Vědecké zaměření:

 • dějiny správy Národního muzea, diplomatika a sfragistika

Vzdělání:

 • archivnictví na FF UK (1979–1983), PhDr. (1983)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Monasterium, mezinárodní projekt spolku ICARus na digitalizaci listin, 2012–2015, spolupráce na digitalizaci pergamenových listin Archivu NM a tvorba metadat;
 • Dějiny fondů a sbírek Národního muzea (DKRVO).
 • Granty:
 • 1996–1997 spoluřešitelka projektu GA ČR č. 404/96/0404 – Doc. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., „Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea“;
 • 2006–2008 řešitelka projektu GA ČR č. 409/06/0623 „Před objektivem T. G. Masaryk. Hradní fotoarchiv 1918–1933“ (společně s Mgr. Liborem Jůnem a PhDr. Miroslavou Vandrovcovou).

Muzejní práce (výstavy):

 • Samostatná výstava „Pergamenové listiny v Archivu NM“ (1990), podíl na výstavách „150 let Archivu NM“ (1996), „Pracovníci Národního muzea v odboji a za okupace“ (2005), „Egyptské dobrodružství Karla Hájka 1958“ (2008), 190 let Národního muzea – 190 let dobrodružství (2008), „Hradní fotoarchiv 1918–1933“ (2009–2013); MUDr. Bohuslav šlechtic Jiruš a jeho tajemné bedny“ (2012).

Ostatní aktivity:

 • členka výboru skupiny specializovaných archivů při České archivní společnosti (2004–2010 předsedkyně)

Bibliografie:

