The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections

The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections

Dér el-Medína je archeologická lokalita se sídlištěm a pohřebišti privilegovaných pracovníků – umělců a řemeslníků – stavitelů královských hrobek Nové říše v Údolí králů a královen. Sbírky Náprstkova muzea obsahují nejen výběr textů, ale také předmětů – keramiky, oděvů a jiných předmětů denní potřeby, jimž se tito lidé obklopovali a které dokreslují jejich život.

Publikace je v angličtině.

Deir el-Medina is an archaeological site with the settlement and burial site of privileged workers - artists and craftsmen – builders of the New Kingdom royal tombs in the Valley of the Kings and káloven. Náprstek Museum collection includes not only the selection of texts, but also objects - pottery, clothing and other items of daily use to which these people are surrounded and that illustrate their lives.

Skladem
600
600 Kč bez DPH
ks