Vědecké zaměření:

 • románské tisky 16. a 17. století a jejich čtenářská recepce v českých zemích
 • knižní kultura románských zemí 16. a 17. století
 • dějiny kulturních vztahů románských a českých zemí v 16. a 17. století
 • bibliofilství, dějiny četby v českých zemí 16. a 17. století
 • knižní provenience 16. – 20. století

Vzdělání:

 • 1970 – 1975 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (obor čeština-francouzština)
 • 1987 – doktorát filozofie (česká literatura), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2006 – 2013 – doktorandské studium katedra romanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • Francie (Paříž, Lyon, Valenciennes), Itálie (Janov, Řím, Padova), Španělsko (Madrid, Sevilla, Valladolid), Maďarsko (Budapešť), Polsko (Wrocław, Warszawa, Kraków), Slovensko (Bratislava, Martin aj.), Belgie (Brusel), Nizozemí (The Haag), Rusko (Moskva), Velká Británie (Edinburgh, Londýn), Chorvatsko (Zagreb), Německo (Wolfenbüttel), Rakousko (Wien, Graz)

Pracovní působení:

 • 2006 – 2009 AiP Beroun, odb. pracovnice pro tvorbu a analýzu textových dat v oblasti historických a vzácných dokumentů
 • 1982 – 2006 Národní knihovna ČR, od r. 1985 odb. pracovnice oddělení rukopisů a starých tisků
 • katalogizace fondu cizojazyčných tisků Národní knihovny ČR 1501–1800, metodika elektronického zpracovávání starých tisků
 • kontaktní osoba Národní knihovny K ČR pro katalogizaci starých tisků v rámci Hand Press Book Database c.1455–1830 Konsorcia evropských vědeckých knihoven (CERL)
 • 2003 – 2005 vedoucí Pracovní skupiny pro staré tisky 16.–18. století a první poloviny 19. století při Národní knihovně ČR
 • retrokonverze starých tisků generálního katalogu I
 • redaktorka odborného sborníku pro problematiku historických knižních fondů Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR
 • do 1982 školství

Muzejní práce (výstavy):

 • 1994 – „Smáti se jest lépe věděti“. François Rabelais (1494–1553) – Praha, Národní knihovna ČR
 • 1995 – Španělské tisky Maríe Manrique de Lara y Mendoza dochované v Roudnické lobkowiczké knihovně – Nelahozeves, zámek
 • 1997 – Cervantes a český čtenář – Praha, Zrcadlová kaple Národní knihovny ČR
 • 2000 – Bohemia – Italia. Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze – Vlašská kaple (spoluautor)
 • 2002 – Utilitas matheseos. Jezuitská matematika v Klementinu 1602–1773 – Praha, Zrcadlová kaple Národní knihovny ČR (spoluautor)
 • 2003 – Le livre miroir de l’autre. La France vue de Bohême et la Bohême vue de France du 15e au 18e siècle. Valencienne, Bibliothèque municipale (spoluautor)
 • 2004 – Vlastimil Kybal a Dantovo Peklo – Praha, Národní knihovny ČR (spoluautor)
 • 2005 – Rytíř smutné postavy v Čechách. El Caballero de la Triste Figura en las tierras de Bohemia. – Praha, Zrcadlová kaple Národní knihovny ČR (spoluautor)
 • 2015 – Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřátelé. – Praha, České muzeum hudby - Národní muzeum (spoluautor)

Přednášky na mezinárodních konferencích a odborných seminářích od r. 2007 (ty, jejichž příspěvek nevyšel tiskem):

 • 2007 – London, British Library, pracovní seminář (Seminar on Textual Bibliography for Modern Foreign Languages, British Library), přednesený referát: La réception de la littérature espagnole des XVIe et XVIIe siècles par les lecteurs tchèques d'époque
 • 2009 – Olomouc FFUP, Víno jako multikulturní fenomén, přednesený příspěvek: Víno, které se zde rodí, je trpké

Granty:

 • 2012–2015 – hlavní řešitel projektu NAKI č. DF12P01OVV023: PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí

Ostatní aktivity:

 • 1999 – 2003 externí spolupráce s Ústavem informačních studií a knihovnictví FFUK
 • 1999 – externí spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (organizování odborných seminářů v oblasti historických knižních fondů, je spoluřešitelkou grantového úkolu GA405/05/2421 Eggenberská knižní sbírka a její čtenáři)
 • 2007 – 2008 externí spolupráce na projektu Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (Podpora cíleného výzkumu AV ČR 1QS800330501) a připravované monografii
 • 2010 – 2012 externí spolupráce s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (výuka dějin knižní kultury raného novověku na Ústavu archivnictví a pomocných věd historických)
 • 2010 – 2012 členství v komisi Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 6 MK ČR
 • 2012 – členství v Komisi grantového programu MK ČR: Ochrana knihovních fondů před nepřízní prostředí (Odbor umění a knihoven – Knihovna 21. století – 4. okruh činností)
 • 2012 – červen 2016 redaktorka Sborníku Národního muzea řada C

Bibliografie:

Výběr z publikační činnosti (úplná bibliografie za léta 1982–2005 publikována průběžně ve sborníku Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR od č. 3)

