Vědecké zaměření:

 • Mineralogie a podmínky vzniku nízkoteplotních hydrotermálních paragenezí; magmatický a postmagmatický vývoj hornin těšínitové asociace slezské jednotky Západních Karpat; problémy materiálových studií archeologických artefaktů

Vzdělání:

 • Mgr. (1999) – geologie a hydrogeologie, geochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • RNDr. (2004) – Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy; Přírodovědecká fakulta, univerzita Palackého, Olomouc
 • Ph.D. (2005) – geologické vědy se zaměřením mineralogie a krystalografie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Předchozí působení:

 • 1999–2017 asistent
 • od r. 2002 odborný asistent pro petrografii
 • od r. 2016 vědeckovýzkumný pracovník na Katedře geologie PřF UP v Olomouci

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • Květen 2000 – Universita di Pavia, Itálie: "Fluid inclusions in diagenetic and low-grade metamorphic systems" (letní škola, 1 týden)

Granty a projekty:

 • FRVŠ 189/2008 Určovací praktikum z mineralogie. (2008). hlavní řešitel
 • FRVŠ 1301/2010 Zavedení nového předmětu „Odrazová mikroskopie“. (2010). hlavní řešitel
 • GAČR 205/07/P130 Neoidní mineralizace na styku Českého masivu a Západních Karpat. (2007–2009). hlavní řešitel
 • GAČR 205/09/0540 Vznik topazových granitů masivu Krudum. (2009–2011). spoluřešitel
 • IGA PrF/2011/010 Fluidní systémy moldanubika Českého masivu. (2011). hlavní řešitel
 • IGA PrF/2012/004 Využití mineralogických a geochemických metod při studiu archeologických objektů a artefaktů. (2012). hlavní řešitel
 • IGA PrF/2013/010 Fázové a chemické složení historických metalurgických strusek a jejich dopad na životní prostředí. (2013). hlavní řešitel
 • IGA PrF/2014/019 Paleofluidní systémy na vybraných lokalitách moldanubické a jesenické oblasti. (2014). hlavní řešitel
 • IGA PrF/2015/014 Role formačních vod sedimentárních pánví pro genezi vybraných typů rudních mineralizací Českého masivu. (2015). hlavní řešitel

Pedagogická činnost:

 • 1999–2017: pravidelná výuka v předmětech Mineralogie, Laboratorní metody výzkumu, Mikroskopie horninotvorných minerálů, Mikroskopie hornin, Odrazová mikroskopie, Petrografie technických hmot, Využití izotopů v geologii a environmentalistice, Fluidní inkluze, Terénní cvičení z mineralogie a petrografie, Terénní cvičení z geologie, Geologie Olomoucka v terénu, Kurz geologického mapování. Vedení několika desítek bakalářských a diplomových prací (na PřF UP), školitel tří doktorandů (na PřF MU v Brně)
 • V r. 2009 kurs o problematice fluidních inkluzí pro zájemce z geologických institucí v Iráku 
 • Autor 4 učebních skript

Publikační činnost (výběr):

 • Dolníček Z., Fojt B., Prochaska W., Kučera J., Sulovský P. (2009) Origin of the Zálesí U–Ni–Co–As–Ag/Bi deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. – Mineral. Deposita, 44, 1, 81–97
 • Dolníček Z., Kropáč K., Uher P., Polách M. (2010) Mineralogical and geochemical evidence for multi-stage origin of mineral veins hosted by teschenites at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Chem. Erde - Geochem., 70, 3, 267–282
 • Dolníček Z., Kropáč K., Janíčková K., Urubek T. (2012) Diagenetic source of fluids causing the hydrothermal alteration of teschenites in the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic: Petroleum-bearing vein mineralization from the Stříbrník site. – Mar. Petrol. Geol., 37, 27–40
 • Dolníček Z., René M., Hermannová S., Prochaska W. (2014) Origin of the Okrouhlá Radouň episyenite-hosted uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. – Miner. Deposita, 49, 4, 409–425
 • Kropáč K., Dolníček Z., Buriánek D., Urubek T., Mašek V. (2015) Carbonate inclusions in Lower Cretaceous picrites from the Hončova Hůrka Hill (Czech Republic, Outer Western Carpathians): Evidence for primary magmatic carbonates? – Int. J. Earth Sci., 104, 1299–1315
 • Kropáč K., Dolníček Z., Uher P., Urubek T. (2017) Fluorcaphite from hydrothermally altered teschenites at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic: compositional variations and origin. – Mineral. Mag., 81, 6, 1485-1501

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • MinPet 2001, Wien
 • Joint 6th biennial SGA/SEG meeting, 2001, Kraków
 • MinPet 2003, Neukirchen am Grossvenediger
 • 8th biennial SGA meeting, 2005, Beijing
 • 2nd CEMC, 2008, Szklarska Poreba
 • ECROFI XXI, 2011, Leoben

Ostatní odborné aktivity:

 • Spoluautor geoparku před budovou PřF UP v Olomouci a geoparku před ZŠ v Tišnově
 • Dlouholetý spoluorganizátor popularizačních přírodovědných jarmarků/veletrhů vědy pořádaných každoročně PřF UP v Olomouci.
 • V r. 2009 technický redaktor časopisu Acta Univ. Palack. Olom, Fac. Rer. Nat., Geol.
 • Recenze pro četné národní odborné časopisy i mezinárodní impaktovaná periodika (Mineralogy and Petrology, Ore Geology Reviews, European Journal of Mineralogy, Geologica Carpathica, Journal of Geosciences)