Vědecké zaměření

genderová historie a historie žen, dějiny českého ženského hnutí, dějiny a současnost sociálních hnutí a politických protestů

Pracovní působení

 • Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea – od roku 2013 dosud
 • Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – od roku 2011 dosud (od roku 2018 externě)
 • Katedra genderových studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – externí působení – od roku 2016 

Muzejní práce (výstavy)

 • Vlastním hlasem, Národní muzeum, 2019 (hlavní autorka výstavy)
 • Neznámá hrdinka od rozhlasu, Národní muzeum, 2018–2019 (autorka výstavy)
 • Uhasit hořící svět. Pacifismus a české země v 1. polovině 20. století, Národní muzeum, 2015 – 2016, (autorka výstavy)
 • Hudba a politika, Národní muzeum, 2014 – 2015, (hlavní autorka výstavy)
 • Aféry, Národní muzeum, 2013 – 2014 (spoluautorka výstavy) 
 • Žižkovská bohéma, Národní muzeum, 2014 (autorka výstavy)

Pedagogická činnost

 • Univerzita Karlova v Praze - od roku 2011

v současnosti vyučované kurzy:

 • České ženské hnutí od poloviny 19. století do současnosti (Institut politologických studií FSV UK)
 • Historie českého ženského hnutí 1848–1948 (Katedra genderových studií FHS UK)

Granty

 • Women and Modern Empires, 1840 to the present, 2016 - 2017 (contributing editor)
 • From trasformation to integration – women’s role and their participation in public life of Visegrad, International Visegrad Fund, 2015 (spoluřešitelka)
 • Ženy a volební právo: Argumentace a diskurs(y) českého ženského hnutí k otázce volebního práva pro ženy, grant GA UK,
  2011 - 2013 (hlavní řešitelka)

Ostatní pracovní aktivity 

 • vedoucí redaktorka časopisu Acta musei nationalis – Historia
 • členka ediční rady Národního muzea 

Publikační činnost

 • GELNAROVÁ Jitka, SOUČKOVÁ Ema (eds.), Vlastním hlasem / In Her Own Voice, 143 s., Národní muzeum, 2019
 • GELNAROVÁ Jitka, Útěk, nebo invaze? Migrační krize na politických transparentech, 152 s., Národní muzeum, 2018
 • GELNAROVÁ Jitka, Politický transparent jako hmotná paměť veřejného prostoru. Příspěvek k muzejní dokumentaci současnosti, Acta musei nationalis Pragae – Historia, roč. 71, 3–4 /2017
 • KAVKA Tomáš, GELNAROVÁ Jitka (eds.), Dokumentace současné společnosti: příklady z (nejen muzejní praxe), monotematické číslo časopisu Acta musei nationalis – Historia, roč. 71, 3–4 /2017
 • GELNAROVÁ Jitka, FOUSKOVÁ Marie (eds.), Politické aktérství žen v historii, monotematické číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 17, 2/2016 
 • GELNAROVÁ Jitka,  FOUSKOVÁ Marie V.,  Women and Politics in the Czech Republic: Between Communism and Democracy. In Magdalena Musial-Karg and Elzbieta Lesiewicz (eds.),  Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, Faculty of Political Science and Journalism Press, Adam Mickiewicz University; Poznaň 2016, s. 73–80.
 • GELNAROVÁ, Jitka. „Ach ty ženy, jak to všechno stihnou...“ MDŽ v režimní propagandě v Československu osmdesátých let dvacátého století. In Malý Ivan a kol. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Národní muzeum, Praha 2015, s. 24–37.
 • GELNAROVÁ Jitka, Dámy a proletářky. Volební právo do českého zemského sněmu v argumentaci českých dělnických a měšťanských aktivistek na počátku 20. století. In Bomba, L., Smrek, M., Sokola, I. Fenomén moci a sociálne nerovnosti. Zborník príspevkov z prvého ročníka konferencie pre doktorandov, doktorandky a mladú vedeckú obec, Univerzita Komenského v Bratislavě, Bratislava 2015, s. 198–205.
 • GELNAROVÁ Jitka, Koncept volebního práva v diskursu českých středostavovských sufražistek. In Bahenská Marie, Malínská Jana (edd.), Ženy a politika 1890–1938, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2014, s. 49–62.
 • GELNAROVÁ Jitka, „Dotud nelze mluviti, že máme všeobecné právo hlasovací, pokud se vztahuje jen na muže.“ Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého/českých  hnutí za volební právo pro ženy. Acta Politologica, roč. 4, 2/2012, s. 193–210.
 • GELNAROVÁ Jitka, „Matka Praha“ a „dcery její“. Diskuse o ženském volebním právu do obce pražské v občanském a dělnickém ženském hnutí mezi lety 1906 a 1909, Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, roč. 3, 2/2011, s. 34–58.
 • GELNAROVÁ Jitka, Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb „Co všechno znamená, když se řekne, že ženy jsou v politice podreprezentovány?“, Acta Politologica, roč. 2, 2/2010 s. 120–135.
 • GELNAROVÁ, Jitka, Feminismus. In Dočekalová Pavla, Švec Kamil a kol., Úvod do politologie, Grada Publishing, Praha 2010, s. 245–254. 
 • GELNAROVÁ, Jitka, Socialismus. Komunismus. Marxismus In Dočekalová Pavla, Švec Kamil a kol., Úvod do politologie, Grada Publishing, Praha 2010, s. 199–214. 
 • GELNAROVÁ, Jitka, Nacionalismus. Fašismus. In In Dočekalová Pavla, Švec Kamil a kol., Úvod do politologie, Grada Publishing, Praha 2010, s. 215–233. 
 • JACHANOVÁ DOLEŽELOVÁ Alexandra, GELNAROVÁ Jitka, SMIGGELS KAVKOVÁ Jana, HEJZLAROVÁ M. Eva; Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivity na podporu vyššího zastoupení žen v politice. In Sokačová Linda (ed.). Gender a demokracie: 1989–2009, Gender Studies, Praha 2009, s. 54–72.
 • GELNAROVÁ, Jitka, Vatikán: charakteristika státu v kontextu jeho propojení se Svatým stolcem. Acta Politologica, roč. 1, 1/2009, s. 64–77.

Vzdělání

 • 2013 PhD. v oboru Politologie, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd UK (disertace Právo a dobro. Argumentace a diskurs českých aktivistek za volební právo pro ženy)
 • 2007 PhDr. v oboru Politologie, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd UK
 • 2008 Mgr. v oboru Žurnalistika, Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK
 • 2007 Mgr. v oboru Politologie, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd UK

Zahraniční studijní a výzkumné pobyty

 • Budapešť, Maďarsko, Středoevropská univerzita, Katedra historie, semestrální studijní pobyt – CEU Doctoral Support Program, 2010
 • Řím, Itálie, Pontificia Università Gregoriana, semestrální výzkumný pobyt, 2007
 • Aix en Provence, Francie, Institut d´études politiques, dvousemestrální studijní pobyt Erasmus, 2005

Pozvánka na výstavy v Historické budově