1985–2005
 • Francouzské překlady Cervantesova Dona Quijota a Příkladných novel ze 17. století v československých knihovnách. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 2, 1985. Praha: Státní knihovna ČSR, 1985, s. 52–62.
 • Historia de las civiles guerras y rebelion de Flandes - vzácný španělský tisk pražské provenience. In: Folia Historica Bohemica 9. Praha: Historický ústav, 1985, s. 536–542.
 • Francisco Álvarez a počátky portugalského zájmu o Etiopii. K několika zajímavým tiskům v SK ČSR. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 3, 1986. Praha: Státní knihovna ČSR, 1987, s. 155–206.
 • (s J. Hejnicem) Konvolut Státní knihovny ČSR v Praze (65 E 9200) a jeho význam. Listy filologické 110, 1987, č. 3, s. 183–187.
 • K rukopisnému katalogu španělských tisků z počátků Veřejné a universitní knihovny v Praze. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 4/3, 1987. Praha: Státní knihovna ČSR, 1987, s. 155–206.
 • Španělské překlady děl Erasma Rotterodamského v antverpských tiscích dochovaných v SK ČSR Praha a SVK Olomouc. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 3, 1986. Praha: Státní knihovna ČSR 1988, s. 15–206.
 • Zajímavé exlibris humanisty Kašpara Ladislava Stehlíka z Čeňkova z konce 16. století.Listy filologické 111, 1988, s. 44–46.
 • K rukopisnému katalogu španělských tisků z počátků Veřejné a universitní knihovny v Praze. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 4/3, 1987. Praha: Státní knihovna ČSR, 1988, s. 155–206.
 • Vzácné tištěné hodinky pařížské provenience dochované ve fondu SK ČSR v Praze. Umění36, 1988, č. 2, s. 172–177.
 • Ke dvěma autografům významných portugalských humanistů ve Státní knihovně ČSR. In: Ročenka Státní knihovny ČSR 1981/1985. Praha: Státní knihovna ČSR, 1988, s. 266–271.
 • Valioso libro de horas en español de proveniencia parisiense, Stylus: Cuadernos de Filología, 2, 1987–1989, pp. 47–53.
 • České země 16. století v Boterově díle Relazioni universali. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 5, 1988. Praha: Státní knihovna ČSR, 1989, s. 147–163.
 • Los impresos españoles del siglo XVI procedentes de la tipografía praguense de Jorge Nigrin. In: Iberoamericana Pragensia 22, 1988. Praga: Universidad Carolina, 1990, pp.147–154.
 • As fontes para história das actividades ultramarinas dos portugueses conservadas na Biblioteca Estatal da RSCH em Praga. In Ibero-Americana Pragensia 21, 1987. Praga: Universidad Carolina, 1990, pp. 161–174.
 • Románské bohemikální tisky 16. století v Budapešti. In Folia Historica Bohemica 14, 1990. Praha: Historický ústav, 1990, s. 566–572.
 • Knihovna humanisty Ladislava Zejdlice ze Šenfeldu. In Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/1, 1990. Praha: Národní knihovna v Praze, 1991, s. 107–137.
 • K dalším zjištěným tiskům z knihovny Ladislava Zejdlice ze Šenfeldu. In Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 6/2, 1989 (mylně 1990), Praha: Národní knihovna v Praze, 1991, s. 309–315.
 • Španělské tisky 16. století z dílny pražského tiskaře Jiřího Nigrina. In: Documenta Pragensia 10/1, 1990. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 1992, s. 209–218.
 • K problematice českých překladů italských děl v naší starší české literatuře. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 6/1, 1989 (mylně 1990). Praha: Národní knihovna v Praze, 1991, s. 79–111.
 • (s O. Kašparem) Una fuente iconográfica para la historia y cultura del Nuevo mundo en el siglo XVII. In: Ibero-Americana Pragensia 24, 1990. Praga: Universidad Carolina, 1991, pp. 33–45.
 • Staré italské tisky v Šaldově knihovně. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/1, 1990. Praha: Národní knihovna v Praze, 1991, s. 285–288.
 • Acerca de dos impresos españoles procedentes de la Biblioteca de Ditrichstein. In: Iberoamericana Pragensia 23, 1989. Praga: Universidad Carolina, 1991, pp.177-182.
 • Ke dvěma dochovaným španělským tiskům z ditrichštejnské rodové knihovny. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/2, 1990 (Pocta dr. B. Lifkovi). Praha: Národní knihovna v Praze, 1991, s. 95–102.
 • Impresores italianos y españoles sobre el conflicto hispano-neerlandés en la biblioteca de un humanista checo. El periodo anterior a la Montaña Blanca. In: Ibero-Americana Pragensia 24, 1990. Praha: Universidad Carolina, 1991, pp. 225–242.
 • Příspěvek k rekontrukci osobních knihoven humanistů předbělohorského období. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991. Praha: Národní knihovna v Praze, 1992, s. 159–175.
 • Pražské italské tisky 16. a počátku 17. století. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 9, 1992. Praha: Národní knihovna v Praze, 1993, s. 61–76.
 • Pražská lobkovická knihovna jako součást fondu Státní knihovny ČSR. In: Documenta Pragensia 9/1, 1991. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 1992, s. 245–256.
 • Adición al resúmen de traducciones de los autores españoles en la antigua literatura checa. In: Iberoamericana Pragensia 26, 1992. Praga: Universidad Carolina, 1993, pp. 229–232.
 • Ke dvěma manilským tiskům první poloviny 18. století dochovaných ve fondu Národní knihovny v Praze. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 9, 1992. Praha: Národní knihovna v Praze, 1993, s. 121–126.
 • Několik poznámek k významu možné rekonstrukce jedné humanistické knihovny dochované v roudnické lobkovické knihovně. In: Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č.44. Osobné knižnice dejateĺov. Zborník príspevkov zo seminára v Dolnom Kubíne 6.–7. juna 1989. Martin: Slovenská národná knižnica, 1991 (správně 1993), s. 106–116.
 • Biblioteca de los Jagelones de Cracovia y su aportación a la conmemoración del 500 aniversario de descubrimiento de América. In: Iberoamericana Pragensia 27, 1993. Praga: Universidad Carolina, 1993, pp. 18–189.
 • Knihy králů. K výstavě vzácných bibliofilských vazeb v krakovské Knihovně Czartoryskich. Čtenář 1993, č. 2, s. 64–65.
 • Italský kalvinista v Mikulově? (Čechy a Morava v díle Gregria Letiho). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10/2, 1993. Praha: Národní knihovna v Praze, 1994, s. 441–468.
 • Roudnická lobkowiczká knihovna. Jazykově italské tisky 1501–1800. Biblioteca dei Lobkovic in Roudnice. Edizioni stampate in italiano 1501–1800. Praha: Národní knihovna v Praze, 1990–1995. 10 sv.
 • Ke knihovně Marie Manrique de Lara - se zřetelem k tiskům španělským. In: Pernštejnové v českých dějinách. Sborník příspěvků z konference konané 8. –9. 9. 1993 v Pardubicích. Uspoř. Petr Vorel. Pardubice: Východočeské museum v Pardubicích, 1995, s. 299–310.
 • En torno a la biblioteca de María Manrique de Lara y Mendoza. In: Iberoamericana Pragensia 29, 1995. Praga: Universidad Carolina, 1995, pp. 137–148.
 • Španělské tisky Maríe Manrique de Lara y Mendoza dochované v Roudnické lobkowiczké knihovně. Spanish-Printed Books of María Manrique de Lara y Mendoza Preserved in the Roudnice Lobkowicz Library. Praha: Národní knihovna ČR 1995. 84 s. - Katalog výstavy.
 • Les éditions en espagnol publiées à Bruxelles du XVIe au XVIIe siècle, conservées dans la Bibliothèque de Lobkowicz à Roudnice, Archives et bibliothèques de Belqique 66, 1995, nr. 1–4, pp. 235–255.
 • Vítězství nad Turky roku 1598 v italském tisku Jiřího Nigrina. Na okraj jedné služební cesty.Informační bulletin Národní knihovny v Praze 21, 1995, s.14 –15.
 • Několik poznámek ke knihám z osobní knihovny Ladislava Popela z Lobkowicz (1566–1621). In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1996. Sborník z 5. odborné konference Olomouc, 10. – 11. října 1995. [K vyd. připr.] Václav Pumprla. Brno: Sdružení knihoven České republiky - Státní vědecká knihovna v Olomouci, 1995, s. 30–34.
 • Zlomek dosud neznámého česky tištěného kalendáře Bartholomea Sculteta z roku 1592 dochovaný ve sbírce hispanik Roudnické lobkowiczké knihovny. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11, 1994. Praha: Národní knihovna ČR, 1996, s. 109–123.
 • „Smáti se jest lépe věděti“. François Rabelais (1494–1553). Scénář výstavy. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11, 1994. Praha: Národní knihovna ČR, 1996, s. 245–284.
 • Francouzský překlad Hájkovy „Metoposkopie“ z roku 1565. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 12, 1995. Praha: Národní knihovna ČR, 1996, s. 89–97.
 • François Rabelais a Čechy. Dějiny a současnost 18, 1996, č. 6, s. 30–35.
 • Les publications italiennes à Prague du 16e et au début du 17e siècles. In: Atti del V° Congresso Internazionale di studi storici. Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’età moderna. Collana diretta di Raffaele Belvederi. Genova: Università di Genova, 1996, pp. 435–452.
 • „Křesťanských pobožných panen věneček poctivosti“ Alžběty Homutové z Harasova a Bibiany z Pernštejna. In: Východočeský sborník historický 5. Uspoř. Petr Vorel. Pardubice: Východočeské museum v Pardubicích a Historický klub-pobočka Pardubice, 1996, s.187–196. Viz http://www.lib.cas.cz/knav/kad/knihy_a_dejiny_96-2.htm
 • Křesťanských pobožných panen věnček poctivosti a jeho kodaňské vydání z roku 1614. In: Knihy a dějiny, roč. 3, 1996, č. 2. Red. Anežka Baďurová a Hana Beránková. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 1996, s. 1–5.
 • Hispanika 16. –18. století v historických fondech knihoven českých zemí. In: České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů. Uspoř. Ivo Barteček a Jaroslav Reska. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996, s. 25–40.
 • Čechy očima pařížského lékaře a numismatika 17. století. In Příspěvky ke Knihopisu 11. Dr. Bedřišce Wižďálkové - Přátelé a spolupracovníci k významnému životnímu jubileu. Praha: Národní knihovna ČR, 1996, s. 97–106.
 • Pařížské knihovny a bohemikální tisky 16. –18. století. In: Folia Historica Bohemica 18. Praha: Historický ústav, 1997, s. 41–252.
 • Cervantes a český čtenář. Miguel de Cervantes Saavedra 1547–1616. Praha: Národní knihovna České republiky, 1997. 39 s. - Cervantes and the Czech Reader. Miguel de Cervantes Saavedra 1547–1616. Prague: National Library of the Czech Republic, 1997. 39 pp. – Katalog výstavy.
 • Olomouc a filipínská léčitelská praxe. Několik poznámek ke vzácným manilským tiskům dochovaným v našich knihovních fondech. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1996. Sborník z 6. odborné konference Olomouc, 8. –9. října 1996. [K vyd. připr.] Václav Pumprla. Brno: Sdružení knihoven ČR - Státní vědecká knihovna v Olomouci, 1997, s. 46–52.
 • Vynález inženýra Ramelliho a pohodlí čtenářů 16. století. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 14, 1997. Praha: Národní knihovna ČR, 1997, s. 148–162.
 • Nelahozeves (Mühlhausen a.d. Moldau). Roudnická Lobkowiczká knihovna (Raudnitzer Lobkowicz´sche Bibliothek - Alte Dru >Nejstarší zjištěné knižní supralibros univerzitního profesora z roku 1544. (K zajímavému a cennému přírůstku z osobní knihovny profesora pražské univerzity Zikmunda Antocha z Helfenberka získanému do oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR). Informační bulletin Národní knihovny ČR 11, 1998, č. 4, s. 12–13.
 • Soupis jazykově španělských a portugalských tisků Roudnické lobkowiczké knihovny 1501–1800. Dodatky. Registro de los impresos españoles y portugueses 1501–18000 de la Biblioteca Lobkowiczense de Roudnice. Suplementos. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. 200 s., 18 obr. příl.
 • Francouzsky tištěné zprávy o vojenských aktivitách Ernsta Mansfelda z let 1619–1627. In: Minulostí Západočeského kraje, č. 34. Uspoř. Ivan Martinovský. Ústí nad Labem: Albis international, 1999, s. 63–80.
 • Podíl Sevilly na vydávání a šíření tištěných zpráv o událostech třicetileté války (Zprávy o událostech třicetileté války v sevillských bohemikálních tiscích). In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. Red. Anežka Baďurová. Praha: Knihovna. Akademie věd ČR, 1999, s. 103–120.
 • Národní knihovna České republiky (Nationalbibliothek der Tschechischen Republik). Abteilung 65 - Prager Lobkowicz’sche Bibliothek (Pražská Lobkowiczká knihovna). In Handbuch deutscher historischer Buschbestände in Europa. Bd. 1.1. Tschechische Republik. Teil 1. Prag. Bearbeitet von Vlasta Faltysová und Pavel Pohlei. Red. Claudia Blum. Zürich - New York 1999, S. 135–137.
 • Mírová smlouva mezi Španělskem a Francií z roku 1598 a její ohlas v soudobé české knižní produkci. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků ČR 14, 1997. Praha: Národní knihovna ČR, 1999, s. 97–112.
