Qui corde canit, bis orat. Kdo srdcem zpívá, dvakrát se modlí. Zpívej tedy na čest Bohu a Stvořiteli svému, blahoslavené matce Boží Panně Marii, ó ty slavný město Kutná Hora, zpívej a chválu Bohu vzdej, však srdečnovroucím pokáním života napravováním, ó ty milá vlasti v tomto svatým čase adventním. Zpívejme a oslavujme Boha všickni společně, mladí i staří, mládenci i panny, i vy malé dítky, tak abychom všickni potom zdečasném, však nakrátko trvajícím zpěvem onen radostný, veselý a navěky zpěv ‚Svatý, svatý, svatý Pán Bůh náš‘ v nebi se všemi svatými anděly zpívati mohli.

Těmito i dalšími slovy z předmluvy oslovuje kantor Laurentius Adalbertus Alexander literáty z kutnohorského kostela sv. Jakuba, své „patrony laskavě příznivé“, a žádá, aby „tyto Rorate s pobožnými zpěvy“ přijali s vděčnou, laskavou a ochotnou myslí a tváří. V době, kdy zpěvník vznikl, měly rorátní mše dlouhou tradici. Vyvinuly se v souvislosti s ranní mariánskou mší, která je doložena už ve 14. století. Starší i nejnovější muzikologické výzkumy ukazují na přímý vztah mezi obsahem liturgických knih pořízených pro pražskou arcidiecézi Arnoštem z Pardubic a mezi chorální kostrou rorátních oficií. Úvodní latinský chorál začínal slovy „Rorate caeli desuper“ (Rosu dejte nebesa), texty – stejně jako celý advent – se zaměřují na očekávání Spasitele a jsou jakousi předehrou Vánoc. V 15. století pronikla do rorátních mší čeština, která vytvořila ona zvláštní slova „roráty“ či „rorátníky“. Zlatý věk rorátů nastal v 16. století: vznikají cykly chorálů proložených písněmi na jednotlivé dny v týdnu, literáti si nechávají na zakázku vyrábět krásně zdobené kancionály a zpěvu rorátů se věnují po celý advent třeba i dvě hodiny denně, ještě za tmy a ranního rozbřesku. Nám dnes neznámý Laurentius Adalbertus (= Vavřinec Vojtěch) Alexander napsal rorátník v době, kdy farní kostel sv. Jakuba, tzv. Vysoký, opět sloužil katolické církvi.

Vedle iluminovaných a vskutku reprezentativních zpěvníků z 16. století je Kutnohorský rorátník jen velmi skromnou ukázkou písařského umění. Má rozměry 305 × 205 mm, podle původní foliace obsahuje 84 papírových listů a ve výzdobě se omezuje na kaligrafické iniciály s jednoduchými rostlinnými motivy. Původní lepenková vazba potažená mramorovaným papírem se zachovala pouze částečně. Z různých poznámek, škrtů i z fyzického poškození stránek je patrné, že rorátník sloužil svému účelu a neležel ladem; dočteme se tak, že některá místa má zpívat tenor, jiná altus a bassus, opět jinde písař zaznamenal „kdo umí, ať zpívá“. V praxi se střídali ve zpěvu literáti s celou obcí věřících. Rukopis obsahuje všech sedm cyklů – Rorate na neděli, pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu – a nabízí příslušný jednohlasý repertoár, odpovídající královéhradecké redakci rorátů. Najdeme tu např. písně Poslán jest od Boha anděl, Vítej milý Jezu Kriste, Ježíši pro nás vtělený nebo Anděl k Panně Marii, které jsou v adventní liturgii živé dodnes.

Víme tedy, kdo a kdy rorátník vytvořil, další historie rukopisu však zdaleka není tak jasná. Literáti od sv. Jakuba vlastnili značný nemovitý a movitý majetek včetně hudebnin. V souvislosti s plošným rušením bratrstev v roce 1784 byly i jejich hudební knihy a jiné památky sepsány: v inventáři svatojakubského kůru se vyskytuje také „14 kancionálů čtvercových“, rozumějme v rozměru in quarto, kam lze Kutnohorský rorátník zařadit. Tyto zpěvníky údajně zakoupil Václav Tišl celkem za 28 krejcarů (!). Další zmínka o rorátníku byla publikována v Památníku na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. (Praha 1898), kde autor črty o dějinách české hudby Václav Juda Novotný uvádí: „… Než po skončení války třicetileté nový nastal ruch a na všech stranách znova byly zřizovány kůry literátské v městech pražských i po venkově. Tu se děly pro různé kůry znova časté přepisy ze starých kancionálů, jak toho příklad vidím z krásně psaných Rorátů z r. 1671, jež Laurentius Adalbertus Alexander, pro tempore kantor na Horách Kuttnách, dedikuje slovutné a mnohovzácné poctivosti a opatrnosti pánům literátům … a jež jsem náhodou našel a koupil v bývalém závodě starožitnickém na nábřeží.“ Zatím své poslední útočiště našel rorátník v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, kde byl zrestaurován a odborně zhodnocen.


Autorka článku: PhDr. Dagmar Štefancová

Fotoalbum

Rorate na pátek, Graduale V slunci to jest že světle

Rorate na pátek, Graduale V slunci to jest že světle

Rorate na pátek, vstupní antifona Patriarchové svatí

Rorate na pátek, vstupní antifona Patriarchové svatí

Rorate na sobotu, vstupní antifona Rosu dejte nebesa

Rorate na sobotu, vstupní antifona Rosu dejte nebesa

Rorate na sobotu, fol. 76v

Rorate na sobotu, fol. 76v

Rorate na pátek, fol. 66v

Rorate na pátek, fol. 66v