Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of Concert Melodrama

Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of Concert Melodrama

Publikace Věry Šustíkové Nová vlna koncertního melodramu zachycuje dvacetiletou historii unikátního českého projektu „Oživení koncertního melodramu“ s přesahem do mezinárodního kontextu, a to přímo z pohledu jeho iniciátorky a hlavní organizátorky. V úvodních kapitolách podává svědectví o genezi projektu a skrytých souvislostech mezi vědeckým výzkumem v rámci Národního muzea, pedagogickými aktivitami a uměleckými výstupy, realizovanými Společnosti Zdeňka Fibicha. Vzhledem k tomu, že i ve světovém kontextu se jedná o mimořádný fenomén a že literatura o koncertním melodramu je nejen u nás velmi sporadická, publikace myslí i na zahraniční badatele a vychází rovnou i v anglickém překladu. Dokumentační část zpřístupňuje kompletní soubor programů Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha z let 1998–2017, doplněný soupisem nové tvorby a bohatou obrazovou dokumentací.

The publication New wave of concert melodrama by Věra Šustíková presents the twenty-year history of the unique Czech project "Revival of Concert Melodrama" with an overlap in the international context, namely directly from the point of view of its initiator and main organizer. In the introductory chapters, the author testifies about the genesis of the project and the hidden links between the scientific research within the National Museum, the pedagogical activities and the artistic outputs realized by the Zdeněk Fibich Society. Considering that even in the world context it is an extraordinary phenomenon and that the literature about the concert melodrama is not sporadic only in our country, the publication also takes into account foreign scholars and so it appears in English translation. The documentary section makes available a complete set of programs of the International Festival of Concert Melodrama Prague from 1998–2017, supplemented by an inventory of new works and a rich picture documentation.

Autor / Author Věra Šustíková
ISBN 978-80-7036-534-2
Vydavatel / Publisher Národní muzeum a Společnost Zdeňka FIbicha
Rok vydání / Year 2017
Místo vydání / Place Praha
Forma / Form Kniha
Počet stránek / Number of pages 432
Poslední 3 kusy
440
440 Kč bez DPH
ks