Interaktivní edukační program realizovaný v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, jehož prostřednictvím se žáci seznámí s osobním i veřejným životem manželů Benešových a tím, jak se do jejich života promítly významné historické události. Na konkrétních příkladech z dějin našeho státu (1915–1948) žáci pochopí, jakou roli může sehrát jedinec v historii.

Cílenost: 9. třída ZŠ

Rezervaci lze provést pouze prostřednictvím rezervačního systému nejpozději 7 dní předem.
Případné dotazy směřujte na e-mail: benesovavila@nm.cz, tel.: --- .

Objednávky: benesovavila@nm.cz, tel.: ---

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana

Klíčová slova: Benešova vila, Sezimovo Ústí, Edvard Beneš, Hana Benešová, Československá republika

Výstupy žák: Kriticky hodnotí obdržené informace a interpretuje je; chápe roli příběhů pro národní společenství.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
zdarma