 • ŠVECOVÁ, Milena: Říjnové zasedání většího zemského soudu roku 1723. Časopis Národního muzea. Řada historická. 153, 1984, s. 198–205.
 • ŠVECOVÁ, Milena: Spor o valdštejnský erb v roce 1727. Heraldická ročenka 1984, s. 65–71.
 • BĚLIČOVÁ, Milena: Josef Emler a Národní muzeum v Praze. In: Josef Emler (1836–1899). Příspěvky k jeho učitelské, vědecké a organizátorské činnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1989, s. 215–242.
 • KOČÍ, Josef; VONDRUŠKA, Vlastimil: Památky národní minulosti. Praha: Panorama, 1989, hesla č. 116, 134, 150, 200, 202, 204, 209, 229, 261, 333, 357-359, 410, 416, 419, 424, 425, 480, 482-486, 502, 504, 542, 559, 575, 577, 584–588, 601, 602, 611, 623, 624, 656, 669, 671, 693, 752, 754, 755, 769, 808, 809, 922, 925, 938, 949–954, 956, 957, 963, 964, 974, 978, 986–988, 996–998, 1000. (Podíl na katalogu historické expozice v Lobkovickém paláci).
 • BĚLIČOVÁ, Milena: Urbariální písemnosti do r. 1526 ve sbírce pergamenů Archivu Národního muzea. In: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového. Praha: FF UK, 1992, s. 69–77, ISBN 80-901489-0-5.
 • BĚLIČOVÁ, Milena: Pražské protokoly z výslechů opovědníků a zemských škůdců 11. ledna 1521 popravených. Táborský archiv. Sborník Státního okresního archivu v Táboře 5, 1993, s. 136–146, ISSN 0862-2892.
 • BĚLIČOVÁ, Milena: P. Jan Karel Rojek a jeho písemná pozůstalost. Časopis Národního muzea. Řada historická. 163, 1994, č. 1–2, s. 39–45, ISSN 0139-9543.
 • CHALUPA, Aleš; BĚLIČOVÁ, Milena; ČECHURA, Jaroslav; RYANTOVÁ, Marie: Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 1998 (podíl), ISBN 80-901916-7-3.
 • BĚLIČOVÁ, Milena: Bartoloměj Pavlíček (1838–1918) a jeho písemná pozůstalost v Archivu Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická. 167, 1998, č. 3–4, s. 18–22, ISSN 0139-9543.
 • BĚLIČOVÁ, Milena: RNDr. Karel Hlávka a jeho písemná pozůstalost v Archivu Národního muzea. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, Z pomocných věd historických XIV, Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc. Praha: FF UK, 1999, s. 9–13, ISBN 80-7184-861-1, ISSN 0567-8293.
 • BĚLIČOVÁ, Milena; VAVROUŠEK, Petr: Pozůstalost českého íránisty Otakara Klímy. Chatreššar 1999–2000. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy FF UK, ed. Petr Zemánek, Praha: FF UK, 2001, s. 81–96, ISBN 80-7308-7.
 • BĚLIČOVÁ, Milena: Archiv Národního muzea v povodni. Časopis Národního muzea. Řada historická. 172, 2003, č. 1–2, s. 101–106, ISSN 0139-9543.
 • BĚLIČOVÁ, Milena; VANDROVCOVÁ, Miroslava: Zkušenosti Archivu Národního muzea s evidenční databází Bach a přizpůsobení pořádání fondů tomuto programu. In: 10. konference archivářů České republiky. Teorie, praxe a věda v archivech. Zpravodaj pobočky České informační společnosti – Státní ústřední archiv v Praze č. 48, 2004, s. 86–89.
 • BĚLIČOVÁ, Milena: 160 let Archivu Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická. 175, 2006, č. 1–2, s. 79–87, ISSN 0139-9543.
 • BĚLIČOVÁ, Milena: Fotoarchiv Karla Hájka v Archivu Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická. 175, 2006, č. 3–4, s. 123–161, ISSN 0139-9543.
 • BĚLIČOVÁ, Milena. Evidence archiválií v kulturně vědeckých institucích MK ČR. Věstník Asociace muzeí a galerií, roč. 8, 2008, č. 3, s. 1–4. ISSN 1213-2152.
 • BĚLIČOVÁ, Milena; JŮN, Libor; NOVOZÁMSKÁ, Martina; VANDROVCOVÁ, Miroslava. Hradní fotoarchiv / The Prague Castle Photographic Archives 1918–1933. Praha: Národní muzeum, 2008, 192 stran. ISBN 978-80-7036-266-2 (výstup projektu GA ČR č. 409/06/0623).
 • BĚLIČOVÁ, Milena: Archiv des Nationalmuseums (Archiv Národního muzea). In: Joachim Bahlcke; Wojciech Mrozowicz (Hg.): Adel in Schlesien. Band 2, Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie. München: R. Oldenbourg Verlag, 2010, s. 293–299. ISBN 978-3-486-58878-1.
 • BĚLIČOVÁ, Milena. Cesta T. G. Masaryka do Alžírska a Tuniska v červnu 1923. In. Vandrovcová, Miroslava (ed.). Hradní fotoarchiv. Pramen k vizuálním dějinám Československa 1918–1933 (I.). Sborník Národního muzea. Řada A – Historie. 64, 2010, č. 1–2, s. 45–52. ISSN 0036-5335.
 • BĚLIČOVÁ, Milena. Medvídci prezidenta Masaryka. In. Vandrovcová, Miroslava (ed.). Hradní fotoarchiv. Pramen k vizuálním dějinám Československa 1918–1933 (II.). Sborník Národního muzea. Řada A – Historie. 64, 2010, č. 3–4, s. 109–116. ISSN 0036-5335.
 • BĚLIČOVÁ, Milena. Karel Jaromír Erben – první archivář Národního muzea. Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 14, Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 na Malé Skále. Semily-Turnov: 2011, s. 42–50. ISBN 978-80-86254-24-1, ISSN 1211-975X.
 • BĚLIČOVÁ, Milena. Sbírka pečetních typářů a razítek Archivu Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická, roč. 181, 2012, č. 1-2, s. 44–68, ISSN 1214-0627.
 • BĚLIČOVÁ, Milena. Vzpomínka na Hermínu Duškovou (15. 4. 1910–2. 2. 2012). Časopis Národního muzea. Řada historická, roč. 181, 2012, č. 1-2, s. 85–87, ISSN 1214-0627.
 • BĚLIČOVÁ, Milena. Z dějin expozic a výstav Národního muzea 1891–1949. Muzeum – Muzejní a vlastivědná práce, roč. 2012, Supplementum, s. 9–15, ISSN 1803-0386 (s finanční podporou MK ČR, DKRVO).
 • BĚLIČOVÁ, Milena. MUDr. Bohuslav šlechtic Jiruš a jeho odkaz Národnímu muzeu. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 67, 2013, č. 3-4, s. 5–12, ISSN 1214-0627 (DKRVO 2013/23).
 • BĚLIČOVÁ, Milena. Jirušové – rodinná tradice v pramenech a pamětech. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 67, 2013, č. 3-4, s. 53–59, ISSN 1214-0627 (DKRVO 2013/23).