Nově vznikající Centrum Romů a Sintů v Praze nabízí možnost objednat si besedu s významným představitelem původních českých Romů – pamětníkem, potomkem přeživších romského holokaustu a aktivistou Čeňkem Růžičkou. V rámci besedy pamětník autenticky představí život tradiční romské společnosti a podělí se o svůj životní příběh, včetně tragického osudu rodičů a příbuzných. Ve svém vyprávění neopomene ani postupné usazování Romů v poválečném Československu stejně jako hledání uznání v majoritní společnosti.

Samotné besedě předchází workshop, během něhož se žáci/studenti interaktivním způsobem seznámí s historií Romů v českých zemích a připraví si pro pamětníka relevantní otázky.

Program rozvíjí klíčové kompetence žáků a studentů a dotýká se průřezových témat RVP (výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a další).

Tento program je realizován v rámci projektu Centrum Romů a Sintů v Praze, který je podpořen Norskými fondy.

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana

Klíčová slova: holokaust Romů a Sintů, památník Lety u Písku, předválečný život Romů, boj o památník v Letech, vepřín v Letech


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 20 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma