Specializace:

 • Středověké dlaždice, archeologie středověku

Vzdělání:

 • Archeologie pravěku a středověku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Výzkumné projekty:

 • 2009–2010   Technologické aspekty výroby středověkých dlaždic, hlavní řešitelka (GA UK č. 114209)

Zahraniční stáže:

11/2007 – 12/2007 Humboldt Universität Berlin

Výstavy:

 • e-výstava Vrchotovy Janovice. Hmotná kultura šlechtického sídla od středověku do současnosti.

Výběrová bibliografie:

 • Fleková, K. – Dragoun, Z. 2022: Reliéfní podlaha z chaberské rotundy. In: Dragoun, Z. – Tryml, M.: Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci. Praha, 121–138.
 • Fleková, K. – Kypta, J. 2022: Gotické kachle ze zámku ve Vrchotových Janovicích. Archeologie ve středních Čechách 26/2, 473–479.
 • Brych, V. – Fiedlerová, L. – Fleková, K. 2022: Vrchotovy Janovice. Hmotná kultura šlechtického sídla od středověku do současnosti. Praha.
 • Fleková, K. 2021: Středověká mozaiková dlažba z Opatovic nad Labem. In: Kaňka, M., Z historie cihlářství na Pardubicku : Od klášterní dlažby k AKU bloku, 21–24.
 • Davidová, T. – Fleková, K. 2018: Dlaždice z Benešova a Martinic: turnajová scéna na gotické dlažbě. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 52/1–2, 123–144.
 • Fleková, K. 2015: Mozaiková dlažba konventního chrámu v Hradišti nad Jizerou. In: Kovář, M. (ed.). Cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou. Sborník příspěvků k jeho dějinám a architektuře, 60–73.
 • Fleková, K. 2014: Zum Stand der Kenntnisse mittelalterlicher keramischer Fliesen in den böhmischen Ländern. In: Gringmuth-Dallmer, E. – Klápště, J. (eds.). Tradition – Umgestaltung – Innovation. Transformationprozesse im hohen Mittelalter, 729–742.
 • Davidová, T. – Fleková, K. 2014: Příspěvek k poznání neolitického osídlení. In: Popelka – Šmidtová (eds.). Výsledky archeologického výzkumu polokulturní lokality Obříství. 1. část, 17–67.
 • Kapustka, K. – Fleková, K. – Šmahelová, L. 2014: Záchranný archeologický výzkum na polykulturním sídlišti a pohřebišti v Obříství (okr. Mělník). In: Popelka – Šmidtová (eds.). Výsledky archeologického výzkumu polokulturní lokality Obříství. 1. část, 9–16.
 • Fleková, K. – Čižmář, Z. – Procházka, R. 2012: Nález románských dlaždic z Rokytné. In: Doležel J. – Wihoda, M. (eds.). Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, 279–300.
 • Kloužková, A. – Fleková, K. – Bartuška, M. – Zemenová, P. 2011: Mikrostruktura a složení středověkých keramických dlaždic z Rokytné, Keramický zpravodaj 27/6, 5–13.
 • Fleková, K. – Šmahelová, L. 2010: Záchranný výzkum polokulturní lokality Obříství (okr. Mělník) v roce 2008–2009. Zprávy české archeologické společnosti, 9–10.
 • Limburský, P. – Likovský, J. – Velemínský, P. – Fleková, K. 2010: Kostrové pohřebiště vinařické skupiny ve Vlíněvsi, okres Mělník: stěhování národů – populační skupina a vykrádání hrobů. Památky archeologické 101, 111–168.
 • Fleková-Křenková, K. 2008: Gotická mozaiková dlažba z chrámu cisterciáckého Kláštera v Hradišti nad Jizerou. Studia mediaevalia Pragensia 8, 143–175.