ReporTvář Julia Fučíka / Notes and Faces of Julius Fučík

ReporTvář Julia Fučíka / Notes and Faces of Julius Fučík

Katalog ReporTvář Julia Fučíka / Notes and Faces of Julius Fučík je pojmenován po výstavě, kterou Archiv Národního Muzea ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů uspořádalo v rámci plnění širšího projektu (Muzeum dělnického hnutí ve 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a...) v Národním památníku na Vítkově. Ta se, jak již slovní hříčka titulu napovídá, věnovala jednak příběhu Reportáže, psané na oprátce, posledního a nejvýznamějšího literárního díla J. Fučíka, tak také jeho „tváři“ – vizuální podobě a zároveň vývoji jeho reflexí a interpretací ve veřejném prostoru a kulturní paměti společnosti. Převážnou část obsahu tvoří samostatné studie: text věnovaný takzvané fučíkovské archeologii, tedy kontextům vzniku a zániku fučíkovských míst paměti v letech 1945 až 1989 a poté až do současnosti; dějinám čtení a mocenské monumentalizaci jeho osoby; vizuální podobě Julia Fučíka, hrající významnou roli v budování jeho kultu; a sledování stopy tohoto kultu skrze sochařské realizace ve veřejném prostoru. Závěr knihy tvoří katalog složený z drobnějších textů s ilustračními fotografiemi dokumentujících konkrétní artefakty, plus výběr z literatury a anglická resumé odborných studií. Vedle ilustračních fotografií je v katalogu užita autorská grafika, shodná jako v expozici a doprovodných materiálech, hrající si s motivy Fučíkovy tváře ve formě kanonického Švabinského portrétu – a dalších více či méně známých podob komunistického hrdiny – tvořeného písmeny/textem – jménem Julia Fučíka a zněním jeho Reportáže.

Catalogue ReporTvář Julia Fučíka / Notes and Faces of Julius Fučík bears the same title as the exposition organised by the National Museum archive in cooperation with the Institute for the Study of Totalitarian Regimes withing the scope of a wider project (Museum of the Working Class Movement. Presentation of the work with the museum collection from the period of the state socialism...) in the National Memorial on the Vítkov Hill. The exposition – as the wordplay in its title indicates – was on the one side devoted to the narrative of Notes from the Gallows, the last and the most important of Fučík´s literary works, on the other side also to his “face” – to his visual image and developments of reflections and interpretations in the public space and cultural memory of the society. Larger part of the book is dedicated to independent studies: a text mapping the so called Fučík’s archaelogy, it is to the contexts of creation and disappearing of Fučík’s sites of memory in the years 1945–1989, until the present time; a history of reading and monumentalisation of his personality by the monopoly power of the Communist Party; visual appearance of Julius Fučík playing an important role in the building of his cult; and its tracing through sculptural realisations in the public space. Final part consists of shorter texts with photo-illustrations documenting selected artefacts, plus a set of literature and English resumés of abovementioned studies. In addition to the illustaration photography, there is the graphice design similar to that used in the exhibition and accompanying materials, playing with the motives of Fučík’s face in a form of Švabinsky portrait – and a few other known images of the Communist hero – composed of letters/text – the name of Julius Fučík and words of his Notes.

Autoři / Authors Libor Jůn, Markéta Kabůrková, David Majtenyi
ISBN 978-80-7036-650-9
Vydavatel / Publisher Národní muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů
Rok vydání / Year 2020
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication katalog výstavy / exhibition catalogue
Počet stránek / Number of pages 144
Skladem
310
281,82 Kč bez DPH
ks