1. ÚVOD

1.1. Národní muzeum je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, PSČ: 110 00, IČ 00023272, DIČ CZ 0002 3272 (dále „prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky prodávajícího upravující prodej vstupenek, zboží a dalších služeb (souhrnně „produkty“), a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.nm.cz a prostřednictvím prodejních a odběrových (výdejních) míst prodávajícího.

1.3. Kontaktní a identifikační údaje:

Název: Národní muzeum 

Sídlo a adresa pro doručování: Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, PSČ: 110 00
IČ 00023272
Adresa elektronické pošty: eshop@nm.cz
Telefon: 224 497 125
Místo pro osobní odběr zboží: Nová budova Národního muzea
Datová schránka: gez6tzc

1.4. Všechny informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Ochraně osobních údajů na internetové adrese www.nm.cz/ochrana-osobnich-udaju.

 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v prodejních či výdejových (odběrných) místech prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nm.cz s přechodem z fáze rezervování, objednávání a nakupování do webového nákupního košíku rezervačního a prodejního systému ColosseumTicket společnosti Perfect System, s. r. o. (dále souhrnně „webová stránka“). 

2.2. Kupující je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele.

2.3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí bez výhrad.

2.4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.5. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a licenčními podmínkami daného produktu.

2.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.8. „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě jeho smluvního prodejce. „E-vstupenka“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF ke stažení nebo vytištění, a to po úhradě prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2.9. Provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu vybavení prodávajícího nebo třetích stran.

 

3. OSOBNÍ DATA

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující vkládat produkty do online nákupního košíku a volit způsob doručení produktů a způsob platby. Prodávající nabízí pro různé druhy produktů podle provozních možností a stanovených podmínek různé způsoby platby a doručení, respektive vyžaduje od kupujícího různý rozsah registrace (rychlá jednoduchá registrace, plná registrace).

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje a informovat prodávajícího o jejich změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Prodávající je oprávněn nepřesné a nepravdivé osobní údaje vymazat.

3.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, nebo pokud kupující poruší obchodní podmínky.

3.4. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obsahuje informace o produktech. Ceny produktů jsou uvedeny včetně DPH v zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků, zvláště poplatků spojených s náklady na balení a dodání zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Při objednávání a nákupu produktů v internetovém obchodě volí kupující zejména produkt („vkládá“ jej do online košíku), způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (dále také též souhrnně „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní.

4.5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, hmotnost, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a balné) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky s úpravou smluvních podmínek (e-mailem, telefonicky, písemně).

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

- platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;

- platba prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online);

- platba v hotovosti/kartou na dobírku v ČR (Česká pošta);

- platba na fakturu bankovním převodem nebo hotově se sjednanou splatností.

5.2. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny podle dostupnosti a podle toho, o jaký produkt a čas nákupu jde. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů. Součástí informací v nákupním košíku a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace o výdejním (odběrovém) místě a čase výdeje předem zaplaceného zboží, respektive o výdejních místech a čase výdeje předem zaplacených vstupenek.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace, zejména u vstupenek. Při jakémkoliv předání nebo darování vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen u e-vstupenek upozornit přebírajícího, že v případě vracení vstupného vrací prodávající peníze výlučně přímo tomu, kdo vstupenky koupil.

5.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a doručením produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů včetně DPH.

5.5. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv dodat kupujícímu zboží, vstupenku nebo zahájit plnění služeb až po úplné úhradě celkové kupní ceny.

5.7. Při platbě na fakturu podnikateli může prodávající kdykoliv vyžadovat zálohovou platbu formou uhrazení zálohové faktury před dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající může omezit počet položek nákupu v jedné prodejní transakci.

5.8. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze obvykle vzájemně kombinovat, mohou být dlouhodobé pro určité skupiny zákazníků (např. senioři, studenti, děti, handicapovaní) nebo časově omezené (akční). Kustodi jsou oprávněni vyžadovat prokázání nároku na slevu, pokud je sleva prokázáním nároku podmíněna.

5.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu. U některých produktů je prodávající osvobozen od uplatnění DPH podle § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména u vstupenek.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, pokud se jedná o smlouvu o:

a) poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;

b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e) neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném kupujícím na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;

f) dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;

g) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil;

h) dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

i) přepravě zboží nebo využití volného času, pokud má být plněno k určitému datu nebo v určeném termínu (vstupenky, e-vstupenky);

j) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem prodávajícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1., kupující, není-li podnikatelem, v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo odstoupit od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím internetového obchodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.3. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

6.4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit osobně, písemně nebo e-mailem. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

6.5. Pokud dojde nákupem produktů k uzavření kupní smlouvy v prodejním nebo výdejovém (odběrním) místě prodávajícího jen na základě předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky (bez uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě) nebo bez jakékoliv předchozí rezervace, nemůže kupující od kupní smlouvy odstoupit.

