Vědecké zaměření:

 • Sociální a kulturní dějiny 19. a 20. století; populární kultura, dějiny poštovnictví

Vzdělání:

 • Doktorské studium historie na Filozofické Fakultě UK (2005–2013)
 • Magisterské studium historie na Filozofické Fakultě UK (1998–2005)

Předchozí působení:

 • FF UK
 • AV ČR – Ústav českého jazyka
 • Poštovní muzeum

Zahraniční studijní a delší výzkumné pobyty:

 • 2009 Leipzig, badatelské stipendium Česko-německé historické komise
 • 2009 Universität Wien, Program Action, badatelský pobyt
 • 2003/2004 Freie Universität Berlin, program Erasmus
 • 2001/2002 Otto-Friedrich Universität Bamberg, stipendium Fondu Čes.-něm. budoucnosti

Muzejní práce (výstavy):

 • 2015 Holubí pošta(spoluautor výstavy), Poštovní muzeum
 • 2014 Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty… (spoluautor výstavy), Poštovní muzeum, Muzeum a galerie města Svitavy, Oblastní muzeum Litoměřice, Nár. památník Praha Vítkov, Muzeum Lamberské stezky Žihobce
 • 2013 Krátký pozdrav poštou. Od pohlednice po SMS (autor výstavy), Poštovní muzeum
 • 2012 Pošta očima Tomáše Vosolsobě. Fotografie 1975–79. (spoluautor výstavy)Poštovní muzeum; Centrum Škoda auto Na Karmeli, Ml. Boleslav; Zámek Linhartovy, Muzeum Žatec
 • 2012 Poštovní bankovnictví v českých zemích (spoluautor výstavy)Poštovní muzeum

Granty a stipendia:

 • Od 2015 spolupráce na grantu GAUK 88 415 – Navzdory autoritám;proměny českých a slovenských subkulturních scén 80.–90. let 20. století
 • 2015 mezinárodní konference s podporou Visegrádského fonduUrbanity and rurality in Popular culture of East Central European Societies, 30.–31. 10. 2015, Musaion, Národní muzeum Praha, vedoucí týmu organizace Centrum pro studium populární kultury s podporou Visegrad Fund a Fil. fakulty Univerzity Karlovy
 • 2014/16 Patterns lectures. Spoluřešitel grantu Erste Foundation k pořádání inovativních vysoškolských kurzů přednášek. Vedeno na FF UK s názvem Popular Culture and Subcultures in Post Socialist Societies of East-Central and South Eastern Europe
 • od 2012 účast na grantu Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury v rámci konceptu PRVOUK: 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech
 • 2013 spolupořadatel vědecké konferenceListening to the Wind of Change.Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe. Musaion Národního muzea Praha, 5.–6. 10. 2013
 • 2011 vedení mezinárodního grantového projektu Regionální identita v obrazech populární kultury – příklad Moravy a Saska, Centrum pro studium populární kultury a Česko-německy fond budoucnosti (grant č. 4101531)
 • 2008 hlavní řešitel grantu GAUK 258029 – Občanské umělecké spolky střední Evropy 19. Století
 • 2007–2008 spoluřešitelgrantu GAUK 97007 – Masový tisk jako obraz světa obyčejných lidí

Publikační činnost (výběr):

Monografie:
 • Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Listenning to the Wind of Change(editor společně s O. Danielem a J. Machkem), Cambridge Scholars Publishing 2016.
 • Pošta za Velké války(společně s J. Kramářem a M. Jahodou), Česká pošta 2014.
 • Populární kultura v českém prostoru(editor společně s O. Danielem a J. Machkem), Karolinum, Praha 2013.
 • Slavné pošty v českých zemích(člen širšího autorského týmu), Foibos Books, Praha 2013.
 • Klenoty Poštovního muzea. 33 příběhů sbírkových předmětů (společně s J. Kramářem, M. Jahodou a M. Říhou), Česká pošta 2011.
Články v recenzovaných vědeckých časopisech a kolektivních monografiích:
 • Mediální studia 02/2015 Special Issue on Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central and South Eastern Europe(editace čísla časopisu, společně s J. Machkem a O. Danielem)
 • Růžový lístek, dopisnice z březové kůry či zpráva o zranění, změny korespondence za Velké války,in: Jaroslav Láník, Tomáš Kykal a kolektiv. Léta do pole okovaná. 1914 proměny společnosti a státu ve válce. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015, s. 385–402.
 • Korespondence a zásilky za Velké války, in: Velká válka, katalog k cyklu výstav, Brno 2014, s. 70–80.
 • “By means of singing to the heart, by means of heart to the nation”. Choral Societies and Nationalist Mobilisation of Czechs in the 19th Century,(společně s K. Šimou a H. Zimmerhaklovou), in: K. Lajosi, A. Styren (eds.) Choral societies and nationalist mobilization in nineteenth-century Europe. Brill, Leyden 2015, p. 187–205.
 • Majáles – modernita v tradici české studentské slavnosti, in: Populární kultura v českém prostoru (O. Daniel – T. Kavka – J. Machek), Karolinum, Praha 2013, s. 211–229.
 • Fond Svaz pro povznesení návštěvy ČSR jako pramen k dějinám masové turistiky u nás, in: Pražský sborník historický XXXVIII, Praha 2010, s. 337–345. (na základě zpracovaného fondu Svaz pro povznesení návštěvy ČSR v AHMP)
 • „Hudebniny našich skladatelů za levnou cenu vydávati.“ – Hudební matice v prvním desetiletí své existence (1871–1881), in: J. Bajgarová (ed.), Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědy 2008. Praha 2010, s. 85–97.
 • Umělecké spolky a jejich funkce při formování občanských kultur, středoevropské srovnání, in: P. Kladiwa – A. Zářecký, Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1914, Ostrava 2010, s. 119–130.
 • 1938, Umělecká beseda a výstava „Pražské baroko“, in: J. Mervart (ed.) České, slovenské a československé dějiny III., Hradec Králové 2009, s. 59–68.
 • ​Německé Casino v čase vlády německých liberálů, in: Historica Pragensia 2/ 2005, 2008, s. 99–119.