Vědecké zaměření:

Restaurátor - konzervátor archeologických kovových předmětů.

Publikační činnost (výběr):

 • Information über die physikochemische Untersuchung der altbronzezeitlichen Dolche von Praha 6 – Suchdol und über die vorgenommene Konservierung.
  In: Divac, G. - Sedláček, Z.: Hortfund der altbronzezeitlichen Dolche von Praha 6 - Suchdol, Fontes Archeologici Pragenses - Supplemntum 1, Praha 1999, s. 30-33, české resume s. 74- 76.
 • Brych, V. - Kadeřábková, J. - Vykouková, J.: Kovy.
  In: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha (Národní muzeum) 2000, s. 41.
 • Obalová technika pro kovy.
  In: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií č. 4, Praha 2000, s. 20-23.
 • Čejková, J. - Droberjar, E. - Vykouková, J.: K využití elektronového rastrovacího mikroskopu při konzervaci spon z doby římské, Archeologie ve středních Čechách 3/1, Praha 1999, s. 193-203.
 • Organické zbytky na archeologickém předmětu.
  In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Pardubice 2002, s.76-78.
 • Korozní produkty železa, desalinace roztokem kyseliny askorbové a vyluhováním v destilované vodě.
  In: Sborník z workshopu 4.11-5.11 2002 v Technickém muzeu v Brně – Stabilizace železných archeologických předmětů, Brno 2003, s.13-15, 44-48.
 • Vykouková, J. - Švecová, B. - Šímová, V.: Odstraňování korozních nárůstů z herpetologických alkoholových preparátů.
  In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Liberec 2004, s. 147-149.
 • Vykouková, J. - Švecová, B. - Šímová, B.: Removal ferric sediments from the museum alkoholic reptile specimens using Chelaton 3.
  In: Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (J. nat. Mus., Nat. Hist. Ser.) Vol. 173 (1-4): 91-96, 2004.
 • Slabina, M. - Vykouková, J. (2006): Hrob 14/1 z Bylan u Českého Brodu.
  In: Archeologické výzkumy v Jižních Čechách 19, 91-100.
 • Gojdová, S. - Vykouková, J. (2006): Využití cartonplastu na obaly sbírkových předmětů.
  In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Cheb 5.-7.9. Brno, s. 42-43.
 • Matoušek V. - Vraná K. - Vykouková J. (1996): Snímání a konzervace krasových souvrství.
  In: Metodický list komise konzervátorů a preparátorů při AMG, Praha 12.11.-15.11.Brno, s. 12-21.
 • Vykouková, J. – Březinová, H. – Fikrle, M. – Frána, J. – Králík, M. – Lutovský, M. – Samohýlová, A. – Smejtek, L. 2007: Náramky z Turska-Těšiny. Několik pohledů na unikátní šperk únětické kultury, Archeologie ve středních Čechách 11, 205–225.