 • Databáze STT pro katalogizaci starých tisků 1501–1800 Národní knihovny České republiky. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 14, 1997. Praha: Národní knihovna ČR, 1999, s. 148–162.
 • (rec.) Výstava „Španělská grafika a ilustrovaná kniha 16. –19. století z českých sbírek“. Praha, Strahovský klášter 26. ledna – 15. března 1998. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR 14, 1997. Praha: Národní knihovna ČR 1999, s. 184–185.
 • (rec.) Klementinské matematické muzeum. Nejstarší veřejné muzeum v českých zemích. Výstava v rámci 650. výročí založení Karlovy university, Karolinum 2. dubna - 14. června 1998. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 14, 1997. Praha 1999, s. 186–189.
 • (rec.) Cervantes a Španělsko 1997. (Dva příspěvky k výročí Cervantesova narození). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 14, 1997. Praha: Národní knihovna ČR, 1999, s. 116–118.
 • Báze STT pro katalogizaci starých tisků 1501–1800 v rámci elektronického katalogu Národní knihovny ČR. In: Kniha ‘97-’98. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Matica slovenská, 2000, s. 262–267.
 • Příspěvek k působení španělských vyslanců Juana de Borja a Guilléna de San Clemente na dvoře Rudolfa II. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15, 1998. Praha: Národní knihovna ČR, 2000, s. 141–161.
 • Konsorcium evropských vědeckých knihoven a staré tisky. Národní knihovna 11, 2000, č. 1, s. 23–25.
 • Dva znovuobjevené mladovožické rukopisy Pedra Calderóna (1600–1681). Dárek ke 400. výročí dramatikova narození. In: Minulostí Západočeského kraje, č. 35. Uspoř. Ivan Martinovský. Ústí nad Labem: Albis internationalis, 2000, s. 155–160.
 • (rec.) Svaté obrázky. Neznámá sbírka knihovny Národního muzea. In: MinulostíZápadočeského kraje, č. 35. Uspoř. Ivan Martinovský. Ústí nad Labem: Albis international, 2000, s. 259–265.
 • Od autora ke čtenáři. Zbytky knihovny Jindřicha Dentulina z Turtlštejna. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2000. Světová putování a česká knižní kultura. Sborník z 9. odborné konference Olomouc, 11. –12. října 2000. Brno: Sdružení knihoven České republiky - Vědecká knihovna v Olomouci, 2000, s. 73–89. Viz http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/9--rocnik-odborne-konference/clanek/od-autora-ke-ctenari--zbytky-knihovny-jindricha-dentulina-z-turtlstejna/
 • Současný stav elektronické katalogizace starých tisků 1501-1800 v oddělení rukopisů a starých tisků. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15, 1998. Praha: Národní knihovna 2000, s. 425–428.
 • Španělská literatura 16. století a český čtenář XVI. a XVII. století. La littérature espagnole du XVIe siècle et le lecteur tchèque aux XVIe et XIIe siècles. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. Opera romanica 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000, pp. 339–360.
 • (se Z. Hojdou) Bohemia-Italia. Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze. I Cecchi in Italia e gli Italiani a Praga 1600–2000. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. 95 s. - Katalog výstavy.
 • Katalogizace starých tisků 1501–1800 v Národní knihovně ČR. Báze STT 1501–1800 (Stav k roku 2000). Praha: Národní knihovna ČR, 2001. 291 s.
 • (se Z. Hojdou) Románská literatura v knihovnách staroměstských měšťanů v 17. století. In: Documenta Pragensia 19. Sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek. Praha: Scriptorium, 2001, s. 85–100.
 • Jazykově francouzské edice drobných tisků o politickém dění v Čechách na začátku třicetileté války. In: Documenta Pragensia 19. Sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek. Praha: Scriptorium, 2001, s. 269–280.
 • Littérature espagnole du XVIe siècle et ses lecteurs tchèques des XVIe et XVIIe siècles. In: Revue française d’histoire du livre nr. 112–113. Genève: Droz, 2001, pp. 73–105.
 • Hispanika ve fondu zámecké knihovny v Českém Krumlově.Výběr (Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech), 2001/138, č. 4, s. 334–343.
 • Le catalogage automatisé des livres anciens dans le domaine de l’histoire du livre: Le cas de la République tchèque: Conception du traitement, son état actuel, perspectives d’avenir. In: The Scholar & The Database. Papers presented on 4 November 1999 at the CERL conference hosted by the Royal Library, Brussels. Ed. by Lotte Hellinga. London: Consortium of European Research Librairies, 2001, pp. 43–47. Viz http://www.cerl.org/web/en/publications/cerl_papers/cerl_papers_ii
 • Příspěvek k bibliografii Petra Fradelia Štiavnického (po 1580-1621). In: Minulostí Západočeského kraje, č. 36. Uspoř. Ivan Martinovský.Ústí nad Labem: Albis international, 2001, s. 255–236 .
 • (s K. Mačákem) Utilitas matheseos. Jezuitská matematika v Klementinu 1602–1773. Jesuit Mathematics in the Clementinum (1602–1773) . Praha: Národní knihovna ČR, 2002. 122 s.
 • La literatura española de los siglos XVI y XVII conservada en los fondos de los países checos y el lector checo contemporáneo. In: Opera romanica 3. La literatura española de los siglos XVI-XVIII en las bibliotecas de Chequia, Moravia y Eslovaquia. Conferencia internacional – Český Krumlov 2002. Ed. Helena Zbudilová. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2002, pp. 27–69.
 • K rekonstrukci knihovny Johanna Matthäuse Wackera z Wackenfelsu (Typ bibliofilské vazby pražského původu). In: Minulostí Západočeského kraje, č. 37. Uspoř. Ivan Martinovský. Ústí nad Labem: Albis internationalis, 2002, s. 235–248.
 • Acerca de los libros españoles procedentes de la biblioteca personal de Juan Matías Wacker de Wackenfels, jurisconsulto de los emperadores Rodolfo y Matías Habsburgo, Avisos. Noticias de la Real Biblioteca, Año VII, Nr. 28 (2002), p. 6.
 • Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999-2000. Praha: Národní knihovna ČR, 2002, s. 230–238.
 • Budapešťský ikonografický pramen k třicetileté válce i k Novému světu z roku 1635. In Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999–2000. Praha: Národní knihovna ČR, 2002, s. 282–285.
 • „La libraria loro inoltre bellissima et rara“ („Knihovna jejich, překrásná a vzácná“). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999–2000. Praha: Národní knihovna ČR, 2002, s. 312–315.
 • Redescubrimiento de dos manuscritos, obras de Pedro Calderón (1600–1681) procedentes de la antigua Biblioteca del castillo de Mladá Vožice. In: Szilvia E. Szmuk, Calderón sueltas in the collection of the Hispanic Society of America. Con un estudio de Alfredo Rodríguez López-Vázquez sobre la fecha de „La vida es sueño” y otro de Jaroslava Kašparová sobre los manuscritos calderonianos de Mladá Vožice. Vol. II. De Calderón protagonista eminente del barroco europeo. Ed. por Kurt y Theo Reichenberg. Kassel: Edition Reichenberg, 2002, pp. 21–28.
 • Knižní dary španělské šlechtičny Maríe Manrique de Lara y Mendoza a španělského vyslance Guilléna de San Clemente jezuitské klementinské koleji v Praze. In: Opera romanica 4. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Čtenář a jeho knihovna“. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles „Le lecteur et sa bibliothèque“. Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken „Der Leser und seine Bibliothek“. Ed. Jitka Radimská. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003, pp. 133–156.
 • (spoluautor) Le livre miroir de l’autre. La France vue de Bohême et la Bohême vue de France du 15e au 18e siècle. Catalogue de l’exposition présentée dans l’ancienne bibliothèque des jésuites de Valenciennes, à l’occasion de Bohemia magica, une saison tchèque en France du 28 novembre 2002 au samedi 5 janvier 2003. [Valencienne: Bibliothèque municipale, 2003]. - Katalog výstavy.
 • Několik obecných poznámek na téma stav bádání v oblasti dějin knižní kultury českých zemí. In: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách. Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24. –27. září 2001. Sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Vít Vlnas. Praha: Scriptorium, 2004, s. 611–626.
 • Staré tisky – co s nimi? Zapsat do paměti národa. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2003. Současné trendy ve zpřístupňování fondů. Sborník z 12. odborné konference Olomouc 18. 11. – 19. 11. 2003. Brno: Sdružení knihoven České republiky - Vědecká knihovna, 2004, s. 107–113. Viz http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/12--rocnik-odborne-konference/clanek/stare-tisky---co-s-nimi--zapsat-do-pameti-naroda-a-lidstva/
 • Staré tisky – uložit, chránit, zpracovat a zpřístupnit. Národní knihovna 14, 2004, č. 3, s. 173–183. Viz http://knihovna.nkp.cz/Nkkr0303/0303173.html
 • "Filipínská inkunábule", pronásledování křesťanů v Japonsku a pražští "hyberni". In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 17, 2001–2002. Praha: Národní knihovna ČR, 2004, s. 79–115.
 • Les "libri prohibiti" espagnols et leur lecteur en Bohême au XVIe et au XVIIe siècles. In: Libri prohibiti. La censure dans l'espace habsbourgeois 1650–1850. Edité par Marie-Elizabeth Ducreux et Martin Svatoš. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2005, pp.223–244. - L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite 1650–1918. Verneztes Europe. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1918, édité par Frédéric Barbier, Marie-Elizabeth Ducreux, Matthias Middell, István Monok, Éva Ring et Martin Svatoš.Vol.1.
 • Rabelais, Cervantes et la Bohême. A propos de la réception de leur oeuvre par les lecteurs tchèques du XVIe au début du XXe siècle. In: L'EST-OUEST. Transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVIIe-XXe siècles) . Edité par Frédéric Barbier. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2005, pp. 221–233 - L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. Verneztes Europe. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1918, édité par Frédéric Barbier, Marie-Elizabeth Ducreux, Matthias Middell, István Monok, Éva Ring et Martin Svatoš.Vol.2
 • Dílo španělského jezuity Juana Alfonse de Polanco v českém překladu z roku 1639. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004. Lidé okolo knih (autor – tvůrce – recipient) . Sborník z 13. odborné konference Olomouc, 23. –24. listopadu 2004. Brno: Sdružení knihoven ČR - Vědecká knihovna v Olomouci, 2005, s. 109–118.http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/clanek/dilo-spanelskeho-jezuity-juana-alfonse-de-polanco-v-ceskem-prekladu-z-roku-1639/
 • Francouzské zeměpisné příručky a geografická kompendia druhé poloviny 17. století a obraz českých zemí v nich podaný. In: Knihy a dějiny, roč. 9/10, 2002–2003. Red. Anežka Baďurová a Hana Beránková. Praha: Knihovna Akademie věd České republiky, [2005], s. 90–120. Viz http://www.lib.cas.cz/staryweb/cs/vydano-avcr/rocnik-910-2002-2003
 • Španělská karmelitánská literatura v originálech i překladech a český čtenář 16.-18. století. In: Slánské rozhovory 2004, Španělsko a Čechy, které proběhlo 22. října 2004, v ambitu kláštera ve Slaném. Slaný: Královské město Slaný, 2005, s. 11–20, 14 obr.
 • České země v cestovní příručce lékaře a farmakologa Théodora Turqueta de Mayerne (1573–1655). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 18, 2003–2004. Praha: Národní knihovna ČR, 2005, s. 276–295.
 • El embajador español Juan de Borja en el grabado de Martín Rota de 1580. In: Retrato en la literatura. Conferencia internacional – Český Krumlov 2004. Ed. Kateřina Drsková, Helena Zbudilová. Opera romanica 6. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, pp. 119–133.
 • (spolu s P. Štěpánkem) Rytíř smutné postavy v Čechách. El Caballero de la Triste Figura en las tierras de Bohemia. U příležitosti 400. výročí vydání prvního dílu Dona Quijota. Con motivo del IV Centenario de la aparición de la primera parte del Quijote. Praha: Národní knihovna ČR, 2005. 161 s., příl.
 • Čechy roku 1663 v cestopisném deníku francouzského cestovatele a učence Balthazara de Monconys. In: Minulostí Západočeského kraje, XL. Uspoř. Ivan Martinovský. Ústí nad Labem: Albis internationalis, 2005, s. 105–137.
 • Čechy a Morava očima románských cestovatelů a cestovatelských příruček 16. –17. století (Böhmen und Mähren gesehen durch die Augen der romanischen Reisenden und Reisehandbücher des 16. und 17. Jahrhunderts). In: Itineraria Posoniensia. Zborník z medzinárodnej konferencie Cestopisy v novoveku, ktorá sa konala v dňoch 3.–5. novembra 2003 v Bratislave. Ed. Eva Frimmová, Elizabeth Klecker. Bratislava: Historický ústav SAV Bratislava (: Academic Electronic Press), 2005, s. 103–118.
 
2006–2009
 • Silnější než smrt. K rukopisným exlibris Jana Oldřicha z Eggenbergu v románských tiscích eggenberské sbírky zámecké knihovny v Českém Krumlově. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Vita morsque et librorum historia“. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. „Vita morsque et librorum historia“. Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken „Vita morsque et librorum historia“. Opera romanica 9. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. Ed. Jitka Radimská. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, pp. 433–454.
 • Empresas políticas Diega de Saavedra Fajardo v českých knižních sbírkách 17. a 18. století. In: Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Essays for Lubomír Konečný. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed.). Praha: Artefactum Ústav dějin umění AV ČR, 2006, s. 69–77.
 • (rec.) Petr Voit: Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: LIBRI, 2006. Knihovna 2007, 18, č. 1, s. 119–122. Viz http://knihovna.nkp.cz/knihovna71/kasparova.htm
 • Čechy za šmalkaldské války v dobovém svědectví Luise de Ávila y Zúñiga. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Sv. 2. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 535–541.
 • La colección hispánica de la Biblioteca de los Eggenberg conservada en el castillo de Český Krumlov. In: Las Relaciones Checo-Españolas. Supplementum de Ibero-Americana Pragensia 20. Praga: Universidad Carolina, 2007, pp. 151–165. Viz http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_cislo&id=1520&casopis=118&zalozka=0&predkl=0
 • Lire pour vivre: French Cultural History of Reading and Its Reception in Recent Czech Historiography. Acta Comeniana 20–21 (XLIV-XLV), 2007, pp. 209–235. Stáhnout pdf.
 • Le goût pour les livres dans la noblesse tchèque de la seconde moitié du XVIe siècle. Adam II de Hradec, collectionneur et bibliophile ?. Histoire, économie & société 3/2007 (26e année), p. 87–99. Dostupné na: www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2007-3-page-87.htm
 • (s T. Psohlavcem) Interoperabilita TEI P5 /MARC21. Katalogizace historických dokumentů. [Beroun: AiP], 2008, 190 s. Dostupné z:
 • http://digit.nkp.cz/projekty/VZ-2004_2010/2008/Prilohy/Interoperabilita_VaV_v011.pdf
 • Kompatibilita, interoperabilita formátu MARC – TEI a katalogizace starých tisků. Olomouc, 2009. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5. –6. listopadu 2008. Ed. Rostislav Krušinský. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci - Sdružení knihoven České republiky Brno, 2009, s. 37–43. Viz http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf17/17konf037-044-KASPAROVA.pdf
 • (rec.) Knižničná a informačná veda. Library and information science XXI. Zborník Filozofické fakulty Univerzity Komenského, XXI. Bratislava: Univerzita Komenského 2007. In: Knihy a dějiny, roč. 11/15, 2004-2008. Red. Anežka Baďurová a Hana Beránková. Praha: Knihovna Akademie věd České republiky, 2009, s. 100–101.
 • Španělský jazyk, španělské knihy a čeští intelektuálové 16. a 17. století [Spanische Sprache, spanische Bücher und böhmische Intelektuelle im 16. –17. Jahrhundert]. In: Documenta Pragensia 27. Město a intelektuálové od středověku do roku 1848. Sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek s redakční radou. Praha: Scriptorium, 2008, s. 499–522.
 • L’aristocratie des Pays tchèques de la fin du XVIe au début du XVIIIe siècle et ses lectures françaises de la litterature espagnole prohibée. In: Le rayonnement français en Europe centrale du 17e siècle à nos jours. Coordination éditoriale de Jaroslaw Dumanowski, Michel Figeac, Olivier Chaline. Bordeaux: Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2009, pp. 337–348. Viz http://frenchinfluence.over-blog.fr/article-le-rayonnement-culturel-de-la-france-en-europe-centrale-du-xviie-siecle-a-nos-jours-61812786.html
 • Bibliofilství české šlechty raného novověku – sebereflexe nebo sebeprezentace? In: Opera historica 13. Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků. Ed. Václav Bůžek. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2009, s. 23–40.
 • Jazyk a řeč knih zakázaných. Putování španělských "libros prohibidos" středoevropským prostorem 16.-17. století. In: Opera romanica 11. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Jazyk a řeč knihy“. Opera romanica 11. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. Ed. Jitka Radimská. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 345–358.

2010–2012

 • Hispanika ve šlechtických knihovnách konce 16. a první poloviny 17. století. K možnostem virtuální rekonstrukce neexistujících či rozptýlených knižních sbírek na základě dochovaných knihovních katalogů a inventářů. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů.Sborník z 18. odborné konference Olomouc, 14.–15. října 2009. Ed. Rostislav Krušinský. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci - Sdružení knihoven České republiky, 2010, s.129–144. Dostupné na: http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf18/p12-Ka%C5%A1parov%C3%A1-2009.pdf 
 • České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16.-17. století. České Budějovice: Veduta, 2010. 319 s. Viz http://www.veduta-nakladatelstvi.cz/ceske-zeme-a-jejich-obyvatele-ocima-romanskeho-sveta-1617-stoleti-P1005001.html
 • Die Hispanika in der eggenbergischen Büchersammlung der Schlossbibliothek in Český Krumlov. In: Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit. (Wolfenbütteler Forschungen, Bd.126). Ed. Jill Bepler und Helga Meise. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010, s.117–143. Viz http://scans.hebis.de/22/80/82/22808218_toc.pdf
 • Knižní odkaz hispanisty Rudolfa Jana Slabého (1885–1957). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011. Intelektuálové zamilovaní do knih. Praha: Národní knihovna ČR, 2011, s. 61–110.
 • (rec.) Studia Bibliographica Posoniensia I/206–2009. Ed. Miriam Poriezová. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2006–2010. In: Knihy a dějiny, r. 16/17, 2009–2010. Red. Lenka Veselá. Praha. Knihovna Akademie věd ČR, 2010, s. 163–169.
 • Babička Boženy Němcové v překladu do španělštiny a katalánštiny. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 19. odborné konference Olomouc, 20.–21. října 2010. Ed. Rostislav Krušinský. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci - Sdružení knihoven České republiky, 2011, s. 169–180. (Stáhnout jako pdf soubor – otevře se v novém panelu)
 • Die Basler Hispanica des 16. und 17. Jahrhunderts und ihre mitteleuropäischeren Leser. In: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Hrsg. Viliam Čičaj, Jan-Andrea Bernhard. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011, S. 307–316.
 • Magyarország leírása a Cseh Nemzeti Múzeum és a Kinský-palota könyvtárának spanyol és francia nyelvü nyomtatványaiban (Popis Uher v románských tiscích dochovaných v Knihovně Národního muzea a fondu Kinského palácové knihovny v Praze). In: Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára, szerk. Simon Melinda és Perger Péter (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 4), [Budapest]: Argumentum, 2011, s. 105–112.
 • (spoluautorství) Ve znamení havranů. Osudy knižní sbírky rodiny Eggenbergů. Jitka Radimská a kol.České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice-Nová tiskárna Pelhřimov, 2011.
 • Knižní dar španělského velvyslance Guilléna de San Clemente roudnickému proboštovi Janu Kyrchpergerovi z Kyrchpergu. In: Knihy a dějiny (zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové), 2012. Red. Lenka Bártová a Hana Beránková. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2012, s. 36–47. Stáhout pdf.
 • L’aristocratie centre‑européenne des XVIe et XVIIe siècles et ses goûts de lecture des romans de chevalerie publiés en espagnol, italien et français. In:  Actes du Symposium International Le Livre. La Roumanie. L’Europe. 4ème édition. 20–23 Septembre 2011. Tome I. Première section – Histoire et civilisation du livre. Textes réunis et présentés par Frédéric Barbier. Bucarest: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, pp. 15–34. Dostupné z www: http://www.bibliotecametropolitana.ro/Uploads//11_2012/104012.pdf
 • Pernštejnské jezuitikum a lobkowiczké supralibros v Knihovně Národního muzea. In: Manu propria … Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc. K vydání připravily Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková. Praha: Národní knihovna, 2012, s. 129–138.
 • Ke čtenářské recepci španělské zábavné prózy Zlatého věku v českých zemích v 16.–18. století/To the reader´s receptionof Spanish amusing prose of the Golden Age in in Czech lands during the 16th–18th century. In: Studia bibliographica Posoniensia 2012. Zost. Miriam Poriezová. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2012, s. 64–85.
 • Jiří Melantrich - počátky španělského knihtisku v českých zemích? In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Laudatio dr. Helze Turkové. Sborník k životnímu jubileu) sv. 57, 2012, č. 1–2, s. 40–43. 
 • Jazykově románské tisky v knihovně Václava Jana Michny z Vacínova (+ 1667), syna významného katolického šlechtice Pavla Michny z Vacínova.In: Opera Romanica 13. Európske cesty románskych kníh v 16.–18. storočí. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. Ed. Klára Komorová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012, s. 167–181.
 • Databáza „PROVENIO“ a vlastnícka identifikácia provenienčne zaujímavých tlačí 16. storočia / PROVENIO Database and proprietary identification of provenience significant 16th century. In: 16. storočie v zrkadle knižnej kultury. Zborník príspevkov. Zost. Mária Bóbová, Blanka Snopková. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2012, s. 93–102 (česky).
 • K několika zajímavým slovacikůmve fondu starých tisků Knihovny Národního muzea v Praze.In: Kniha 2012. Zborník o problémoch a dějinách knižnej kultury. Zost. a red. Miroslava Domová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012, s. 223–236.
2013
 • (spolu s: PURŠ, Ivo – RICHTEROVÁ, Alena – VESELÁ, Lenka). Projekt analýzy knihovny arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595). In: Knihy a dějiny 18/19, 2011–2012. Praha: Knihovna Akademie věd, 2013, s. 81–91.
 • "PROVENIO" a výzkum knižní provenience v Knihovně Národního muzea. In: Knihy a dějiny18/19, 2011–2012. Praha: Knihovna Akademie věd, 2013, s. 97–99.
 • Po stopách knižní sbírky Františka Eusebia hraběte z Pöttingu a Persingu (1626–1678). „PROVENIO” a možnosti rekonstrukce rozptýlených knihoven. In: Bibliotheca Antiqua.Sborník z 22. konference 30.–31. října 2013. Olomouc: Vědecká knihovna – Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2013, s. 112–121.(Zobrazit jako pdf soubor – otevře se v novém panelu)
 • (spolu s: ARCHER, Robert – MAREK, Pavel). Bohemia hispanica: fondos españoles de los siglos xv a xvii en bibliotecas checas. Barcelona: Reial acadèmia de bones lletres, King’s college London, 2013. 123 p. (Series Minor Num. 15).
 • Baudelairovská setkání s Hanušem Jelínkem – u něho v knihovně. In: Linguis diversis libri loquuntur. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2013, s. 55–66.
 • Base des données „PROVENIO“ et les recherches concernant les marques de provenance des collections conservées dans la Bibliothèque du Musée national de Prague. In: Nouvelles du livre ancien n°129, 2e semestre 2013, pp. 5–6.
 • (spolu s R. Šípkem) Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea = The PROVENIO Project, the PROVENIO Database and the Provenance Treatment in the National Museum Library. In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Zpracování "vlastnických stop" v knihách - PROVENIO - Metodika výzkumu knižních proveniencí), sv. 58, 2013, č. 3–4, s. 3–14, 95.
2014
 • Amadis Waleský, nebo Don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.–18. století. České Budějovice: nakladatelství a vydavatelství Veduta, Národní muzeum, 2014. 296 s.
 • Databáze „Provenio“, knihovny osobností a čtenářská recepce. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Výzkum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, s. 364–372.
 • (rec.) VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I. severinsko-kosořská dynastie 1488–1557. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2013. 463 s. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Výzkum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, s. 430­­–433.
 • Po stopách knižní sbírky Františka Eusebia hraběte z Pöttingu a Persingu (1626–1678). Část II. In: Knihy a dějiny 21, 2014. Praha: Knihovna Akademie věd, 2014, s. 4–42. (Zobrazit jako pdf soubor – otevře se v novém panelu)
2015
 • Amadisova Pokladnice jako konverzační příručka i učebnice jazyka?. In: Knihy v proměnách času. Ed. Jitka Radimská. Opera Romanica 16. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 165–175 [online]. Dostupné z: http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/171099/OR16+text/021da0e1-665a-407b-a378-028b79f28720
 • "à notre cher Jelínek en cordial hommage…". In: Hanuš Jelínek a Příbram. Knihovna Jana Drdy Příbram, 2015, s. 3–5. 
 • (spoluautor; s R. Šípkem) Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřátelé. Praha: Národní muzeum, 2015. 100 s. – Katalog k výstavě pořádané Knihovnou Národního muzea v Českém muzeu hudby, 3. 12. 2015 – 6. 3. 2016. S angl. resumé.
 • (edd., spoluautor) Ex libris… Ex bibliotheca… Knižní sbírky Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha: Národní muzeum, 2015.
 • (edd., spoluautor) Ex libris… Ex bibliotheca… Book Collections in the National Museum Library and Their Previous Owners. A collective of authors. Prague: National Museum, 2015. 308 p.
 •  "à notre cher Jelínek en cordial hommage…". In: Hanuš Jelínek a Příbram. Příbram: Knihovna Jana Drdy Příbram, 2015, s. 3–5. 
 • (kap. v knize, spoluautor, s I. Puršem, A. Richterovou) Základní kontury knihovny a její analýzy. In: Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Edd. Ivo Purš, Hedvika Kuchařová. Praha: Artefactum, 2015, sv. Texty, s. 55–60.
 • (kap. v knize) Chronologická, geografická a jazyková provenience tisků a rukopisů. In: Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Edd. Ivo Purš, Hedvika Kuchařová. Praha: Artefactum, 2015, sv. Texty, s. 405–428.
 • (rec.) Le Livre à la Renaissance. Introduction à la bibliographie historique et matérielle, Turnhout, Brepols, 2013, 432 p. ("Nugae humanisticae sub signo Erasmi"). In: Histoire et civilisation du livre. Revue internationale XI. Réd. Yann Sordet. Genève: Librairie Droz S. A. 2015, s. 355–358.
 • La base des données „PROVENIO“ et les recherches concernant les marques de provenance des collections conservées dans la Bibliothèque du Musée national de Prague. La Bibliofilia". Rivista di Storia del Libro e di Bibliografia, 2015, vol. CXVII, 3, settembre-dicembre (Cataloghi, biblioteche e dati di esemplare. Un dossier internazionale sulle banche dati delle Provenienze), pp. 350–356.
 • Provenio a výzkum knižních proveniencí v Knihovně Národního muzea. Čtenář 2016, 68, č. 7/8, s. 252–255.