EnglishFacebookTwitter
Newsletter Mobilní verze

Entomologické oddělení

Kontakt

Adresa: Kunratice - zámek, Golčova 1, 148 00 Praha 4
Telefon: 244 911 374


Entomologické oddělení Národního muzea vzniklo zásluhou dr. Jana Obenbergera v roce 1920 jako entomologické pracoviště v rámci zoologického oddělení a jako samostatné oddělení bylo ustaveno v roce 1952. Od roku 1961 je dislokováno v zámku v Praze - Kunraticích.

Sbírky

Původ entomologické podsbírky Národního muzea nicméně sahá daleko do minulosti. Některé exempláře pocházejí již z první poloviny devatenáctého století a nejstarší sbírkový exemplář, otakárek Ornithoptera priamus z Indonésie pochází údajně z roku 1787 (viz foto níže). Cenný materiál pro sbírky Národního muzea byl získán i spoluprací s našimi krajany v zahraničí. V Národním muzeu jsou uchovávány entomologické sběry některých známých českých cestovatelů, např. Jana Viléma Helfera z Barmy nebo Emila Holuba z jižní Afriky.

Samec otakárka Ornithoptera priamus, Indonésie

Samec otakárka Ornithoptera priamus, Indonésie

Některé entomologické sbírky Národního muzea jsou systematicky budovány jednak z odkazů a nákupů sbírek soukromých sběratelů, jednak vlastním terénním sběrem pracovníků Národního muzea, který se neomezuje jen na území našeho státu. Zahraniční sběrná činnost byla tradičně zaměřena hlavně na oblast Balkánského poloostrova, ale v poválečných letech uspořádalo entomologické oddělení i několik rozsáhlejších expedic do Turecka v roce 1947 a do Iránu v letech 1970, 1973 a 1977. Díky těmto expedicím má dnes Národní muzeum patrně největší sbírku íránského hmyzu na světě.

V současné době uchovává entomologické oddělení Národního muzea nejrozsáhlejší sbírky hmyzu na území České republiky, které čítají téměř pět milionů exemplářů z celého světa. Vzhledem k tradičnímu zájmu sběratelů převažují především brouci a motýli, ale v posledních desetiletích je věnována zvýšená pozornost i rozšiřování sbírek ostatních řádů hmyzu. Protože dlouhodobým působením světla barvy hmyzu blednou a postižené exempláře se tak znehodnocují, je převážná část sbírek trvale uložena v depozitářích a vystavuje se jen příležitostně při krátkodobých výstavách.Tyto sbírky slouží především jako srovnávací a dokladový materiál pro vědecké studium hmyzu, na němž se vedle muzejních odborníků podílejí i externí specialisté a vysokoškolští studenti. Každoročně za tímto účelem navštěvuje entomologické oddělení kolem 250 tuzemských i zahraničních badatelů.

Výzkum

Výzkumná činnost entomologického oddělení je zaměřena především na ty obory, které se neobejdou bez rozsáhlých sbírek, tedy na systematiku, srovnávací morfologii a zoogeografii hmyzu. Pracovníci entomologického oddělení jsou členy různých vědeckých společností a redakčních rad časopisů po celém světě. Spolupracují s pracovišti akademie věd ČR a formou konzultací a vedením exkurzí se podílejí též na výuce studentů na univerzitách. Pracovníci oddělení zajišťují také určování hmyzu pro jiná pracoviště u nás i v zahraničí a poskytují odborné konzultace pro veřejnost. Jejich vědecké výsledky jsou pravidelně publikovány v našich i zahraničních odborných časopisech. V posledních letech provádí entomologické oddělení inventarizaci hmyzu některých chráněných území České republiky (národní parky, chráněné krajinné oblasti, rezervace) a podílí se na výzkumu spojeném s rekultivací důlních výsypek a těžebních ploch v Sokolovské pánvi.

Odborní pracovníci

Externí spolupracovníci (senioři):

Organizační struktura oddělení - specializované referáty

Referáty Entomologického oddělení

Knihovna

Entomologické oddělení spravuje rozsáhlý fond entomologické literatury (tisíce svazků monografií a periodik) zahrnující zásadní entomologické publikace od konce 18. století do současnosti. Slouží nejen pracovníkům muzea, ale i početné badatelské veřejnosti. Významnou část knihovního fondu tvoří knihovna Josefa Hlisnikowskeho, která patří mezi nejúplnější knihovny v tomto oboru v celé střední Evropě.

Publikace

Entomologické oddělení vydává od roku 1923 vlastní sborník Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (= AEMNP). V roce 1956 byla navíc založena série Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae (zanikl v roce 2008 formálním sloučením s AEMNP).

V 90. letech prošla díky nedostatku financí publikační činnost Entomologického oddělení, která byla zažehnána až v roce 2005 obnovením vydávání AEMNP. Vzkříšená AEMNP jsou koncipována jako prestižní mezinárodní časopis zaměřený na taxonomii hmyzu a příbuzné obory.

V letech 2006–2011 bylo publikováno 14 svazků (11 řádných čísel, dvě z nich dedikovaná k jubileům významných českých entomologů Pavla Štyse a Josefa Jelínka, a 3 supplementa) obsahujících celkem 242 vědeckých článků v celkové délce 4422 stran. Na těchto článcích se podílelo 203 autorů z 38 zemí všech kontinentů vyjma Afriky. V publikovaných článcích bylo provedeno množství nomenklatorických činů, včetně stanovení 4 nových taxonů ze skupiny čeledi, 38 nových taxonů ze skupiny rodu a 284 nových druhů a poddruhů.

Zatímco během 2005–2007 bylo publikováno jedno řádné číslo časopisu ročně, od roku 2008 vycházejí dvě řádná čísla ročně zhruba s půlroční periodou (červen a prosinec). Od roku 2009 jsou AEMNP zařazena v prestižní databázi Web of Science (WoS), přičemž finální rozhodnutí o oficiálním přidělení impakt faktoru je očekáváno v červnu 2012.

Časopis AEMNP je vyměňován za zahraniční odbornou literaturu s asi 250 vědeckými institucemi po celém světě. Výměna publikací je hlavním zdrojem doplňování knihovního fondu.

Zpět na Oddělení Přírodovědeckého muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.     Zřizovatel: Zřizovatel