Wad Ben Naga Report I: An Introduction to the Site

Wad Ben Naga Report I: An Introduction to the Site

Do archeologických terénních prací v Súdánské republice se Národní muzeum zapojilo v roce 2007, kdy se autor tohoto svazku připojil ke kanadsko-súdánské misi pracující v královském městě Meroe. O dva roky později zahájilo Národní muzeum v Súdánské republice vlastní vykopávky. Po konzultacích se Súdánskou národní korporací pro starožitnosti a muzea byla vybrána lokalita Wad Ben Naga, kterou český tým archeologicky prozkoumal. Archeologická expedice Národního muzea do Wad Ben Naga se během první výkopové sezóny zaměřila primárně na struktury nacházející se ve východní části centrálního Wad Ben Naga. V posledních letech se pozornost expedice přesunula do dosud neprozkoumané západní části Centrálního Wad Ben Naga, konkrétně na tzv. tyfonium, chrám zasvěcený kultu bohyně Mut. Předkládaná publikace shrnuje současný stav poznání historie a vývoje lokality a výsledky prvních deseti sezón vykopávek, které na lokalitě proběhly v letech 2009-2015. Jde o první z řady, v níž budou publikovány závěrečné zprávy o vykopávkách, studie na relevantní témata merojské archeologie či příslušné sbírky a archivní materiály z muzea.

Publikace je v angličtině.

The National Museum of the Czech Republic became involved in the archaeological fieldwork in the Republic of the Sudan in 2007, when the author of the present volume joined the Canadian-Sudanese mission working in the Royal City of Meroe. Two years later, the National Museum launched its own excavations in the Republic of the Sudan. After the consultations with the Sudanese National Corporation for Antiquities and Museums, the site of Wad Ben Naga was chosen to be  archaeologically explored by the Czech team. During the first excavation season, the National Museum’s Archaeological Expedition to Wad Ben Naga focused primarily on the structures located in the eastern part of Central Wad Ben Naga. In recent years, the focus of the Expedition has shifted to the as yet unexplored western part of Central Wad Ben Naga, namely to the so-called Typhonium, a temple dedicated to the cult of the goddess Mut. The present publication sums up the current state of knowledge of the site’s history and development and the outcomes of the first 10 excavation seasons carried out at the site between 2009 and 2015. It is the first in the series which shall publish final reports on excavations, studies on relevant topics of Meroitic archaeology, or relevant museum collections and archival materials.

Author Pavel Onderka
ISBN 978-80-7036-438-3
Publisher National Museum
Year 2016
Place of publication Prague
Number of pages 140
Skladem
600
600 Kč bez DPH
ks