České názvy živočichů - ryby a rybovití V2

České názvy živočichů - ryby a rybovití V2

Autoři: Lubomír Hanel, Jindřich Novák

V roce 2000 vyšel první díl Českého názvosloví věnovaný v širším pojetí rybovitým obratlovcům (mihule, sliznatky a paryby), HANEL a NOVÁK (2000). V tomto navazujícím dílu věnovaném rybám (Pisces) jsou zařazeny tři řády náležející do třídy nozdratých (Sarcopterygii) a prvních 10 řádů dle klasifikace NELSONA (1994), patřících do třídy paprskoploutvých ryb (Actinopterygii). Celkem je zde uvedeno 44 čeledí a 1393 druhů.
Při přípravě českého názvosloví jsme vycházeli z poslední verze „Zásad českého zoologického názvosloví“ publikované DUCHÁČEM (2000) a z názorů autorů zmíněných v úvodu českého názvosloví živočichů V (Ryby a rybovití obratlovci /Pisces/ 1).
České názvy tvoříme i u méně známých mořských resp. hlubokomořských ryb, protože, jak známe z mnoha případů, řada druhů se stává postupně známými např. díky dovozům do veřejných akvárií, z gastronomických důvodů, z přírodovědeckých filmů apod. Stejně jako v předchozím dílu (HANEL a NOVÁK 2000) jsme se snažili uvést maximum druhů a do soupisu nebyly zařazeny jen druhy, u nichž ESCHMEYER (1998) dochází na základě dosavadních studií k tomu, že jde o jméno neplatné či nepoužitelné, vyřazeny jsou i druhy v současné době se zjevně nejasným systematickým postavením. Pro klasifikaci druhů jsme považovali za směrodatný soupis ESCHMEYERŮV (1998), s tím že jsme se snažili přihlédnout k některým speciálním studiím (BIRSTEIN 1993, ROBERTS 1992) a k obecnému dílu FROESE a PAULY Eds. (2000).
Pro klasifikaci taxonů úrovně čeledi a vyšší jsme se přidrželi publikace NELSONA (1994).
Transkripce autorů popisů je ponechána ve stejné podobě jako u předchozího dílu; stejné zásady platí u odborných názvů a jejich synonymiky. U českých názvů jsme se snažili zachytit všechny dosud u nás publikované a zavedené české ekvivalenty. Tam, kde byl u vědeckého názvu zjevný nesoulad s gramatickým rodem jména rodu a druhu, jsme provedli opravu koncovky u jména druhového. Způsoby psaní adjektiv odvozených z geografických názvů vycházejí ze zásad uvedených v Pravidlech českého pravopisu (Kol. autorů, 2001).

Poslední 2 kusy
50
50 Kč bez DPH
ks