Žáci aktivně pracují v badatelských skupinách s písemnými a obrazovými materiály, tvoří živé obrazy a sami tak postupně odhalují příběh Památníku. Program žáky provede celou budovou Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Výstupy žák: užívá písemných a obrazových pramenů a uměleckých děl k poznání minulosti; učí se na základě smyslového prožitku vnímat dějinnou výpověď místa; zasadí informaci do širšího dějinného kontextu


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
120 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma