Program představí žákům Národní památník na Vítkově v širších kulturně-historických souvislostech od vzniku Československa až po současnost. Prostřednictvím umělecké výzdoby Památníku se žáci seznámí se základními pojmy z dějin umění a díky interdisciplinárnímu přesahu také s politickým a literárním kontextem stavby.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výtvarná výchova, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Klíčová slova: vznik Československa, umění 20. století, architektura, malířství, sochařství, Jan Štursa, Max Švabinský

Výstupy žák: porozumí významu umělecké výzdoby Národního památníku na Vítkově, a to jak jeho reprezentační, tak pietní části


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma