Vědecké zaměření:

 • genderová historie a historie žen, dějiny českého ženského hnutí, dějiny a současnost sociálních hnutí a politických protestů

Vzdělání:

 • 2013 Ph.D. v oboru Politologie, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd UK (disertace Právo a dobro. Argumentace a diskurs českých aktivistek za volební právo pro ženy)
 • 2007 PhDr. v oboru Politologie, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd UK
 • 2008 Mgr. v oboru Žurnalistika, Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK
 • 2007 Mgr. v oboru Politologie, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd UK

Zahraniční studijní a výzkumné pobyty:

 • Budapešť, Maďarsko, Středoevropská univerzita, Katedra historie, semestrální studijní pobyt – CEU Doctoral Support Program, 2010
 • Řím, Itálie, Pontificia Università Gregoriana, semestrální výzkumný pobyt, 2007
 • Aix en Provence, Francie, Institut d’études politiques, dvousemestrální studijní pobyt Erasmus, 2005

Pracovní působení:

 • Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea – od roku 2013 dosud
 • Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – od roku 2011 dosud (od roku 2018 externě)
 • Katedra genderových studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – externí působení – od roku 2016 

Muzejní práce (výstavy):

 • Za volební právo žen! 2020–2022 (kurátorka a spoluautorka výstavy)
 • Vlastním hlasem, Národní muzeum, 2019 (hlavní autorka výstavy)
 • Neznámá hrdinka od rozhlasu, Národní muzeum, 2018–2019 (autorka výstavy)
 • Uhasit hořící svět. Pacifismus a české země v 1. polovině 20. století, Národní muzeum, 2015–2016, (autorka výstavy)
 • Hudba a politika, Národní muzeum, 2014–2015, (hlavní autorka výstavy)
 • Aféry, Národní muzeum, 2013–2014 (spoluautorka výstavy) 
 • Žižkovská bohéma, Národní muzeum, 2014 (autorka výstavy)

Pedagogická činnost:

 • Univerzita Karlova v Praze – od roku 2011

v současnosti vyučované kurzy:

 • České ženské hnutí od poloviny 19. století do současnosti (Institut politologických studií FSV UK)
 • Historie českého ženského hnutí 1848–1948 (Katedra genderových studií FHS UK)

Granty:

 • Women and Modern Empires, 1840 to the present, 2016–2017 (contributing editor)
 • From trasformation to integration – women’s role and their participation in public life of Visegrad, International Visegrad Fund, 2015 (spoluřešitelka)
 • Ženy a volební právo: Argumentace a diskurs(y) českého ženského hnutí k otázce volebního práva pro ženy, grant GA UK,
  2011–2013 (hlavní řešitelka)

Ostatní pracovní aktivity:

 • vedoucí redaktorka časopisu Acta musei nationalis – Historia
 • členka ediční rady Národního muzea 

Publikační činnost:

 • GELNAROVÁ Jitka, Historie ženské emancipace jako téma muzejní prezentace: Příklad výstavy „Vlastním hlasem“. Acta musei nationalis – Historia, roč. 75, 1–2 /2021, s. 48–65.
 • GELNAROVÁ Jitka, „Volte ženy!“ České feministické hnutí a politická mobilizace žen mezi lety 1905 a 1938, in: „S l‘udom a pre l’ud“. Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. Historický ústav SAV, 2020.
 • GELNAROVÁ Jitka, SOUČKOVÁ Ema (eds.), Vlastním hlasem / In Her Own Voice, 143 s., Národní muzeum, 2019
 • GELNAROVÁ Jitka, Útěk, nebo invaze? Migrační krize na politických transparentech, 152 s., Národní muzeum, 2018
 • GELNAROVÁ Jitka, Politický transparent jako hmotná paměť veřejného prostoru. Příspěvek k muzejní dokumentaci současnosti, Acta musei nationalis Pragae – Historia, roč. 71, 3–4 /2017
 • KAVKA Tomáš, GELNAROVÁ Jitka (eds.), Dokumentace současné společnosti: příklady z (nejen muzejní praxe), monotematické číslo časopisu Acta musei nationalis – Historia, roč. 71, 3–4 /2017
 • GELNAROVÁ Jitka, FOUSKOVÁ Marie (eds.), Politické aktérství žen v historii, monotematické číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 17, 2/2016 
 • GELNAROVÁ Jitka, FOUSKOVÁ Marie V., Women’s Political Representation in the Czech Republic in the context of the transition from Communism to Democracy, Political Science Review, vol. 2016, no. 2., p. 133–141.
 • GELNAROVÁ Jitka,  FOUSKOVÁ Marie V.,  Women and Politics in the Czech Republic: Between Communism and Democracy. In Magdalena Musial-Karg and Elzbieta Lesiewicz (eds.),  Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, Faculty of Political Science and Journalism Press, Adam Mickiewicz University; Poznaň 2016, s. 73–80.
 • GELNAROVÁ, Jitka. „Ach ty ženy, jak to všechno stihnou...“ MDŽ v režimní propagandě v Československu osmdesátých let dvacátého století. In Malý Ivan a kol. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Národní muzeum, Praha 2015, s. 24–37.
 • GELNAROVÁ Jitka, Dámy a proletářky. Volební právo do českého zemského sněmu v argumentaci českých dělnických a měšťanských aktivistek na počátku 20. století. In Bomba, L., Smrek, M., Sokola, I. Fenomén moci a sociálne nerovnosti. Zborník príspevkov z prvého ročníka konferencie pre doktorandov, doktorandky a mladú vedeckú obec, Univerzita Komenského v Bratislavě, Bratislava 2015, s. 198–205.
 • GELNAROVÁ Jitka, Koncept volebního práva v diskursu českých středostavovských sufražistek. In Bahenská Marie, Malínská Jana (edd.), Ženy a politika 1890–1938, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2014, s. 49–62.
 • GELNAROVÁ Jitka, „Dotud nelze mluviti, že máme všeobecné právo hlasovací, pokud se vztahuje jen na muže.“ Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého/českých  hnutí za volební právo pro ženy. Acta Politologica, roč. 4, 2/2012, s. 193–210.
 • GELNAROVÁ Jitka, „Matka Praha“ a „dcery její“. Diskuse o ženském volebním právu do obce pražské v občanském a dělnickém ženském hnutí mezi lety 1906 a 1909, Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, roč. 3, 2/2011, s. 34–58.
 • GELNAROVÁ Jitka, Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb „Co všechno znamená, když se řekne, že ženy jsou v politice podreprezentovány?“, Acta Politologica, roč. 2, 2/2010 s. 120–135.
 • GELNAROVÁ, Jitka, Feminismus. In Dočekalová Pavla, Švec Kamil a kol., Úvod do politologie, Grada Publishing, Praha 2010, s. 245–254. 
 • GELNAROVÁ, Jitka, Socialismus. Komunismus. Marxismus In Dočekalová Pavla, Švec Kamil a kol., Úvod do politologie, Grada Publishing, Praha 2010, s. 199–214. 
 • GELNAROVÁ, Jitka, Nacionalismus. Fašismus. In In Dočekalová Pavla, Švec Kamil a kol., Úvod do politologie, Grada Publishing, Praha 2010, s. 215–233. 
 • JACHANOVÁ DOLEŽELOVÁ Alexandra, GELNAROVÁ Jitka, SMIGGELS KAVKOVÁ Jana, HEJZLAROVÁ M. Eva; Postoje veřejnosti se mění, reálná situace nikoliv: aktivity na podporu vyššího zastoupení žen v politice. In Sokačová Linda (ed.). Gender a demokracie: 1989–2009, Gender Studies, Praha 2009, s. 54–72.
 • GELNAROVÁ, Jitka, Vatikán: charakteristika státu v kontextu jeho propojení se Svatým stolcem. Acta Politologica, roč. 1, 1/2009, s. 64–77.