
zdarma