Co je a co není válka? Proč doprovází člověka od nejstarších dob až do přítomnosti? Jaké jsou její příčiny, motivy a podoby? Během lektorovaného programu k výstavě „Tváře války“ se prostřednictvím rozmanitých muzejních exponátů seznámíte s válkou jako součástí života nás všech na celé planetě. Dozvíte se, proč je důležité tento jev studovat, jak o válce přemýšlet a jak ji porozumět.

Na závěr lektorovaného programu jsme nově zařadili také reflexi aktuálního dění na Ukrajině. Diskuze s žáky je zaměřena především na ohlasy války ve veřejném a mediálním prostoru, nikoliv na samotné příčiny, průběh a důsledky války. Žáci na základě obrazového materiálu komentují současné dění a nálady nejen uvnitř české společnosti, ale i v globálním měřítku. Mají rovněž prostor vyjádřit své vlastní názory, myšlenky, otázky, ale i obavy. V rámci debaty si vysvětlíme a ukotvíme pojmy solidarita, tolerance a respekt na straně jedné, a xenofobie a ostrakismus na straně druhé.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura

Průřezová témata: Multikulturní výchova

Klíčová slova: válka, konflikt, kultura, náboženství, každodennost

Výstupy žák: je seznámen s válkou jako univerzálním fenoménem, který je trvalou součástí života člověka na planetě již od nejstarších dob a který prostupuje všemi rovinami společnosti; porozumí tomuto jevu a pochopí důležitost jeho studování


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma