Vědecké zaměření:

 • historička, etnografka

Vzdělání a zaměstnání:

 • 1976–1981 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, etnografie-historie
 • 1979–1993 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV Praha
 • Od r. 1993 Národní muzeum
 • 2012 od Akademie věd ČR čestná medaile Vojty Náprstka za popularizaci vědy

Výběrová bibliografie:

 • Svatební obřad českých reemigrantů z Rumunska. Český lid 74, 1987, s. 43–47.
 • Svatební obřad jako indikátor studia etnických procesů. Kandidátská disertační práce, ÚEF ČSAV Praha 1987.
 • Vietnamští pracující ve středočeské Frutě. Český lid 74, 1987, s. 203–209.
 • Poválečné změny ve svatebním obřadu u Čechů v rumunském Banátě a u reemigrantů na Chebsku a Znojemsku. Český lid 75, 1988, s. 162–169.
 • Oslava nového lunárního roku vietnamskými pracujícími. Český lid 75, 1988, s. 236–239.
 • Český lid – stoletý. Český lid 78, 1991, s. 145–147.
 • Česká menšina žijící v rumunském Gerniku (nástin materiální a duchovní kultury). Český lid 79, 1992, s. 217–228.
 • České vesnice v rumunském Banátě. (spolu s Jaromírem Jechem, Vladimírem Scheuflerem a Olgou Skalníkovou). Češi v cizině 5, ÚEF ČSAV Praha 1992, s. 171–177.
 • Současná reemigrace Čechů z Rumunska. Češi v cizině 6, ÚEF ČSAV Praha 1992, s. 39–42.
 • Migrace Čechů z Rumunska do České republiky (bývalé ČSFR) a vývojové aspekty jejich adaptačního procesu. Český lid 80, 1993, s. 177–184.
 • Humanitarian Assistance or Punishment? In: Constructed image of the World and Ethnography. Prague 1994, s. 129–132.
 • Americký klub dam. Český lid 82, 1995, s. 54–66.
 • Doklady Národopisné výstavy českoslovanské (1895) ve sbírkách knihovny Náprstkova muzea v Praze. Český lid 82, 1995, s. 231–233.
 • Multikulturelle Doerfer. In: Kulturen an der Grenze. Promedia, Wien 1995, s. 337–344.
 • Americký klub dam. Paginae historiae 6, SÚA Praha 1998, s. 5–20.
 • Vojta Náprstek – his Museum and Library. In: Annals of the Náprstek museum 19. Praha 1998, s. 83–88.
 • František Řehoř In: Annals of the Náprstek museum 20. Praha 1999, CD-ROM.
 • Vojta Náprstek – zakladatel Českého průmyslového muzea a Americký klub dam. Folia Etnographica 33, Brno 1999, s. 3–8.
 • Náprstkova krajanská knihovna. In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. st. Univerzita Karlova 2000, s. 243–246.
 • Velryba v Praze. Paginae historiae 8, SÚA Praha 2000, s. 67–73.
 • American Czechs and the Collections of the Náprstek Library. Annals of the Náprstek Museum 21. Praha 2000, s. 22–28.
 • Memoárové fondy v knihovně Náprstkova muzea. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 10. odborné konference Paměti – způsob zobrazení skutečnosti, Olomouc 2001. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno 2001, s. 65–69.
 • Americký klub dam a pomník Boženy Němcové. In: Literární archiv 34, Památník národního písemnictví v Praze 2002, s. 183–198.
 • Ženy rodiny Náprstkovy. (spolu s Irenou Štěpánovou a Ludmilou Sochorovou). Argo, Praha 2001
 • Výstřižkové knihy – speciální fond knihovny Vojty Náprstka. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 11. odborné konference Nové prvky ve starých knihách, Olomouc 2002. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno 2002, s. 29–33.
 •  Téma: Češi v Americe. České vystěhovalectví do Ameriky a česko-americké vztahy v průběhu pěti staletí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2003. (spolu s Ivanem Dubovickým, Davidem Kraftem)
 • Prezetace fotografických materiálů E. St. Vráze z přelomu 19. a 20. století ze sbírek Náprstkova muzea. (Spolu s J. Todorovovou). In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 12. odborné konference Současné trendy ve zpřístupňování fondů, Olomouc, 2003. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno 2004, s. 57–59.
 • Deníky Josefy Náprstkové. In: Literární archiv 35-36. Památník národního písemnictví v Praze 2003-2004, s. 21–37.
 • Vojta Náprstek a první český ženský vzdělávací spolek. In: Žena v církvi a ve společnosti III. Sborník Unie katolických žen. Pastorační středisko Praha 2005, s. 36–40.
 • August Geringer – nakladatel, mecenáš a lidumil. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 13. odborné konference Lidé okolo knih (autor-tvůrce-recipient), Olomouc, 2004. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno 2005, s. 223–234.
 • Nemoci v životě Emila Holuba. (spolu s Jurajem Szántó). In: Kazuistiky v pneumologii roč. 2, 2005/4, s. 35–37.
 • Anna Homová-Nováková-Fingerhutová. In: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň 6.–8. března 2003. Praha 2004, s. 104–109.
 • Vojta Náprstek a první český ženský vzdělávací spolek. In: Žena v církvi a ve společnosti III. Sborník Unie katolických žen. Pastorační středisko Praha 2005, s. 36–40.
 • Americký klub dam a jeho význačné členky. In: Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference ve Středočeském muzeum v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. 10. 2005. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2005, s. 267–274.
 • Božena Němcová a Americký klub dam. In: Božena Němcová život-dílo-doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7.–8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové. Česká Skalice 2006, s. 203–207.
 • Neznámý dopis Dory Němcové Vojtovi Náprstkovi. In: Božena Němcová život-dílo-doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7.–8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové. Česká Skalice 2006, s. 208.
 • Korespondence Josefy Křížkové-Náprstkové. In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále (27.–28. 4. 2006). Pardubice 2006, s. 547–555.
 • Americký klub dam a jeho charitativní činnost. In: Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23.–24. 11. 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy. Praha 2007, s. 205–220.
 • Svatební obřad rumunských Čechů. In: Oznamuje se láskám našim… aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Sborník z konference konané 13.–14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Východočeské muzeum Pardubice 2007, s. 187–192.
 • Božena Němcová v denících Vojty Náprstka. In: Božena Němcová jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Sborník z mezinárodního kolokvia. Editor Robert Adam. Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Praha 2007, s. 50–54.
 • Anna Řeháková – turistka a spisovatelka. In: Literární archiv č. 39. Múzy na cestách.  Památník národního písemnictví v Praze. Praha 2007, s. 137–143.
 • Čechové mimo vlasť. In: České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia konaného ve dnech 27.–28. června 2006 v Českých Budějovicích v rámci 23. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění. Národní archiv Praha 2007, s. 71–73.
 • Exotika v knihovně Náprstkova muzea aneb Celý svět na stereoskopech. In: Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. sympozia k problematice 19. století Plzeň, 22.–24. února 2007. Academia KLP Praha 2008, s. 87–90.
 • Náprstkova idea dívčího sirotčince v Praze. In: Od početí ke školní brašně. Sborník z konference konané 29.–30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Východočeské muzeum Pardubice 2008, s. 47–60.
 • František Matouš Klácel ve fondech Náprstkova muzea. In: František Matouš Klácel, filosof, spisovatel a novinář. Sborník ze sympozia konaného ve dnech 24.–26. září 2008 v České Třebové. Městské muzeum Moravská Třebová 2008, s. 125–128.
 • Jan Evangelista Purkyně v Náprstkově knihovně. In: J. E. Purkyně (1869–2009), Academia Economia 2009, s. 59–70.
 • Přednášky Jana Evangelisty Purkyně o medicíně pro ženy. In: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. sympozia k problematice 19. století Plzeň, 26.–28. února 2009. Academia Praha 2010, s. 36–45.
 • Vykročte pravou! Aneb Co svazuje naše nohy. In: Tělo jako kulturní fenomén. Studie Slováckého muzea 14/2010, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, s. 93–97.
 • Milwaukee Flug-Blätter – první krajanský tisk. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 19. odborné konference Olomouc, 2010. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno 2011, s. 163–167. ISBN 978-80-7053-292-8 (VKOL), 978-80-86249-61-2 (SDRUK)
 • Julius Zeyer a Kostra deníku Vojty Náprstka. In: Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Vydal Host ve spolupráci s Ústavem české literatury a knihovnictví FF Masarykovy univerzity. Brno 2009, s. 372-376. ISBN 978-80-7294-346-3 (Host), 978-80-7294-320-3 (Masarykova univerzita, Brno)
 • Skalná a její poválečná historie v zrcadle národnostních a etnografických poměrů. In: Skalná, Wildstein, Vildštejn. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, 2011, s. 173–178. ISBN 978-80-85018-75-2
 • Vojta Náprstek a krajané v USA. In: Češi – národ bez hranic Stanislav Brouček (ed.), Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 57-60. ISBN 978-80-87112-49-6
 • Vojta Náprstek. Vlastenec, sběratel, mecenáš. Vyšehrad, Národní muzeum 2011. ISBN 9788-80-7429-173-9 (Vyšehrad) 978-80-7036-313-3 (Národní muzeum)
 • Vojta Náprstek – tanečník. In: Ve víru tance. Sborník z mezioborové konference konané ve dnech 15.–16. Listopadu 2011 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Východočeské muzeum Pardubice 2012, s. 63–72. ISBN 978-80-87151-21-1
 • Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti. Národní muzeum 2012. ISBN 978-80-7036-366-9
 • Pedagogické snahy Vojty Náprstka. In: Speciální pedagogika 2/2012, UK Praha – Pedagogická fakulta, s. 139–145. ISSN 1211-2720
 • Lásky Ferdinanda Pravoslava Fingerhuta Náprstka. Kultura a strava české vlastenecké společnosti 2. Poloviny 19. století pohledem Náprstkova deníku. In: Český lid 99, 2012, 3, s. 319–337.
 • Průmyslové výstavy Vojty Náprstka. In:Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století Plzeň, 23.–25. února 2012. Academia Praha 2013, s. 74-80. ISBN 978-80-200-2232-5
 • Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur: 140 let. In: Muzeum, muzejní a vlastivědná práce 1/2013, s. 17–29. ISBN 1803-0386
 • Josefa Křížková Náprstková, Benefactress of the Museum. In: Annals of the Náprstek Museum 34/2 2013, s. 30–40. ISSN 0231-844X
 • Vzdělávací činnost Amerického klubu dam (1865-1895). In: Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Ed. Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn. Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum 2013, s. 367–372. ISBN 978-80-246-2286-6.
 • Nedělní dýchánky pro dělné ženy a dívky všech odborů.  In: Ženy a politika (1890-1938) Edd. Bahenská Marie, Malínská Jana. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2014, s. 30–39. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Franz Hölzlhuber (1826-1898). Ein transatlantischer Freund von Vojta Náprstek. (spolu s Martrinem Šámalem) In: Annals of the Náprstek Museum 35/2 2014, s. 21–34. ISSN 0231-844X
 • Americký klub dam a propagace tělesných cvičení. In: Časopis Národního muzea, řada historická 183, 2014, 3–4, s. 71–74. ISSN1214-0627
 • Byl to můj osud. Zápisky Josefy Náprstkové. (Spolu s Martiněm Šámalem) Národní muzeum 2014. ISBN 978-80-7036-423-9
 •  Sociální cítění manželů Náprstkových. (Spolu s Martinem Šámalem) In: Útisk – charita – vyloučení. Sociálni 19. století. Sborník příspěvků z 34. Ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 27. 2.–1. 3. 2014. Edd. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl. Academia Praha 2015, s. 190–202. ISBN: 978-80-200-2460-2.
 •  Knižní provenience v Knihovně Náprstkova muzea. In: Ex libris… Ex bibliotheca... Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Kol. autorů. Národní muzeum Praha 2015, s. 85–88. ISBN 978-80-7036-468-0.
 • Josefa Křížková, Náprstková – všedný život slúžky. In: Studia Historica Nitriensia 2015/ročník 19/č. 2, s. 234–240. ISSN 1338-7219.
 • The family and friends of Vojta Náprstek. A rare portret collection from the fund of Náprstek museum. (spolu s Blankou Hnulíkovou) In: Annals of the Náprstek Museum 37, č. 2, s. 73281. ISSN: 0231-844X
 • Turistické boty paní Náprstkové. In: http://www.muzeum-zlin.cz/cs/publikace/obuv-v-historii-2014/.
 • Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé. Kolekce unikátních portrétů z fondů Náprstkova muzea. (Spolu s Blankou Hnulíkovou a Janem Šejblem) CD ROM. Národní muzeum 2016. ISBN: 978-80-7036-512-0
 • American Czechs and Vojta Náprstek. In: Naše rodina „Our Family“ Quarterly of the Czechoslovak Genealogical Society International Vol. 28, 2016, No. 4. St. Paul, MN USA, s. 145, 148–153.
 • Jen Náprstková, prosím… Neobyčejný život v dobových pramenech. Národní muzeum 2016. ISBN 978-80-7036-488-8
 •  Deníky Ferdinanda Fingerhuta. Mešťanská strava ve druhé polovině 19. století. In:. Blanka Jedličková, Milena Lenderová, Miroslav Kouba, Ivo Říha (Ed) Krajiny prostřených i prázdných stolů II. Univerzita Pardubice 2017, ISBN 978-80-7560-087-5, s. 245–257.
 • Diskotéka Karla Čapka. In: Příběhy ptačího koberce, Národní Galerie Praha 2017, s. 124–131. ISBN 978-80-7035-658-6

Výstavy:

1994 

 • Sokolské foto
 • Okno do světa, 100.výročí úmrtí V.Náprstka,

1995

 • Jules Verne aneb Cesta kolem světa a na Měsíc (měsíční výstava)
 • Národopisná výstava českoslovanská 1895
 • Zahraniční dovolená na přelomu století (měsíční výstava)

1996

 •  Česko-britské vztahy (měsíční výstava)
 • Poslyšte radostnou zvěst

1997   

 • Africa Through the Eyes of the Czech Travellers (Afrika očima českých cestovatelů), pro MZV do Afriky putovní (fotografie a grafika), spolu s dr.Kandrtem
 • Ve stínu velkého muže (Josefa Náprstková 1838–1907), Vojta Náprstek, (Výstavka pro poštovní úřad v Chicagu)
 • J.E.Purkyně – přítel domu U Halánků (měsíční výstava)

1998

 • S maringotkou kolem světa
 • Panímaminka od Halánků  (Anna Fingerhutová)

1999 

 • Pojedete na dovolenou lodí?
 • Američtí Čechové ve sbírkách NpM, (Výstava pro MZV, USA Elis Island)

2000

 • Pražská ulice, (Národní muzeum)
 • Okno do světa
 • Američtí Čechové
 • Praha 2000, Slavní dárci a mecenáši
 • České průmyslové muzeum

2001 

 • Vojta Náprstek (měsíční výstava)
 • Vojta Náprstek – člověk a mecenáš
 • Výstava diplomů v přednáškovém sále

2002 

 • Vojta Náprstek (měsíční výstava)
 • Rub a líc slávy Dr. Emila Holuba

2003 

 • Vojta Náprstek (měsíční výstava)
 •  Češi v Americe, (Muzeum hl. města Prahy, spolupráce s I. Dubovickým)

2004 

 • Bangkok očima J. Kořenského a E. St. Vráze (putovní výstava fotografií po Thajsku (spolu s J. Todorovovou)

2005 

 • Americký klub dam (1865–2005)
 • Žena na plakátech 19. století

2006 

 • Komunální politik Vojta Náprstek

2007 

 • Paní, nesu vám psaní (korespondence Josefy Náprstkové)
 • Stopy lidí (Národní muzeum)

2009

 • Vojta Náprstek (Z pokladů NM – Národní muzeum)
 • Celým světem na stereoskopech

2010

 • Knihovna představuje II. – Šťastné a veselé (měsíční výstava)

2011

 • Vojta Náprstek, portréty známé a neznámé (měsíční výstava)
 • Ti, kteří nás předešli

2012

 • Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel, (Národní technické muzeum, spolu s Lucií Střechovou)
 • Vojta Náprstek

2015

 • Slavné pohřby – (památník na Vítkově, spolu s HM)

2016

 • Student Vojta Náprstek (Svět ve vitríně)

2017

 • Výstava velrybová (Svět ve vitríně)

2018

 • Slečny učitelky na cestách (Svět ve vitríně)
 • České průmyslové muzeum (Svět ve vitríně)

 

 

 

 

 
Rozumím