6.6. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli rozhodnutím prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

6.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

6.8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.9. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.10. Do doby převzetí produktu kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.11. Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo.

6.12. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají prohlídky (akce), na kterou si kupuje vstupenku. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

6.13. Při zrušení prohlídky (akce) lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do čtrnácti (14) dnů po původně plánovaném termínu prohlídky (akce) nebo po uplynutí platnosti ke vstupu o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek. U vstupenek zakoupených kartou online probíhá vracení vstupného automaticky do 14 dnů od data oznámení zrušení pomocí návratové transakce prostřednictvím zabezpečené platební brány.

 

7. PŘEPRAVA A DORUČENÍ

7.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy produktů:

- osobní odběr v prodejních a výdejových (odběrných) místech a/nebo boxech prodávajícího;

- osobní odběr ve výdejových místech a/nebo boxech zprostředkovatele podle jím zveřejněných podmínek;

- poštou po ČR (včetně dobírky s platbou České poště);

- poštou do zemí EU;

- dodání prostředky elektronické komunikace (e-vstupenka, e-obsah).

7.2. Jednotlivé způsoby přepravy a doručení jsou nabízeny podle toho, o jakou konkrétní vstupenku, službu, zboží nebo elektronický obsah jde, respektive podle času nákupu. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů. Součástí informací v nákupním košíku a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace o výdejním místě a čase výdeje předem zaplaceného zboží a vstupenek.

7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4. Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s tímto spojené.

7.5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, vnější poškození zásilky). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné neúplnou nebo poškozenou zásilku ihned oznámit e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

7.6. Lhůta doručení pro zboží je zpravidla do 3 pracovních dnů po předání přepravci. Pokud je zboží skladem, je dodáváno přepravci zpravidla do 3 pracovního dne.

7.7. V případě, že si kupující zvolí jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení obchodních podmínek a kupní smlouvy. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena objednávky bude navýšena o další poštovné.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zvláště ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující produkt převzal:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu,

b) hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,

c) odpovídá jakostí nebo provedením případně smluvenému vzorku nebo předloze,

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, kvůli opotřebení způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží kvůli vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v obchodním oddělení Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 224 497 125, mobil:777 492 395, e-mail: eshop@nm.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

8.5. V případě uplatnění reklamace písemnou formou je kupující informován o přijetí reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání nejpozději do 3 pracovních dnů.

8.6. Pokud bude vadné plnění uznáno, náklady spojené se zasláním zboží budou kupujícímu uhrazeny složenkou či na účet, dle dohody.

8.7. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem, případně po dohodě písemně.

8.8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8.9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

- odstranění vady opravou věci;

- přiměřenou slevu z kupní ceny;

- odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.11. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.12. Neoznámil-li kupující vadu včas a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8.13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (včetně příslušenství). To neplatí:

- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

- použil-li kupující věc ještě před objevením vady;

- nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím;

- prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

9. KONTAKTNÍ, ODBĚRNÍ A DORUČOVACÍ MÍSTA

9.1. Informační podporu při nákupu vstupenek a zboží poskytuje prodávající v pracovních dnech na e-mailové adrese eshop@nm.cz , telefonicky prostřednictvím volání na telefonní číslo uvedené v kontaktních údajích. Viz webové stránky prodávajícího, kde mohou být publikovány tyto a další kontakty.

9.2. Odběrnými (výdejními) místy pro tištěné vstupenky objednané v internetovém obchodě jsou samoobslužné boxy umístěné u pokladen v Nové budově Národního muzea na adrese Vinohradská 1, 110 00 Praha 1 v jejich běžné provozní době obvykle bezprostředně následující pracovní den po rezervování nebo uhrazení zboží, nejdříve ve 14:00 hodin.

9.3. Odběrným (výdejním) místem pro zboží objednané v internetovém obchodě je Nová budova Národního muzea, Vinohradská l, 110 00, Praha 1. Vyzvednutí je možné po obdržení emailové / SMS zprávy s kódem a instrukcemi o vyzvednutí ve výdejním boxu umístěném u pokladen nové budovy Národního muzea, obvykle bezprostředně následující pracovní den po rezervování nebo uhrazení zboží, nejdříve ve 14:00 hodin.

9.4. Termín osobního vyzvednutí rezervovaného nebo uhrazeného zboží je 14 dnů. Pokud si kupující osobně nevyzvedne rezervované nebo uhrazené zboží do 14 dnů, bude rezervace zrušena a v případě platby vráceny peníze zpět na účet kupujícího.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze obchodních podmínek rozhodující.

10.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Gorazdova 1969/2, PSČ 120 00, IČ 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy, protože Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Gorazdova 1969/2, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21, května 2013 0 řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodejce nejprve využít linku e-mailové a telefonického podpory prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání s prodávajícím.

10.4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

10.6. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.7. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2024 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

 

 V Praze dne 8. 7. 2024